•  

  pokaż komentarz

  Źródła:

  Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 1990 nr 30 poz. 179 ze zm.),
  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów (Dz. U. 2005 nr 141 poz. 1186),
  Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997 nr 89 poz. 555 ze zm.),
  Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 1199 ze zm.),
  Ustawaz dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. 1997 nr 123 poz. 779 ze zm.)

  Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.),
  Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 23 lipca 2013 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1064),
  Ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012, poz. 1137 ze zm.).


  Standardowa procedura podczas kontroli drogowej wygląda typowo – jesteśmy poproszeni o okazanie prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego i innych dokumentów. Często poddawani jesteśmy też kontroli stanu trzeźwości jako kierujący, a także samochód zostaje sprawdzony pod względem technicznym. Jednak co w sytuacji kiedy policjant poprosi nas o otwarcie bagażnika? Czy mamy obowiązek się na to godzić? Jakie przesłanki powinny zaistnieć aby taka czynność uznana była za w pełni prawną?

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, policjant ma prawo sprawdzić zawartość naszego bagażnika (a my co do zasady nie powinniśmy się temu sprzeciwiać), jednakże tylko i wyłącznie w sytuacji gdy uzasadnia swą czynność podejrzeniem. Jeśli jesteśmy pewni tego, że funkcjonariusz wykonuje to bezprawnie (nie zaistniały żadne okoliczności uzasadniające podejrzenie popełnienia przestępstwa) powinniśmy zażądać sporządzenia protokołu z tej czynności. Każda czynność dokonana podczas kontroli winna być zaprotokołowana – tak więc przysługuje prawo do żądania sporządzenia protokołu z danej czynności funkcjonariusza.

  W protokole przeprowadzonej czynności powinny zostać wskazane informacje odnośnie:

  - czasu i miejsca,

  - dane uczestników,

  - przyczyna i przebieg kontroli,

  - a także spis przedmiotów, które zostały znalezione i jakie czynności zostały wobec nich podjęte.

  •  

   pokaż komentarz

   My, jako uczestnicy w/w kontroli możemy zgłosić wszelkie zarzuty, które będziemy mieli w odniesieniu do treści sporządzonego protokołu. Co istotne, nie podpisujmy niczego zanim nie zapoznamy się z treścią protokołu – ponadto, warto go przeczytać ze zrozumieniem, bowiem wszelkie zastrzeżenia powinniśmy złożyć przed jego podpisaniem.

   Jest to najskuteczniejszy sposób na odwiedzenie funkcjonariusza od pomysłu sprawdzania zawartości naszego bagażnika, ponieważ sporządzony protokół (który żądamy) może być podstawą do wszczęcia postępowania skargowego wobec funkcjonariusza przeprowadzającego kontrolę. Często zdarza się tak, że funkcjonariusze odstępują od zamiaru weryfikowania co też obywatel może przewozić w bagażniku, w szczególności wtedy, gdy robią to „dla zasady” i nie mają ku temu tak właściwie żadnych konkretnych powodów. Rozsądny funkcjonariusz wie, że grozi mu za to skarga (której skutkiem będzie wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec funkcjonariusza – w sytuacji gdy kontrola zostanie przeprowadzona bezprawnie, może on ponieść odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny służbowej, a kary są bardzo zróżnicowane – nagana, wyznaczenie na niższe stanowisko, a nawet w skrajnych przypadkach – wydalenie ze służby), a także ewentualne zażalenie, które możemy złożyć do właściwej miejscowo prokuratury np. na czynności związane z przeprowadzeniem kontroli samochodu. Jednym z podstawowych wymogów dotyczących kontroli jest m.in. to, że winna ona się odbywać albo w obecności kierowcy albo właściciela samochodu – Policjant nie może otworzyć bagażnika gdy nie ma nas w pobliżu!

   Warto wskazać, że jeśli sporządzone przez nas zażalenie na czynności funkcjonariusza będzie odnosić się do niedopełnienia obowiązków bądź przekroczenia uprawnień, może zostać potraktowane jako zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariusza z art. 231 KK – o zawiadomieniach na funkcjonariuszy już kilkakrotnie pisaliśmy na naszym blogu.

   Ponadto, jeśli działania funkcjonariuszy naruszyły nasze dobra osobiste w jakikolwiek sposób, możemy złożyć pozew o ochronę dóbr osobistych, ponieważ każdemu z nas przysługuje prawo do prywatności.

   Powinniśmy też pamiętać, że każdy policjant przystępujący do kontroli ma obowiązek wskazać nam kilka podstawowych informacji:

   - przed rozpoczęciem czynności funkcjonariusz winien podać swój stopień służbowy, imię i nazwisko, a gdy jest to funkcjonariusz nieumundurowany ma on obowiązek pokazać legitymację służbową (najlepiej odnotujmy wszystkie dane, aby wiedzieć z kim mieliśmy do czynienia),

   - kolejną kwestią jest obowiązek podania przez funkcjonariusza podstawy prawnej i przyczyny podjęcia czynności służbowej (art. 15 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Policji – to jest podstawa prawna czynności kontrolnych!), która winna być sformułowana konkretnie i jednoznacznie (absolutnie nie mogą być cytowane fragmenty ustawy!),

   - funkcjonariusz powinien poinformować nas o prawie do złożenia zażalenia do prokuratora.

   Bardzo ciekawą kwestią, wartą zapamiętania jest to, że Inspektorom Transportu Drogowego nie przysługuje prawo do przeszukiwania ani kierowcy, ani kabiny pojazdu (idąc tym tokiem rozumowania, nie mają także prawa do sprawdzenia zawartości bagażnika). Wykracza to poza (przypisany prawem) ich zakres obowiązków, więc jeśli podczas kontroli przeprowadzanej przez ITD, inspektor podejmie decyzję o sprawdzeniu zawartości bagażnika mamy prawo wyrazić sprzeciw.

   W odniesieniu do Strażników Miejskich – podobnie jak Policja, mogą oni poprosić o otwarcie bagażnika, tylko i wyłącznie w sytuacji gdy mają uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary (mówi o tym art. 12 ust. 1 pkt. 3a ustawy o Strażach Gminnych, cyt. „Art. 12. 1. Strażnik wykonując zadania, o których mowa w art. 10 i 11, ma prawo do:

   3a) dokonywania kontroli osobistej, przeglądania zawartości podręcznych bagaży osoby:

   a) w przypadku istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary,”

  •  

   pokaż komentarz

   Kontrola osobista
   Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedstawiciele wymienionych wcześniej służb oprócz Straży Leśnej, mają też prawo do przeprowadzenia kontroli osobistej kierowcy i pasażerów samochodu.

   Sama kontrola osobista polega na sprawdzeniu zawartości odzieży jaką mamy na sobie, a także przedmiotów, które znajdują się na naszym ciele (np. torebka, futerał na tel. komórkowy itd.). Bardzo ważną kwestią do zapamiętania jest fakt, że kontrola powinna odbyć się bez odsłaniania zakrytych powierzchni ciała. Co więcej, kontrolę osobistą powinna wykonywać osoba tej samej płci (w wyjątkowych przypadkach takich jak np. zagrożenie życia, zdrowia ludzkiego może to być funkcjonariusz płci przeciwnej). Poza tym, kontrola osobista powinna odbywać się w miejscu ustronnym, bez obecności innych osób.

   W odniesieniu do kontroli osobistej również możemy złożyć skargę na funkcjonariusza (tak samo jak przy kontroli drogowej), a także pozew o ochronę dóbr osobistych.

   Tak samo jak i w przypadku kontroli drogowej i sprawdzenia zawartości bagażnika samochodu, tak i kontrola osobista może być przeprowadzona tylko i wyłącznie w sytuacji uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary. Muszą zaistnieć przesłanki, które dadzą podstawę do przeprowadzenia takowej kontroli – nie jest ona obligatoryjna i zawsze winniśmy pytać o podstawy kontroli.

   KAŻDA kontrola – osobista, przeglądanie zawartości bagażu, sprawdzanie zawartości bagażnika naszego pojazdu nie może być przeprowadzana obligatoryjnie, w ramach każdego rutynowego zatrzymania pojazdu. Jest to takie uprawnienie organów, które w sposób istotny ogranicza nasze prawo do nietykalności osobistej i prywatności (co zresztą jest zagwarantowane każdemu obywatelowi przez Konstytucję), dlatego też powinniśmy trzymać rękę na pulsie i pilnować aby przeprowadzanie kontroli bagażnika lub kontroli osobistej należało do wyjątkowych przypadków.

  •  

   pokaż komentarz

   Idąc za tym tokiem rozumowania (że przepisy bardzo precyzyjnie regulują uprawnienia opresyjne funkcjonariuszy i nie ma tu miejsca na wykładnię rozszerzającą) wszelkie akcje typu "prewencyjna obława, w której kontroluje się alkomatem każdego zatrzymanego kierowcę" (są często i radośnie nagłaśniane przez główne media takie akcje, że policjanci zatrzymują ruch stawiając bramkę i każdemu kierowcy jak leci każą dmuchać) są bezprawne i powinny się kończyć lawiną skarg na funkcjonariuszy. Bowiem wszelkie kontrole osobiste – a do takich z pewnością należy kontrola trzeźwości - winny mieć swoje uzasadnienie podejrzenia popełnienia czynu zabronionego. Nie może być tak, że każdy kierowca to potencjalny przestępca. Uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego to np. woń alkoholu wydobywająca się z pojazdu, dziwne zachowanie kierowcy, zgłoszenie uczestników ruchu drogoweg0 etc. -i wtedy taka kontrola jak badanie alkomatem jest całkowicie uzasadniona. Jednak ustawianie bramek i łapanie każdego kierowcy po kolei celem "dmuchania" jest według nas elementarnym naruszeniem podstawowych wolności obywatela i to nie tylko prawa do swobodnego przemieszczania się. Podobnie zresztą jak kwestia ewentualnego przeszukania samochodu, gdy wykracza ona swoim przebiegiem poza zakres zwykłej kontroli drogowej i jest już obwarowane ostrzejszymi przepisami (chociażby zatwierdzenie czynności przez prokuratora). Pytanie tylko kiedy kończy się czynność kontroli, a kiedy zaczyna się standardowa czynności przeszukania samochodu, która jest znacznie poważniejsza kwestią. Jesteśmy zdania, że policjant może sobie zerknąć do bagażnika ("rzucić okiem") czy kierowca nie przewozi np. kilograma amfetaminy, ale już grzebanie w schowkach, przewracanie bagażnika do góry nogami to już przeszukanie z koniecznością zatwierdzenia przez prokuratora.

  •  

   pokaż komentarz

   Reasumując działanie policji ma znamiona popełnienia przestępstwa z art. 231kk

  •  

   pokaż komentarz

   @serczynski: przestępcy szukający skradzionych rowerów!! hwdp na 100%

  •  

   pokaż komentarz

   @uabit: podaj stopien, imie i nazwisko i nr legitymacji

  •  

   pokaż komentarz

   @serczynski: Zawsze się wykpią. Powiedzą, że w pobliżu kradną rowery, dealują narkotyki, ukradli wiertarkę z piwnicy i kontrola była uzasadniona. Prokurator nie kiwnie nawet palcem.

  •  

   pokaż komentarz

   @serczynski No dobra, skoro kontrola osobista nie wymaga odslaniania zakrytych czesci ciala to co w takim wypadku. Kontrola, srodek nocy. Ziomeczki na piechote. Jeden z nich pali jointa. Zachodzi podejrzenie, ze on lub tez koledzy moga miec cos przy sobie. Czy w takiej sytuacji policja ma prawo na miejscu zagladac im np. w bokserki? Jak sie zachowac jesli kiedys zdarzy sie cos takiego ( ͡º ͜ʖ͡º)( ͡º ͜ʖ͡º)

  •  

   pokaż komentarz

   @uabit: byłeś z tym u specjalisty ? czy tego się nie leczy ?

  •  

   pokaż komentarz

   Zgodnie z obowiązującymi przepisami, policjant ma prawo sprawdzić zawartość naszego bagażnika (a my co do zasady nie powinniśmy się temu sprzeciwiać), jednakże tylko i wyłącznie w sytuacji gdy uzasadnia swą czynność podejrzeniem.

   @serczynski: Jakaż podstawa prawna na powyższe? Sprawdzenie zawartości bagażnika to już przeszukanie (na protokół).

  •  

   pokaż komentarz

   @serczynski: Uwielbiam takich ludzi. Przezabawne jak służbista trafi na służbistę.
   Dzięki temu:
   - policja jest poirytowana
   - zamiast skontrolować 10000 samochodów i złapać 2 pijanych skontrolują tylko 1000 i pijak się prześlizgnie

  •  

   pokaż komentarz

   @serczynski: OK, a jak teraz wszystko powyższe odnieść do sytuacji z filmu? Policjant mówi że podstawą kontroli i przeszukania jest fakt, że w okolicy zginęły 2 rowery. Czy to jest właśnie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa? Pytam poważnie. W jaki sposób "zwykły, szary" obywatel ma stwierdzić czy podejrzenie jest uzasadnione, czy nie? Policjant może przecież na poczekaniu wymyślić taki, lub podobny powód.

  •  

   pokaż komentarz

   @antiChriSt: rower ok. Uzasadnione jest sprawdzenie roweru. Ale nie plecaka.

  •  

   pokaż komentarz

   @serczynski: Zglosil to ktos? Poskarzyl sie na naduzycie? Jak nie to temat z zadu. Dla mnie policjant do zwolnienia i ustawodawca tez. Ten ktory ustanowil i ten ktory podtrzymuje to prawo. Nie moze byc tak ze sluzby porzadkowe szukaja do bolu, az cos znajda. Tu najwyrazniej dragow szukal i padl, bo nos ludzki, mimo ze jak pies sie zachowal ten fakcjonariusz. Olac prawo. On naruszyl by konstytucje kazdego z cywilizowanych krajow, po za Polska. Tu w konstytucji Art. 31.
   Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
   U nas ochronie prawnej podlega panstwo...

  •  

   pokaż komentarz

   @serczynski: Niby tak, ale już "uszami wyobraźni" słyszę, jak policjant na odmowę takiego przeszukania:
   a) podaje kolejny powód typu "mamy podejrzenie, że może pan posiadać narkotyki"
   b) straszy zawinięciem na dołek
   i co wtedy?

  •  
   j............y

   +8

   pokaż komentarz

   @antiChriSt: Mnie kilka razy przeszukiwali bo cos tam w okolicy ukradli, a cos tam cos tam.. ostatnio jak bylem przeszukiwany to jak szedlem z kolegą wieczorem, bo chlopaki mają akcje narkotyki i co im zrobisz? Dwoch gosci wieczorem to pewnie moga cos miec. A tego dnia nie mielismy. A wez sie kłóc. A spokojny czlowiek jestem po 30 i w dresach nie chodze.

  •  

   pokaż komentarz

   Dla mnie policjant do zwolnienia i ustawodawca tez.

   @Rosolis: I jeszcze prezydenta obalić !

  •  

   pokaż komentarz

   @jaroslaw_madry: No i o takie przypadki jak widać bywają. Jest milion powodów dla których mogą kogoś ot tak przeszukać. Wystarczy "jest pan podobny do osoby podejrzanej o kradzież". I co wtedy? Jak mam stwierdzić czy to blef, czy faktycznie tak jest? Kłócić się? To albo przestaną być kulturalni, albo oskarżą o jakieś stawianie oporu czy coś podobnego.

  •  

   pokaż komentarz

   @serczynski: gowno prawda
   ten przepis jest tak szeroki, ze jak policjant bedzie chcial to bedzie mial podejrzenia

  •  

   pokaż komentarz

   @serczynski: Mnie i kolegów sprawdzali kiedyś jak w samochodzie siedzieliśmy kryminalni.Zapukał blachą do okna kazał wysiąść przeszukał nas kieszenie i plecaki.Jak się zapytałem jaka podstawa to powiedział,że ma podejrzenie ,że jesteśmy poszukiwani listem gończym i musi nas sprawdzić. Kiedy dalej utrzymywałem,że nie może mnie zatrzymać na ulicy od tak.Stwierdził,że może bo powiedzmy jak mijam patrol to mają podejrzenie że ukradłem telefon xD.

   Kiedy poprosiłem o protokół to się zaśmiał i powiedział,że zapomniał tego kajecika i zaprasza mnie na komendę :) gdzie pewnie mógłbym dostać wp?$#!$# albo by mnie gdzieś wywieźli.Dodatkowo działo się wszystko na terenie uczelni a podobno policja może działać na takim terenie za zgodą rektora .

  •  

   pokaż komentarz

   @secretservice666 a co zrobić jeśli policjant się bierze do sprawdzania mojego służbowego telefonu, czy aby nie jest kradziony i rząda odblokowania telefonu? Wykpić się tym, że w telefonie są poufne dane firmowe i policjant nie jest upoważniony do ich przeglądania?

  •  

   pokaż komentarz

   @asurbanipal_: Och jaki wyszukany chwyt retoryczny!
   Uważam że gość mógł zaoszczędzić sobie i policji 10 min stania na mrozie jednym uśmiechem i jednym zdaniem.
   Teraz mistrz internetów namawia go żeby zmarnował jeszcze ze 4h swojego czasu i ze trzy razy tyle czasu policji.
   Czasu w którym policja zamiast szukać skradzionych rowerów będzie wypełniać kretyńskie papierki do sprawy która skończy się na umorzeniu.

   BTW jak myślisz co ten policjant woli:
   1 zapieprzać po mrozie w poszukiwaniu rowerów.
   2 siedzieć w ciepełku przy biurku, pić kawę i wypełniać raporty

   Nie wiem kto tu jest przygłupem.

  •  

   pokaż komentarz

   przestępcy szukający skradzionych rowerów!! hwdp na 100%

   @uabit: w celu szukania skradzionych rowerów wystarczyło zobaczyć rower, numery seryjne z ramy i puścić pana wolno;
   Nie rozumiem jak podejrzenie skradzenia roweru wpływa na konieczność przeprowadzenia kontroli osobistej, kieszeni i plecaka

  •  

   pokaż komentarz

   W jaki sposób "zwykły, szary" obywatel ma stwierdzić czy podejrzenie jest uzasadnione, czy nie? Policjant może przecież na poczekaniu wymyślić taki, lub podobny powód.

   @antiChriSt: Przy takiej scence bez przemocy jak na tym wideo to nawet się nie łudź, bo szary obywatel nie ma nic do gadania. :D Zawsze powiedzą, że w okolicy było włamanie, czy jak tu ukradli rower i trzepanie było uzasadnione. Twoja skarga praktycznie z automatu przejdzie na stos makulatury do przemiału i nikt zdrowy na umyśle się tym nie zainteresuje.

  •  

   pokaż komentarz

   @Ulica: To już by było przeszukanie. Mogą zrobić ale już nie na ulicy tylko w miejscu ustronnym takim jak zamknięte pomieszczenie. Wtedy obligatoryjnie musi być protokół który zawiera wszystkie dane i jest zatwierdzany przez prokuratora. Gdyby prokurator nie zatwierdził bo uznałby że powód był z dupy to faktycznie mają problem.

  •  

   pokaż komentarz

   @Xaver14 Ale rozumiem ze zatwierdzenie moze byc juz po fakcie? Czyli normalnie moga sciagnac z ulicy i trzepac?

  •  

   pokaż komentarz

   @_peszek_: to kontrola bagażu a nie przeszukanie. Ale protokół jak najbardziej - na żądanie. A wystarczy, że poproszą o okazanie gaśnicy i trójkąta ostrzegawczego. Sam sobie odpowiedz gdzie je przechowujesz w aucie (najczęściej) .

  •  

   pokaż komentarz

   @secretservice666 popatrz na to z drugiej strony. Jeśli np Tobie ukradną rower to chciałbyś żeby go znaleźli prawda ? A jak mają to zrobić jeśli nie będą robić kontroli na ulicach ? Tak źle i tak nie dobrze. To samo tyczy się kontroli trzeźwości. Każdy chciałby żeby policja łapała nietrzeźwych kierujących ale jak przychodzi do kontroli drogowej to ,, nie mają prawa mnie dmuchać ''

  •  

   pokaż komentarz

   @Ulica: Zatwierdzenie zawsze jest po fakcie. Na twoje żądanie jest obowiązek dostarczyć Ci odpis postanowienia prokuratora.

  •  

   pokaż komentarz

   @serczynski: Z tym że ta ustawa z 2005 juz nie obowiązuje ( ͡° ͜ʖ ͡°)ノ⌐■-■

   pokaż spoiler Teraz jest z 2015

  •  

   pokaż komentarz

   @Rosolis: ale jak by ci rower zaj#!$li to byśch ciał żeby policja kontrolując rowerzyste odzyskała twój rower.

  •  

   pokaż komentarz

   ale jak by ci rower zaj@?@li to byśch ciał żeby policja kontrolując rowerzyste odzyskała twój rower.

   @porannewyciepsa: No i z tym chyba nikt nie ma problemu. Problemem jest przeszukiwanie pod pretekstem sprawdzenia roweru. Przecież widać, że policjant na siłe chciał coś znaleźć ale mu nie pykło.

  •  

   pokaż komentarz

   @serczynski:

   GIF

   źródło: 78.media.tumblr.com (266KB)

  •  

   pokaż komentarz

   @serczynski: Policjant to sebix i pomylił znacznie przepisu. Wg niego skoro w okolicy grasują złodzieje to on ma podstawe do robienia co chce. Niestety przepis mówi, że to konkretna osoba ma być sensownie podejrzana o kradzież. A więc najpierw sprawdzamy rower i dopiero jak się okaże że jest kradziony to trzepiemy klienta. Przekroczenie uprawnień 231 kk.

  •  

   pokaż komentarz

   @mauron: uwierz mi gdyby rowerzysta zachowywał się normalnie to by i cała kontrola wyglądała inaczej. A nawet nie było by kontroli osobistej. Po co te pytania do policjantów-a jaki jest powód kontroli- a po co co to a po co tamto? Ludzie w takich przypadkach dajemy dokumenty telefon by policjant sprawdził czy nie jest kradziony i koniec tematu. Ja idąc ulicą byłem zatrzymany przez policje. Podjechali poprosili o dowód sprawdzili telefon i to wszystko. Nie sprawdzili mi plecaka ale jak bym się zachowywał jak on to by pewnie i plecak przetrzepali.

  •  

   pokaż komentarz

   Po co te pytania do policjantów-a jaki jest powód kontroli- a po co co to a po co tamto?

   @porannewyciepsa: Ty tak poważnie? To nie ta epoka gdzie milicjant był panem i władcą. Mamy swoje prawa i koniec, tak jak my się do prawa dostosowujemy tak samo powinni policjanci. Tylko przez takie posłuszne podejście jak Twoje ludzie w mundurach dalej sobie pozwalają na przekraczanie uprawnień.

  •  

   pokaż komentarz

   @mauron: ale czy ty nie rozumiesz ze przez takie zachowanie czy nawet cwaniakowanie do policjanta on jeszcze bardziej chce cie sprawdzac i wylegitymować.Jak nie rzucasz paragrafami i nie mówisz mu co mu wolno a co nie uwierz mi policjant odpuści.A jak zacznierz się rzucac to ta kontrola będzie trwała dłużej. Ile razy ta policja cię zatrzymuje 2-3 razy na tydzień? Bo mnie a u wierz często wracam po nocy z różnych miejsc ostatni raz ze 3-4 lata temu.

  •  

   pokaż komentarz

   @porannewyciepsa: Ja Cię doskonale rozumiem. Też nie lubię kozaczenia bo jeśli ja jestem w porządku to policjant zazwyczaj też. Ale bez przesady - to, że chłopak zapytał o powód kontroli to nie cwaniakowanie tylko jego święte prawo.

  •  

   pokaż komentarz

   @wbielak: no coz zawsze jednak byla jakas mikro szansa ze udajesz i trolujesz, teraz jednak ta szansa jeszcze bardziej sie zmniejszyła.

   nie wiesz jak dziala policja i takie dzialania jak ti przedstawione sa notoryczne, a nie odosobione

   :)

  •  

   pokaż komentarz

   @mauron: mylisz się. Jeżeli rowerzysta nie cwaniakował to by skonczyło się na sprawdzeniu numeru roweru i tyle. Zobacz że zatrzymanie było pod pretekstem zdarzających się kradziezy rowerów a to czemu telefonu nie sprawdził? A wiesz czemu mu plecak przetrzepał? Bo zaczał cwaniakowac z paragrafami. I to rowerzyscie się gdzieś spieszy a policjant jest w pracy i ma wyj#%%ne czy kontrola trwa 2 czy 15 minut. On ma czas

  •  

   pokaż komentarz

   @antiChriSt poddajesz się kontroli bierzesz protokół i składasz do prokuratury zazalenie

  •  

   pokaż komentarz

   @wbielak w końcu ktoś przywrócił mi wiarę w ludzi :D

  •  

   pokaż komentarz

   @PC86 w taki sposób że mógł mieć w plecaku sprzęt potrzebny do takiej kradzieży. Chyba logiczne.

  •  

   pokaż komentarz

   @porannewyciepsa: A jak on się zachowywał? Przecież miał prawo zadawać pytania.

  •  

   pokaż komentarz

   @serczynski

   Rozsądny funkcjonariusz wie, że grozi mu za to skarga (której skutkiem będzie wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec funkcjonariusza – w sytuacji gdy kontrola zostanie przeprowadzona bezprawnie, może on ponieść odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny służbowej, a kary są bardzo zróżnicowane – nagana, wyznaczenie na niższe stanowisko, a nawet w skrajnych przypadkach – wydalenie ze służby), a także ewentualne zażalenie, które możemy złożyć do właściwej miejscowo prokuratury np. na czynności związane z przeprowadzeniem kontroli samochodu.

   Wyborny żart milordzie.

  •  

   pokaż komentarz

   @serczynski:
   zaprasza mnie na komendę :) gdzie pewnie mógłbym dostać wp%!%!!@ albo by mnie gdzieś wywieźli.

   @smalczyk1: Za duzo filmów się naoglądałeś. Zdarzaja sie przypadki, ze ktos zostanie pobity, ale to jest margines. I najczesciej dotyczy bandziorow, z ktorych chca cos wydusic.
   A to ze troche pajacowales to nie powod, zeby cie lac na komendzie.

  •  

   pokaż komentarz

   @stefan_banach: Czemu uważasz,że pajacowałem?Bo wymagałem,żeby przeprowadzili kontrole zgodnie z prawem.

  •  

   pokaż komentarz

   @serczynski: Właśnie chyba nie za bardzo.
   Jest -11 stopni gość jedzie rowerem, to rzadkość bo warunki nie sprzyjają. W okolicy giną rowery (jeżeli to prawda). Sprawdzam rower, jeżeli nie jest kradziony to niedługo może się okazać, że ktoś go zgłosi, bo może dopiero co został skradziny. Sprawdzam plecak i odzież w poszukiwaniu narzędzi czy innych rzeczy które mogą taką kradzież umożliwić.
   Nie jest to przyjemne ale jeżeli w okolicy giną rowery to przecież trzeba działać i policja działa. A gdyby faktycznie to był złodzie ze świeżo ukradzionym rowerem, numery roweru nic by nie powiedziały, ale narzędzia w plecaku czy pod ubraniem tak.
   Interwencja logiczna i uzasadniona, policja musi działać, bo inaczej nie ma sensu bytu.

  •  

   pokaż komentarz

   @stefan_banach:

   Zdarzaja sie przypadki, ze ktos zostanie pobity

   I właśnie przez takie przypadki policjant nie jest w Polsce zawodem cieszącym się zaufaniem. Nawet jak ktoś przekroczy uprawnienia to inni go kryją bo przecież "kolega". Patologia nakręca patologię.

  •  

   pokaż komentarz

   @kerszi: Oczywiście że miał ale czy ty nie widzisz w jaki sposób je zadawał? Ogólnie jak mówi to mu się głos trzęsie i jest obsrany.

  •  

   pokaż komentarz

   @porannewyciepsa jakie cwaniakowanie? Kto dokonywał czynności? Ta laska bez czapki, czy ten drugi co się nie przedstawił? Czy okoliczne kradzieże zawieszają funkcjonowanie prawa? Poza tym nie odwraca się do góry kołami rowerów z hydrauliką. Hamulce w tym rowerze straciły wiele na sprawności, ale czego się spodziewać po policjantach nie potrafiących przeprowadzić podstawowych czynności.
   Aha... i ten tego gość jak jechał zimą na rowerze to mógł być jakiś komandos, a ci nie potrzebują narzędzi by być niebezpiecznym, wiec od razu powinna być gleba, gaz i kajdanki. C'nie?

  •  

   pokaż komentarz

   @serczynski: już dawno stwierdzono że tzw. trzeźwe poranki są nielegalne. np. już od jakiegoś czasu zauważyłem że w mojej okolicy się ich nie robi

  •  

   pokaż komentarz

   @porannewyciepsa: Wyobraź sobie, że mnie potrafili zatrzymać 3 razy w ciągu jednej drogi samochodem do pracy (~20km).
   Pytasz po co pytania do policjanta? Ano po to, że skoro on wymaga przestrzegania prawa to niech przede wszystkim sam to prawo najpierw przestrzega. Skoro jesteś taki uległy to jak poproszą o przetrzepanie twojego mieszkania o 5 rano to też chętnie ich wpuścisz, nie będziesz o nic pytał i jeszcze kawusie zrobisz co by im się milej 'pilota' w szafkach robiło?

  •  

   pokaż komentarz

   @porannewyciepsa: po1. nie dajemy telefonu do ręki tylko podajemy numer imei lub wpisujemy kod i pokazujemy ekran.
   Telefon to urządzenie z prywatną korespondencją/zdjęciami i z tego co mi wiadomo to nie można żądać telefonu od człowieka do kontroli.

   Druga rzecz, policjant MA OBOWIĄZEK poinformować dlaczego zatrzymuje, i nie ma prawa trzepać "od tak", i weryfikacją tego czy może czy nie może jest interakcja w obie strony. Więc pytania jak najbardziej uzasadnione.

   Dobrze że dzieciak wszystko nagrywał.

  •  

   pokaż komentarz

   @nikt-niktus-niktowicz: Gość jedzie rowerem, -11 stopni, śniegu nie ma więc jaki problem w warunkach - normalna sprawa. Miałby w plecaku narzędzia typu multitool (tam jest piła), jakieś klucze i pompkę. To jest powód do trzepania? To mój podręczny zestaw który zawsze wożę ze sobą na rowerze nawet na jakąś krótką traskę Skoro numerów roweru nie ma w bazie kradzionych, to na jakiej podstawie policjant ma prawo domniemywać, że ten rower jest kradziony i kontynuować czynności?

   Daj człowieka a paragraf się znajdzie?

  •  

   pokaż komentarz

   @agu42: Fajnie jest obserwować jak się zmienia stosunek plusów do minusów przy komentarzach po tym jak to weszło na główną.
   Wychodzi że nienawiść do policji BO TAK na głównej jest znacznie silniejsza niż na wykopalisku.

  •  

   pokaż komentarz

   @curka_horej_madki: Mówisz poważnie? Też jeżdżę na rowerze, co prawda nie w takie mrozy, ale też wożę rzeczy przez Ciebie wymienione. Przetnij multitulem blokadę ;) Piszą o nietypowych narzędziach jak przecinak do drutu czy piłka do metalu którą można w mniej niż godzinę coś przeciąć.
   Piszesz z perspektywy gościa który jedzie na rowerze, a ja próbuję się wczuć w sytuację gościa któremu ukradli rower, lub posiadacza roweru w okolicy gdzie takie giną. Wszystko jest kwestią perspektywy. Gdyby mi się trafiła taka kontrola byłbym wkurzony, ale jako obserwator mam takie zdanie. Wiele razy słyszłaem opowieści jak to policja olała temat kradzieży wózka dziecięcego czy roweru, i jestem za tym żeby nie wiązać im rąk tylko zachęcać do aktywnego przeciwdziałania kradzieży czy huligańskich wybryków (jakie w moim miasteczku często mają miejsce). Tak to widzę.

  •  

   pokaż komentarz

   @nikt-niktus-niktowicz: no spoko ale niech to robią w granicach prawa a nie wolna amerykanka. Wystarczyło sprawdzić czy rower jest kradziony. Jak nie jest to "życzymy miłego dnia. Do widzenia." A nie trzepanie na ulicy, bo może coś ma.
   Mojej żonie i mnie w zeszłą wiosnę też sprawdzali rowery jak pompowaliśmy koła na stacji benzynowej (akurat zapomniałem tej cholernej pompki ;) ) ale kontrola wyglądała całkiem inaczej. Wzięli dokumenty, sprawdzili ramy, wpisali numery do bazy z nazwiskami właścicieli i nara. Jak pytałem czemu ta akcja to bardzo grzecznie powiedzieli, że gdzieś tam jakieś ukradli. Żadnego trzepania po kieszeniach, sprawdzania plecaków itp nie było. Co więcej jak podjechali do nas do zapytali czy nie mamy nic przeciwko, żeby sobie sprawdzili. Czyli jednak można normalnie załatwić taką kontrolę.

   co do multitoola i blokady to oczywiście, że nie - takie przejaskrawienie. Z tym, że jakby takowy znaleźli to pewnie by było jak w paście o soli do zmywarki ;P

  •  

   pokaż komentarz

   @mauron: a dla mnie to chore. Gosc prosi o otwarcie plecaka to jaki problem otworzyc? To policjant. Oni powinni byc bogami i moc wszystko oczywiscie przy kontroli zachowan z zewnatrz. A tak to j%@@nie sie z jakimis protokolami jakies dyskusje. Bleh

  •  

   pokaż komentarz

   poddajesz się kontroli bierzesz protokół i składasz do prokuratury zazalenie

   @Gleba_kurfa_Rutkowski_Patrol: Jak dostaniesz ten protokół po kontroli. Często jest tak, że się wykpią brakiem druku itp. i co im niby zrobisz oraz jak udowodnisz przeszukanie w czasie kontroli gdy nie nagrywałeś?

  •  

   pokaż komentarz

   @m0rgi protokół masz dostać. Jak nie mamdruju to jedziesz na komendem papier ma być dla ciebie

  •  

   pokaż komentarz

   @porannewyciepsa: Też bym się zapytał o powód a jestem daleki od cwaniakowania do policji. Moment w którym ktoś by mnie chciał zacząć dosłownie rozbierać w takim mrozie, byłby momentem gdzie moje zawsze bycie miłym względem policji ma granice.

  •  

   pokaż komentarz

   Czasu w którym policja zamiast szukać skradzionych rowerów będzie wypełniać kretyńskie papierki

   @wbielak: i bardzo dobrze, niech wypełnia. nic innego nie można mu zrobić, to niech straci trochę czasu.
   i nie oszukujmy się: nie będzie to kosztem szukania skradzionych rowerów, bo takie sprawy od razu się umarza, chyba, że rower sam wejdzie w ręce.

  • więcej komentarzy(60)

 •  

  pokaż komentarz

  Początkowo uzasadnione, potem szukał zioła by zabłysnąć, że wielkiego przestępce złapał

 •  

  pokaż komentarz

  zgłoś ten fakt do prokuratury i do komendanta policji.
  chcesz wzór?

 •  

  pokaż komentarz

  trochę to w moim przekonaniu upokarzające - mogę się zgodzić z tym, że przy -11 dziwny jest widok rowerzysty, więc jeśli rzeczywiście kradną tam rowery to spoko, nie miałbym nic przeciwko aby sprawdzili mój rower - ale to grzebanie po plecaku i kieszeniach na ulicy w zimie jest słabe - tym bardziej jeśli zachodzi podejrzenie kradzieży roweru - do plecaka go nie schował.

 •  

  pokaż komentarz

  Ja p#?@#@?e co za dramat... NIE MA (kurwa) ULEGANIA takim 'prośbom'!!! Albo zatrzymanie, albo 'wypierdalać'. A jak zatrzymanie, to MUSZĄ określić pod jakim zarzutem!! I wtedy bez oporu jedziemy na komendę, gdzie można od razu złożyć skargę. A jak jest zbyt 'agresywnie i wrogo', to na następny dzień w prokuraturze. I to jeszcze zaglądanie do plecaka.... kto ich (kurwa) szkolił?!

  •  

   pokaż komentarz

   @szopa123: jak nie ma nic do ukrycia to po co się szarpać? mało takich debili co się szarpią z policją? chcą kontrolować to niech kontrolują, widocznie mają powody, w sumie spoko że kontrolują jak są zdarzenia bo jakby Ci zaj#$@li rower to też byś przyklasnął jakby go odzyskali.

  •  

   pokaż komentarz

   @kamson: wskaż mi fragment, gdzie 'zalecam' szarpaninę. :p

  •  

   pokaż komentarz

   @szopa123: nigdzie nie zalecasz, to szarpanie tak troszkę w przenośni a nie dosłownie. Cholera wie jak się taka interwencja skończy jak będziesz się stawiał, bo przecież jak powiesz NIE to polijant nie odejdzie tylko jeszcze bardziej się wyczuli bo może coś jednak kitrasz.. Tak czy inaczej, albo 5 min kontroli, albo kilak godzin na komendzie, w najlepszym przypadku. Ok, dowiedziesz swego, postawisz się reżimowi, udowodnisz jakie masz prawa, ale stracisz masę czasu i nerwów. Ja tam bardziej cenię swój czas i święty spokój, jak jak nagrywający.

  •  

   pokaż komentarz

   @kamson: Twoja mentalność niewolnika mnie przeraża.

  •  

   pokaż komentarz

   @szopa123: k!#?a nie wierzę w to co zobaczyłem. Wielokrotne przekroczenie uprawnień oraz wprowadzanie obywatela w błąd.
   Do tego festiwalu sp#@%$??enia zabrakło jeszcze nielegalnej "rutynowej" kontroli trzeźwości.

  •  

   pokaż komentarz

   @dzidziaka: no to bardzo bojaźliwy jesteś widocznie. Szybko oceniasz po komentarzu, ja piszę o tej konkretnej sytuacji a nie całym swoim życiu, serio, w tym przypadku szkoda by mi było czasu na stawiania się policji. Zwłaszcza gdy nie ma się nic do ukrycia. Rozumiem że sam byś się postawił, pojechał byś na komisariat gdzie i tak by Cię przeszukali, tylko jeszcze bardziej drobiazgowo, potem złożyłbyś zażalenie, pisemnie, potem składał zeznania by na końcu dostać odpowiedź że funkcjonariusz miał takie prawo. No i zobacz jaki wychodzi bilans tego scenariusza. I tak by Cię dojechali i tak, no ale byś się postawił ;)

  •  

   pokaż komentarz

   @szopa123:
   1:30 sprawdzimy tylko rower czy nie jest kradziony

   powiedział policjant grzebiąc w plecaku hahaha

  •  

   pokaż komentarz

   @kamson: Tak zrobię.
   To nie jest stawianie się policji tylko normalna reakcja normalnego obywatela na łamanie prawa.
   Polucjanci rozzuchwalają się, bo widzą przyzwolenie takich niewolników jak ty.
   Dla każdego działania policji musi być podstawa prawna.
   Co wpisze policjant w protokole zatrzymania/przeszukania jako powód?
   ŻĄDAM wykonania takich protokołów.
   Gdzie jest nakaz przeszukania wydany przez prokuratora?
   Oczywiście tak jak niewolnik poddajesz się bezprawnym "rutynowym" kontrolom trzeźwości będąc kierowcą?

  •  

   pokaż komentarz

   @dzidziaka: no to spoko, to Ty się baw po swojemu a ja po 5 min kontroli pojadę sobie rowerem/autem dalej nie tracąc czasu ani nerwów ;) Każdy ma prawo żyć po swojemu

  •  

   pokaż komentarz

   @kamson: Czyli nie negujesz łamania prawa przez policję.
   Każdy ma prawo żyć po swojemu.
   Tylko potem nie płacz, bo policja wlepiła ci mandat albo bez powodu zabrała prawo jazdy.

  •  

   pokaż komentarz

   jak nie ma nic do ukrycia to po co się szarpać? mało takich debili co się szarpią z policją? chcą kontrolować to niech kontrolują, widocznie mają powody, w sumie spoko że kontrolują jak są zdarzenia bo jakby Ci zaj?%@li rower to też byś przyklasnął jakby go odzyskali.

   @kamson: ta, ciekawe czy by byli tacy szybcy do kontroli bandy karków w bramie

  •  

   pokaż komentarz

   @kamson:

   chcą kontrolować to niech kontrolują, widocznie mają powody
   To może idźmy dalej, chcą zajrzeć w d*** to niech zaglądają? Powód się jakiś przecież znajdzie.

  •  

   pokaż komentarz

   Cholera wie jak się taka interwencja skończy jak będziesz się stawiał, bo przecież jak powiesz NIE to polijant nie odejdzie tylko jeszcze bardziej się wyczuli bo może coś jednak kitrasz

   @kamson: to w tym przypadku można się bardziej czepiać ??? chyba tylko gleba i kajdanki są następnym etapem.

  •  

   pokaż komentarz

   @dzidziaka: Gdyby mi zabrali prawko bez powodu albo ukarali bez powodu to na 100% nie zostawiłbym tego i płakał. Masz problem w tym że jedną wypowiedzią kwitujesz wszystkie działania człowieka, nie ogarniasz czegoś takiego jak kontekst. Nigdzie nie napisałem że zawsze i bezapelacyjnie poddałbym się policyjnej woli, to jest prosta kalkulacja tego co mi się bardziej opłaca, gdy zabierali mi prawko to się odwołałem od pomiarów, miałem rację, w tym przypadku poddałbym się kontroli, straciłbym 5 min zamiast kilku godzin, to proste jak j?%#nie, ideologia ideologią ale każdy robi to co jest dla niego w danej chwili najlepsze.

  •  

   pokaż komentarz

   @kamson: ( ͡° ͜ʖ ͡°) Nie można być trochę w ciąży.
   Z drugiej strony...
   Na co miałeś to prawko?

  •  

   pokaż komentarz

   @kamson: jak nie masz nic do ukrycia to zrób stream ze swojego życia 24h na dobę, jeżeli nie zrobisz, to znaczy, że masz coś do ukrycia i nasyłamy na ciebie jutro policję, czekam na linka.

  •  
   L.........t

   0

   pokaż komentarz

   wtedy bez oporu jedziemy na komendę

   @szopa123: tak i będziesz miał pecha, bo na takiej komendzie powiesz coś nie tak do nie tego milicjanta co trzeba i skończysz 6 stóp pod, bo sobie z ciebie zrobią tarczę do taserów.

  •  

   pokaż komentarz

   @szopa123 wyglądało jakby był na głodzie i szukał w tym plecaku bułek ;)

  •  

   pokaż komentarz

   @dzidziaka: chyba jednak można ;P Na autko, strzelili iskrą zza krzaków a do tego zabunkrowany radiowóz więc nie mogli dokonywać kontroli, no ale tu na szali miałem prawko i kilka setek mandatu a nie zgwałcony honor i stracone 5 min ( ͡° ͜ʖ ͡°) Troszkę się człowiek gania po mieście, jeździ na zloty typu WNR, policja kontroluje non-stop, z doświadczenia wiem że jak się jest miłym to może się odp%#@%?@ą albo nie zabiorą dowodu rejestracyjnego, jak się stawia to kończy się drobiazgowo, zawsze się coś znajdzie ... Często można wpaść w fajną gadkę i kończy się pouczeniem, każdy gra jak lubi.

  •  

   pokaż komentarz

   @kamson: Przecież ty nie masz jeszcze osiemnastu lat. To skąd to mityczne prawko?

  •  

   pokaż komentarz

   I wtedy bez oporu jedziemy na komendę, gdzie można od razu złożyć skargę. A jak jest zbyt 'agresywnie i wrogo', to na następny dzień w prokuraturze

   @szopa123: gorzej jak trafisz na fanatyka rażeniem paralizatorem po jajach i nie dożyjesz następnego dnia ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  
   N......u

   -11

   pokaż komentarz

   @szopa123: O paczcie jaki wypokowy kozak :D na wojne byś poszedł z całą policją co nie? ;D beka. Pan Policjant grzecznie na końcu poinformował - masz jakieś ale, złóż skargę :) ciekawe czy OP złoży ;D bo z jakim skutkiem to już wiadomo.

  •  

   pokaż komentarz

   @kamson: @dzidziaka: A mnie ucieszył każdy minus dla kolegi. Podobno, Polska jest Państwem prawa...podobno xD

  •  

   pokaż komentarz

   @eARLq3: przez te minusy wszystkie to ja nie wiem jak ja dziś zasnę :( 乁(⫑ᴥ⫒)ㄏ

  •  

   pokaż komentarz

   @kamson: "przez te minusy wszystkie to ja nie wiem jak ja dziś zasnę "
   Będziesz je liczył aż zaśniesz ( ͡º ͜ʖ͡º)

   oj dzieciaku... Cieszę się że są ludzie mający podobne podejście do mojego :)

  •  

   pokaż komentarz

   @szopa123: tak tak, będziesz kozaczył, a potem płacz na vipoku, że pół dnia cię trzymali na komendzie xD

   Chłopak pokazał wszytko i po kilku minutach pojechał w swoją stronę. Ty nie ulegniesz prośbom i stracisz kilka godzin.

   A jak będziesz pyskował, to spadniesz kilka razy ze schodów, albo w kiblu co zrobią gangbang paralizatorem xD

  •  
   b......o

   +4

   pokaż komentarz

   @kamson: jak lubisz jak ci ktos wsadza rece do majtek to juz nie jest nasza wina tylko marksistowskiego wychowania i tego ze jestes swietnym niewolnikiem pozdro

  •  

   pokaż komentarz

   A jak zatrzymanie, to MUSZĄ określić pod jakim zarzutem!

   @szopa123: Oczywiście będzie zatrzymanie - pod zarzutem "niepoddania się uzasadnionej kontroli osobistej". :D Efekt twojej genialnej rady: wycieczka na komendę, trzepanie plecaka na komendzie, czekanie na wypisanie protokółu przez policjanta - i już po jakiś 2 -3 godzinach cię wypuszczają. :D Potem już spokojnie wracasz z komendy (gdzieś na drugim końcu miasta) do domu i możesz pisać swoją skargę - którą to pan prokurator z automatu wywala na stos makulatury do przemiału (bo ma w dupie urażoną godność jakieś anonima i na pewno taką sprawą się nie wykaże przed przełożonymi).

  •  

   pokaż komentarz

   @szopa123: NIe będziesz współpracował to zabiorą cię na dołek i tyle z kozaczenia .. Tak to u nas wygląda

  •  

   pokaż komentarz

   @szopa123: To jest sprawdzone, czy tak tylko piszesz? To znaczy jak chcą mnie przeszukać to mogę ich "zmusić" żeby mnie zatrzymali, albo odchodzę bez przeszukania?

  •  

   pokaż komentarz

   To znaczy jak chcą mnie przeszukać to mogę ich "zmusić" żeby mnie zatrzymali, albo odchodzę bez przeszukania?

   @Psibob: tak mniej więcej, a bliżej więcej niż mniej. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
   Oczywiście wszystko kulturalnie, ale stanowczo. Muszą podać powód zatrzymania i nie może być on z dupy, bo wtedy gość przekracza swoje uprawnienia i oni o tym dokładnie wiedzą. Dlatego policjanci przeważnie zatrzymują młodzież, bo ci nie znają swoich praw i jak coś to się 'zawsze coś znajdzie'.

   NIe będziesz współpracował to zabiorą cię na dołek i tyle z kozaczenia .. Tak to u nas wygląda

   @Aspen: i oto właśnie chodzi. Bo jak cię zabiorą bez powodu, to można wtedy dobrać się takiemu policjantowi cwaniakowi do dupy. I wtedy skończy się jego cwaniakowanie. Bo jak będzie miał kilka nagan w kartotece, to przy kolejnym takim zagraniu, wyp!##$%@ą go z policji.
   @frogfoot: czytaj wyżej. :p
   @Nokizaru: jak byłem młodszy to często mnie zatrzymywali, bo musiałem nadawać paczki na PKP o np. 3 w nocy. I to było xx lat temu. Więc daruj te swoje wypociny i cwaniactwo, bo może w piaskownicy takim podejściem błyszczysz. :p

   gorzej jak trafisz na fanatyka rażeniem paralizatorem po jajach i nie dożyjesz następnego dnia ( ͡° ͜ʖ ͡°)

   @unstyle: wszystko się może zdarzyć. A najlepiej to w ogóle nie wychodzić z piwnicy. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
   @LaserKnight: patrz wyżej. :p

   Ok, dowiedziesz swego, postawisz się reżimowi, udowodnisz jakie masz prawa, ale stracisz masę czasu i nerwów. Ja tam bardziej cenię swój czas i święty spokój, jak jak nagrywający.

   @kamson: 1. nie szarpiemy się policją.. prawie NIGDY!! No chyba, że zachodzi zagrożenie życia.
   2. trzeba pamiętać, że oni nie są wszechwładni. I stanowcza postawa/odmowa nie może być podstawą do zatrzymania lub użycia środków przymusu. Jak coś to zawsze możesz żądać wezwanie przełożonego, albo żądać sformalizowania takiego 'zatrzymania' i sporządzenia notatki z zajścia. Ale lepiej starać się 'wymóc' formalne zatrzymanie niż upieranie się przy tych notatkach. Bo tak czy siak stracimy w ch%% czasu, a notatka może bardziej kryć dupę policjanta. Przy zatrzymaniu, to on będzie musiał się tłumaczyć dlaczego zostałeś zatrzymany w przypadku skargi na jego działanie.

  •  

   pokaż komentarz

   "niepoddania się uzasadnionej kontroli osobistej"

   @msqs1911: już chyba nic bardziej głupiego nie mogłeś napisać. To powiedz mi co 'uzasadniało' tą kontrolę?.. 'miszczu ligiki'. :p

  •  

   pokaż komentarz

   @szopa123: Zawsze powiedzą, że w okolicy było jakieś włamanie (i jakieś w okolicy na pewno było :D), czy jak w tym wideo, że komuś "ukradli rower" a ty jeszcze się tak podejrzanie rozglądałeś na boki. :D Gwarantuję, że to wystarczy za pełnoprawny legalny pretekst do kontroli osobistej. Twoja skarga w prokuraturze praktycznie z automatu przejdzie na stos makulatury do przemiału i nikt zdrowy na umyśle się tym nie zainteresuje - naprawdę mają ciekawsze/ważniejsze sprawy niż twoja urażona duma.

  •  

   pokaż komentarz

   @barceiio: nikt nikomu rąk do majtek nie wkłada i też nikt nie napisał że lubi, Ty zato lubisz czytać między wierszami, musieli Cię mocno skrzywdzić jak byłeś mały, nie oceniaj wszystkich przez swój pryzmat. Nie wszyscy też mają tyle czasu by tracić godziny na takie interwencje, no chyba tacy jak Ty, których jedynym celem w życiu jest opozycja do marksistowskiego wychowania ¯\_(ツ)_/¯

  •  

   pokaż komentarz

   @szopa123: Może nie miał czasu/ochoty żeby jechać na komendę

  •  

   pokaż komentarz

   @szopa123: jak nie ma nic do ukrycia to po co się szarpać? mało takich debili co się szarpią z policją? chcą kontrolować to niech kontrolują, widocznie mają powody, w sumie spoko że kontrolują jak są zdarzenia bo jakby Ci zaj#!$li rower to też byś przyklasnął jakby go odzyskali.
   @kamson:
   Nie psuj chłopcom zabawy. To jest wykop. Tutaj się p#$#$#@i policję, wynajduje paragrafy, interpretuje prawo i wydaje wyroki.

  •  

   pokaż komentarz

   @kamson: udało ci się kiedyś odzyskać rower na skutek przeszukania plecaka? co ty pieprzysz w ogóle? a może psem jesteś?

  • więcej komentarzy(30)

1 2 3 4 5 6 7 ... 35 36 następna

Dodany przez:

avatar Rawcio dołączył
3262 wykopali 19 zakopali 63.7 tys. wyświetleń