Ilustracje Dalego w "Alicji w krainie czarów."

Ilustracje Dalego w "Alicji w krainie czarów."

“Ali­cja w Kra­inie Cza­rów” to powieść nie­zwy­kła. Napi­sał ją angiel­ski mate­ma­tyk Char­les Dodg­son pod pseu­do­ni­mem Lewis Car­roll. “Ali­cja…” peł­na odnie­sień lin­gwi­stycz­nych i mate­ma­tycz­nych jest kie­ro­wa­na zarów­no dla doro­słych, jak i dla dzie­ci.