•  

  pokaż komentarz

  "W ubiegłą środę zakończył się trwający blisko rok przed Sądem Rejonowym Szczecin Zachód i Prawobrzeże proces przeciwko Wójt Gminy Dobra i kierownikowi gminnej oczyszczalni w Redlicy o zniszczenie środowiska na terenie Gminy Dobra poprzez wylewanie nieoczyszczonych toksycznych odcieków spod składowisk śmieci miasta Szczecin zwożonych z wysypisk śmieci komunalnych miasta Szczecin – z Sierakowa i Klucza wprost na grunt prywatnej nieruchomości, z której spływały do rowu wołczkowskiego połączonego z rzeka Gunicą w otulinie rezerwatu przyrody Świdwie. Kierownik oczyszczalni w Redlicy, w gminie Dobra umawiał się z zakładem komunalnym gminy Szczecin na oczyszczanie toksycznych odcieków w gminnej oczyszczalni za co pobierał sowite wynagrodzenie, ale zamiast tego zwożone ścieki kierował za zezwoleniem i akceptacją Wójt Gminy Dobra na teren byłej jednostki wojskowej gdzie zrzucane były do wyłączonej z eksploatacji kanalizy powojskowej posiadającej nielegalny wypływ na teren sąsiedniej nieruchomości rolnej, wybudowany w czasach gdy ziemią ta zarządzał PGR w Dobrej. W ten sposób setki milionów litrów nie oczyszczonych toksycznych odcieków spod wysypisk śmieci miasta Szczecin w Sierakowie i Kluczu zanieczyściły grunt a przede wszystkim wody powierzchniowe i podziemne na terenie gminy Dobra, będące źródłem zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę pitną, i spływały w rejon otuliny jeziora Świdwie, ścisłego rezerwatu przyrody.

  Proceder ten wykryty przez właścicieli zanieczyszczonej nieruchomości rolnej w listopadzie 2013 roku, zgłoszony i udokumentowany przed organami ścigania, nie budził zainteresowania tychże i konsekwentnie – trzykrotnie prokurator Prokuratury Rejonowej Szczecin Zachód odmawiał ścigania winnych mimo iż każdorazowo zaskarżana decyzja prokuratora była uchylana przez Sąd. Doprowadziło to do przewlekania wszczęcia procesu co najmniej o 4 lata, a co za tym idzie – znacznego przedawnienia okresu, w którym przestępstwo popełniono i prawdopodobnie o to właśnie chodziło. W tej sytuacji właścicielka zdegradowanego toksycznymi ściekami gruntu, po kolejnym umorzeniu sprawy przez prokuratora zmuszona była wystąpić z oskarżeniem przed Sądem osobiście jako oskarżyciel subsydiarny i osobiście sprawę tą prowadzić. W mowie końcowej oskarżycielka przedstawiła merytoryczne uzasadnienie postawionych zarzutów, w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy i zeznania słuchanych świadków, które pozwoliły na ustalenie stanu faktycznego sprawy, wnosząc o ukaranie winnych." #zachodniopomorskie #skazenie #przyroda #prokuratura #woda

 •  

  pokaż komentarz

  „Sąd mimo zamknięcia procesu i wysłuchaniu wypowiedzi oskarżycielki subsydiarnej i obrońcy zamiast ogłosić wyrok postanowił o powrocie do procesu celem uzupełnienia materiału procesowego o dodatkowe słuchanie oskarżonego w nim operatora gminnej oczyszczalni ścieków w Redlicy. Termin rozprawy celem dodatkowego przesłuchania oskarżonego wyznaczony został na połowę czerwca br., zatem dopiero wówczas dowiemy się o tym, jakie kwestie nie wyjaśnione w procesie zaważyły na podjęciu przez Sąd decyzji tej rangi jaką jest ponowne otwarcie przewodu sądowego.” Niespodziewany zwrot akcji

  #sadowehistorie #przewodsadowy #swiadek #oskarzony #police #przesluchanie