Pierwszy krok do cenzury internetu. Pogrubione najbardziej kontrowersyjne zapisy

17) po art. 15e dodaje się art. 15f–15j w brzmieniu:
„Art. 15f. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych prowadzi
Rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą,
zwany dalej „Rejestrem”.
2. Rejestr jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w
Rejestrze.
3. Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym,
umożliwiającym automatyczne przekazywanie informacji do systemów
teleinformatycznych przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców usług
płatniczych.
16
4. Wpisowi do Rejestru podlega:
1) nazwa domeny internetowej wykorzystywana do urządzania gier
hazardowych bez koncesji, zezwolenia lub dokonania zgłoszenia
wymaganego przez ustawę, kierowanych do usługobiorców na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności gdy strony internetowe
wykorzystujące nazwy takich domen są:
a) dostępne w języku polskim,
b) reklamowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) data i godzina dokonania wpisu, jego zmiany lub wykreślenia.
5. Przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi dostępu do sieci
Internet jest obowiązany do:
1) nieodpłatnego uniemożliwienia dostępu do stron internetowych
wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do Rejestru
poprzez ich usunięcie z systemów teleinformatycznych przedsiębiorców
telekomunikacyjnych, służących do zamiany nazw domen internetowych
na adresy IP, nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania wpisu do
Rejestru;
2)nieodpłatnego przekierowania połączeń odwołujących się do nazw domen
internetowych wpisanych do Rejestru do strony internetowej prowadzonej
przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zawierającej
komunikat, skierowany do odbiorców usługi dostępu do Internetu
obejmujący w szczególności informacje o lokalizacji Rejestru, wpisaniu
szukanej nazwy domeny internetowej do tego Rejestru, listę podmiotów
legalnie oferujących gry hazardowe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, a także powiadomienie o grożącej odpowiedzialności karnoskarbowej
uczestnika gier urządzanych wbrew przepisom ustawy;
3) nieodpłatnego umożliwienia dostępu do stron internetowych
wykorzystujących nazwy domen wykreślonych z Rejestru, nie później niż
w ciągu 48 godzin od wykreślenia nazwy domeny internetowej z Rejestru.
6. Wpisu do Rejestru, zmiany wpisu lub jego wykreślenia dokonuje się z
urzędu, po ich zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw finansów
publicznych lub upoważnionego przez niego sekretarza stanu lub podsekretarza
stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów
publicznych.

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/795_u/$file/795_u.pdf

Wersje

Statystyki zobacz

© copyright 2021 by Wykop.pl