Gorące dyskusje ostatnie 12h

 • avatar

  Obiecałem, więc prezentuję:

  Najważniejsze zastrzeżenia do ustawy o policji + opinie prawne dot. ustawy w jednym miejscu

  7 lutego weszła w życie nowelizacja ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Poniżej zestawienie najbardziej kontrowersyjnych przepisów oraz opinie prawne zainteresowanych instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Jeśli miałbym polecić najbardziej pojemną i łatwą do przyswojenia opinię, to będzie to opinia HFPC (poniżej).

  TLDR

  pokaż spoiler Służby, bez uprzedniej zgody sądu i pod byle pretekstem, będą mogły sięgać po wrażliwe dane telekomunikacyjne (billingi, geolokalizacja), oraz szeroko pojęte dane internetowe (wg jednej z wykładni mogą to być np. wyszukiwane i odwiedzane strony, dane podawane podczas rejestracji i aktywności na portalach, preferencje i zachowania zbierane dla celów marketingowych). Osoba inwigilowana nigdy nie dowie się o prowadzonych wobec niej czynnościach, nie będzie miała możliwości zakwestionowania legalności zbierania danych na swój temat. Kontrola sądów nad działaniami służb będzie fasadowa.


  WPROWADZENIE, HISTORIA USTAWY

  Oprócz ustawy o policji, zmianie ulegają ustawy: o Straży Granicznej, o kontroli skarbowej, o ustroju sądów wojskowych, o ustroju sądów powszechnych, o Żandarmerii Wojskowej, o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawo telekomunikacyjne, o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym oraz o Służbie Celnej.

  2014-07-30 – TK stwierdza niezgodność z Konstytucją wybranych przepisów ustaw regulujących działalność służb, pojawia się konieczność wprowadzenia nowych regulacji
  2015-06-25 – pierwotny projekt ustawy przygotowany przez grupę senatorów PO, szeroko krytykowany przez PiS, środowiska prawnicze i organizacje broniące praw człowieka
  2015-12-23 – wniesiony przez posłów PiS projekt w ogromnej mierze powielający rozwiązania zaprezentowane wcześniej przez PO. Forma przygotowania ustawy jako projektu poselskiego !umożliwia ominięcie długotrwałego etapu konsultacji międzyresortowych
  2015.01.15 – ustawa przegłosowana w Sejmie
  2015.01.29 – ustawa przegłosowana w Senacie
  2016.02.03 – prezydent podpisuje ustawę

  Tekst przyjęty przez Sejm (na tekst ujednolicony, tj. dotychczasowa ustawa z naniesionymi zmianami, trzeba będzie poczekać).

  PRZEPISY NAJCZĘŚCIEJ WSKAZYWANE JAKO NIEKONSTYTUCYJNE LUB SPRZECZNE Z PRAWEM UE:
  [rozwinięcie w nawiasach pod przepisem]

  Art. 1 pkt. 2 nowelizacji zmieniający art. 20c ust. 1. ustawy o Policji
  W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw albo w celu ratowania życia lub zdrowia ludzkiego bądź wsparcia działań poszukiwawczych lub ratowniczych, Policja może uzyskiwać dane niestanowiące treści odpowiednio, przekazu telekomunikacyjnego, przesyłki pocztowej albo przekazu w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną, określone w:
  1) art. 180c i art. 180d ustawy Prawo telekomunikacyjne, zwane dalej „danymi telekomunikacyjnymi”
  [billingi, dane lokalizacyjne, dane użytkowników, m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania i korespondencyjny, nr PESEL, nr dokumentów tożsamości; inne dane przekazane operatorowi za zgodą użytkownika, w szczególności nr konta bankowego lub karty płatniczej, adres poczty elektronicznej, nr telefonów kontaktowych]
  2) art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo pocztowe, zwane dalej „danymi pocztowymi”
  [rodzaj usługi pocztowej i dane korzystających z tej usługi]
  3) art. 18 ust. 1–5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwane dalej „danymi internetowymi”
  _[dane osobowe, m.in. imię, nazwisko, nr PESEL, nr dowodu osobistego, adres zameldowania i korespondencyjny, adresy elektroniczne, inne dane dotyczące usługobiorcy, na przetwarzanie, których usługobiorca wyraził zgodę (np. zachowania i preferencje gromadzone dla celów reklamowych), inne dane charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (DANE EKSPLOATACYJNE): m.in. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz ZAKRESIE każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną].

  - oraz może je przetwarzać bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczą.


  ZASTRZEŻENIA:
  1. Dane billingowe i lokalizacyjne uzyskiwane bez uprzedniej zgody sądu.
  2. Kontrowersje wzbudza zapis o „ZAKRESIE każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną” – wg jednej z interpretacji mógłby to być zakres korzystania z danego portalu internetowego (wyszukiwarka, portal randkowy, facebook, wykop.pl), czyli dane, jakie w takim portalu podajemy. Dodajmy, że dane będą zasysane bez uprzedniej zgody sądu (o czym niżej).
  3. Niezachowana zasada subsydiarności (pozyskiwanie takich danych powinno być środkiem ostatecznym, stosowanym, gdy inne rozwiązania są nieprzydatne lub nieskuteczne).
  4. Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości UE ze względu na wagę ingerencji w prawa podstawowe, wykorzystanie danych telekomunikacyjnych może mieć miejsce wyłącznie w celu zapobiegania, wykrywania i ścigania przestępstw i przestępstwa te powinny być "wystarczająco poważne". Kryteria ustawowe są natomiast niezwykle szerokie: analizowanie ruchu na serwisach umożliwiających wymianę lików może być bowiem uznane za „zapobieganie przestępstwom”, a weryfikacja tożsamości użytkowników portali hazardowych – za przejaw troski o ich zdrowie.
  5. Ustawa nie spełnia wymogu informowania jednostek o niejawnym pozyskaniu informacji na ich temat, nawet po zakończeniu działań operacyjnych.

  Art. 1 pkt. 3 nowelizacji dodający art. 20ca i art. 20cb w ustawie o Policji
  Art. 20ca. 1. Kontrolę nad uzyskiwaniem przez Policję danych telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych sprawuje sąd okręgowy właściwy dla siedziby organu Policji, któremu udostępniono te dane.
  2. Organ Policji, przekazuje sądowi okręgowemu w okresach półrocznych, sprawozdanie obejmujące:
  1) liczbę przypadków pozyskania w okresie sprawozdawczym danych telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych oraz rodzaj tych danych;
  2) kwalifikacje prawne czynów, w związku z zaistnieniem których wystąpiono o dane…
  5. Kontroli, o której mowa w ust. 1, nie podlega uzyskiwanie danych na podstawie art. 20cb ust. 1.


  [uzyskanie danych na podst. poniższego artykułu nie podlega kontroli sądu]

  Art. 20cb. 1W celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw albo w celu ratowania życia lub zdrowia ludzkiego bądź wsparcia działań poszukiwawczych lub ratowniczych, Policja może uzyskiwać dane:
  1) z wykazu, o którym mowa w art. 179 ust. 9 ustawy Prawo telekomunikacyjne
  [elektroniczny wykaz abonentów, użytkowników lub zakończeń sieci, uwzględniając w nim dane uzyskiwane przy zawarciu umowy]
  2) o których mowa w art. 161 ustawy Prawo telekomunikacyjne
  [dane użytkowników, m.in. imię, nazwisko, adres zamieszkania i korespondencyjny; nr PESEL; nr dokumentów tożsamości, inne dane przekazane operatorowi za zgodą użytkownika, w szczególności nr konta bankowego lub karty płatniczej, adres poczty elektronicznej, nr telefonów kontaktowych]


  ZASTRZEŻENIA:
  1. Kontrola sądu ma charakter następczy i jest de facto fasadowa – sąd może, ale nie musi wgłębiać się w przypadki pokazane w sprawozdaniu. Analogiczny przepis dotyczy innych służb, z których większość ma siedzibę w Warszawie, zatem co pół roku sąd okręgowy w Warszawie będzie dostawał informację o setkach tysięcy / milionach pobrań danych (ponad 2 mln zapytań służb o dane telekomunikacyjne /bez internetowych/ w 2014 r.). Sąd otrzyma kilka milionów informacji typu „billing pobrany na podst. przepisu xy”. Taka liczba czynności służb nie będzie możliwa do skontrolowania. Ponad to, sąd nie ma obowiązku wgłębiania się w takie sprawozdanie.
  2. zbyt szeroki zakres danych wyjętych spod następczej kontroli sądu artykułem 20cb.

  Art. 7 pkt 3 lit. d) nowelizacji zmieniający art. 28 ust. 7 ustawy o ABW i AW
  Art. 10 pkt 3 lit. e) nowelizacji zmieniający art. 32 ust. 9 ustawy o SKW i SWW
  Dane, o których mowa w ust. 1, które nie mają znaczenia dla postępowania karnego albo nie są istotne dla bezpieczeństwa państwa, podlegają niezwłocznemu, komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.


  ZASTRZEŻENIA:
  1. Wszelkie dane inne niż te mające znaczenie dla prowadzonego postępowania powinny zostać zniszczone.

  Art. 7 pkt 2 lit. c, ust. 9 nowelizacji zmieniający art. 27. ust. 9 ustawy o ABW i AW
  Art. 10 pkt 2 lit. c, ust. 7 nowelizacji zmieniający art. 31. ust. 7 ustawy o SKW i SWW
  W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia sprawcy i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd, o którym mowa w ust. 2, na pisemny wniosek Szefa ABW [SKW], złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może wydawać, również po upływie okresów, o których mowa w ust. 8 [ust. 6], kolejne postanowienia o przedłużeniu kontroli operacyjnej na następujące po sobie okresy, z których żaden nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy.


  ZASTRZEŻENIA:
  1. Umożliwienie de facto nieskończonego, bezterminowego przedłużania trwania kontroli operacyjnej.

  OPINIA BIURA ANALIZ SEJMOWYCH

  Konkluzja:
  1. Przepisy jest sprzeczne z prawem UE.

  Szczegóły:

  pokaż spoiler 1. Zawarty ustawie katalog przestępstw jest bardzo szeroki i nie spełnia określonego w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE kryterium "wystarczająco poważnych" przestępstw. W przepisach tych nie wskazano poszczególnych typów czynów zabronionych, lecz użyto ogólnego określenia "przestępstwa". Oznacza to możliwość uzyskiwania przez Policję danych w odniesieniu do wszelkich czynów zabronionych spełniających znamiona przestępstwa.
  2. Przewidziana w ustawie kontrola sądu nad uzyskiwaniem danych ma charakter kontroli następczej. Ponadto kontroli sądowej nie będzie podlegało uzyskiwanie danych na podstawie art. 20cb ust. 1 - niezgodne z prawem unijnym.


  OPINIA BIURA LEGISLACYJNEGO SENTAU

  Konkluzja:
  1. Część przepisów narusza wprost wyrok TK / Konstytucję
  2. Część przepisów może naruszać konstytucję
  3. Niezgodność niektórych przepisów z prawem UE

  Szczegóły:

  pokaż spoiler 1. Ustawa pozwala na zachowanie danych określonych jako "istotne dla bezpieczeństwa państwa" oraz "istotne dla obronności Państwa". Regulacje te nie biorą pod uwagę sentencji TK, który uznał, iż przepisy ustawy o ABW i AW oraz ustawy o SKW i SWW, które nie przewidują niszczenia danych niemających znaczenia dla prowadzonego postępowania, są niezgodne z Konstytucją.
  2. Pozostawienie w kilku artykułach możliwości stosowania przez służby przepisów dotychczasowych, które TK uznał w swoim wyroku za niekonstytucyjne.
  3. Ustawa daje możliwość de facto nieskończonego, bezterminowego przedłużania trwania kontroli operacyjnej.
  4. O ile przepisy dotyczące kontroli operacyjnej w sposób należyty respektują zasadę subsydiarności, czyli są stosowane "gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne", to zagadnienie to jest zupełnie pominięte w zakresie pozyskiwania danych telekomunikacyjnych. Tym bardziej, iż w zakresie np. bilingów lub danych lokalizacyjnych stanowią poważną i ingerencję w sferę wolności i prawa jednostki. Niejawne pozyskiwanie informacji o jednostkach musi być środkiem subsydiarnym, czyli stosowanym, gdy inne rozwiązania są nieprzydatne lub nieskuteczne. To znaczy, że niejawna ingerencja w wolności i prawa, ma stanowić środek ostateczny.
  5. Ustawodawca wybrał model następczej kontroli sądowej opartej na składanych za okresy półroczne sprawozdań. Wydaje się, że ta kontrola nie spełnia wymogów wskazanych przez TK dotyczących konieczności określenia obiektywnych kryteriów, którymi będzie kierował się sąd przy ocenie przedstawionego sprawozdania. Wskazanie przesłanek uzasadniających dostęp służb do danych jest zbyt szerokie i ogólne ("w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw" lub jeszcze bardziej ogólnie "niezbędne do realizacji zadań"). Brak określenia kategorii czynów uzasadniających ingerencję w prawa jednostki, brak konieczności przestrzegania zasady subsydiarności (inwigilacja jako środek ostateczny) i tym samym obiektywnych kryteriów oceny sądu czyni kontrolę sądową fasadową, formalną.
  6. W pewnych wypadkach wskazana byłaby uprzednia (a nie następcza) kontrola pozyskiwania danych. Chodzi o dostęp do danych osób wykonujących zawody zaufania publicznego i dostęp do danych w sytuacjach, gdy nie ma konieczności pilnego działania służb.
  7. Wykorzystanie danych telekomunikacyjnych może mieć miejsce wyłącznie w celu zapobiegania, wykrywania i ścigania przestępstw i przestępstwa te powinny być "wystarczająco poważne".


  OPINIA RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

  Konkluzja:
  1. Część przepisów niezgodna z wyrokiem TK / Konstytucją.
  2. Część przepisów sprzeczna Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

  Szczegóły:

  pokaż spoiler 1. Brak górnej granicy trwania czynności operacyjno-rozpoznawczych dla ABW, AW, SKW i SWW, co umożliwia de facto wydłużanie w nieskończoność kontroli operacyjnej.
  2. Kontrola ogranicza się właściwie do zapoznawania się przez sąd z półrocznymi sprawozdaniami przedkładanymi przez służby. Szczegółowa kontrola materiałów uzasadniających udostępnienie Policji danych, biorąc pod uwagę fakultatywność zapoznania się z materiałami przez sąd i obłożenie sądów, wydaje się w praktyce niemożliwa do urzeczywistnienia.
  3. Ustawa nie wskazuje szczegółowych zasad wykorzystywania zgromadzonych materiałów. Ponadto, projektodawca nie wskazuje dostatecznej procedury raportowania z przeprowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych i środków umożliwiających późniejszą weryfikację zastosowanych czynności niejawnych. Projekt nie zawiera przepisów regulujących szczegółowo postępowanie z materiałami zebranymi niezgodnie z prawem.
  4. Przepisy naruszają wymóg szczegółowego wskazania rodzaju przestępstw, które mogą uzasadniać stosowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych. Katalog ten powinien mieć charakter możliwie wąski i zamknięty, skonstruowany chociażby przez określenie przestępstw ich nazwą rodzajową.
  5. Projektowana ustawa nie spełnia także wymogu informowania jednostek o niejawnym pozyskaniu informacji na ich temat, w rozsądnym czasie po zakończeniu działań operacyjnych i nie zapewnia możliwości poddania sądowej ocenie legalności zastosowania tych czynności. Po zakończeniu kontroli operacyjnej obywatel powinien mieć prawo do złożenia zażalenia na decyzje sądu w zakresie przeprowadzonych względem niego czynności operacyjnych. Zgodnie z projektowanym stanem prawnym, obywatel nie będzie nawet informowany o zarządzonej wobec niego kontroli operacyjnej.


  OPINIA RADY DS. CYFRYZACJI PRZY MIN. ADMINISTRACJI ICYFRYZACJI

  Konkluzja:
  1. Projekt procedowany jest niezgodnie z dobrymi praktykami stanowienia prawa w demokratycznym państwie, które wymagają przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz przygotowania oceny skutków regulacji.
  2. Projekt budzi wiele wątpliwości co do jego zgodności z Konstytucją RP.

  Szczegóły:

  pokaż spoiler 1. Brak realnych mechanizmów kontroli zarówno uprzedniej jak i następczej nad wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych i internetowych.
  2. Nie dookreślono przestępstw uzasadniających stosowanie działań operacyjno-rozpoznawczych, nie określono także szczegółowo kategorii podmiotów, wobec których mogą być podejmowane czynności operacyjno-rozpoznawcze, nie wyznaczono szczegółowych zasad wykorzystywania zgromadzonych materiałów.
  3. Nieprecyzyjne przepisy w zakresie procedury niszczenia materiałów pochodzących z kontroli operacyjnej zawierających tajemnice zawodowe.
  4. Brak zasady subsydiarności (pozyskanie danych środkiem ostatecznym).
  5. Brak mechanizmu informowania osób o fakcie pozyskania danych na ich temat.


  OPINIA GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Konkluzja:
  1. Część przepisów narusza wprost wyrok TK / Konstytucję.
  2. Część przepisów sprzeczna z prawem UE.

  Szczegóły:

  pokaż spoiler 1. Zaproponowana forma kontroli sądowej nad pozyskiwaniem danych jest niewystarczająca. Nie można uznać za wystarczający modelu kontroli, który nie przewiduje jako zasady każdorazowej, obowiązkowej oceny adekwatności, niezbędności i celowości udostępniania danych. Proponowany w projekcie model przewiduje jedynie fakultatywną kontrolę następczą pozyskiwania danych. Zachodzi zatem obawa, że w praktyce sądy nie będą z tego uprawnienia korzystać.
  2. W pewnych wypadkach Powinna zostać wprowadzona kontrola uprzednia. W szczególności chodzić może o dostęp do danych osób wykonujących zawody zaufania publicznego lub jeśli nie ma konieczności pilnego działania służb.
  3. Nie przewidziano procedury niszczenia danych w przypadku stwierdzenia braku podstaw do ich pozyskania.
  4. Uzyskiwanie i przetwarzanie danych z bilingów, informacji o lokalizacji - nie istnieje żaden podmiot, który mógłby sprawować rzeczywistą kontrolę nad wykorzystaniem tego środka przez uprawnione służby. Sytuacja ta jest wyjątkowa w zestawieniu ze standardami przyjętymi w większości państw Unii Europejskiej. W 24 państwach taką kontrolę sprawuje sąd lub prokuratura albo niezależny organ administracyjny.
  5. Projekt nie zakłada stosowania zasady subsydiarności, tj. ograniczenia możliwości sięgania po dane do sytuacji, gdy inne środki okazały się bezskuteczne. Sądy nie będą mogłyby zatem ocenić, na ile sięgnięcie w określonej sytuacji po dane było rzeczywiście niezbędne i należycie uzasadnione
  6. W przypadku niektórych służb, proponowane rozwiązania stwarzają możliwość bezterminowego prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych.
  7. Zaniechanie poinformowania o zebraniu o jednostkach informacji przez władze publiczne stanowi naruszenie art. 51 ust. 3 i 4 Konstytucji.
  8. Ustawa przewiduje możliwość pozyskiwania przez Policję danych m.in. w celu rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania, wykrywania albo uzyskania i utrwalenia dowodów przestępstw – bez ograniczenia tego uprawnienia do sytuacji związanych z przestępstwami poważnymi.


  OPINIA KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA

  Konkluzja:
  1. Nie można uznać, że przepisy ustawy realizują wyrok TK z 30 lipca 2014
  2. Ustawa ogranicza standardy ochrony praw i wolności obywatelskich.
  3. Ustawa sprzeczna z prawem UE

  Szczegóły:

  pokaż spoiler 1. Projekt nie wprowadza jednak jakichkolwiek mechanizmów mających na celu zagwarantowanie osobie, wobec której stosowano czynności kontroli operacyjnej, możliwości kwestionowania legalności i celowości stosowania tych środków. Co więcej, w przypadku negatywnego wyniku kontroli operacyjnej, inwigilowana osoba nigdy nie uzyska wiedzy o podjętych wobec niej czynnościach.
  2. Krytycznie należy ocenić przepisy, zgodnie z którymi w razie przypuszczenia, że materiały uzyskane w toku kontroli operacyjnej mogą zawierać informacje objęte tajemnice zawodową, właściwy organ Policji (innych służb) przekazuje te informacje prokuratorowi. Takie rozwiązanie uprawnia funkcjonariuszy Policji i innych służb do arbitralnego decydowania o charakterze uzyskanych materiałów oraz dużej dowolności w zakresie wykonania obowiązku przekazania ich prokuratorowi, a w konsekwencji również sądowi.
  3. Projektodawca bardzo szeroko określił zakres udostępniania danych, co stanowi niewątpliwie ingerencję w prawo do ochrony prywatności i tajemnicy komunikowania się.
  4. Nie można uznać za skuteczną procedurę przewidującą składanie przez Policję i inne służby półrocznych sprawozdań właściwemu sądowi okręgowemu. Proponowana procedura kontrolna ma charakter następczy, a ponadto służy de facto celom statystycznym, gdyż projekt nie przyznaje sądom żadnych kompetencji w razie stwierdzenia uchybień w działaniu Policji i innych służb w pozyskaniu danych.
  5. Projekt nie zawiera przepisów określających okres, w jakim dane są przetwarzane i co jaki czas powinno się dokonywać weryfikacji potrzeby dalszego przetwarzania zgromadzonych danych. Zgodnie z projektem służby uprawnione są do przechowywania danych bez ograniczeń czasowych i uprawnione do arbitralnej decyzji o przekazaniu ich prokuratorowi, bądź o protokolarnym ich zniszczeniu.


  OPINIA KRAJOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH

  Konkluzja:
  1. Ustawa niezgodna z wyrokiem TK / Konstytucją.
  2. Ustawa „co najmniej wątpliwa” z punktu widzenia prawa unijnego.

  Szczegóły:

  pokaż spoiler 1. Regulacje ustawowe powinny dokładnie precyzować przesłanki zarządzenia czynności operacyjnych. Ustawodawca nie może posługiwać się zwrotami niedookreślonymi, ale zobowiązany jest zdefiniować zamknięty i możliwie wąski katalog poważnych przestępstw, uzasadniających stosowanie środków, tak poważnie ingerujących w sferę statusu jednostki.
  2. Ustawa powinna precyzować maksymalny czas prowadzenia niejawnych czynności, po upływie którego dalsze ich prowadzenie jest niedopuszczalne.
  3. W ustawie powinna być uregulowana procedura zarządzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także badania ich legalności.
  4. Ustawa powinna precyzyjnie regulować zakres wykorzystywania danych pozyskiwanych w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych, a zwłaszcza wykorzystanie ich w procesie karnym jako materiałów dowodowych. Powinna także określać postępowanie z materiałami, które podlegają niezwłocznemu protokolarnemu, komisyjnemu zniszczeniu z uwagi na ich zbędność lub nieprzydatność.
  5 Niezachowana zasada subsydiarności.
  6. Niewskazanie zamkniętego i możliwie wąskiego katalogu poważnych przestępstw, uzasadniających stosowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych.
  7. Przewidziana ustawą kontrola legalności czynności operacyjno-rozpoznawczych jest zupełnie nieefektywna.
  8. Niedostateczna ochrona tajemnicy obrończej i zawodowej.


  OPINIA NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ

  Konkluzja:
  1. Ustawa narusza konstytucyjne prawa i wolności obywateli.
  2. Ustawa nie wykonuje wyroku TK z 2014 r.

  Szczegóły:

  pokaż spoiler 1. Niedostateczna ochrona tajemnicy obrończej i zawodowej.
  2. Brak możliwości zakwestionowania, nawet po fakcie, legalności stosowania środków operacyjno-rozpoznawczych przez osobę przeciw której je zastosowano.
  3. Brak merytorycznej zewnętrznej kontroli nad pozyskaniem danych przez służby.
  4. Zbyt ogólna podstawa prawna do pozyskiwania danych.
  5. Sądy nie będą informowane o wszystkich przypadkach pozyskania danych, skoro pozyskanie takich danych może odbywać się także w ramach realizacji przez służby zadań innych niż ściganie przestępstw.
  6. Osoba, której dane zostały pobrane nie będzie mogła dowiedzieć się o tym fakcie.


  OPINIA HELSIŃSKIEJ FUNDACJI PRAW CZŁOWIEKA

  Konkluzja:
  1. Ustawa nie wykonuje wyroku TK.
  2. Ustawa niezgodna z prawem UE.

  Szczegóły:

  pokaż spoiler 1. Pozyskiwanie przez służby danych nie będzie objęte żadną kontrolą uprzednią. Przede wszystkim spod obowiązkowej uprzedniej kontroli sądu wyłączone zostały sytuacje pozyskiwania danych stanowiących tajemnice zawodowe. Projekt nie przewiduje obowiązku kontroli uprzedniej w sytuacjach, w których nie zachodzi konieczność pilnego działania służb. Projektodawca nie zaproponował również zróżnicowania kontroli ze względu na rodzaj pozyskiwanych danych (np. uprzednia powinna być wymagana w przypadku sięgania po dane lokalizacyjne czy bilingowe, które o wiele bardziej ingerują w autonomię informacyjną jednostki niż np. dane abonamentowe).
  2. Spod następczej kontroli sądu wyłączono dane abonenckie [imię, nazwisko; miejsce i data urodzenia; adres zamieszkania i korespondencyjny; nr PESEL; nr dokumentów tożsamości], treści objęte tajemnicą telekomunikacyjną oraz bliżej nieokreślone „inne dane”, w szczególności numer konta bankowego lub karty płatniczej, a także adres poczty elektronicznej oraz numery telefonów kontaktowych. Dopuszczenie dość swobodnego dostępu służb do treści objętych tajemnicą telekomunikacyjną na podstawie art. 20cb jest niedopuszczalne z punktu widzenia konstytucji.
  3. Dostęp do danych nie zależy od wcześniejszej kontroli ze strony sądu lub niezależnego organu administracyjnego, którego decyzje mogłyby taki dostęp ograniczyć i gwarantować, że są wykorzystywane do ścigania najpoważniejszych przestępstw.
  4. Przetrzymywanie przez służby danych nie jest ograniczone jedynie do sytuacji, kiedy jest to niezbędne dla realizacji celów związanych ze ściganiem przestępstw. Nie ma też procedury automatycznego regularnego weryfikowania przydatności tych danych.
  5. Dane eksploatacyjne stanowią bardzo szeroki zakres informacji. Nie jest przy tym jasne, czy i w jakim zakresie mogą obejmować również treść przesyłanych komunikatów. W literaturze przedmiotu wskazuje się na bardzo szeroki zakres danych eksploatacyjnych: „Punktem wyjścia do uzyskiwania takich informacji mogą być tzw. dane o ruchu w sieci telekomunikacyjnej, a więc dane o połączeniach pomiędzy urządzeniami komputerowymi, ich adresy IP, daty i czas trwania połączenia, rodzaj połączeń. Uzyskiwanie takich informacji wiąże się dalej z możliwością uzyskania informacji o skorzystaniu przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną. W tzw. logach systemowych serwerów zapisywane są dane o ruchu, adresy przeglądanych stron internetowych, zapisy wysyłanych wiadomościach SMS czy poczty elektronicznej. Informacji o odwiedzanych stronach i korzystaniu z usług dostarczają również pliki cookies).” Tak szeroki zakres informacji będzie pozwalał na bardzo szerokie, a jednocześnie precyzyjne odtworzenie różnych aspektów życia prywatnego znajdujących odzwierciedlenie w m.in. w rodzajach odwiedzanych stron internetowych oraz przekazywanych informacjach w ramach korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
  6. Projektodawca nie ustanowił maksymalnego okresu prowadzenia kontroli operacyjnej przez ABW i SKW.
  7. Kontrola operacyjna ABW będzie mogła być prowadzona w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, o których mowa w rozdz. 35-37 Kodeksu karnego oraz rozdz. 6 i 7 Kodeksu karno-skarbowego - jeżeli godzą w podstawy ekonomiczne państwa. Jest to niezwykle szeroki katalog przestępstw, obejmujący m.in. kradzież z włamaniem, zniszczenie rzeczy czy kradzież pojazdu mechanicznego, zaś przesłanka „godzi w podstawy ekonomiczne państwa” jest nieprecyzyjna i trudna do zweryfikowania.
  8. Brak procedury informowania jednostek o niejawnym pozyskaniu informacji na ich temat, w rozsądnym czasie po zakończeniu działań operacyjnych i zapewnienie na wniosek zainteresowanego poddania sądowej ocenie legalności zastosowania tych czynności
  9. Projektowana procedura przewiduje bardzo szerokie „udostępnianie” zgromadzonych informacji zawierających tajemnicę zawodową. Przejawem tego jest obowiązek przekazania zgromadzonych materiałów prokuratorowi, który następn


  OPINIA AMNESTY INTERNATIONAL

  Konkluzja:
  1. Przepisy ustawy stoją w sprzeczności z międzynarodowymi i regionalnymi zobowiązaniami Polski dotyczącymi praw człowieka.
  2. Nowe regulacje stanowią zagrożenie dla prawa do prywatności, ale także powiązanych praw.

  Szczegóły:

  pokaż spoiler 1. Ustawa zezwala na inwazyjne środki inwigilacji i poszerza zakres tzw. kontroli operacyjnej na podstawie niedookreślonych warunków oraz niezdefiniowanego katalogu przestępstw.
  2. Ustawa nie zawiera obowiązku uzyskania uprzedniej zgody sądu lub innego niezależnego organu na dostęp do danych telekomunikacyjnych i internetowych.
  3. Ustawa nie zawiera wystarczających gwarancji ochrony informacji objętych tajemnicą zawodową, w tym adwokacką czy dziennikarską.
  4. Utrudnione będzie, czy wręcz niemożliwe, uzyskanie przez obywateli informacji, czy byli nielegalnie inwigilowani, a także wykrycie nadużycia uprawnień służb.
  5. Środki kontroli niejawnej przewidziane przez nowe regulacje są w wysokim stopniu nieproporcjonalne. Wiele osób w Polsce może wkrótce znaleźć się pod obserwacją służb z nieokreślonych powodów i bez uprzedniej zgody sądowej.
  6. Nowe prawo stanowi rażące naruszenie prawa do prywatności i wolności słowa. Każdy może stać się podmiotem kontroli, bez uprzedniej zgody sądu. Brak obowiązku informowania osób o prowadzonych wobec nich czynnościach operacyjnych oznacza, że dochodzenie odszkodowania za naruszenie ich praw stanie się de facto niemożliwe.


  OPINIA FUNDACJI PANOPTYKON

  Konkluzja:
  1. Przepisy niezgodne z Konstytucją
  2. Przepisy niezgodne z prawem UE

  APEL ORGANIZACJI DO POSŁÓW W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ USTAWY O POLICJI

  POZOSTAŁE ŹRÓDŁA

  http://antyweb.pl/mamy-opinie-prawnika-odnosnie-ustawy-inwigilacyjnej-strach-jest-uzasadniony/
  http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/internet-pod-kontrola-bac-sie-czy-nie,189737.html
  https://niebezpiecznik.pl/post/nowelizacja-ustawy-o-policji-i-kontrowersje-w-sprawie-wprowadzanych-zmian/
  https://panoptykon.org/wiadomosc/ustawa-zwana-inwigilacyjna-skandal-czy-burza-w-szklance-wody
  http://di.com.pl/ustawa-o-policji-to-inwigilacyjna-bomba-po-ja-podrzucila-a-pis-ja-zdetonuje-54073
  https://palestrapolska.wordpress.com/2016/01/09/inwigilacja-czyli-po-pisowski-projekt-nowelizacji-ustawy-o-policji/
  http://cakj.pl/2015/12/31/podsluchy-ponad-partyjnymi-podzialami-czym-projekt-pis-rozni-sie-od-propozycji-po/
  https://www.youtube.com/watch?v=pebO794J0Do

  #prawo #inwigilacja #internet #neuropa #dobrazmiana
  pokaż całość

 • avatar

  Skacząc po kanałach trafiłem na TVP Rozrywka na której to właśnie leci 'Święta wojna'.
  Czujecie to? W 2016 roku istnieją ludzie którzy chcą to oglądać.

  #mozgrozjebany #serialedladebili #seriale

 • avatar

  Plusujcie Ojca Mateusza!
  #heheszki #niewiemczybylo