•  

  pokaż komentarz

  Dalej się nie nauczyli, że dla PO nie ma różnicy czy złożą 1mln czy 10mln podpisów to i tak trafią do niszczarki.

 •  

  pokaż komentarz

  Ludzie mogą sobie robić miesięcznie setki referendów, mogą na to wydawać 100milionów i tak to gówno da. Tak jak nasz rząd kiedykolwiek przejął się referendum obywateli

  •  

   pokaż komentarz

   @konoo:

   Tak jak nasz rząd kiedykolwiek przejął się referendum obywateli

   Wyniki referendum są wiążące (przy frekwencji powyżej 50%). To dlatego PO mieli głosy zanim dojdzie do referendum.

  •  

   pokaż komentarz

   @radeks11: Serio w przypadku frekwencji 50% jest wiążące? Jeśli tak to już nigdy nie oleję żadnego, a jak referendum ma być przeprowadzane? chodzi mi dokładnie o godziny dni itp.. tak jak wybory że każdy może oddać głos nie zależnie w jakim systemie pracuje

  •  

   pokaż komentarz

   @konoo:

   Serio w przypadku frekwencji 50% jest wiążące?
   Serio. Wprawdzie są różnice pomiędzy referendami ogólnokrajowymi a lokalnymi ale Hanka w referendum o odwołanie prezydenta Warszawy zastosowała strategię bojkotu i dzięki temu utrzymała się na stołku.

   EDIT: Referenda odnośnie wieku emerytalnego, sześciolatków, JOW zostały zmielone w sejmie.

  •  

   pokaż komentarz

   @konoo: Niezbyt mam możliwość rozpisania się, więc zrobiłem kopiujwklejkę z odpowiednich ustaw, która powinna odpowiedzieć na Twoje pytania.

   Z ustawy o referendum ogólnokrajowym:

   Art. 4. 1. Referendum wyznacza się na dzień wolny od pracy.
   2. Głosowanie w referendum może być przeprowadzone w ciągu jednego albo dwóch dni.
   3. Jeżeli głosowanie w referendum przeprowadza się w ciągu dwóch dni, termin głosowania określa się na dzień wolny od pracy oraz dzień go poprzedzający.

   Art. 60. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa referendum ma prawo zarządzić:
   1) Sejm, uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, lub
   2) Prezydent Rzeczypospolitej, za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

   Art. 63. 1. Sejm może postanowić o poddaniu określonej sprawy pod referendum z inicjatywy obywateli, którzy dla swojego wniosku uzyskają poparcie co najmniej 500.000 osób mających prawo udziału w referendum.
   2. Referendum z inicjatywy obywateli nie może dotyczyć:
   1) wydatków i dochodów, w szczególności podatków oraz innych danin publicznych;
   2) obronności państwa;
   3) amnestii.
   (...)

   Art. 66. 1. Wynik referendum jest wiążący, jeżeli wzięła w nim udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.
   2. Rozstrzygnięcie w referendum następuje, jeżeli:
   1) w odpowiedzi na postawione pytanie oddano większość ważnych głosów pozytywnych albo negatywnych;
   2) na jeden z zaproponowanych wariantów rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum oddano najwięcej ważnych głosów.

   Z ustawy o referendum lokalnym:

   Art. 2. 1. W referendum lokalnym, zwanym dalej "referendum", mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego jako członkowie wspólnoty samorządowej wyrażają w drodze głosowania swoją wolę:
   1) w sprawie odwołania organu stanowiącego tej jednostki;
   2) co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki;
   3) w innych istotnych sprawach, dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących tę wspólnotę.
   2. Przedmiotem referendum gminnego może być również:
   1) odwołanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
   2) samoopodatkowanie się mieszkańców na cele publiczne mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organów gminy.

   Art. 4. Referendum przeprowadza się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1, z inicjatywy organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego lub na wniosek co najmniej:
   1) 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy albo powiatu;
   2) 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców województwa.

   Art. 5. 1. W sprawach odwołania organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego przed upływem kadencji rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum przeprowadzonego na wniosek mieszkańców, o którym mowa w art. 4.
   1a. Wniosek mieszkańców gminy, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć odwołania rady gminy i wójta (burmistrza, prezydenta miasta) albo odwołania jednego z tych organów.
   1b. Referendum w sprawie odwołania wójta (burmistrza, prezydenta miasta) może być przeprowadzone także z inicjatywy rady gminy.
   (...)
   2. Wniosek mieszkańców, o którym mowa w ust. 1 i 1a, może zostać złożony po upływie 10 miesięcy od dnia wyboru organu albo 10 miesięcy od dnia ostatniego referendum w sprawie jego odwołania i nie później niż na 8 miesięcy przed zakończeniem jego kadencji.

   Art. 21. Referendum [na wniosek mieszkańców w sprawach innych niż odwołanie organu jednostki samorządu terytorialnego] przeprowadza się w dzień wolny od pracy (...).

   Art. 27. Referendum [w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego] przeprowadza się w dzień wolny od pracy (...).

   Art. 55. 1. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem ust. 2.
   2. Referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich jest ważne w przypadku, gdy udział w nim wzięło nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.

   Art. 56. 1. Wynik referendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod referendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów.
   2. Wynik referendum gminnego w sprawie samoopodatkowania się mieszkańców na cele publiczne jest rozstrzygający, jeżeli za samoopodatkowaniem oddano co najmniej 2/3 ważnych głosów.

  •  

   pokaż komentarz

   @radeks11: Żeby było śmieszniej w przypadku JOW sami zebrali, a potem zmielili. PO zbierając podpisy w czasie akcji 4xTAK skutecznie wykorzystało regułę konsekwencji sformułowaną przez prof. Cialdiniego ( to jedna z sześciu podstawowych strategii wywierania wpływu). Skutecznie podnieśli dzięki temu swój wynik wyborczy ( ͡° ͜ʖ ͡°)

 •  

  pokaż komentarz

  Może być i 20 milionów podpisów a skończy się jak zwykle takie mamy prawo w ramach 25 lat wolności.

 •  

  pokaż komentarz

  Do czego to doszło że musimy bronić się przed własną władzą, myśleć jak tu przyblokować referendami ich bezprawny szabrunek mienia państwowego.