•  

  pokaż komentarz

  Jak długo premierem był Jan Olszewski, ministrem spraw wewnętrznych
  Antoni Macierewicz, a szefem Urzędu Ochrony Państwa Piotr Naimski, Partia X, nie była przedmiotem żadnych działań dywersyjnych z zakresu wojny informacyjnej. Nie trwało to jednak długo.
  28 maja 1992 r. Sejm przyjął uchwałę zobowiązującą ministra spraw
  wewnętrznych do przekazania informacji na temat tajnych współpracowników UB i SB
  w latach 1945-1990 - o której wspominaliśmy wyżej.
  4 czerwca - rano: prezydent Wałęsa wydaje oświadczenie, w którym
  przyznaje się do podpisania paru dokumentów w latach 70-tych. A. Macierewicz
  przekazuje do Sejmu dane o osobach figurujących w zasobach archiwalnych MSW jako
  tajni współpracownicy;
  - prezydent Wałęsa oświadcza, że lustracja jest wybiórcza, a «zawartość teczek
  w dużej części została sfabrykowana»;
  - wieczorem: do sejmu trafia wniosek prezydenta Wałęsy o natychmiastowe
  odwołanie rządu.
  5 czerwca - trzy kwadranse po północy po wielogodzinnej dyskusji na temat
  "teczek" obalony zostaje rząd Jana Olszewskiego;
  - nowym premierem zostaje Waldemar Pawlak. Urlopuje min. Mecierewicza.
  Na kierowników resortów MON i MSW desygnuje Janusza Onyszkiewicza i Andrzeja
  Milczanowskiego.
  6 czerwca - powstaje sejmowa komisja Ciemniewskiego, mająca ocenić
  sposób wykonania uchwały lustracyjnej przez Antoniego Macierewicza;
  - poseł UD Jacek Taylor oskarża ekipę Jana Olszewskiego, że od chwili
  odwołania gabinetu w MSW przez 30 godzin niszczyła akta;
  - zdaniem Bronisława Geremka sprawa lustracji "nosiła znamiona zamachu
  stanu".
  15 czerwca - Antoni Macierewicz nie zostaje wpuszczony do pracy -
  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, mimo, że nie powstał jeszcze nowy rząd. (...)
  10/11 lipca - nowy premier Hanna Suchocka stwierdza, że wśród
  przedstawionych przez nią kandydatów na ministrów nie ma tajnych współpracowników
  UB i SB


  Józef Kossecki, Wpływ totalnej wojny informacyjnej na dzieje PRL, Kielce 1999

  •  

   pokaż komentarz

   @Jedi13:

   A. Milczanowski przyznał we wrześniu 1997 roku, że w 1991 roku polecił
   zastosować działania operacyjne wobec niektórych polityków SLD w związku z tzw.
   sprawą rosyjskich pieniędzy. (...).
   Szukanie materiałów obciążających własnych polityków u zagranicznych służb
   specjalnych - to już są działania, które stwarzają możliwość wpływania przez obce
   służby na sprawy personalne własnego państwa, nie mówiąc już o możliwości
   prowokacji (np. fabrykowania materiałów obciążających) przez obce wywiady.
   28 sierpnia 1997 roku minister Zb. Siemiątkowski ujawnił przed sejmową
   Komisją do spraw Służb Specjalnych, że w 1993 roku przynajmniej za wiedzą
   ówczesnego kierownictwa UOP i MSW prowadzone były działania wobec prawicy,
   których celem była "dezintegracja" prawicowych stronnictw. Z dokumentów
   przedstawionych przez ministra Zb. Siemiątkowskiego wynikało, że Urząd Ochrony
   Państwa inwigilował zasiadające w Sejmie partie. UOP przy pomocy uplasowanych w
   tych partiach agentów, dążył do ich rozbicia i zmarginalizowania. W tym celu miano m. in. rozpowszechniać w kierowniczych gremiach tych ugrupowań informacje
   kompromitujące J. Kaczyńskiego, A. Macierewicza, J. Olszewskiego.
   (...) Działania, przy użyciu wszystkich metod operacyjnych, miały być
   wymierzone w prawicowych przeciwników Lecha Wałęsy, m.in. lidera PC Jarosława
   Kaczyńskiego (z czym ma się łączyć m.in. sprawa sfałszowania jego "deklaracji
   lojalności" z czasu stanu wojennego, którą następnie jako prawdziwą sprzedano
   tygodnikowi "NIE"), (...).
   Aby uzasadnić jakoś te działania puszczano w obieg zasłyszane plotki i
   pomówienia np. o chęci atakowania Belwederu przez prawicowe ugrupowania.
   Zdaniem polityków prawicy, część informacji, np. o planach zajęcia Belwederu
   przez uczestników manifestacji, była prowokacjami celowo puszczanymi przez UOP,
   które miały jakoś uzasadnić ich działania.
   Jarosław Kaczyński rozpowszechnił nawet Instrukcję nr 0015/92 dotyczącą
   inwigilacji partii politycznych.
   W 1992 roku w Biurze Analiz i Informacji utworzono Wydział VI, który miał
   zdobywać informacje o partiach politycznych, posługując się metodami pracy
   operacyjnej. Podstawę do takich działań dawała "Instrukcja 0015/92" z 26 października
   1992 roku. Instrukcję opracował Piotr Niemczyk, szef Biura Analiz i Informacji, były
   aktywista ruchu "Wolność i Pokój", a zatwierdził ją, w uzgodnieniu z ministrem A.
   Milczanowskim, ówczesny szef UOP, Jerzy Konieczny. Sankcjonowała ona istnienie
   agentów - jako "konsultantów" - w partiach politycznych. (...)


   Józef Kossecki, Wpływ totalnej wojny informacyjnej na dzieje PRL, Kielce 1999

 •  

  pokaż komentarz

  Olszewski -najgorszy premier jaki był w historii Polski.

 •  
  a........n

  -17

  pokaż komentarz

  @Moderacja @m__b @a__s

  Jak długo będziecie tolerować użytkownika @sebastian-moryn?

  Sebastian Moryń

  TV Republika - z-ca redaktora naczelnego ds. online (TV Terlikowskich) http://www.press.pl/tresc/45225,telewizja-republika-ma-wicenaczelnego-ds_-online
  Fronda - p.o. redaktora naczelnego (portal Terlikowskich) http://www.fronda.pl/profil/moryns,38016.html
  malydziennik.pl - najprawdopodobniej również pisuje i tutaj (portal Terlikowskich, często można zobaczyć autora o inicjałach sm). https://www.google.pl/search?q=site:malydziennik.pl+%22Autor:+sm%22#q=site:malydziennik.pl+%22Autor:+sm%22&filter=0

  Przez 17 miesięcy użytkownik dodał 206 znalezisk z następujących portali:

  TV Republika 92
  Fronda 79
  małydziennik.pl 32

  Łącznie 203 znaleziska z portali Terlikowskich, co stanowi 98,5% aktywności tego użytkownika.

  Jak mówi regulamin:

  Użytkownicy są zobowiązani do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mających na celu manipulowanie treściami lub wynikami Znalezisk w Serwisie Wykop.pl, do nie spamowania Serwisu Wykop.pl oraz do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu Wykop.pl i korzystanie z usług Serwisu Wykop.pl w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

  źródło: x3.wykop.pl