"Łowcy pedofilów" nie łowią przestępców! Analiza prawna działalności łowców

"Łowcy pedofilów" nie łowią przestępców! Analiza prawna działalności łowców

"Jeśli w internetowej rozmowie nie bierze udziału żadne dziecko poniżej lat 15, sprawca nie może wyczerpać znamion omawianego przestępstwa". Sprawa istotna, bo "sprawcy" są nagrywani na żywo, a jeden z nich po takiej akcji rzucił się pod pociąg.

 •  

  pokaż komentarz

  BEZ FB:

  Dziś ważny temat: działalność tzw. łowców pedofilów. Miałem pisać o tym już dawno temu, ale temat odwlekałem... Sytuacja jednak zrobiła się poważna. To już nie "tylko" kompletne wypaczenie prawa karnego, bo "łowieni" "pedofile" nie popełniają przestępstwa. Ostatnio doszło do dramatu: "złowiony" mężczyzna, po usłyszeniu zarzutów w prokuraturze, rzucił się pod pociąg i zginął.

  Uporządkujmy Dogmatycznie tę kwestię.

  Działalność łowców pedofilów polega na tym, że podają się oni w Internecie za osoby poniżej 15 roku życia (za dzieci). Na różnego rodzaju czatach czy portalach erotycznych liczą oni na odzew ze strony osób skłonnych do niedozwolonego kontaktu seksualnego z małoletnimi, którzy nie skończyli 15 lat.

  Łowca pedofilów prowadzi rozmowę z potencjalnie "złowionym" sprawcą, wprowadzając go w błąd co do swojego wieku. Chodzi oczywiście o to, by "pedofil" sądził, że koresponduje z rzeczywistym dzieckiem.

  Łowca oczekuje na propozycję spotkania się w umówionym czasie i miejscu, w celu seksualnym. Nieświadomy pułapki "sprawca" przybywa w umówione miejsce, podobnie jak łowcy pedofilów, którzy zjawiają się tam zamiast dziecka, które udawali. W ten sposób "przyłapują" zaskoczonego "sprawcę" "na gorącym uczynku" (mnóstwo cudzysłowów - nieprzypadkowo, co wyjaśni się za chwilę).

  Dochodzi nawet do tego, że moment złowienia "pedofila" bywa transmitowany przez łowców na żywo w Internecie, łącznie z wizerunkiem "sprawcy". Następnie złowiony "pedofil" zostaje oddany w ręce policji.

  Nie ma wątpliwości, że prawo karne chroni dzieci przed wykorzystaniem seksualnym. Kontakt intymny z osobą poniżej 15 roku życia wyczerpuje znamiona przestępstwa. Instytucje państwa powinny uczynić wszystko, by ochronić dzieci przed niedozwoloną ingerencją w ich nietykalność seksualną.

  Przestępstwo pedofilskie to wysoce społecznie szkodliwy, pozostawiający często trwałe piętno, odrażający czyn. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości.

  Mówimy dziś jednak o przepisach obowiązującego prawa i standardach jego stosowania w państwie prawa.

  Nie ma przestępstwa, gdy nie ma przepisu ustawy, który by mówił, że dany czyn jest przestępstwem (nullum crimen sine lege). Nie można naginać prawa karnego na niekorzyść obywatela - niezależnie, o jakie przestępstwo czy wykroczenie chodzi. Nie karze się ludzi za same złe zamiary. W państwie prawa niedopuszczalne są też samosądy.

  Pamiętajmy o tym karnistycznym abecadle, gdy będziemy oceniać czyn osoby złowionej przez łowcę pedofilów.

  Z prawnego punktu widzenia przestępstwem docelowym - do którego popełnienia zmierza sprawca proponujący "dziecku" kontakt seksualny - jest obcowanie pedofilskie z małoletnim do lat 15. Mówi o tym art. 200 § 1 k.k.

  W opisywanej sytuacji dokonanie tego przestępstwa jest oczywiście niemożliwe. Nie ma żadnego dziecka, które miałoby zostać pokrzywdzone, lecz od początku w roli dziecka występuje dorosły łowca pedofilów.

  "Sprawca" nie może więc doprowadzić do kontaktu intymnego osoby poniżej lat 15.

  Dokonanie przestępstwa nie następuje, a faza, w której "w realu" zostaje ujęty "sprawca", nie pozwala zastosować kwalifikacji prawnej mówiącej o USIŁOWANIU NIEUDOLNYM popełnienia przestępstwa pedofilskiego. Skoro żadne dziecko nie przychodzi na umówione spotkanie, to oczekujący na dziecko "sprawca" nie zmierza jeszcze bezpośrednio do podjęcia z dzieckiem intymnego kontaktu.

  Oczekiwanie na ofiarę, która nie nadchodzi, nie jest usiłowaniem. Nie jest to "bezpośrednie zmierzanie do dokonania", czego wymaga art. 13 k.k. Tym bardziej, że niedozwolony kontakt seksualny nie miałby chyba przecież miejsca w przestrzeni publicznej, gdzie miało dojść do spotkania, lecz np. w jakimś mieszkaniu.

  Łowca pedofilów ingeruje więc w przebieg zdarzenia (ostatecznie "łowi" pedofila) na etapie przygotowywania się "sprawcy" do kontaktu intymnego z dzieckiem.

  To ważna konkluzja: czyn złowionego pedofila zatrzymuje się w fazie PRZYGOTOWANIA.

  •  

   pokaż komentarz

   Polski Kodeks karny nie przewiduje generalnej karalności przygotowania do przestępstwa pedofilskiego (tak samo jak nie ma generalnej karalności przygotowania np. do zabójstwa czy kradzieży).

   Przygotowanie jest co do zasady niekaralne. Jest ono karalne tylko wtedy, gdy w konkretnym przepisie Kodeksu karnego opisany zostanie czyn poprzedzający usiłowanie popełnienia konkretnego przestępstwa.

   Czyli: o karalnym DOKONANIU mówią poszczególne przepisy Kodeksu karnego (np. art. 200 § 1 k.k. - dokonane obcowanie płciowe z dzieckiem), o karalnym USIŁOWANIU mówi art. 13 k.k. (kto bezpośrednio zmierza do obcowania płciowego z dzieckiem, ten podlega karze), zaś karalność przygotowania musi wynikać z wyraźnej podstawy prawnej.

   W omawianym kontekście istotny jest art. 200a § 2 k.k. Przyjrzyjmy się jego treści:

   "Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych, i zmierza do jej realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2".

   Mamy tu do czynienia z opisem karalnego przygotowania, polegającego na tym, że sprawca składa dziecku określoną PROPOZYCJĘ. Dotyczy ona konkretnego przestępstwa "docelowego", np. obcowania płciowego lub wykonania innej czynności seksualnej.

   Następnie sprawca celowo ZMIERZA do realizacji tej propozycji, np. do spotkania się z dzieckiem. Gdy "zmierzanie" przeradza się w "bezpośrednie zmierzanie" (bezpośrednie, czyli bliskie dokonaniu), czyn opuszcza etap przygotowania i staje się usiłowaniem.

   Jaką rolę może odegrać wskazany przepis w ocenie prawnej czynu pedofila złowionego przez łowcę pedofilów?

   Oczywiście żadną.

   Sprawca co prawda złożył propozycję, by podjąć z dzieckiem intymny kontakt. Ujawnił swój zły zamiar. Sprawca faktycznie zmierzał do realizacji propozycji, bo przyszedł na miejsce spotkania, gdzie został ujęty przez łowcę.

   Nie ma jednak wątpliwości, że w omawianym przypadku nie jest spełnione podstawowe znamię przygotowania do przestępstwa, opisanego w art. 200a § 2 k.k.: propozycja ma być złożona "małoletniemu poniżej lat 15".

   Dochodzimy więc do kluczowego momentu: jeśli w internetowej rozmowie (co oczywiste) nie bierze udziału żadne dziecko poniżej lat 15, sprawca nie może wyczerpać znamion omawianego przestępstwa.

   Rozmowa z dorosłym łowcą pedofilów i składanie dorosłej osobie propozycji obcowania płciowego, w mylnym wyobrażeniu, że jest to dziecko, nie wyczerpuje znamion karalnego przygotowania z art. 200a § 2 k.k. Przepis ten wymaga bezwzględnie ataku na dobro prawne DZIECKA, czyli rzeczywistego kontaktu sprawcy z dzieckiem. Przepis wymaga UMYŚLNEGO złożenia propozycji dziecku; niczego nie mówi o nieumyślnym złożeniu propozycji osobie dorosłej...

   Nie ma karalności nieudolnego przygotowania do przestępstwa.

   Nie jest też możliwe zastosowanie tutaj jakiejś dziwacznej i błędnej konstrukcji "usiłowania nieudolnego do przygotowania się do usiłowania obcowania płciowego z dzieckiem"... Wygląda i brzmi absurdalnie, a w polskim Kodeksie karnym nie istnieje coś takiego jak "usiłowanie przygotowania" (to przygotowanie musi poprzedzać usiłowanie, a nie odwrotnie).

   Co to wszystko oznacza?

  •  

   pokaż komentarz

   Otóż oznacza to to, co zapisałem w skrócie na grafice: łowca pedofilów nie łowi przestępców.

   Trzeba to rozumieć w ten sposób, że CZYN "pedofila", który rzekomo jest popełniany w momencie "złowienia", gdy dochodzi do spotkania się pedofila i łowcy w pułapce, po ich internetowej rozmowie, nie wyczerpuje znamion żadnego czynu karalnego.

   Nie ma to więc nic wspólnego z obywatelskim ujęciem sprawcy przestępstwa na gorącym uczynku, bo nie ma tu żadnego przestępnego uczynku.

   Oczywiście, może się zdarzyć, że już w momencie internetowej korespondencji łowcy i nieświadomego pedofila zostanie popełnione po drodze zupełnie inne przestępstwo.

   Przykładowo, jeśli sprawca wyśle przez Internet rzekomemu dziecku swoje zdjęcia o charakterze pornograficznym, popełni karalne usiłowanie nieudolne zaprezentowania małoletniemu poniżej lat 15 treści pornograficznych (art. 13 § 2 w związku z art. 200 § 3 k.k.).

   To zupełnie odrębne zachowanie, o którym mówi osobny przepis Kodeksu. O takim czynie należałoby niezwłocznie zawiadomić policję. W żaden sposób nie ma on jednak znaczenia dla oceny prawnej kolejnych etapów działania "sprawcy", z którym kontynuowana jest rozmowa, by następnie zwabić go w pułapkę i ująć w świetle kamer. Ten jego czyn - nieudolne przygotowywanie się do intymnego kontaktu z dzieckiem - nie polega karze.

   O przygotowaniu do przestępstwa - jak je rozpoznawać, jak interpretować - napisałem całą książkę, a o samym groomingu pisałem w najbardziej znanych czasopismach naukowych w Polsce (poniżej podaję namiary na publikacje). Sprawa jest więc dobrze rozpracowana w literaturze naukowej.

   Tak oto wygląda proceder łowienia pedofilów "od strony" osoby, która zostaje złowiona. Jak widać, mamy do czynienia z poważnym nadużyciem prawa.

   Temat będę kontynuował w kolejnych wpisach w tym tygodniu: przyjrzymy się między innymi, jak proceder ten wygląda "od strony" samego łowcy, rzecz jasna z perspektywy przepisów prawa karnego.

   Na koniec zastrzeżenie: piszę o "łowcach pedofilów" mając na myśli zjawisko, które pod taką nazwą przeszło już do dyskusji publicznej i to nie tylko w Polsce. Jak zwykle, analizujemy przepisy i to, co o samym zjawisku mówi polskie prawo. Nie odnoszę się do działań żadnych konkretnych osób, które - zawsze w realiach określonego stanu faktycznego - powinny być weryfikowane przez organy ścigania.

  •  

   pokaż komentarz

   @Radek41: dlaczego niby ma nie zachodzić usiłowanie nieudolne przestępstwa z art. 200a § 2 k.k.? Brak przedmiotu przestępstwa jest typowy dla usiłowania nieudolnego, z czego autor analizy doskonale zdaje sobie sprawę chwilę wcześniej przy analizie art. 200 § 1 k.k.

  •  

   pokaż komentarz

   @Radek41: Z czystej ciekawości. Co jeśli na łowców pedofilów też zbierze się grupa , która ich zatrzyma. Przecież oni de facto łamią w tym momencie prawo.

  •  

   pokaż komentarz

   @Radek41: W końcu jakiś konkretny i wyważone głos w tej kwestii.
   Wiadomo, że jest to temat, który wchodzi mocno na emocje, ale prawo to jest prawo.

  •  

   pokaż komentarz

   Nie można naginać prawa karnego na niekorzyść obywatela - niezależnie, o jakie przestępstwo czy wykroczenie chodzi. Nie karze się ludzi za same złe zamiary.

   @Radek41: obawiam się, że Brunon Kwiecień miałby na ten temat odmienne zdanie.

  •  

   pokaż komentarz

   @Biohazard86: Jednak ufam, że dr hab. wie co pisze.

  •  

   pokaż komentarz

   art. 200a § 2 k.k.

   @Biohazard86: § 2. Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję obcowania płciowego

  •  

   pokaż komentarz

   @Mamciewbupsku: Ten sam autor w 2015 przyznał, że:

   Omawiane zagadnienia nie są wolne od kontrowersji:
   - po pierwsze, nie wszyscy zgadzają się z tezą, że czyny opisane w art. 200a k.k. to kryminalizacja przygotowania do przestępstwa;
   - po drugie, nie wszyscy zgadzają się z poglądem, w myśl którego nie można usiłować przygotowania.


   https://www.dogmatykarnisty.pl/2015/12/odpowiedzialnosc-karna-pedofila/

  •  

   pokaż komentarz

   @sowiq: To akurat piękny przykład jak nie doszło do niczego a koleś siedzi.

  •  

   pokaż komentarz

   Przecież oni de facto łamią w tym momencie prawo.

   @Razor_wwa: A dokładnie to które prawo łamią?

  •  

   pokaż komentarz

   To akurat piękny przykład jak nie doszło do niczego a koleś siedzi.

   @Szakallo: już nie siedzi. Zmarł w więzieniu 6 sierpnia 2019.

  •  

   pokaż komentarz

   @Aaaaarghhh: Nie jestem w temacie, ale od tego momentu minęło 6 lat. Powstała z pewnością masa nowego orzecznictwa i ugruntowanych poglądów doktryny, więc trzeba by prześledzić jaka jest obecna communis opinio doctorum.

  •  

   pokaż komentarz

   @max1983: troche p$##!%@olo - zatrzymanie pijanego osobnika wsiadajacego do swojego samochodu i zamierzajacego gdzies jechac tez jest zle? No bo jak go zatrzymac skoro nie prowadzil?

  •  

   pokaż komentarz

   Ten jego czyn - nieudolne przygotowywanie się do intymnego kontaktu z dzieckiem - nie polega karze.

   @Radek41: Czyli czekamy na zmianę prawa w którym nawet nieudolne dążenie do obcowania płciowego z dzieckiem poniżej 15 roku życia kończy się krótkotrwałym aresztem(oczywiście "zadziała" resocjalizacja) i badaniami w celu wykrycia zaburzeń (bo to przecież biedni schorowani ludzie).

   Trzeba zmienić prawo, tylko w tym kraju nie można zmienić prawa bo nikt k@$?a za nic nie odpowiada i taki stan rzeczy pasuje większości.

  •  

   pokaż komentarz

   @Radek41:

   Z tego całego tekstu zrozumiałem jedynie, że "łowcy pedofilów" nie łowią pedofilów a facetów składających propozycje seksu innym mężczyznom, czyli tzw. pederastów.
   Mam dziwne przekonanie, że pomimo szczerych chęci autora, jedyne co się przebije do świadomości to pedofil=pederasta. :)

  •  

   pokaż komentarz

   @Radek41: lepiej poinformuj tych Co wiedza o tym ze pisza z dzieckiem ponizej 15go roku zycia I umawiaja sie z takim dzieckiem na sex a nie pocisz sie wypisujac kopiujac jakies p@%###?enie prawne. Pedofile maja w dupie kodeks karny, on chce tylko zerznac nieletnia/nieletniego.

  •  

   pokaż komentarz

   @abgaha: zatrzymać to jedno, ale nie możesz go skazać za jazde po pijaku, a tego właśnie jakby chcieli ci łowcy pedofilów

  •  

   pokaż komentarz

   @max1983: ale policja jest przy takim zatrzymaniu wzywana. Ja sie zgodze ze powinni to ulepszyc i policja powinna brac w tym udzial - z tego co kojarze jest to dosc istotne przy takich zatrzymaniach. Tylko w takiej sytuacji pojawi sie placz czemu policje tym zajmuja ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   pokaż komentarz

   @abgaha: to jest ciekawy przypadek, bo wydaje mi się, że policja by przyjechała, najwyżej wylegitymowała i pojechała sobie, albo zabrała typa na izbe jakby był mega nawalony. Nic innego by nie mogli zrobić, bo na siedzenie pijanym w samochodzie paragrafu raczej nie ma.

  •  

   pokaż komentarz

   troche p!?!%$!olo - zatrzymanie pijanego osobnika wsiadajacego do swojego samochodu i zamierzajacego gdzies jechac tez jest zle? No bo jak go zatrzymac skoro nie prowadzil?

   @abgaha: Jak byś chciał zastosować analogie do opisanego przykładu to brakuje tu tego, że jak pijany wsiądzie i odpali samochód to pojedzie pijany. Jak pedofil umówi się z dorosłym facetem na seks, to jak przyjdzie to nie bedzie obcował z nieletnim. Łowca w tym konkretnym przypadku nie uniemożliwia mu złamania prawa, bo jak by nic nie zrobił, to do przestępstwa tak czy siak by nie doszło. Więc tak czysto z punktu widzenia prawa to 2 zupełnie inne sytuacje.

  •  

   pokaż komentarz

   @Radek41: Zagadnienie nie jest wcale takie oczywiste. Sąd Najwyższy w wyroku z lipca ubiegłego roku uznał jednak, że stosowanie konstrukcji usiłowania nieudolnego przy 200a kk nie jest wcale wykluczone.

   https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-kk-281-19-urojenie-wieku-pokrzywdzonego-523220664

  •  

   pokaż komentarz

   @mazaken: a jak wsiadzie i nie pojedzie? O tym czy pojedzie dowiedziec sie mozesz dopiero po tym jak pojedzie.
   @max1983: no tutaj tez przyjezdza policja - oni nie skazuja tych ludzi. Jedyny problem to publikacja wizerunku

  •  

   pokaż komentarz

   @Mamciewbupsku: a co jeśli @Biohazard86 też jest dr hab. i ma zdanie odrębne?

  •  

   pokaż komentarz

   @deyna: Anonimowa kadra naukowa się nie liczy. :P

  •  

   pokaż komentarz

   @abgaha: no właśnie to nie jest jedyny problem, bo sporo ludzi chciałoby i oczekiwałoby, że policja ich aresztuje, zatrzyma czy jakkolwiek to nazwać. Problem, że za bardzo nie ma za co. Nie mają za bardzo ich za co zatrzymać, a tym bardziej skazywać później.
   No i oczywiście idąc dalej, jeśli nie popełniają w myśl prawa żadnego przestępstwa, to tym bardziej o upublicznianiu ich wizerunku nie powinno być mowy.

  •  

   pokaż komentarz

   zatrzymanie pijanego osobnika wsiadajacego do swojego samochodu i zamierzajacego gdzies jechac tez jest zle? No bo jak go zatrzymac skoro nie prowadzil?

   @abgaha: To coś zupełnie innego.
   Tam byłoby usiłowanie udolne - udałoby się prowadzić po pijaku.
   Tutaj mamy usiłowanie nieudolne - bo po drugiej stronie nie ma osoby poniżej 15 roku życia.

  •  

   pokaż komentarz

   : a jak wsiadzie i nie pojedzie? O tym czy pojedzie dowiedziec sie mozesz dopiero po tym jak pojedzie.

   @abgaha: Ja o prawie pisałem. Filozofie to inny adres.

  •  

   pokaż komentarz

   @Gordon_LL: autor twierdzi ze nie mozna tego traktowac jako usilownie nieudolne (tak na marginesie bawiac sie w slowa mozemy twierdzic ze nie wiemy czy u pijanego byloby usilowanie udolne - nie wiemy czy ma kluczyki, czy jest w stanie otworzyc samochod, odpalic go itp)
   @mazaken: no ale przeciez jak rozumiem umowil sie na sex z osoba niepelnoletnia - a juz to jest zabronione (samo proponowanie)

  •  

   pokaż komentarz

   małoletniemu poniżej lat 15

   @onepropos: dalej mamy usiłowanie:

   Art. 13. k.k. § 2. Usiłowanie zachodzi także wtedy, gdy sprawca nie uświadamia sobie, że dokonanie jest niemożliwe ze względu na brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego lub ze względu na użycie środka nie nadającego się do popełnienia czynu zabronionego.

  •  

   pokaż komentarz

   troche p%@$$@#olo - zatrzymanie pijanego osobnika wsiadajacego do swojego samochodu i zamierzajacego gdzies jechac tez jest zle? No bo jak go zatrzymac skoro nie prowadzil?

   @abgaha zabawne, że o tym wspominasz. W Stanach jest takie chore prawo i nie możesz nawet spać w aucie na tylnym siedzeniu, będąc pijanym i mając kluczyk w kieszeni, bo cię obudzą i oskarżą, że chciałeś prowadzić. Fajnie? Musiałbyś spać na ulicy, albo zostawić auto i jechać taksówką, jeśli w ogóle by były dostępne.

   Karać się powinno za zapalenie silnika pod wpływem, nigdy wcześniej.

  •  

   pokaż komentarz

   @abgaha: To ze ktoś wsiada do samochodu pijany i nawet wkłada kluczyki do stacyjki nie może być powodem do zatrzymania go. Doucz się trochę, bo nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu.

  •  

   pokaż komentarz

   @Radek41:
   Jak dla mnie taki "przyłapany pedofil" wystarczy że powie że wiedział że rozmawia z dorosłym i że to on wrabiał łowców. I co? Słowo przeciw słowu?

   Strasznie śliski temat, nie bronię pedofilów, ale sam fakt że transmitują twarz gościa w internecie bez zezwolenia, jakieś "obywatelskie zatrzymania", manipulują ludźmi chorymi, to jest patola jak dla mnie.

   I w czym to pomoże? Taki przyłapany się wybroni wyjdzie na wolność... i teraz dopiero będzie problem - wcześniej se żył i nikomu nie przeszkadzał, a po takiej akcji ch wie co będzie mu w głowie siedzieć. Pójdzie i się wyżyje za to co mu zrobili...

   Ten jeden się akurat zabił... ale wyobrażam sobie taką sytuację że przed skokiem pod piciąg, gość wykorzysta i zabije jakieś dziecko.... ? bo czemu nie? skoro i tak to koniec?

   Takie akcje jeszcze się okaże że będą miały efekt odwrotny....

   Afiszują się nimi w mediach, każdy w polsce o tym usłyszy i w czym to pomoże? Tylko zepsuje wszelkie akcje "tajemne" policji, bo 90% pedofilów o tym usłyszy i zaczną dużo bardziej uważać....

   Takie akcje są naprawdę szkodliwe, pod każdym względem.

   ======

   ALBO wyobraźcie sobie taką sytuację, umawiacie się z dziewczyną akurat w tym miejscu gdzie łowcy chcą kogoś przyłapać. Siadasz, przychodzi 2-3 chłopa, zaczynają cię nagrywać krzyczeć że jesteś pedowilem, wszystko leci w sieć, powalają cię.... i co?

   Jakim prawem.... serio niech zostawią to POLICJI, tam się ludzie tym zajmują nonstop, takie afiszowanie tak jak pisałem jest k!?#a SZKODLIWE, bo utrudnia pracę organom które się tym zajmują.

  •  

   pokaż komentarz

   @Biohazard86 dokładnie, choćby usiłowanie zabójstwa poprzez wynajęcie płatnego zabójcy nawet jeśli ten jest podstawionym policjantem

  •  

   pokaż komentarz

   @Radek41: ale to jest pedofil w terminie medycznym. Koleś nakłania 15 czy 14 dziewczynkę do spotkania i odbycia stosunku.

   W kwestii prawnym prowokacje są na całym świecie.
   Kilka lat temu wokalista As I Lat Dying próbował zabić żonę i szukał płatnego zabójcę w darkwebie.
   Policjanci się o tym dowiedzieli i podali się za płatnego zabójcę.
   I koleś został skazany, odsiedział kilka lat.

   Tylko tutaj problem u łowcòw jest chyba taki, że prowokacje stosują obywatele a nie policjanci.

  •  

   pokaż komentarz

   względu na brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego

   @Biohazard86: przedmiotu np narzędzia przestępstwa nie człowieka

  •  

   pokaż komentarz

   @Radek41: dodatkowo wystarczy, że "złowiony" domniemany pedofil powie, że wiedział, że koresponduje z dorosłym udającym dziecka, ale dla niego była to tylko zabawa. Wówczas jakiegokolwiek usiłowania być nie może, skoro pisał z innym dorosłym.

  •  

   pokaż komentarz

   przedmiotu np narzędzia przestępstwa nie człowieka

   @onepropos: nie, przedmiot przestępstwa to nie jest "narzędzie zbrodni". Zresztą wtedy to zdanie nie miałoby sensu, bo przestępstwa dokonywałoby się wtedy przedmiotem, a nie na przedmiocie. Przedmiotem przestępstwa jest dobro chronione prawem (np. mienie, życie, tutaj by to była wolność małoletniego od nadużyć seksualnych).
   https://prawo.uni.wroc.pl/sites/default/files/students-resources/TYPIZACJA%20PRZEST%C4%98PSTW.pdf

  •  

   pokaż komentarz

   Przedmiotem przestępstwa jest dobro chronione prawem

   @Biohazard86: Więc wracamy do punktu wyjścia: zboczek podszywający się pod 14 latkę nie jest objęty rodzajowym "dobrem prawnym podlegającym ochronie" ani też "indywidualnym dobrem prawnym" dotyczącego jego samego bo nie jest 14 latką (w tym opisanym przypadku prawa karnego) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
   zresztą użycie słowa "środka" w dalszej części zdania:
   lub ze względu na użycie środka nie nadającego się do popełnienia czynu
   Wskazuje, że nie musi koniecznie chodzić w słowie "przedmiotu" o rodzajowe dobro prawne podlegające ochronie.

  •  

   pokaż komentarz

   Nie ma przestępstwa, gdy nie ma przepisu ustawy, który by mówił, że dany czyn jest przestępstwem (nullum crimen sine lege).

   @Radek41:

   Przytoczone słowa zwyczajnie nie są prawdą. Minuta poszukiwań w google ujawnia że pedofile łapani w ten sposób idą siedzieć. Nie jest to moja opnia czy interpretacja, jak to co wklejasz, to jest fakt. Handluj z tym.

   "Sześć miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata i 6 tys. zł grzywny to kara dla mężczyzny, który chciał się spotkać z 14-latką. Pedofil został zatrzymany w Piotrkowie we wrześniu ub. roku. Policji pomógł Krzysztof Dymkowski, łowca pedofilów.

   Wyrok zapadł przed Sądem Rejonowym w Bełchatowie, tu mężczyzna pisał na portalu do 14-latki, pod którą podszywał się Krzysztof Dymkowski, łowca pedofilów. Dymkowski odpowiedział na ogłoszenie 35-letniego mieszkańca Radomska, który szukał osoby w wieku 16-17 lat na wspólne masturbacje.

   Łowca pedofilów wtedy podszył się pod 14-letnią Kasię. Najpierw mieszkaniec Radomska odpowiedział, że nastolatka jest za młoda, ale potem zaproponował spotkanie. Do tego miało dojść w Piotrkowie, na parkingu... pod kościołem przy ul. Łódzkiej. Tam też, w połowie września 2016 roku, policjanci zatrzymali zaskoczonego i stawiającego opór radomszczanina.

   Jak się okazało, policja w jego samochodzie znalazła prezerwatywy. Przeszukano także jego mieszkanie i zabezpieczono znajdujące się tam nośniki danych - ten wątek został wyłączony do odrębnego postępowania, natomiast zatrzymany 35-latek usłyszał zarzut z art. 200a par. 2 kk (Kto za pośrednictwem systemu teleinformaty-cznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych, i zmierza do jej realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2).

   Z końcem grudnia ub. r. policja przesłała akt oskarżenia do sądu, wyrok zapadł w połowie marca. Jest nieprawomocny, prokuratura wystąpiła o uzasadnienie na piśmie. Skazany musi też ponieść koszty postępowania."

   https://piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl/zatrzymany-w-piotrkowie-pedofil-ktory-umawial-sie-z-14/ar/c1-4068745

  •  

   pokaż komentarz

   O ku*wa, wykop zaczyna bronić pedofilów, ładnie chłopcy xD

  •  

   pokaż komentarz

   @abgaha to jest straszne pierd*lenie, i próba wybielenia pedofila..

  •  

   pokaż komentarz

   @abgaha: no jeżeli ten jego samochód nie miał kół to jest złe bo nigdzie by nim nie pojechał

  •  

   pokaż komentarz

   @verul: wg faceta ma kola a osoby poboczne sadza ze ma racje i kola sa

  •  

   pokaż komentarz

   @abgaha: wg niego ma koła ale tak naprawdę nie ma więc nie mógłby pojechać. Albo na koła ale ma złe kluczyki.

 •  

  pokaż komentarz

  Ci łowcy z CGU Poland to jacyś idioci. Mówią, ze rodziny tych co piszą nie są niczemu winne i nie wolno ich tykac a na transmisjach puszczaja w swiat dokladne adresy i mysla, ze rodziny nie ucierpią?

  •  

   pokaż komentarz

   @SVETER: I te inne grupy tez, bo chyba jest ich kilka co na zywo transmituja

  •  

   pokaż komentarz

   @SVETER: jeszcze gorsze sa pytania z sugestia jakie zadaja na zywo np: '' od kiedy podlgadasz swoje siostrzenice''. Gośc isę wypiera, ale wiadomo co sobie pomyśli częśc widzów i sasiadów. dzieci moa to odczuć ze strony rówiesników.

  •  

   pokaż komentarz

   @szurszur: Tego nie slyszałem. Jeszcze lepiej kuzwa.

  •  

   pokaż komentarz

   Ci łowcy z CGU Poland to jacyś idioci. Mówią, ze rodziny tych co piszą nie są niczemu winne i nie wolno ich tykac a na transmisjach puszczaja w swiat dokladne adresy i mysla, ze rodziny nie ucierpią?

   @SVETER: To jest wszystko maska pod publiczkę. Dokładnie wiedzą co robią i dlaczego. Zamiast przekazać logi z rozmów policji to wszystko leci w streamingu w internecie z prośbą o przesyłanie kasy na dalsze działania.

  •  

   pokaż komentarz

   @rzep: Smutne to. Bohatery na miare internetów. Widze na ich fb, ze ludziom sie podoba i usprawiedliwiaja ich co by nie robili. Ten co sie zabil moze by zyl jakby nie puscili go w internet a zalatwili tak jak piszesz, ale wtedy nie byłoby igrzysk. Pisza niektórzy uj z nim, jednego zwyrola mniej, ale czy zwyrol tak powinien konczyc? Moze od razu go sztachetami zabić jak w dzikich krajach, bo wiezienie to za malo i wyjdzie robic to samo?

  •  

   pokaż komentarz

   Widze na ich fb, ze ludziom sie podoba i usprawiedliwiaja ich co by nie robili.

   @SVETER: No oni na tym żerują. Na słowo "pedofil" wielu osobom się wyłącza myślenie a jakakolwiek krytyka takich "łowców" zaraz oznacza, że wspieramy pedofilie.

  •  

   pokaż komentarz

   @rzep: Ze ja wspieram pedofilow juz sie dowiedzialem od jakies mlodej matki wlasnie na fb, bo zapytalem czy za wszelka cene trzeba bronic tych streamów.

  •  

   pokaż komentarz

   @SVETER: Im w zasadzie chodzi tylko o szukanie atencji i rozgłosu. Po prostu wybijają się na takich akcjach, bo wiadomo, że filmik czy artykuł o tytule "pedofil złapany na gorącym uczynku" wzbudza ogromne emocje i się klika.

   W taki sam sposób mógłbym łowić terrorystów. Wystarczyłoby znaleźć na necie zbuntowanego nastolatka, popisać z nim trochę i przekierować temat na to jak to ludzie są zj%!%ni. Jakby mi zaczął pisać, że nienawidzi ludzi i społeczeństwa to wystarczyłoby się z nim spotkać i ująć tego bardzo groźnego psychopatę, terrorystę i mordercę.

   W większości tych zatrzymań pedofili, które widziałem to łapali chłopów po 20-30 lat, którzy wyglądali na takich co nigdy za rękę nie trzymali. Myślę, że w ich przypadku pisanie o seksach i podobnych sprawach z małymi dziewczynkami był raczej aktem desperacji wynikającym z samotności i niedoruchania aniżeli jakimś bardziej przemyślanym pedofilskim planem. Moim zdaniem tacy ludzie to raczej potrzebują pomocy psychologa, rozmowy i przyjaciół, a nie robienia na nich nagonki na cały kraj. To drugie wcale im nie pomoże, bo ich psychika oberwie jeszcze bardziej i to może ich odpalić już na serio. Prawdziwi pedofilie to raczej są ostrożni, obracają się w swoich kręgach i wiedzą jak się zabezpieczać, a te piwniczaki zostają kozłem ofiarnym i pożywką dla tłumu.

  •  

   pokaż komentarz

   @SVETER: ja już od dawna pogodziłem się, że ludzie to idioci a szczególnie te karyny i sebixy z ich fanpejdża. Marzą się im samosądy rodem z krajów trzeciego świata

  •  

   pokaż komentarz

   @serek_heterogenizowany: A ja sie nie pogodze. Niektórzy piszą, ze sami by wp@?$$$!ili takiemu choćby musieliby siedzieć. No mądrze, ulzyć sobie i przekiblowac w pierdlu dluzej niz sam pedofil ( ͡° ͜ʖ ͡°)

 •  

  pokaż komentarz

  Ten kto broni pedofili powinien zasługiwać na taką samą karę jak oni sami. Pedofilia jest obrzydliwa, odrażająca i godna potępienia. Koniec kropka. To nie podlega dyskusji. Jedynym czego można się przyczepić to to, że Ci łowcy publikują wrażliwe dane. Natomiast co do samej zasady działania ja nie widzę problemu.

  Skoro ktoś się skusi na spotkanie z nieletnią osobą i wcześniej wypisuje kupę rzeczy z podtekstami to jest to zwyczajnie kwestią czasu kiedy jakiemuś dziecku taki zwyrol zrobi krzywdę. Lepiej czekać na gwałt czy działać prewencyjnie ?

  Ha tfu na wszystkich broniących pedofili.

  •  

   pokaż komentarz

   @Porewit: Tu nie chodzi o bronienie pedofili a o obronę litery prawa i jako takiego blokowania linczu oraz samozwańczych szeryfów. Racja to co robią jest w sumie ok ale bez pokazywania twarzy i "znęcania" się nad "sprawcami" przy spotkaniu. Akcja powinna być szybka i szybko oddany taki osobnik do policji.

   Praca takich szeryfów w takiej formie jest niebezpieczna bo robi się z nich panów życia i śmierci - jeden "sprawca" już popełnił samobójstwo. Mają oni też w rękach bardzo mocne narzędzie zastraszania i publicznego linczu tak naprawdę kogo chcą - dziś pedofili jutro sąsiada który im podpadł - coś na wzór "Who watches the watchmen?"

  •  

   pokaż komentarz

   Pedofilia jest obrzydliwa, odrażająca i godna potępienia. Koniec kropka.

   @Porewit: ale co nazywasz pedofilią? To zależy przecież od kręgu kulturowego i lokalnej moralności. Do 2013 roku, stosunki seksualne z 12-latkami były legalne w Watykanie.

   W Watykanie seks z 12-latkami już nielegalny
   sia 10.09.2013 15:37
   W Watykanie nie można już legalnie uprawiać seksu z 12-latkami. Wprowadzona restrukturyzacja kodeksu karnego obowiązującego na terenie Stolicy Apostolskiej podnosi wiek przyzwolenia na czynności seksualne do 18 lat. Zmiany zainicjował papież Franciszek.

  •  

   pokaż komentarz

   @Porewit: pedofilia jest, bla, bla, bla - jest taka nie dlatego, że taka jest, tylko taka ci się wydaje, bo tak cię wychowano. a w pewnych okresach, w pewnych miejscach czy pewnych kulturach, czy religiach taka nie jest i co zrobisz?

   tak naprawdę to czym pedofilia jest dziś na pewno, to asem w rękawie, który pozwala na: ograniczanie działalności w internecie, wprowadzanie większej inwigilacji, usprawiedline większego zamordyzmu, wsadzanie do więzień niewygonych ludzi.

  •  

   pokaż komentarz

   @Porewit:
   Gotujesz sie, pieklisz, zloscisz publicznie, usprawiedliwiasz lamanie prawa i samosady w obliczu jakiegos marginalnego przestepstwa, ktore ma miejsce doslownie od biedy xD. Jestes klasycznym przypadkiem czlowieka ktory dal sie mediom zastraszyc i uwierzyl w jakis mit "pedofilow" czajacych sie na nasze dzieci za kazdym rogiem. Ty sie zwyczajnie boisz, chlopie. Przestan sie bac, zerknij na dane statystyczne, doedukuj sie w temacie.

  •  

   pokaż komentarz

   @Mosimir: wsadz sobie w dupe prawo legalisto. Prawo w PL nie dziala i jest robione pod prawników zeby zarabiali. Caly system prawny w pl trzeba zaorac. Tyle w temacie

  •  

   pokaż komentarz

   Ten kto broni pedofili powinien zasługiwać na taką samą karę jak oni sami. Pedofilia jest obrzydliwa, odrażająca i godna potępienia. Koniec kropka. To nie podlega dyskusji. Jedynym czego można się przyczepić to to, że Ci łowcy publikują wrażliwe dane. Natomiast co do samej zasady działania ja nie widzę problemu.

   @Porewit: Nikt nie broni pedofilów. Krytykowana jest działalność tzw. "łowców pedofilów", których działania ani nie prowadzą do skazania takich osób (co jest wyjaśnione w tekście) a do tego sami łamią przepisy.

   Gdyby Ci "łowcy" oddawali zebrane dowody policji i to ona prowadziła dalsze śledztwo, to można by takie zachowanie chwalić.

   Tu mamy jednak teatr dla gawiedzi na kontrowersyjnym temacie, gdzie wszystko jest streamowane w internecie z prośbą o dawanie "łowcom" pieniędzy.

   Oni dobrze wiedzą, że ludzie będą bali się krytykować ich zachowanie, bo przecież jak to, krytykować "łowców pedofilów"? TO ZNACZY, ŻE BRONISZ PEDOFILA!

  •  

   pokaż komentarz

   Pedofilia jest obrzydliwa, odrażająca i godna potępienia.

   @Porewit:
   Dokładnie tak jak mordowanie a jednak mordercy mają obrońców.

  •  

   pokaż komentarz

   @fatsumitsu: czyli linczujemy.

   pokaż spoiler Jak sie pozniej okaze ze jednak niewinny to "sorry ziomek pomyleczka" tak? Dobrze ze nie ty ustanawiasz prawo...

  •  

   pokaż komentarz

   Pedofilia jest obrzydliwa, odrażająca i godna potępienia. Koniec kropka.

   @Porewit: tak. Nie zmienia to faktu że goście w rajtuzach na głowie dokonują publicznego linczu ludzi, co jest również obrzydliwe, odrażające i nie przystaje państwu prawa, do jakiego Polska próbuje się zaliczać.

  •  

   pokaż komentarz

   @Porewit: a wiesz, że to czy coś jest pedofilią zależy od jednostki czasu, regionu czy kultury?
   Weźmy na tapetę głupie picie piwa. Niemcy 16, my 18, USA 21?

  •  

   pokaż komentarz

   @Porewit: Tyle że "łowcy pedofili" nie celują w pedofili, tylko w fantazjujących o panienkach poniżej wieku dopuszczenia, podając się za 14-latki.

  •  

   pokaż komentarz

   @Porewit: Czyli co, posadziłbyś w pierdlu adwokata, który bierze udział w sprawie o pedofilie? Gratuluje...świetny pomysł na prawo. Dzięki Bogu, tacy ludzie jak ty za to nie odpowiadają.

  •  

   pokaż komentarz

   @fatsumitsu: To co powiesz o systemie prawnym w USA?

  •  

   pokaż komentarz

   @gracjan-marlik: Polskie prawo jest gowniane, polscy prawnicy sa gowniani - powiem tak: gdyby teraz zdarzyl sie drugi Katyn to mysle ze nie ucierpielibysmy zbytnio. Wiekszosc tych elit, tworzacych prawo i obslugujacych ten burdel jest zbedna. A prawo do obrony w USA nalezy nasladowac.

  •  

   pokaż komentarz

   @Porewit: Święta racja! Po co nam prawo? Mamy przecież samosądy...

  •  

   pokaż komentarz

   @Porewit: ale to zależy o jakiej osobie nieletniej mówisz . 15-17 latka tez jest nieletnia a z nią według polskiego prawa można się całkowicie legalnie umawiać i nawet tworzyć z nią związek będąc samemu pełnoletnim. Jest na to konkretny paragraf. Wystarczy wpisać w google i poczytać. Karane jest to ,gdy osoba ma poniżej 15 lat.

  •  

   pokaż komentarz

   Racja to co robią jest w sumie ok ale bez pokazywania twarzy i "znęcania" się nad "sprawcami" przy spotkaniu. Akcja powinna być szybka i szybko oddany taki osobnik do policji.

   @Mosimir: Tutaj pełna zgoda.

   jeden "sprawca" już popełnił samobójstwo

   Nie rusza mnie jakoś samobój potencjalnego pedofila.

  •  

   pokaż komentarz

   ale co nazywasz pedofilią? To zależy przecież od kręgu kulturowego i lokalnej moralności. Do 2013 roku, stosunki seksualne z 12-latkami były legalne w Watykanie.

   @Nieszkodnik: Jakie ma znaczenie co było kiedyś i gdzie? Dzisiaj w republikach islamskich nadal tolerowane są małżeństwa z dziećmi i co - mamy to tolerować? Akceptować? Bo taki krąg kulturowy? Ni chu chu drogi kolego. Ważne jest co jest dzisiaj i teraz. Pedofilia jest złem w czystej postaci. Trzeba chronić dzieci przed zwyrolami. Nie ma znaczenia dla mnie czy zwyrolem jest nauczyciel, policjant, ksiądz, lekarz czy ktokolwiek inny. Pedofil to pedofil. Leczenie plus kastracja albo ołów/stryczek. Taki powinien być wybór dla takich osobników.

  •  

   pokaż komentarz

   pedofilia jest, bla, bla, bla - jest taka nie dlatego, że taka jest, tylko taka ci się wydaje, bo tak cię wychowano. a w pewnych okresach, w pewnych miejscach czy pewnych kulturach, czy religiach taka nie jest i co zrobisz?

   @henk: Zwyczajnie nie zgadzam się na to. To zrobię. Nie ma zgody na tolerowanie zwyrodnialców. Wiele rzeczy wyglądało inaczej kiedyś a inaczej wygląda to dzisiaj. Nie ma przyzwolenia na pedofilię. To jest zło w czystej postaci. To nie powinno podlegać nawet dyskusji.

  •  

   pokaż komentarz

   @memmory47: Prawo nie jest idealne. Prawo nie jest wyznacznikiem tego co jest dobre a co złe. Na okupowanych ziemiach również obowiązywało prawo. Było ono dobre i sprawiedliwe ? Nie. Samosąd oczywiście nie jest dobrym rozwiązaniem ale łapanie zwyroli i przekazywanie ich służbom nie jest do końca samosądem.

  •  

   pokaż komentarz

   @gracjan-marlik: Cóż za fikołki... Adwokat to adwokat... Poważnie takie dziecinne argumenty? Taki jego zawód. On broni wszystkich z założenia przed sądem. Tak mamy skonstruowany system prawny. Oczywiście istnieje również tzw. domniemanie niewinności. Jednak osoba, która umawia się z nieletnią a wcześniej rozmawia/piszę z różnymi podtekstami z taką osobą nieletnią serio jest normalna? Mamy czekać aż zgwałci czy wykorzysta dziecko i dopiero wtedy możemy działać? Bo takie mamy prawo? W tym wypadku lepiej działać prewencyjnie. Im więcej zwyroli na świeczniku tym mniejsze prawdopodobieństwo dopuszczenia się przez nich pedofilii.

  •  

   pokaż komentarz

   Tyle że "łowcy pedofili" nie celują w pedofili, tylko w fantazjujących o panienkach poniżej wieku dopuszczenia, podając się za 14-latki.

   @PC86: Serio? Osoba, która piszę z nieletnią rzucając różnymi podtekstami a potem się umawia z taką osobą ma tylko taką fantazję? Jeżeli ktoś sobie fantazjuje to jego sprawa - nikt nikomu w głowę nie zagląda. Natomiast jeżeli idzie o krok dalej i rozmawia/piszę z osobą nieletnią i się z nią umawia na spotkanie to nie jest już tylko fantazja. To krok w celu realizacji takiej fantazji. Pedofilia jest złem - koniec kropka. Poważnie to dla Ciebie jest normalne?

  •  

   pokaż komentarz

   a wiesz, że to czy coś jest pedofilią zależy od jednostki czasu, regionu czy kultury?
   Weźmy na tapetę głupie picie piwa. Niemcy 16, my 18, USA 21?


   @cohontes: Owszem jest to trochę uwarunkowane kulturowo. Osoba 18 letnia jest osobą dojrzałą w świetle prawa ale zarówno fizycznie. Granica np. między 15 a 16 jest cienka ale jest. Tylko tutaj mówimy o przypadkach granicznych a co z 12 latkami ? 13 latkami ? 10 latkami ? Do tego dochodzi aspekt rozwoju emocjonalnego. Bardziej pod tym kątem trzeba by to rozpatrywać. Uważasz, że 15 czy 16 latki są dojrzałe emocjonalnie ? Nie są.

  •  

   pokaż komentarz

   Dokładnie tak jak mordowanie a jednak mordercy mają obrońców.

   @BladyJoe: No niestety tak bywa. Ludzie są porąbani pod tym względem. Nie mówię o adwokatach (tutaj już jeden mirek zapodał taki fikołek) bo to ich praca w obowiązującym systemie prawnym.

  •  

   pokaż komentarz

   tak. Nie zmienia to faktu że goście w rajtuzach na głowie dokonują publicznego linczu ludzi, co jest również obrzydliwe, odrażające i nie przystaje państwu prawa, do jakiego Polska próbuje się zaliczać.

   @pilot1123: No tutaj niepotrzebnie udostępniają ich dane czy upubliczniają nagrania z odsłoniętą twarzą. Powinni ich tylko wyłapywać i przekazywać służbom.

  •  

   pokaż komentarz

   Jak sie pozniej okaze ze jednak niewinny to "sorry ziomek pomyleczka" tak? Dobrze ze nie ty ustanawiasz prawo...

   @Sam_w_domu: Ten, który wcześniej pisał/rozmawiał z nieletnią sypiąc różnymi podtekstami i potem z taką osobą chce się umówić na spotkanie nie jest niewinny. Lepiej czekać aż zgwałci/wykorzysta dziecko? Czy lepiej działać prewencyjnie? Rozumiem, że nie miałbyś nic przeciwko gdyby Twoje dziecko umówiło się przez neta z takim zwyrolem na spotkanie?

  •  

   pokaż komentarz

   @rzep: Owszem ich akcja wymaga dopracowania ale idea jest dobra. Tym bardziej biorąc pod uwagę bierność naszych służb.

  •  

   pokaż komentarz

   Gotujesz sie, pieklisz, zloscisz publicznie, usprawiedliwiasz lamanie prawa i samosady w obliczu jakiegos marginalnego przestepstwa, ktore ma miejsce doslownie od biedy xD. Jestes klasycznym przypadkiem czlowieka ktory dal sie mediom zastraszyc i uwierzyl w jakis mit "pedofilow" czajacych sie na nasze dzieci za kazdym rogiem. Ty sie zwyczajnie boisz, chlopie. Przestan sie bac, zerknij na dane statystyczne, doedukuj sie w temacie.

   @Flypho: Zwyczajnie gardzę zwyrolami i tak, boję się o własną córkę, żeby nie padła ofiarą takiego zj##ańca. Nie jest to taki margines jak Ci się wydaje. Prym wiodą nauczyciele i księża. Multum przypadków nawet nie ujrzy światła dziennego. Ich akcja wymaga dopracowania ale sama idea wystawiania zwyroli na świecznik jest dobra.

  •  

   pokaż komentarz

   Jakie ma znaczenie co było kiedyś i gdzie?

   @Porewit: czyli wedlug ciebie do 2013 roku w Watykanie panowała oficjalna pedofilia? I nie ma to znaczenia?

   Dzisiaj w republikach islamskich nadal tolerowane są małżeństwa z dziećmi i co - mamy to tolerować?

   @Porewit: do 2013 roku tolerowaliśmy pedofilię w Watykanie... Tam było to ok? Protestowałeś przeciwko temu wynaturzeniu? To nie prehistoria, to tylko 8 lat temu.

  •  

   pokaż komentarz

   czyli wedlug ciebie do 2013 roku w Watykanie panowała oficjalna pedofilia? I nie ma to znaczenia?

   @Nieszkodnik: Jeżeli to prawda (nie wiem zbytnio o tym temacie) to była to patologia. Dobrze, że się skończyła. Pytanie tylko co stanowiło prawo a jaka była praktyka bo to też ma znaczenie. Na świecie w wielu państwach jest kupa "martwych" przepisów.

   do 2013 roku tolerowaliśmy pedofilię w Watykanie... Tam było to ok? Protestowałeś przeciwko temu wynaturzeniu? To nie prehistoria, to tylko 8 lat temu.

   No i tutaj dochodzimy do tego co pisałem wyżej - prawo a praktyka i zależność między nimi. W islamskich republikach oprócz prawa jest to zakorzenione w ich kulturze i praktykowane do dnia dzisiejszego. Co do Watykanu w wolnej chwili zainteresuje się zagadnieniem - na chwilę obecną nie znam szczegółów.

  •  

   pokaż komentarz

   islamskich republikach oprócz prawa jest to zakorzenione w ich kulturze i praktykowane do dnia dzisiejszego.

   @Porewit: w chrześcijańskiej/katolickiej kulturze, aż do 2013 roku, współżycie z 12-latkami oraz małżeństwa w tym wieku były prawnie dozwolone (bo przyznasz, że to Watykan wyznacza standardy katolicyzmu, co nie?). Jakoś cię to nie ruszało, nieprawdaż?

  •  

   pokaż komentarz

   @Porewit: a znasz takie sytuacje, że lek okazuje się gorszy od choroby?

  •  

   pokaż komentarz

   @Porewit: Tutaj leży twój problem, ponieważ wszystkie przypadki oceniasz jednakowo, a to tak nie działa. Stąd właśnie system prawny, który musi funkcjonować. Zwłaszcza w przypadku tak delikatnych spraw, gdzie sytuacja nie jest jednoznacza. Czym innym jest bowiem 19 latek umawiający się z 14 latką (serio takich przypadków, są setki jeżeli nie tysiące), a czym innym 40 latek, podbijający do 12 latki, a jeszcze czymś innym, wujek gwałcący swoją 8 letnią pasierbicę. Prewencja owszem istnieje, ale nie można wprowadzić prawa, które pozwoli za karanie za coś czego nie zrobiłeś, bo to doprowadzi do cyrku w innych aspektach prawa. Bo potem możemy iść dalej. Napiszesz, że chcesz zaj%!$ć kumpla, jeb idziesz do paki itd. przykłady można mnożyć.

  •  

   pokaż komentarz

   bo przyznasz, że to Watykan wyznacza standardy katolicyzmu, co nie?

   @Nieszkodnik: Watykan i sam KK (szczególnie w Polsce) to w głównej mierze instytucja mająca na celu szerzenie swoich wpływów - z biegiem lat ma coraz mniej wspólnego z prawdziwą wiarą. Kościół tworzą ludzie a nie tylko hierarchowie. Nawet jeżeli władza jest zła i skostniała to nie znaczy, że ludzie będą tacy sami.

   w chrześcijańskiej/katolickiej kulturze, aż do 2013 roku, współżycie z 12-latkami oraz małżeństwa w tym wieku były prawnie dozwolone

   A było to praktykowane we współczesnych czasach ? Znasz jakiś przykład po 1990 roku np. ? Ja nie znam. Ten przepis (jeżeli taki był) to istniał raczej jako martwy. Natomiast w islamskich republikach takie małżeństwa są praktykowane do dnia dzisiejszego.

   Wiesz, że w prawie w UK np. do dnia dzisiejszego wolno Ci się legalnie przy wszystkich odlać w samym centrum Londynu ? Jeżeli sikasz na koło swojego samochodu... Ten przepis dalej istnieje - kiedyś on dotyczył woźnicy, który czekał przy powozie...

  •  

   pokaż komentarz

   @gracjan-marlik: No dla mnie zwyrol to zwyrol. 19-latek pukający 14-latkę to też zwyrol. 19-latek wie już czego chce i ma o wiele większą świadomość niż 14-letnie dziecko.

   Ostatnio było głośno o gościu co zabił teraz jakąś 18 letnią Magdę. Już w wieku 14 lat zgwałcił i udusił koleżankę, poszedł do poprawczaka. Wyszedł na wolność i powtórzył zbrodnię. Powiedz teraz rodzicom Magdy, że prawo jest dobre i dobrze, że wypuścili zwyrola na wolność.

  •  

   pokaż komentarz

   a znasz takie sytuacje, że lek okazuje się gorszy od choroby?

   @henk: Czyli według Ciebie walka z pedofilią i jej piętnowanie jest gorsze niż pedofilia sama w sobie ?

  •  

   pokaż komentarz

   Ten przepis (jeżeli taki był)

   @Porewit: nie potrafisz sam dotrzeć do źródeł, jeśli poddajesz w wątpliwość moje? Co ma na celu podważanie faktów?

  •  

   pokaż komentarz

   Wiesz, że w prawie w UK np. do dnia dzisiejszego wolno Ci się legalnie przy wszystkich odlać w samym centrum Londynu ? Jeżeli sikasz na koło swojego samochodu...

   @Porewit: żebyś się nie zdziwił, sikając na niewłaściwe koło...

  •  

   pokaż komentarz

   nie potrafisz sam dotrzeć do źródeł, jeśli poddajesz w wątpliwość moje? Co ma na celu podważanie faktów?

   @Nieszkodnik:

   W Watykanie nie można już legalnie uprawiać seksu z 12-latkami. Wprowadzona restrukturyzacja kodeksu karnego obowiązującego na terenie Stolicy Apostolskiej podnosi wiek przyzwolenia na czynności seksualne do 18 lat. Zmiany zainicjował papież Franciszek.

   Zlikwidowany anachronizm prawny miał swoje źródła końcu lat 20. XX wieku, kiedy Watykan i państwo włoskie podpisali Traktaty Laterańskie. Stolica Apostolska przyjęła wtedy kodeks karny obowiązujący we Włoszech, który uznawał seks z 12-letnią osobą za legalny, pod warunkiem wyrażenia przez nią zgody. Aż do lipca tego roku przepis nie został uaktualniony.

   Sprawdziłem pobieżnie - taki przepis istniał. Wynikał z integracji prawa Włoskiego z Watykańskim w zakresie kodeksu karnego.

   Podkreśliłem również w opisie słowo "anachronizm", które jest moim zdaniem bardzo istotne w tej kwestii.

   Podsumowując - tak jak myślałem, martwy przepis nie mający nic wspólnego z praktyką.

  •  

   pokaż komentarz

   żebyś się nie zdziwił, sikając na niewłaściwe koło...

   @Nieszkodnik: Wyraźnie napisałem, że chodzi o sikanie na koło swojego samochodu ( ͡º ͜ʖ͡º)

  •  

   pokaż komentarz

   Wyraźnie napisałem, że chodzi o sikanie na koło swojego samochodu ( ͡º ͜ʖ͡º)

   @Porewit: doczytaj, bo możesz się zdziwić :-)

  •  

   pokaż komentarz

   Podsumowując - tak jak myślałem, martwy przepis nie mający nic wspólnego z praktyką.

   @Porewit: a tego to nie wiesz, bo nie mieszkasz w Watykanie, nieprawdaż? A anachroniczny nie oznacza niestosowany, tylko niezgodny z mądrością etapu...

  •  

   pokaż komentarz

   @Porewit: Owszem masz racje. Wczoraj sam słyszałem historię o dziewczynce 13 lat (patologia, oczywiście) i jej partnerze, 24 lata. Problem polega na tym, że w Polsce, takich historii jest od zaj@!?nia i łowcy pedofili zamiast zając się tego typu sprawami, bawią się w Internetowych stróży prawa, których działania są marginalne.

 •  

  pokaż komentarz

  Tyle w temacie

  źródło: wykop.pl

 •  

  pokaż komentarz

  Łowcy pedofili sami powinni się leczyc psychicznie.

  45 letni typ udaje dziewczynkę w necie i flirtuje z innym 40 latkiem. Co za poj%@$na akcja xd

1 2 3 4 5 6 7 ... 14 15 następna