•  

  pokaż komentarz

  1. Co z podpisem lekarza pod receptą?
  2. Jeśli to działa, to będzie jak zwykle: tego typu regulacje uderzą w najbardziej nieporadnych. Kumaty zawsze znajdzie jakiś sposób.

  •  

   pokaż komentarz

   @stekelenburg5: jeżeli regulacje kraju w którym recepta jest wystawiania go nie wymagają, to nie ma problemu

  •  
   a.........y

   +154

   pokaż komentarz

   1. Co z podpisem lekarza pod receptą?

   @stekelenburg5: od zeszłego roku recepta może być wystawiona internetowo, bez podpisu

  •  

   pokaż komentarz

   @pcstud: @adgebworthy: a to nie wiedziałem, dziękuję za info. A co jest gwarantem jej autentyczności w takim przypadku?

  •  

   pokaż komentarz

   @stekelenburg5: autentyczność jest do sprawdzenia w systemie informatycznym w aptece (w kraju w którym została wystawiona)- nie musi być zresztą nawet drukowana tylko pokazujesz dowód w aptece i dostajesz lek; w Polsce nikt tego zweryfikować w stanie nie jest... ale formalnie powinni Ci receptę zrealizować

  •  

   pokaż komentarz

   @stekelenburg5: Podpis lekarza nigdy nie był gwarantem autentyczności.  Żaden aptekarz nie jest w stanie ocenić czy podpis jest autentyczny, a ewentualne fałszerstwo jest fałszerstwem bez względu na to czy podpis/pieczątka jest wśród wymogów czy nie.

  •  
   a.........y

   +28

   pokaż komentarz

   @stekelenburg5:

   Art. 96b. pr. farm.
   Informacje o recepcie wystawionej w postaci elektronicznej
   1. W przypadku wystawienia recepty w postaci elektronicznej pacjent otrzymuje informację o wystawionej recepcie zawierającą następujące dane:
   1) klucz dostępu do recepty lub pakietu recept;
   2) kod dostępu;
   3) identyfikator recepty;
   4) datę wystawienia recepty;
   5) datę realizacji "od dnia" jeżeli dotyczy;
   6) imię i nazwisko pacjenta;
   7) imię i nazwisko osoby wystawiającej receptę;
   8) numer prawa wykonywania zawodu osoby wystawiającej receptę;
   9) numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą receptę;
   10) nazwę powszechnie stosowaną (międzynarodową) lub nazwę handlową produktu leczniczego albo rodzajową lub handlową nazwę środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego lub ich nazwę skróconą;
   11) postać;
   12) dawkę;
   13) ilość;
   14) sposób dawkowania albo stosowania;
   15) wskazany termin kontroli lekarskiej, jeżeli dotyczy.
   2. Informację, o której mowa w ust. 1, pacjent otrzymuje:
   1) na wskazany w systemie informacji w ochronie zdrowia adres poczty elektronicznej, jeżeli dotyczy;
   2) na wskazany w systemie informacji w ochronie zdrowia numer telefonu, w formie wiadomości tekstowej zawierającej kod dostępu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz informację o wymagalności numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość przy realizacji recepty;
   3) w formie wydruku – w przypadku braku wskazania w systemie informacji w ochronie zdrowia danych, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz na każde żądanie pacjenta, albo w innej uzgodnionej formie zawierającej kod dostępu i nazwę produktu leczniczego – w przypadku udzielania świadczenia zdrowotnego w miejscu wezwania i braku możliwości przekazania informacji w formie wydruku.
   3. Informację, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wydaje osoba wystawiająca receptę.
   4. Informacja o wystawionej recepcie nie może zawierać żadnych innych niż określone w ust. 1 treści, w szczególności o charakterze reklamy.
   5. Informacja, o której mowa w ust. 1, nie zastępuje recepty.

  •  
   a.........y

   +10

   pokaż komentarz

   @stekelenburg5:

   Art. 38a. refundacja leków
   Informacja dla świadczeniobiorcy o wystawionym zleceniu w postaci elektronicznej
   1. W przypadku wystawienia zlecenia w postaci elektronicznej świadczeniobiorca otrzymuje informację o wystawionym zleceniu zawierającą następujące dane:
   1) klucz dostępu;
   2) kod dostępu;
   3) identyfikator zlecenia;
   4) rodzaj zlecenia;
   5) datę wystawienia zlecenia;
   6) miesiąc, na który wystawiono zlecenie, jeżeli dotyczy;
   7) imię i nazwisko świadczeniobiorcy;
   8) imię i nazwisko osoby wystawiającej zlecenie;
   9) numer prawa wykonywania zawodu osoby wystawiającej zlecenie, w tym posiadany tytuł zawodowy i specjalizację;
   10) numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z osobą wystawiającą zlecenie;
   11) liczbę porządkową wyrobu medycznego;
   12) liczbę sztuk wyrobu medycznego;
   13) określenie wyrobu medycznego.
   2. Informację, o której mowa w ust. 1, świadczeniobiorca otrzymuje:
   1) na wskazany w systemie informacji w ochronie zdrowia adres poczty elektronicznej;
   2) na wskazany w systemie informacji w ochronie zdrowia numer telefonu, w formie wiadomości tekstowej zawierającej kod dostępu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz informację o wymagalności numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość przy realizacji zlecenia;
   3) w przypadku braku wskazania w systemie informacji w ochronie zdrowia danych, o których mowa w pkt 1 i 2, oraz na każde żądanie świadczeniobiorcy, w formie wydruku, a w przypadku udzielania świadczenia zdrowotnego w miejscu wezwania i braku możliwości przekazania informacji w formie wydruku – w innej uzgodnionej formie zawierającej kod dostępu i nazwę wyrobu medycznego.
   3. Informację przekazywaną w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, przekazuje osoba wystawiająca zlecenie.
   4. Informacja, o której mowa w ust. 1, nie może zawierać żadnych innych treści, w szczególności o charakterze reklamowym.
   5. Informacja, o której mowa w ust. 1, nie zastępuje zlecenia.
   6. W przypadku wystawienia zlecenia na zaopatrzenie w postaci elektronicznej osoba wystawiająca przekazuje to zlecenie w systemie teleinformatycznym do Funduszu w celu potwierdzenia uprawnień świadczeniobiorcy.
   7. Fundusz, po weryfikacji uprawnień świadczeniobiorcy, przekazuje świadczeniobiorcy powiadomienie o potwierdzonym zleceniu zgodnie z wybranym przez świadczeniobiorcę sposobem:
   1) na wskazany w systemie informacji w ochronie zdrowia adres poczty elektronicznej;
   2) na wskazany w systemie informacji w ochronie zdrowia numer telefonu;
   3) na wskazany w zleceniu numer telefonu;
   4) na wskazany w zleceniu adres poczty elektronicznej;
   5) na wskazany w zleceniu adres korespondencyjny;
   6) osobiście we właściwym oddziale wojewódzkim Funduszu.

  •  
   a.........y

   +15

   pokaż komentarz

   @stekelenburg5: a całość jest legalna, ponieważ

   Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty
   Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2017
   Dz.U.2017.0.125 t.j. - Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty

   Art. 42. zaw. lekarza i położ
   Orzekanie o stanie zdrowia, wystawianie recepty lub zlecenia
   1. Lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu lub zbadaniu jej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
   2. Lekarz może, bez dokonania osobistego badania pacjenta, wystawić receptę niezbędną do kontynuacji leczenia oraz zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne jako kontynuację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.
   3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, recepty lub zlecenia, a w przypadku recepty i zlecenia w postaci elektronicznej, wydruk informacyjny, o którym mowa w art. 96b informacje o recepcie wystawionej w postaci elektronicznej ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.) i art. 38a informacja dla świadczeniobiorcy o wystawionym zleceniu w postaci elektronicznej ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 345, 1830 i 1991), mogą być przekazane:
   1) przedstawicielowi ustawowemu pacjenta albo osobie upoważnionej przez pacjenta do odbioru recepty lub zlecenia, a w przypadku wystawienia recepty i zlecenia w postaci elektronicznej – wydruku informacyjnego;
   2) osobie trzeciej, jeżeli pacjent oświadczy podmiotowi udzielającemu świadczeń zdrowotnych, że recepty lub zlecenia, a w przypadku recepty i zlecenia w postaci elektronicznej – wydruk informacyjny, mogą być odebrane przez osoby trzecie bez szczegółowego określania tych osób.
   4. Upoważnienie lub oświadczenie, o których mowa w ust. 3, odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołącza do tej dokumentacji.
   5. Informacje o wystawieniu recepty lub zlecenia, o których mowa w ust. 2, zamieszcza się w dokumentacji medycznej pacjenta. Informację o osobie, której przekazano taką receptę lub zlecenie, odnotowuje się w dokumentacji medycznej pacjenta albo dołącza do tej dokumentacji.

  •  

   pokaż komentarz

   @adgebworthy: @pcstud: @maniac777: dobrz, przekonaliście mnie. Pozdrawiam serdecznie.

  •  

   pokaż komentarz

   @stekelenburg5: nawiasem mówiąc nie wierzę, że apteka zrealizuje taką receptę na lek silnie działający/ psychotropowy itp. jakby komuś już głupie pomysły do głowy teraz przychodziły :-)

  •  

   pokaż komentarz

   @maniac777: z drugiej strony każda apteka zna "swoich" lekarzy i ich podpisy- podrobienie nie jest łatwe, a każda recepta od obcego lekarza jest zawsze sprawdzana szczególnie dokładnie pod względem legalności; tak więc jak się okazuje te podpisy (i ręczne pismo) w praktyce stanowią dość niezłe zabezpieczenie

  •  

   pokaż komentarz

   @pcstud: Pojedź kilka kilometrów dalej i już nie zna i ani nie ma jak zweryfikować, ani nie ma na to czasu, ani nawet kompetencji. Oczekiwanie wszędzie pieczątek i własnoręcznych podpisów to niestety pozostałość po słusznie minionym systemie. Częściowo udaje się od tego odchodzić tak jak w przeszłości zrezygnowano z podpisów na fakturach - co nie znaczy że mentalność nie pozostała i niektórzy nadal uważają podpis na fakturze za świętość.

  •  

   pokaż komentarz

   @maniac777: ja tylko napisałem jak to działa, a nie próbuje udowodnić, że podpisy są niezbędne/ potrzebne

  •  

   pokaż komentarz

   @pcstud: A ja Ci piszę że nie działa tak jak Ci się wydaje. Weryfikacyjna moc podpisu to tylko złudzenie. Nie byłoby złudzeniem gdyby w wypadku nieznajomości podpisu można było go w jakiś sposób zweryfikować, ale nie ma takich mechanizmów. Widziałeś by aptekarz widząc pierwszy raz receptę danego lekarza dzwonił do niego by zweryfikować czy to on ją wystawił? Czy aptekarze mają karty wzorów podpisów wszystkich lekarzy którzy mogą receptę wystawić?

  •  

   pokaż komentarz

   @maniac777: czytaj proszę ze zrozumieniem to co napisałem

  •  

   pokaż komentarz

   tego typu regulacje uderzą w najbardziej nieporadnych.

   @stekelenburg5: i dlatego tacy najszybciej sie rozmnażają

 •  
  a..................d

  +210

  pokaż komentarz

  xD

  źródło: newsweek.pl

 •  
  A........n

  -101

  pokaż komentarz

  Normalnie funkcjonujące laski mają prawo i potrzeby decydowania o swoim zdrowiu i ciele. Natomiast nie zapominajmy że kij ma dwa końce. Ja znam też takie które tabletki "48h po" traktowały jako najzwyklejszą antykoncepcje.

 •  

  pokaż komentarz

  Katoliban

  źródło: demotywatory.pl

Dodany przez:

avatar falszywy_prosty_pasek dołączył
826 wykopali 35 zakopali 8.5 tys. wyświetleń