•  

  W tym odcinku przenosimy się z ośnieżonych szczytów Kaukazu do rozgrzanej słońcem Afryki. Większość tekstu będzie poświęcona Egiptowi i tradycji koptyjskiej oraz Aksum, będącym jej „pochodną”. Jeśli denerwowały was dziury źródłowe w poprzednim odcinku, to spieszę z informacją, że w tym odcinku będzie tylko gorzej. O Nubię, Libię i Afrykę północno-zachodnią niestety tylko się otrzemy - brak nam sensownego materiału źródłowego, a miejscowe kościoły i ich tradycje nie przetrwały do czasów nam współczesnych.

  A więc kościół koptyjski. Na wstępie należy zaznaczyć jedną ważną rzecz - rodowód egipskiego chrześcijaństwa jest jak najbardziej rzymsko-helleński, a to dlatego, że wspólnoty w początkowej fazie powstawały tam w obrębie zhellenizowanych miast (a przynajmniej nie mamy podstaw by sądzić, że było inaczej). Duchową stolicą była zaś od początku Aleksandria, która cieszyła się przy okazji sławą najważniejszego ośrodka intelektualnego cesarstwa.

  W interesującym nas okresie Egipt był żyznym polem dla różnego rodzaju kultów i religii. Działali tu misjonarze przeróżnych proweniencji - chrześcijanie, gnostycy, manichejczycy, lokalne i obce kulty pogańskie, mazdaiści, a nawet buddyści (według Duranta). Konkurencja była zatem ostra i nie zmalała nawet długo po tym, jak rzymscy cesarze zdecydowali się ostatecznie na opowiedzenie się po stronie protoortodoksyjnej. To nie przypadek, że większość znalezisk dotyczących pism gnostyckich i apokryficznych pochodzi z Egiptu.

  I bez wymienionych wyżej wpływów, miejscowe tradycje religijne były bardzo bogate. W miastach posiadały one domieszkę pierwiastka helleńskiego. I tak na przykład, w Aleksandrii bardzo popularny był synkretyczny kult Serapisa. Egipt nie tylko przyjmował, ale także dawał. Na innych ziemiach należących do cesarstwa, czczono bóstwa rodem z kraju faraonów. Szczególną popularnością cieszyły się kulty Ozyrysa i Izydy, którą to niektórzy wynosili wręcz do roli Boga (w sensie Najwyższej Istoty, której inne bóstwa są emanacjami).

  Warto również zauważyć, że w wierzeniach egipskich znalazło się bardzo wiele motywów, które (według jednych badaczy) mogły inspirować niektóre elementy nauczania chrześcijańskiego albo (według innych) zazębiać się z nim. Bardzo szeroko popularny był na przykład Ozyrys, wpisujący się w motyw boga, który umiera i zmartwychwstaje. Zdaniem Frazera chrześcijaństwo dużo zawdzięcza Egiptowi, aczkolwiek współcześni badacze krytykują go za paralelizm na siłę i upraszczanie tak, aby pasowało pod z góry założoną tezę. Ta kwestia, choć ciekawa, wykracza poza odcinek. Jak będę miał chwilkę to coś na ten temat skrobnę.

  Chrześcijaństwo wystartowało (jak się przypuszcza) głównie wśród diaspory zamieszkującej miasta w Delcie Nilu. Bardzo szybko jednak zaczęło się szerzyć także wśród zhellenizowanych pogan, zamieszkujących miasta na północy. W II wieku na większą skalę zaczęło ono przenikać w głąb kraju, co poświadczają znaleziska archeologiczne, takie jak na przykład odnalezienie pism chrześcijańskich w mieście Oksyrynchos.

  Co do legendarnych początków, to Meinardus cytuje koptyjskie podania, wiążące początki chrześcijaństwa z pobytem Świętej Rodziny w Egipcie. Według tychże podań, jakaś część mieszkańców Egiptu, która weszła w kontakt z Jezusem, rozpoznała w nim Boga i „nawróciła się”. Inne teksty mówią o działalności misjonarskiej apostoła Marka, który miał działać w Aleksandrii, gdzie, przy okazji jednej z wizyt, został umęczony.

  Ta druga opcja nie jest niedorzeczna, ale jest bardzo wątpliwe, żeby tradycja i późniejsze, oparte na niej legendy, wiarygodnie przekazywały szczegóły na temat działalności Marka. Wydaje się, że jeśli faktycznie działał w Aleksandrii, to raczej wśród diaspory. Tym niemniej postać apostoła była i jest bardzo ważna dla lokalnego kościoła, a jego zwierzchnik uważany jest, ni mniej ni więcej, za następcę Marka.

  W III wieku chrześcijaństwo zdobywało sobie coraz więcej wyznawców i pojawiają się dowody na pierwsze wspólnoty koptyjskie, czyli posługujące się ówczesnym językiem egipskim. Mimo silnych wpływów helleńskich, prowincja i część miast Egiptu pozostawały przy lokalnej kulturze i języku. Ten okres, to także pierwsze większe prześladowania. Zarówno ze strony państwa, na przykład za Sewera w 202 roku, jak i tumultów, których przykładem mogą być zamieszki w Aleksandrii w 249 roku.

  Nie zahamowały one jednak wzrostu liczby wyznawców mimo, że na pewno mocno odbiły się na tradycji lokalnego kościoła. Wiemy to choćby stąd, że Koptowie mają kalendarz liturgiczny, który liczy lata od 284 roku p.n.Ch. i te lata, to nie jakieś tam Roki Pańskie czy nasze ery, ale… Anno Martyrum (Rok Męczenników). Wybór 284 na 1 rok, to nie przypadek - cesarzem został wówczas Dioklecjan, który mocno dał się we znaki chrześcijanom, także (a może przedewszystkim) egipskim.

  Masowe konwersje wśród Koptów (nazwa pochodzi od określenia Egipcjanina z mykeńskiej greki) datuje się na przełom III i IV wieku. Było to możliwe dzięki rozwojowi monastycyzmu, przedsięwzięciom misjonarskim i ustandaryzowaniu koptyjskiego piśmiennictwa. Taylor uważa, że najważniejszym czynnikiem była właśnie popularność monastycyzmu wśród miejscowych chrześcijan. Surowy tryb życia zaskarbiał miejscowym cenobitom wiele szacunku wśród Koptów. Ogólnie zasługują oni na osobny wpis i tak też się stanie.

  Surowość i ascetyzm nie były jednak jedynymi rzeczami, które miejscowy kościół mógł zaoferować. Aleksandria skupiała i przyciągała wielu intelektualistów i część z nich zainteresowała się chrześcijaństwem, a w konsekwencji nawróciła. Jednym z takich zawodników był Pantaneusz, stoicki filozof rodem z Sycylii. Pod koniec II stulecia związał się on z aleksandryjską szkołą katechetyczną, kształcącą kolejne pokolenia chrześcijańskich intelektualistów. Związani z nią byli, między innymi, Atenagoras z Aten, Klemens Aleksandryjski, Teognostus, Dydym Aleksandryjski czy Orygenes. Ci panowie również niedługo doczekają się osobnego wpisu (i tak @Michelney, będzie Synezjusz).

  Jej działalność była bardzo ważna dla zachowania osiągnięć świata starożytnego dla następnych pokoleń i kultury chrześcijańskiej. Wbrew poglądom pisarzy wczesnochrześcijańskich, takich jak Tertulian, aleksandryjska szkoła katechetyczna twierdziła, że nie ma konfliktu między objawieniem a filozofią (czyli, na tamte czasy, nauką). Wprost przeciwnie, jedno uzupełnia drugie i pozwala wierzącym pełniej poznać i zrozumieć Boga i jego dzieła. Zupełnie inne podejście niż tertulianowe: „Nie chcemy żadnych dyskusji po tym, jak posiedliśmy Jezusa Chrystusa…”.

  Z działalnością intelektualną i oświatową związany jest kolejny czynnik, który umożliwił narodziny tradycji koptyjskiej. Pod koniec III wieku ustandaryzowano piśmiennictwo koptyjskie i od tego momentu coraz więcej tekstów chrześcijańskich było spisywanych w tym właśnie języku, a nie po grecku. Umożliwiło to wymianę myśli i idei między helleńskimi miastami, a koptyjską prowincją. W ten sposób możliwe stało się stworzenie jednej wspólnoty. Według Taylora, pod koniec III stulecia Egipt miał przeszło 100 świątyń chrześcijańskich.

  Efekty upowszechnienia się chrześcijaństwa wśród „ludu” były takie, że od IV stulecia patriarchowie aleksandryjscy mieli bardzo dużo do powiedzenia przy okazji sporów dotyczących formułowania się ortodoksyjnej doktryny. Olbrzymia popularność i masowość chrześcijaństwa w Egipcie miały także drugą stronę - wielu wiernych nie zgadzało się z oficjalną linią i tworzyło własne interpretacje. Jedna z ważniejszych kontrowersji w dziejach chrześcijaństwa - ariańska, miała swoje korzenie w Egipcie. O gnostykach już wspominałem.

  Dzieje koptyjskiego kościoła, jego działalności intelektualnej, politycznej i monastycznej są bardzo bogate. Na nasze jednak nieszczęście (a moje szczęście) większość źródeł dotyczy późniejszych czasów, od IV-V wieku w górę, a my jednak jesteśmy wciąż przy II i III stuleciu (no dobra, czasem nieśmiało zahaczymy o IV wiek). Do tematu wrócimy w swoim czasie, a tymczasem zrobi się jeszcze trochę egzotyczniej, bo naszym następnym przystankiem jest Nubia.

  Będzie to, jak już wspominałem, krótki przejazd. Nubia to nazwa krainy historyczno-geograficznej, leżącej na południe od ziem egipskich, między I a VI kataraktą. Nie poświęcimy jej tutaj dużo miejsca, gdyż dla interesującego nas przedziału czasowego brak przekonywujących dowodów. Jedyne co mamy, to spekulacje na temat związków z Egiptem i syriackimi kupcami. To znaczy same wpływy kultury egipskiej i obecność syryjskich kupców nie są spekulacją, tylko dobrze potwierdzonym faktem. Nie wiemy jednak czy miało to jakieś znaczenie dla dziejów miejscowego chrześcijaństwa.

  Twierdząco na tę pytanie odpowiada Michałowski, który uważa, że pierwszymi chrześcijanami w Nubii byli mieszkańcy Egiptu, którzy uciekali na południe w obawie przed prześladowaniami albo z powodów niekoniecznie związanych z religią. Chrześcijaństwo mogli również przynosić kupcy, podróżujący szlakiem z Asuanu. Wpływy chrześcijaństwa zapewne wzrosły wraz z konwersją cesarstwa w IV wieku. Miejscowy kościół jednak nie wytrzymał próby czasu, dlatego też brak nam informacji z lokalnych źródeł i tradycji.

  Uchwytne ślady istnienia wspólnot chrześcijańskich zaczynają się dopiero od V wieku, Dzięki wykopaliskom wiemy, że na początku piątego stulecia Nubia miała chrześcijańskie klasztory i pochówki. Wydaje się mało prawdopodobne żeby wyrosły ot tak, nagle. Z racji ich znaczenia i zainwestowanych środków wydaje się, że był to efekt procesu, który rozpoczął się wcześniej.

  Nie mamy jednak żadnych wiarygodnych źródeł ani nawet legend, z których moglibyśmy wysnuć jakieś w miarę sensowne przypuszczenia. Z tego powodu nie będziemy wchodzić w ten temat. To, co wiemy pochodzi z czasów późniejszych, a my chcemy zachować jakiś porządek chronologiczny. Ostatnią rzeczą, którą mogę się podzielić jest ciekawostka, że duży wkład w studia nad chrześcijańską Nubią mieli polscy uczeni.

  Idziemy dalej na południe i tym sposobem trafiamy na tereny Rogu Afryki, gdzie od I wieku dominowało królestwo znane jako Aksum, do którego tradycji nawiązuje współczesna Etiopia i Erytrea. Swoją siłę i znaczenie Aksum zawdzięczało między innymi temu, że leżało w pobliżu szlaków handlowych łączących Afrykę i południową Arabię i dalej, także Indie i kraje Azji Południowo-Wschodniej.

  Gdzie handel tam pieniądze. Mimo generalnych skojarzeń, związanych z Afryką, jako miejscem zacofania i relatywnej słabości pod każdym względem w stosunku do reszty świata, Aksum było ważnym graczem w regionie i rozdawało karty w kontaktach z sąsiadami (zarówno afrykańskimi jak i arabskimi). Autorzy starożytni wymieniali je, jako mocarstwo na równi z Persją, Rzymem i Chinami. Wytworzyło ono także oryginalną kulturę, której część znalazła ujście w piśmiennictwie i architekturze chrześcijańskiej.

  Aksum zamieszkiwała ludność pochodzenia semickiego oraz kuszyckiego. Ci drudzy byli jednak poddani wpływom semickim tak silnym, że niemal wyparły one starsze zwyczaje i języki. Generalnie ten region rogu Afryki był kotłem, w którym mieszała się miejscowa ludność z semickimi migrantami z półwyspu Arabskiego oraz przybyszami z innych stron świata. Mocne były zwłaszcza wpływy helleńskie - wiemy o kilku władcach, którzy odebrali wychowanie i wykształcenie w zgodzie z najlepszymi wzorami paidei.

  To wszystko sprawiało, że życie religijne regionu było bardzo zróżnicowane. Wiemy, że większość plemion miała swoje kulty, będące oryginalną mieszanką tradycji przyniesionych przez semickich przybyszów z Arabii oraz wierzeń lokalnych. Obecni byli tu jednak także czciciele greckich, egipskich i mezopotamskich bogów. Możemy się domyślać, że nie zabrakło również kultów indyjskich i perskich.

  No i Żydzi. Zdanie rozpoczynające jeden z poprzednich akapitów można by rozwinąć: „a tam gdzie pieniądze, tam Żydzi”. Aksum miało diasporę z długimi tradycjami życia w regionie. Wpływy żydowskie musiały być bardzo mocne, zwłaszcza na chrześcijaństwo, z racji tego, że ma ono wiele elementów wywodzących się z tych właśnie wierzeń i tradycji. I tak na przykład, po dziś dzień miejscowy kościół do pewnego stopnia przestrzega przepisów rytualnych, dotyczących jedzenia i obrzezania. Obchodzi również szabat.

  Tradycyjne podania mówią o działalności Mateusza Apostoła w Etiopii, ale brak na to przekonujących dowodów. Nowy Testament podaje, że mieszkańcy Etiopii byli obecni w czasie Pięćdziesiątnicy. Jest wielce prawdopodobne, że działali tu judeochrześcijańscy misjonarze (zapewne wśród swoich krewniaków) jak i syriaccy - w końcu region ten leżał na skrzyżowaniu szlaków handlowych z Indiami, a zarówno Żydzi jak i Aramejczycy byli w tym handlu bardzo aktywni.

  Oprócz tego, ze źródeł wiemy, że dwór królewski utrzymywał zażyłe stosunki ze światem kultury helleńskiej i już król Zoskales, żyjący w I wieku n.e. znał grekę. Z zapisków Euzebiusza wiemy, że na dworze Konstantyna przebywali Etiopczycy mający świadomość tego, że władca ten sprzyja chrześcijaństwu. Zdaniem Mekourii, czynnik ten zadecydował o konwersji dworu królewskiego w pierwszej połowie IV wieku (ehhh Andrzej, znowu oszukujesz).

  Inaczej widzi to Tarike Neguest, podanie dotyczące okoliczności chrztu Aksum. Potwierdzają je wzmianki z pism Euzebiusza i Rufina z Akwilei. Historia dotyczy dwóch braci - Frumencjusza i Edezjusza. Bracia pochodzili z Tyru, a ich wuj Meropiusz, był filozofem. Rodzinka wyruszyła w podróż do Indii, ale w drodze powrotnej, prawdopodobnie na Morzu Czerwonym, zostali zaatakowaniu przez piratów. Meropiusz zginął, a bracia dostali się do niewoli.

  Ostatecznie skończyli na dworze króla Aksum, Ousanasa. Ten, wzorem swoich przodków, bardzo cenił sobie grecką kulturę, więc odnosił się do swoich wykształconych i biegłych w „greckiej sztuce” gości bardzo życzliwie. Edezjusz dostał wysoki urząd, a Frumencjusz zaszczyt nauczania królewskich dzieci. Gdy Ousanas umarł, bracia pozostali w Etiopii, na życzenie królowej, która chciała, aby następca tronu - Ezana, był pełnoletni, kiedy greccy doradcy wyjadą.

  Tak też się stało i Edezjusz powrócił w końcu do Tyru, a Frumencjusz udał się do Aleksandrii, gdzie zdał relacje z ostatnich kilku lat patriarsze Atanazjuszowi. Ten dostrzegł szansę w przychylnym nastawieniu dworu etiopskiego do Frumencjusza i poprosił go o wzięcie udziału w misji. Oczywiście uzyskał zgodę. Starszy z braci wrócił do swojego wychowanka Ezany i sobie tylko znanymi sposobami nakłonił go do chrztu. Za jego przykładem poszedł dwór i możnowładcy.

  Oczywiście przejście ze starej religii w nową nie odbyło się płynnie. Widać to na przykład po inskrypcjach stworzonych za panowania Ezany - są one napisane tak, że można się w nich doszukać odniesień zarówno do chrześcijaństwa, jak i pogańskich wierzeń. Jeśli teoria Mekourii jest prawdziwa, to władca ten zdawał sobie sprawę, że z jednej strony potrzebuje, aby władcy Rzymu patrzyli nań życzliwszym okiem, a z drugiej, nie może sobie pozwolić na otwarty sprzeciw znacznej części poddanych.

  Appleyard twierdzi, że konwersja Aksum była podręcznikowym przykładem działania z góry na dół i że przez wiele lat nowa religia była domeną elit politycznych i społecznych. Jego zdaniem, upowszechnienie się chrześcijaństwa zaczęło się na przełomie V/VI wieku (teraz to już serio oszukuję). Wskazuje tutaj na etiopskie podania o Dziewięciu Świętych, to jest misjonarzach z Cesarstwa. Przypisuje się im przetłumaczenie Biblii na ge’ez (miejscowy język) i stworzenie sieci klasztornej i parafialnej, która umożliwiła efektywną chrystianizację kraju.

  Co ciekawe mimo, że mamy kilka źródeł traktujących o zakończonej sukcesem misji Frumencjusza, to nie możemy ustalić dokładnej daty chrztu rządzących Aksum. Istnieje konsensus co do tego, że miało to miejsce w pierwszej połowie IV wieku. Część historyków twierdzi, że było to w okolicach 315 roku, inni, że raczej w latach 30. czwartego stulecia.

  Od samego początku istnienia, miejscowy kościół był mocno związany z Aleksandrią, która zapewniała kadry (zanim miejscowi wykształcili własne), pisma, edukację i wszystko to, co było Aksumitom niezbędne do tego, aby prowadzić działalność religijną i misyjną. Pierwszy zwierzchnik etiopskich wspólnot, nasz znajomy Frumencjusz, został mianowany przez patriarchę Aleksandrii. Przerodziło się to w zwyczaj, który utrzymywał się aż do XX wieku.

  Patriarcha mianował tak zwanego Abunę (z syriackiego: „nasz Ojciec”), którym, zgodnie z tradycją, zostawał Kopt. Sytuacja zmieniła się dopiero w drugiej połowie XX wieku, gdy miejscowy kościół uzyskał autokefalię i własnego patriarchę, wybieranego spośród etiopskiego duchowieństwa. Kurde, teraz to dopiero wybiegłem do przodu.

  Zanim na dobre pożegnamy się z Czarnym Lądem, czeka nas jeszcze szybki rzut oka na ziemie leżące na zachód od Egiptu. Czemu krótki? Dlatego, że nie bardzo wiemy jak podejść do tematu. Mamy źródła poświadczające liczne wspólnoty, zwłaszcza w Pentapolis i Kartaginie oraz okolicach.

  Jest jednak pewien zasadniczy problem - odcinek ten ma być poświęcony grupom niezromanizowanym i niezhellenizowanym. Pentapolis zaś było pod bardzo silnym wpływem kultury helleńskiej, a Kartagina wraz z przyległościami była niemal tak rzymska jak Rzym. Do tego stopnia, że to ten właśnie region uważa się za jeden z mateczników łacińskiego chrześcijaństwa. Nieprzypadkowo: gdy w Rzymie językiem wspólnot była jeszcze greka, afrykańskie już posługiwały się łaciną.

  W obydwu przypadkach wiemy, że łacińscy i greccy chrześcijanie działali wśród „aborygenów” znanych jako Berberowie oraz ludności punickiej zamieszkującej Kartaginę. I tak na przykład, spośród dwunastu tak zwanych scylytyjskich męczenników, zabitych w 180 roku, dwóch nosiło punickie imiona. To jednak nie przesądza sprawy w żadną ze stron, czego dowodem są nasze Jessici, Brajany i Sean Paule.

  Podobny problem mamy z chrześcijańskim epitafium grobowym z Sour El-Ghozlane. Miejscowość ta, to część regionu znanego jako Kabylia (od berberskich Kabylów), ale w starożytności istniała tu także rzymska osada. Nie bardzo wiemy czy fakt istnienia 18 biskupstw w III wieku w Numidii (zamieszkanej głównie przez Berberów) da się podpiąć pod berberskie chrześcijaństwo.

  Temat jest bardzo niejasny i niejednoznaczny - z jednej strony nie mamy dobrych powodów żeby podważać istnienie berberskich i punickich chrześcijan, z drugiej jednak, brak przekonywujących dowodów na to, że w interesującym nas okresie stworzyli oni „swoje” odrębne wspólnoty. Wydaje się raczej, że wchodzili oni w skład tych, którym ton nadawała miejska zromanizowana bądź zhellenizowana ludność. Powszechnie przyjmuje się, że dopiero od IV wieku miejscowe chrześcijaństwo opuszcza łacińsko-grecki świat miast i na szerszą skalę przedostaje się na prowincje.

  Naprawdę głupio mi, że toniemy w domysłach i spekulacjach, ale należy być uczciwym. Czemu zatem w ogóle poruszać ten temat? A czemu nie? Jest to ciekawy przyczynek do dyskusji i badań. Może kiedyś archeologom i historykom uda się dokopać do niedostępnych dzisiaj informacji i nasza wiedza i rekonstrukcja będą pełniejsze i pewniejsze.

  I tak dochodzimy do końca naszej wycieczki objazdowej. Europę, mimo buńczucznych zapowiedzi, sobie darujemy. Albo dobra, jednak coś o niej powiem - wiemy, że mało wiemy. Źródła zaczynają się dopiero od IV wieku, a i one nie są doskonałe. Mam nadzieję, że wybaczycie tonięcie w domysłach i spekulacjach, jakie miało miejsce przy opisie Libii, rzymskiej Afryki i Nubii. Ten odcinek kończy temat konwersji przed IV wiekiem i dojściem do władzy Konstantyna.

  Ogłoszenia parafialne.

  Następny odcinek (albo dwa, względnie trzy) będzie poświęcony wczesnochrześcijańskiej filozofii i teologii, a później zajmiemy się ascetyzmem i ruchami monastycznymi, które również miały duży wpływ na rosnącą popularność chrześcijaństwa (zwłaszcza na Bliskim Wschodzie). Potem przejdziemy do nawrócenia Konstantyna i jego skutków - tylko po to, żeby przejść do kontrowersji, które rozsadziły ortodoksyjny kościół. Mam nadzieję, że brzmi to ciekawie.

  W międzyczasie planuje co najmniej dwa krótkie teksty na tematy nie związane z główną serią. Muszę trochę odpocząć i zrobić coś poza tym, bo jeszcze mi temat zbrzydnie, a naprawdę bardzo zależy mi żeby dojechać do końca. Pierwszy z tekstów jest o tym, że hipisi wcale nie byli oryginalni ze swoją fascynacją religiami wschodu, a drugi ma opisywać co się dzieje gdy millenaryzm wchodzi za mocno i łączy się z kryzysem feudalnego społeczeństwa.

  PS. 1. Większe niż tradycyjnie dzięki dla @robson7 za korekty (bo go trochę mocno zasypuję pracą). Gdybyś mimo to, drogi czytelniku, widział jakieś błędy, to nie zakładaj od razu, że autor jest idiotą. Errare humanum est- po prostu wytknij je w komentarzu. Będę wdzięczny i skorzystają na tym przyszli czytelnicy, po tym jak wrzucę poprawione wersje na stronę.

  PS. 2. Bibliografia w komentarzu

  #gruparatowaniapoziomu #chrzescijanstwo #katolicyzm #niedoszlahistoria #historia #4konserwy #neuropa #ateizm #zainteresowania #neoreakcja #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne

  Wizerunek Świętego Antoniego, jednego z tzw. Ojców Pustyni, autorstwa Michała Anioła
  pokaż całość

 •  

  No i skończyło się śmieszkowanie ¯\_(ツ)_/¯

  pokaż spoiler naklejki się zdeaktualizowały (╯°□°)╯︵ ┻━┻


  #pokazsamochod #samochody #motoryzacja #laguna

  źródło: kurwa mać.png

 •  

  Zapraszam na kolejny wpis. Dziś o tym w jaki sposób weryfikować np.: nr telefonu za pomocą sms-a w systemie android.
  #android #androiddev #programowanie
  https://myenv.net/weryfikacja-sms-w-aplikacji-android/

 •  

  Zdjęcie przedstawia Mr. Allen Swift i jego 1928 Rolls-Royce Piccadilly-P1. Dostał go od swojego Taty w roku 1928..i jeździł nim przez 82 lata, do swojej śmierci w wieku 102 lat. Na swoim liczniku ma 1,070,000 mil.

  pokaż spoiler w sumie nie sprawdzalem czy to prawda, jesli sie myle a historia zwykly fejk, to przepraszam xD

  #historiajednejfotografii #fotografia #motoryzacja
  pokaż całość

 •  

  Zaczynam kurację homeopatyczną zobaczymy czy działa
  #homeopatia #medycyna #lekarstwa

  źródło: fromapp.jpg

 •  

  T-REX projekt Ukraińskiego czołgu mający być konkurentem dla Rosyjskiego czołgu T-14 Armata.
  Ukraiński pojazd ma wykorzystywać kadłuby T-72 i T-64 i zostać wyposażony w pancerz kompozytowy, oraz w wieżę bezzałogową.
  http://euromaidanpress.com/2017/01/18/101786/

  #ciekawostkioczolgach #czolgi #pojazdywojskowe #ukraina #rosja pokaż całość

  źródło: weaponews.com

 •  

  #motoryzacja #transport #samochody
  Jak nie należy ładować przyczepy wracając od anglika z nowym dostawczakiem o przebiegu 200 tysiecy...

  GFY

  źródło: thumbs.gfycat.com

 •  

  Mirki, chcę zrobic bezprzewodowy zyroskop z wykorzystaniem arduino. Chce zeby wskazywal mi aktualna orientacje i predkosc ruchomego elementu i zeby przesylal dane do raspberry pi 3.
  Jestem dosc swiezy w temacie #elektronika ale lutwnica mi nie straszna. Czego bede potrzebowal do wykonania takiego projektu?

  #arduino

 •  

  Dzień dobry, Kochani! ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  Dziś przygotowaliśmy dla Was kilka nowości, które będą wymagały zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń. Są to jednak zmiany konieczne, dzięki nim będziemy mogli dalej rozwijać i przebudowywać serwis w tych obszarach (i nie tylko oczywiście). Ale do rzeczy, bo to Was zapewne interesuje najbardziej:

  1. Pierwsza zmiana to powiadomienia na belce.

  Do tej pory wiadomości prywatne były ukryte w ustawieniach, a aby do nich dotrzeć należało najechać kursorem na awatar, o ile się wiedziało, że tam one są ;-)) Dziś oddajemy wiadomościom prywatnym należne im miejsce na belce i oddzielamy je od powiadomień ogólnych - wiadomości prywatne trafią pod kopertę, powiadomienia ogólne trafią pod ikonę dzwonka, powiadomienia z tagów pozostaną pod hashem. Dzięki temu zabiegowi łatwiej będzie nam w przyszłości rozwijać funkcjonalności oparte o powiadomienia (np: opcja "taktyk" czy możliwość obserwowania danej treści).

  2. Druga zmiana dotknie formularza dodawania znaleziska.

  Jakiś czas temu informowaliśmy Was o wdrożeniu nowego formularza dodawania treści własnej. O starym już zapewne nie pamiętacie, na szczęście ( ͡º ͜ʖ͡º) Dziś kolejne zmiany w obszarze dodawania znaleziska, zmianie uległ formularz z polem wyboru formy znaleziska (link/treść własna) - screen poniżej ( ͡º ͜ʖ͡º)

  3. Sygnalizowaliście nam problemy związane z dodawaniem linków z serwisu YouTube - przy wklejeniu linka nie zaciągał się prawidłowo tytuł i opis z wklejonego linku. Niestety YouTube pozmieniał coś po swojej stronie, ale jakby ktoś pytał - poprawiliśmy (。◕‿‿◕。)

  #wykopchangelog #wykop #wykopblog
  pokaż całość

 •  

  Krasnoludki - czy rzeczywiście istnieją?

  Po świecie od wieków krążyły pogłoski i legendy o rasie Krasnoludów. Napisano o nich niezliczone historie, pieśni, poematy, podawane tak zwane „fakty”, które miały spowodować, że w nie wierzymy. Pomimo tego rasa Krasnali jest jak potwór z Loch Ness, który wystawia z głębin swój szpetny łeb raz na parę lat. Nikt tak naprawdę nie wierzy w Skrzaty, ale co, jeśli w końcu okaże się, że jednak istnieją? Na tej samej zasadzie jeździmy nad jezioro, kupujemy kubki z podobizną potwora i darowujemy na prezent naszym krewnym, którzy stawiają je na półkach, by w zapomnieniu zbierały kurz.
  Tak więc, czy Krasnoludki rzeczywiście istnieją? Czy może jednak to tylko mit stworzony, by straszyć małe dzieci i opowiadać historie z dreszczykiem wymyślone przy ogniskach?


  Źródła historyczne, kluczowa bibliografia

  Dwa źródła historyczne rzekomo udowadniają istnienie Krasnali. Oba pochodzą z tego samego okresu i oba powstały w tym samym regionie:
  Pierwsze z nich to „Pieśni Gradowych Drobinek” – zbiór starożytnych tekstów i poematów, datowany przez archeologów na rok 1500 (dawnej ery). Do naszych czasów dotrwało niewiele stron, ale jedna z nich zawiera tekst piosenki ze słowami:

  Mały człek z młotek i twarz niemłoda
  Kuje żelazo aż trzęsie się broda
  Lampka, kubraczek i hełm stalowy
  Brzuchaty karzeł prawie gotowy
  Czerwononosy wciąż piwo żłopie
  Zanim z kilofem zniknie w wykopie

  Ta piosenka – jak i całą księga – została napisana w języku staroerutreańskim. W związku z powyższym istnieje kilka różniących się od siebie interpretacji i tłumaczeń tekstu. Wielu historyków zgłosiło swoje zastrzeżenia co do dokładności przekładu, jednakże żadnemu z nich nie udało się przedstawić przekonującego, alternatywnego tłumaczenia. Z tej przyczyny fragment ów traktuje się jako podstawowe odniesienie do Skrzatów. Jednakże, nawet jeśli przekład jest poprawny, nie całkowitej pewności i nie musi to oznaczać, że opisywana osoba to rzeczywiście Krasnoludek. Zajrzyj do pierwszej z brzegu wioski na ziemiach zamieszkanych przez ludzi, a przekonasz się, że można tam znaleźć tuziny postaci pasujących jak ulał do powyższego opisu.

  Odnalezienie „Krążka z Gradowych Drobin” w roku 242 (nowej ery) okazało się wodą na młyn zwolenników teorii Krasnali. Ten niezwykły, tajemniczy artefakt składający się z miedzi i mosiężnych nitów stanowił zagadkę dla badaczy przez całe lata. Wreszcie, historyk i uczony DeNiken odkrył, że nity należy połączyć w określony sposób i w określonej kolejności. To odkrycie było naukową sensacją. Nawet najzagorzalsi krytycy teorii Krasnoludków musieli przyznać, że to znalezisko okazało się kolejnym świadectwem istnienia Skrzatów w tym regionie.

  Popularne wierzenia i legendy

  Dookoła słyszymy wiele mitów, legend, wymysłów i teorii dotyczących Krasnoludków. Fakt, że nikt nigdy Skrzata nie widział właściwie nikogo nie przekonuje, że one nie istnieją. Wręcz przeciwnie – z tego powodu prości ludzie wręcz uważają Krasnale za bardziej tajemnicze. Istnieje mnóstwo opowieści o Skrzatach wchodzących dl ludzkich domów nocą, sprzątających je, wypijających podczas pracy ogromne ilości piwa i śpiewających wesołe piosenki. Jeszcze gdzie indziej opowiada się historie o mrocznym kulcie Gnomów, przygarniających i niańczących córki arystokratów. Poza tym, legenda „O Krasnoludkach” była szeroko wykorzystywana jako powszechnie aprobowane narzędzie do edukacji dzieci. Na północy grożono im, że jeśli nie będą się grzecznie zachowywać, zostają ugotowane i zjedzone przez Skrzaty. Na południu prezentowane jest nieco mniej drastyczne podejście, zgodnie z którym Krasnale przybywają, kiedy dziecku wypadają zęby mleczne, zbierają je i zamieniają w diamenty.

  Krasnoludka technologia to jeszcze jedno niekończące się pole rozwoju wyobraźni. Przypuszczalnie Skrzaty potrafią budować wyjątkowo złożone maszyny. Techniczne i mechaniczne zdolności tej rasy są rzekomo bardzo zaawansowane, a nawet pozwalają Krasnalom tworzyć urządzenia latające! Te pogłoski jeszcze raz dowodzą absurdalności opowieści szerzących się pośród prostego ludu.

  Kolejną umiejętności przypisywaną Krasnoludkom jest kowalstwo. Według popularnych wierzeń, krasnoludzką stal uważa się za najtwardszy i najwytrzymalszy materiał znany rodzajowi ludzkiemu. Miecze wykute na krasnoludzkich kowadłach, pokryte runami i innymi znakami magicznymi to widocznie najwspanialsza broń w rękach każdego wojownika, krążą nawet plotki, że przewyższająca swym kunsztem ostrza Wysokich Elfów.

  Około 250 lat temu na polach kukurydzy w okolicach Urtak Moksi pojawiły się dziwne kręgi. Natychmiast rozeszła się plotka, że powstały one za sprawą Krasnali, które po pijaku zagubiły się nocą wśród pól.

  Bardziej szanowani badacze stoją twardo na stanowisku, że Skrzaty rzeczywiście istniały, ale niestety wymarły. Jako prawdopodobną przyczynę ich wyginięcia podaje się uderzenie ogromnego meteorytu, który spowodował zawalenie się krasnoludzkich kopalni. Niektórzy uważają, że to raczej gwałtowna zmiana klimatu, a w rezultacie niedostatek zasobów żywności mógł być odpowiedzialny za wymarcie Krasnoludków. Znalezienie przyczyny nagłego zniknięcia całej rasy stanowi nawet większe wyzwanie dla naukowców niż uzyskanie odpowiedzi na pytanie o to, czy gatunek ten w ogóle istniał.

  #ciekawostki #gruparatowaniapoziomu #fantastyka
  http://www.sacred.pl/index_sacred2.php?mod=s2ksiegi&cat=dziejow&cat2=ksiega%20pierwsza
  pokaż całość

 •  

  Zastosowanie kompresora napędzanego przez silnik elektryczny w celu eliminacji turbo laga. Zapraszam ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  #samochodykarbona
  #motoryzacja #samochody #mechanikasamochodowa #mechanika #audi #technologia

  źródło: youtube.com

 •  

  Cześć Mirasy,

  Zapraszam na kolejny krótki artykuł około-podróżniczy, tym razem poświęcony kwestii mordowania ludności cywilnej przez niemieckich najemników-psychopatów w Kongu w latach 60, a szczególnie jednej demonicznej postaci z tym związanej oraz dwóm dziennikarzom dzięki którym jej działania ujrzały światło dzienne. Fajnie gdybyście wykopali Cumple (link na górze).

  Przy okazji robię też małe #rozdajo, wśród wykopujących znalezisko rozlosuję książkę o której wspominam na końcu artykułu. Nie jest to jakiś biały kruk, warty może kilkanaście złotych, czasami jednak znika z allegro i ciężko znaleźć wersję w niezniszczonym stanie.

  Insta | Blog

  #wanderlust - tag z mojej obecnej tułaczki po Rogu Afryki (oraz wcześniejszych podróży i opowiadanek).

  #podroze #podrozujzwykopem #ciekawostki #swiat #afryka #tworczoscwlasna #ksiazki #film #historiajednejfotografii
  pokaż całość

  źródło: Clipboard17.jpg

 •  

  Tak jak zapowiadałem w poprzednim odcinku, dzisiejszy poszerzy nam trochę horyzonty. Przyjrzymy się bowiem temu, jak rozwijało się chrześcijaństwo w II i III wieku poza światem grecko-rzymskim. I nie mam tutaj na myśli tylko terenów nie wchodzących w skład cesarstwa, ale także te, które doń należały, ale nie były mocno poddane wpływom rzymsko-helleńskim. Dzisiaj skupimy się na Azji i tradycji znanej jako syriacka (wraz z jej odnogami). Wywodzące się z niej kościoły były swego czasu bardzo aktywne misyjnie.

  A zatem: wschodnia Syria i Mezopotamia. Wstęp do dziejów chrześcijaństwa poza światem grecko-rzymskim musi zacząć się od tych regionów. Nakazuje tak nie tylko geograficzna bliskość Galilei i Judei, ale także chronologia. Dlaczego Syria występuje razem z Mezopotamią? Dzielenie ich byłoby bez sensu, ponieważ obydwa te regiony były zdominowane przez semickie ludy, które dzieliła wprawdzie przynależność etniczna, ale łączył język aramejski - tamtejsza lingua franca, którą na co dzień posługiwał się sam Jezus. Mimo zewnętrznych wpływów perskich i helleńskich, udało się im w dużej mierze zachować kulturową autonomię, a im dalej od dużych ośrodków, tym mniej zapożyczeń.

  Spencer Trimingham spekuluje, że nawet Jezus mógł mieć do czynienia z nieżydowskimi ludami semickimi na samym początku swojej kariery. Wśród mieszkańców Galilei nie brakowało bowiem semickich pogan, w tym także koczowniczych Arabów. Marek mówi wprost o tym, że za Jezusem szli ludzie z „Galilei, Judei, Idumei i Zajordanii”. Większość mieszkańców tych regionów (poza Judeą) nie była Żydami. Żydów było jednak sporo i nie wiadomo do końca „co poeta miał na myśli”. Może w tłumach, o których mowa, byli poganie, a może nie. Z racji braku szczegółów pozostają nam spekulacje.

  Pierwsze uchwytne ślady semickich wspólnot chrześcijańskich na interesujących nas obszarach pochodzą z przełomu I i II wieku. Wydaje się, że jednym z pierwszych, większych centrów było Adiabene. W okolicach połowy I wieku dynastia rządząca tym państwem przeszła na judaizm i zaczęła utrzymywać bardzo ożywione kontakty z Jerozolimą. Do tego stopnia, że według podań, dom panujący miał swoją rezydencję w stolicy Judei. Murray twierdzi, że to adiabeńscy żydzi jako pierwsi zaczęli nawracać się na nową religię. Rozwój pierwszych wspólnot w tym rejonie był, na początku, silnie powiązany z występowaniem diaspory.

  Baum przychyla się do tego zdania i również upatruje pierwszych konwertytów w Żydach zamieszkujących region. Misyjny rozmach nowych wspólnot (o którym za chwilę) łączy on z faktem, że w czasach Partów, tamtejsi Żydzi kontrolowali perski odcinek Jedwabnego Szlaku. Voobus potwierdza tezę, wskazując, że syriackie chrześcijaństwo bazowało na Targumach (aramejskie tłumaczenia hebrajskiej Biblii dla aramejskojęzycznych Żydów) i wykazuje podobieństwa w sposobach interpretowania Biblii. Z poprzednich odcinków wiemy, że synagoga reaguje stosunkowo szybko i z czasem misyjne wysiłki chrześcijan koncentrują się na pogańskich grupach etnicznych.

  Syria i Mezopotamia były gorącym terenem w interesujących nas czasach. Leżały na pograniczu Cesarstwa Rzymskiego i ich największych rywali: państwa Partów, a później Sasanidów. Ziemia przechodziła z rąk do rąk, a mieszkańcy byli często uprowadzani i przesiedlani w głąb Persji. Ten fakt, zdaniem Bauma, był jednym z ważniejszych powodów, dla których chrześcijaństwo na dobre rozwinęło się także po drugiej stronie granicy. Oczywiście równie ważną rolę odegrały konwersje wynikające z kontaktów handlowych i stosunków między grupami krewniaczymi.

  I tak na przykład w 260 roku Szapur I spustoszył rzymską Syrię i część Azji Mniejszej. Uprowadził ze sobą wielu chrześcijańskich rzemieślników z Antiochii, Kapadocji i Cylicji, którzy zostali osiedleni w Babilonii, Partii, Elamie i Persji. Wśród nich był biskup Antiochii, Demetriusz, który po przymusowej przeprowadzce został pierwszym biskupem Beth Lapat (Gundeszapur). „Źródłem” chrześcijan po perskiej stronie granicy, poza przesiedleńcami i konwertytami byli także uchodźcy. W trakcie kilku okresów prześladowań niektórzy wschodni chrześcijanie salwowali się ucieczką do państwa Partów, a potem Sasanidów. Ironią losu jest to, że z czasem sytuacja ta się odwróciła, ale nie wybiegajmy przed szereg.

  Mimo, że z racji szczupłości źródeł nie znamy zbyt wielu szczegółów, to na podstawie liczebności i znaczenia późniejszych wspólnot sądzi się, że chrześcijaństwo w bardzo krótkim czasie pozyskało sobie wielu konwertytów na terenie całego obszaru aramejskojęzycznego. Silnym ośrodkiem stała się Edessa (Philip nazywa ją pierwszym chrześcijańskim miastem świata), stolica Osroene. Miasto stało się z czasem matecznikiem wpływowej szkoły teologicznej, która miała znaczący udział w dziejach powszechnego chrześcijaństwa. Edessa w pełni zasługuje na miano duchowej stolicy syriackich chrześcijan. W późniejszych czasach ważnymi ośrodkami stały się także Nisibis i Irbil.

  Według bardzo popularnej na Wschodzie legendy, wspomniane królestwo Osrone nawróciło się na chrześcijaństwo już w czasach Chrystusa. Panujący wówczas władca Abgar V cierpiał z powodu choroby i gdy usłyszał o wielkim uzdrowicielu Jezusie, miał jakoby napisać do niego list. W liście uznawał Jezusa za kogoś bardzo ważnego (może nawet samego Boga), prosił o uzdrowienie i oferował ochronę przed Żydami, którzy, według listu, „spiskują aby zrobić Ci [Jezusowi] krzywdę”.

  Chrystus miał z kolei odpisać Abgarowi, że jest błogosławiony jako ten, który nie widział, ale uwierzył. Z żalem, ale odmówił przeniesienia się do Edessy, wymawiając się koniecznością wypełnienia bardzo ważnej misji, która była powodem całej jego działalności. Zamiast tego jednak wysłał królowi jednego ze swoich uczniów aby ten wyleczył go z choroby. Apostołem tym miał być Tadeusz (Addai), jeden z siedemdziesięciu dwóch uczniów wyznaczonych przez Chrystusa. Katolicka tradycja utożsamia go z Judą Tadeuszem, ale syriacka twierdzi, że był to zupełnie inny zawodnik.

  Historyczność opisanego wyżej wydarzenia jest… no, nawet nie bardzo wątpliwa. Ze świecą szukać kogoś, kto upierałby się, że to prawda (choć, naturalnie, znajdą się i tacy). Historycy mocno różnią się w ocenie prawdziwej natury i przeznaczenia listów. Ehrmann i Bauer twierdzą na przykład, że był to element antyheretyckiej propagandy. Większość historyków uważa je po prostu za legendę założycielską syriackiego chrześcijaństwa i próbę pokazania starożytnego rodowodu. W czasach kościoła opartego o sukcesję apostolską, ważnym ośrodkom religijnym wypadało mieć apostolskie korzenie. Legenda ta jest także odczytywana jako potwierdzenie semickich korzeni.

  Bardziej prawdopodobne jest jednak, że dopiero Abgar VIII przyjął chrzest. To z kolei znaczyłoby, że konwersja Osroene miała miejsce pod koniec II wieku. Nawet to nie jest jednak do końca pewne. Teorię tę popierają na przykład Jenkins, Burkitt czy Adler. Gdyby okazało się to prawdą to Armenia nie mogłaby się szczycić tytułem pierwszego państwa, które oficjalnie przyjęło chrześcijaństwo. Znając kaukaskie nastawienie do historii (o którym swoją drogą polecam poczytać; jeśli myślicie, że holocaust i IPN to szczyt historycznej gównoburzy, to będziecie w szoku) byłby to jeden z większych skandali w XXI wieku. Spory między historykami jednak trwają i są dalekie od rozstrzygnięcia.

  Niezależnie od tego czy Abgar VIII przyjął chrzest, to na pewno był pozytywnie nastawiony do chrześcijaństwa i rozkwitało ono w jego państwie. Przejawem tego może być eksponowana pozycja filozofa i pisarza, Bardesanesa na dworze królewskim. Bardasanes jest wprawdzie uważany za gnostyka, ale mówimy tutaj o czasach, w których nie było dobrze zdefiniowanych granic ortodoksji i herezji, a poszukiwania kanonu i doktryny cały czas trwały. No i to, że został ostatecznie uznany za odstępcę od prawdziwej wiary nie znaczy, że nie miał zwolenników i nie dołożył swojej cegiełki do dziejów aramejskiego chrześcijaństwa.

  Pod koniec I wieku językiem wspólnot wschodniosyryjskich i mezopotamskich była zarówno greka jak i aramejskie dialekty. Był to w dużej mierze efekt tego, że część misjonarzy wywodziła się z bardziej zhellenizowanej, zachodniej Syrii. W pewnym momencie musiały pojawić się różnice i uprzedzenia, bo wydaje się, że Grecy i Aramejczycy przez pewien okres czasu tworzyli osobne wspólnoty. Tak przynajmniej interpretuje się inskrypcję maga Kartira z III wieku, który wspomina o Nazarejczykach i Chrześcijanach jako osobnych grupach. Nazarejczyków odczytuje się jako wspólnoty semickie, a Chrześcijan jako określenie na wspólnoty greckojęzyczne.

  W końcu jednak ograniczenia te zniknęły, przynajmniej w większości przypadków i językiem liturgicznym syryjskich i mezopotamskich chrześcijan na dobre stał się syriacki, dialekt aramejskiego jakim posługiwano się w Edessie. Przewodnia rola tego miasta jest jeszcze bardziej widoczna w III wieku. I tak na przykład, gdy wśród perskich chrześcijan wybuchł spór o prymat w hierarchii, Papa, biskup Seleucji-Ktezyfonu, prosił o interwencję biskupa Edessy, a nie np. Antiochii (która wywodziła swoją historię od Piotra Apostoła).

  Póki co, mówiliśmy przede wszystkim o rzymskiej stronie świata aramejskojęzycznego. Jeśli chodzi o stronę perską, to już Dzieje Apostolskie wspominają o Medach, Persach i Partach wśród nawróconych w dzień Pięćdziesiątnicy. Syriackie tradycje mówią z kolei o Aggaju, Manie i Marim jako pierwszych chrześcijańskich misjonarzach (według tej tradycji mieli być oni uczniami Addaja). Historycznie początki tamtejszego kościoła są związane z działalnością semickich misjonarzy (w tym żydowskich). Pierwszym ośrodkiem perskiego (w znaczeniu politycznym, nie etnicznym) chrześcijaństwa była część Mezopotamii, znana Partom i Sasanidom jako Asuristan, od zamieszkujących ten region Asyryjczyków.

  Syriaccy misjonarze z rzymskiej strefy wpływów byli tak naprawdę u siebie, bo mimo rozdarcia politycznego między dwie potęgi, kultura była, pi razy drzwi, wspólna. Zdaniem Ziółkowskiego w momencie upadku państwa Sasanidów większość mieszkańców Asuristanu była już chrześcijanami. Mieli oni swoją własną organizację kościelną, szkoły teologiczne i gęstą sieć biskupstw. To wszystko dało początek, tak zwanej, tradycji wschodniosyriackiej (ale to już późniejsze dzieje, w interesującym nas okresie nie ma dobrego powodu aby wydzielać jakieś grupy).

  Nasi „Asyryjczycy” nie próżnowali na froncie misyjnym. Nieśli chrześcijaństwo do Persji właściwej, gdzie również zyskało ono popularność, ale przez długi czas nie szerzyło się z taką skutecznością jak w Mezopotamii. W II wieku źródła mówią już o kościołach w Chuzestanie. Księga Praw Krain z III wieku mówi o wspólnotach w Medii, Partii i Baktrii. Nowa religia docierała nawet w tak dziwne rejony jak wyspa Chark (Zatoka Perska). W mniej więcej tym samym czasie syriaccy misjonarze zanieśli chrześcijaństwo na półwysep Arabski i do Indii (o czym szerzej za chwilę).

  Niestety niewiele wiemy o życiu wczesnych wspólnot syriackich. Na podstawie szczątkowych informacji z II wieku wydaje się, że miejscowe chrześcijaństwo było mocno nastawione z jednej strony na misje a z drugiej na ascezę i mistycyzm. Było również bardzo wymagające wobec swoich wyznawców. Wielu z nich decydowało się na życie we wspólnotach monastycznych. Początkowo uważano, że stało się to za sprawą inspiracji monastycyzmem egipskim, ale obecnie istnieją także teorie mówiące, że obydwa ruchy rozwinęły się niezależnie od siebie. Co ciekawe monastycyzm syriacki nie zakładał odcięcia się od świata „na dobre” i jednym z zadań mnichów była działalność misyjna. Nietypowe jest również to, że wspólnoty cenobityczne były koedukacyjne.

  Żywoty Świętych Perskich pokazują, że na Wschodzie, w przeciwieństwie zwłaszcza do łacińskiego Zachodu, kobiety odgrywały bardzo ważne role. Mamy wręcz doniesienia o kobietach-misjonarzach, które całe swoje życie poświęcały życiu religijnemu, wyłamując się z tradycyjnej roli matki i żony. Harvey twierdzi, że kobiety odegrały kluczową rolę w rozprzestrzenianiu się chrześcijaństwa w regionie i nawet jeśli nie zostawały „świętymi” (a takie właśnie przypadki opisuje w „Holy Women of the Syrian Orient”), to zazwyczaj jako pierwsze nawracały się i promowały nową religię wśród członków swojej rodziny.

  Van den Berg zauważa, że syriaccy chrześcijanie znajdowali się pod dużymi wpływami gnostyckimi i dualistycznymi. Region ten był w końcu nie tylko miksem politycznych wpływów Rzymu i Persji, ale także tyglem różnych tradycji religijnych - greckich, syryjskich, mezopotamskich, perskich, ludów Azji Środkowej, a nawet indyjskich. Dualizm irański sprawiał, że w cenie było surowe prowadzenie się - stąd prawdopodobnie ascetyczny tryb życia wspomnianych przed chwilą wspólnot. Taki też obraz ukazuje Voobus pisząc o wczesnej teologii kościoła syriackiego - nawołuje on do duchowej bitwy z pokusami. Miejscowi pisarze i uczeni mieli zatem nieco inne inspiracje niż grecko-rzymska filozofia. Dość powiedzieć, że syriackie Dzieje Tomasza przedstawiają celibat jako „jedną drogę dla kraju” (#pdk).

  Ascetyzm i wezwanie do odrzucenia świata przebijał z tekstów lokalsów takich jak Tacjan czy Bardasanes. Tacjan był Asyryjczykiem, który osiedlił się w Cesarstwie Rzymskim i zainteresował się hellenistyczną filozofią. Po latach studiów nawrócił się na chrześcijaństwo, które poznał u boku Justyna Męczennika. Był on jednak o wiele radykalniejszy i uważał, że chrześcijaństwo jest środkiem do wyzwolenia się ze świata, który z kolei uważał za coś w rodzaju więzienia. Pogląd mocno zalatujący gnostycyzmem. Jeśli chodzi o Bardasanesa, to wprost twierdził on, że materia jest czymś złym. Co ciekawe, Porfiriusz podaje, że spotykał się on z wyznawcami indyjskich religii. Mimo posiadania podobnych poglądów, mocno krytykował Maniego i uważał go za heretyka.

  „Didascalia Apostolorum” z III wieku rysuje już jednak inny obraz syriackich wspólnot. Dzieło powstało jako swego rodzaju poradnik i wykładnia doktryny, w celu ujednolicenia i rozjaśnienia nauczania. W przeciwieństwie do poglądów dżentelmenów z poprzedniego akapitu, błogosławi i wynosi pod niebiosa związki małżeńskie i związane z nimi posiadanie potomstwa. Sprzeciwia się również radykalnemu przestrzeganiu przepisów kultowych odziedziczonych po judaizmie (pamiętajmy, że żydowskie wpływy były mocniejsze na pograniczu cesarstwa i na Wschodzie). Pokazuje także, że wspólnoty przekształcają się w bardziej hierarchiczne struktury z duchowieństwem (czyli laikat może zajmować się „normalnym” życiem).

  Syriackie chrześcijaństwo, podobnie jak grecko-rzymskie, było przede wszystkim miejskim fenomenem. Asmussen zauważa, że wielu aramejskich chrześcijan było kupcami (a podobno pieniądze i powściągliwość nie idą w parze). Z racji przesiedleń w miastach Partów i Sasanidów było także pełno chrześcijańskich rzemieślników. Dominowali jednak kupcy. „Żywoty Perskich Świętych” wymieniają nawet kilku świętych handlarzy. Mozdoor i Venetis twierdzą, że była to wpływowa grupa i potrafiła nawet nawiązać rywalizację z Żydami. Ci sami autorzy twierdzą, że skupienie działalności misjonarskiej na ważnych centrach miejskich i handlowych takich jak Edessa czy Irbil (stolica Adiabene) było celowym działaniem, mającym zwiększyć wpływy.

  Jeśli chodzi o nastawienie władz, to chrześcijanie przez długi czas nie mieli większych problemów. W strefie przygranicznej, nawet w trakcie prześladowań, Rzymianie woleli nie zaogniać problematycznej sytuacji w tak gorącym regionie i raczej przymykali oko. Zapewne sporą rolę odgrywał fakt, że była to wpływowa wspólnota, której wielu członków nie należało do grona gołodupców. Partowie wykazywali się dużą tolerancją i niespecjalnie interesowały ich wierzenia poddanych. Mozdroor i Venetis twierdzą nawet, że nawiązywali przyjazne kontakty z biskupami i używali ich jako pośredników w komunikacji z chrześcijańskimi mieszkańcami ich państwa.

  Zmiany zaczęły się po 224 roku, kiedy to Sasanidzi przejęli władzę w Persji. Nowa dynastia od samego początku szukała porozumienia z klerem zoroastryjskim i w tej religii upatrywała legitymizacji dla przewrotu i swoich rządów. Wiemy to choćby z listu maga Tansara do Gusznaspa, w którym kapłan przedstawiał Partów jako odstępców od wiary, a Ardaszira jako tego, który przywraca prawdziwą religię. Polityka względem innych religii zaczęła się zmieniać. Nie oznacza to od razu prześladowań, ale na przykład ograniczenie wcześniejszych przywilejów. Wydaje się, że mocno uderzyło to zwłaszcza w żydów.

  Zoroastryjski kler chciał wykorzystać nadarzającą się okazję i ugrać jak najwięcej dla siebie. Nie trudno wyobrazić sobie, że magowie wyszli z założenia, iż skoro legitymizują Sasanidów, to należy im się coś w zamian. Na dworze Szapura I i jego następców widać rosnące wpływy Kartira, aczkolwiek są oni jeszcze w miarę tolerancyjni. Szapur przedstawia się jako wyznawca Ahura Mazdy i narzędzie bogów, ale szanuje żydów czy chrześcijan i zezwala na działalność Maniego, który dołącza do jego świty. Bahram I prześladuje już manichejczyków i wydaje ich 12 apostołów magom. Prześladowania chrześcijan pełną parą ruszają jednak dopiero w IV wieku, po nawróceniu Konstantyna.

  Zdaniem Philpa prześladowania były nie tylko efektem zmian w Cesarstwie Rzymskim (największym rywalu sasanidzkiej Persji), ale także pokłosiem faktu, że o ile do III wieku chrześcijaństwo szerzyło się głównie wśród semickiej ludności i we wschodniej części państwa, to w IV zaczęło przyciągać coraz więcej irańskich konwertytów z właściwej Persji. To z kolei BARDZO nie podobało się zoroastryjskiemu klerowi. Jest to o tyle bardziej prawdopodobne, że manichejczycy byli prześladowani już w III wieku na skutek tego, że ich religia, jako wywodząca się z mazdaizmu, była rywalem dla zoroastryzmu od samego początku.

  Aramejskie wspólnoty i ich misyjne wysiłki są mocno powiązane z pojawieniem się i rozwojem chrześcijaństwa w Indiach. Wbrew pozorom świat w kilku pierwszych wiekach naszej ery nie był tak wielkim miejscem jak mogłoby się wydawać. Wielu autorów starożytnych, takich jak Strabon, Pliniusz czy Klaudiusz Ptolemeusz, demonstruje wiedzę na temat Indii i poświadcza istnienie ożywionej wymiany handlowej. Na podstawie zapisków można wydzielić trzy główne szlaki handlowe. Pierwszy prowadził z północnych Indii do odnogi Jedwabnego Szlaku bięgnącej przez Azję Środkową do Antiochii. Drugi biegł od ujścia Indusu, przez Zatokę Perską i w górę Eufratu do portów Lewantu.

  Trzeci, prawdopodobnie najpopularniejszy - biegł z południowych Indii, przez południowe wybrzeża Arabii do egipskich portów nad Morzem Czerwonym. Tam następował przeładunek na statki pływające po Nilu do Aleksandrii. Z Aleksandrii zaś - na całe Morze Śródziemne. W 45 roku niejaki Hippalos odkrył zastosowanie wiatru monsunowego aby przyśpieszyć podróż do i z Indii. Jednocześnie boski August, który zdaniem Warmingtona rozkminił jak istotny jest handel indyjski, rozprawił się z pośrednikami w postaci Himdżarytów i Sabejczyków. Wdzięczni kupcy mieszkający w Muziris (port na malabarskim wybrzeżu Indii) ufundowali świątynie poświęconą geniusowi princepsa.

  Handel ruszył na całego. Rzymianie kupowali tkaniny, przyprawy i szlachetne kamienie. Płacili w złocie. W południowych Indiach znajduje się wiele rzymskich monet datowanych na I-III stulecie. Tamilskie źródła, takie jak pochodzące z II wieku Shilappadikaram, wspominają o „wielkich statkach wyładowanych złotem” płynących z Zachodu oraz o bogatych kupcach „mówiących dziwnymi językami”, którzy zaczęli osiadać w miastach królestwa Ćera. Wśród kupców tych byli Grecy, Syryjczycy i Żydzi.

  Tradycja kościoła (a raczej kościołów, bo obecnie jest ich kilka) indyjskiego podaje, że chrześcijaństwo zaczęło się tu wraz z przybyciem Tomasza Apostoła. Miał on jakoby przybyć do Muziris w 52 roku. Brzmi nieprawdopodobnie? Nie do końca. Puthiakunnel twierdzi, że nie ma w tym nic dziwnego, bo w mieście żyła spora społeczność żydowska i możliwe, że tak jak wielu judeochrześcijańskich misjonarzy, Tomasz odwiedzał skupiska diaspory, głosząc nauki Chrystusa.

  O tej tradycji wspominają syriackie, apokryficzne Dzieje Tomasza oraz szereg innych źródeł, w tym Ambroży z Mediolanu, Hieronim ze Strydonu czy Grzegorz z Nazjanu. Euzebiusz z Cezarei twierdzi, że jego nauczyciel, stoicki filozof Pantaenus, po tym jak nawrócił się na chrześcijaństwo, odwiedził indyjskie wspólnoty. Po raz kolejny wydaje się, że za wszystkim stoją Żydzi. Jussay twierdzi, że mamy dobre przesłanki aby uważać, że żydowscy kupcy docierali do Indii już w czasach Salomona, aczkolwiek wielu poddaje to w wątpliwość. Fernandes z kolei twierdzi, że część Żydów zbiegła do Indii po zniszczeniu I świątyni.

  Mniej kontrowersyjne są prace Katza, Kodera, Puthiakunnela, de Beth Hillela i Jamesa, które prezentują dowody na to, że Żydzi byli obecni na malabarskim wybrzeżu w I wieku n.e. Wskazuje na to również fakt, że wielu Żydów udało się tam po klęsce powstania i zniszczeniu Jerozolimy w 70 roku. Na możliwość żydowskich korzeni indyjskich chrześcijan (albo przynajmniej ich części) wskazuje analiza zwyczajów i pieśni chrześcijańskiej mniejszości znanej Knanaya. Jussay twierdzi, że podobieństwa z kulturą koczińskich Żydów są tak znaczące, że istnieją małe szanse na to, że są efektem przypadku.

  Według tradycji, Tomasz, po odwiedzeniu Sokotry, miał pojawić się w Muziris, gdzie spędził pewien czas wśród miejscowych Żydów. Następnie udał się na południe, gdzie nawrócił kilka rodzin należących do wysokich kast i założył siedem wspólnot. W 72 roku zmarł męczeńską śmiercią i został pochowany w Mylapore (gdzie obecnie znajduje się poświęcona mu bazylika). Czy opowieść ta jest prawdziwa? Historycy są bardzo powściągliwi w tej kwestii, zwłaszcza w kontekście wspomnianego już zjawiska szukania apostolskich korzeni. Frykenberg wskazuje jednak, że nawet jeśli historie te nie są literalnie prawdziwe, to na pewno poświadczają starożytność indyjskiego chrześcijaństwa.

  Bezpiecznie będzie założyć, że pierwsze wspólnoty w Indiach powstały na drodze kontaktów handlowych z rzymskim i perskim Bliskim Wschodem, być może już w I wieku. Prawdopodobnie wielu początkowych konwertytów rekrutowało się spośród miejscowych Żydów, ale chrześcijanami zostawali także miejscowi, jak i migrujący z Zachodu kupcy, którzy decydowali się na pozostanie w Indiach. Gdzie w tym wszystkim ręka syriackiego chrześcijaństwa? Ano, na pewno musiała być, bo aż do przybycia Portugalczyków, miejscowe kościoły uznawały patriarchę Seleucji-Ktezyfonu (później rezydującego w Bagdadzie) za swojego zwierzchnika.

  Brown podaje, że misyjną sztafetę w Indiach bardzo szybko przejęli kupcy syriaccy z miast leżących nad Zatoką Perską i dlatego miejscowy kościół stał się częścią kościoła syriackiego, a później wschodniosyriackiego. Kronika z Siirt podaje, że pod koniec III wieku misje w Indiach prowadziło biskupstwo w Basrze. Brown przedstawia teorię mówiącą, że tomaszowa tradycja to efekt wpływów syriackich - Tomasz był szczególnie czczony na Wschodzie, a „Dzieje Tomasza” traktujące o indyjskiej misji, zostały spisane w Edessie. W późniejszych czasach, które wykraczają poza ten odcinek, indyjski kościół podlegał pod metropolitę Rev Ardashir (Iran), będącą częścią Kościoła Wschodu. Z tego też powodu liturgia, księgi, teksty filozoficzne i religijne były syriackojęzyczne.

  Jeśli chodzi o Arabów to chrześcijaństwo zaczęło się wśród nich szerzyć bardzo szybko. Jak zauważa Spencer Trimingham, wbrew powszechnym wyobrażeniom, arabskie osadnictwo poza terenami rodzimego półwyspu nie zaczęło się wcale wraz z ekspansją islamu (wołam @UtTeR_DesTrucTiOn). Bryce podaje, że migracje miały miejsce znacznie wcześniej i Arabowie pojawili się na terenach, przykładowo, Palmyry (środkowa Syria) w okolicy III wieku p.n.e. Źródła potwierdzają, że plemiona arabskie zamieszkiwały Syrię, Mezopotamię, Palestynę a nawet zachodnią Persję, jeszcze przed narodzeniem Chrystusa.

  Ciężko jednak dokładnie wskazać i prześledzić wędrówki, bo mamy problemy z identyfikacją. Ziemie o których mowa, były semickie językowo. Z racji podobieństwa językowego nie było większych barier dla wymiany kulturowej - zachodziła ona bardzo szybko. Często obejmowała ona także sferę języka właśnie i w wielu przypadkach Arabowie porzucali swoje dialekty na rzecz lokalnego, aramejskiego narzecza. Millar twierdzi, że dokładnie taki proces zaszedł w przypadku dynastii rządzącej wspominanym już Osroene i kolejni Abgarowie byli potomkami wodzów arabskiego plemienia znanego jako Orrhoei.

  Ta „unia kulturowa” sprawia, że w wielu przypadkach ciężko wydzielić chrześcijaństwo syriackie i arabskie. Arabowie albo sami stawali się „Aramejczykami” (w sensie, że tracili świadomość pochodzenia), albo przejmowali ich kulturę w takim stopniu, że jedyną rzeczą, która różniła ich od aramejskich sąsiadów, było pochodzenie. Dla czasów, które nas interesują podział taki jest niemal niemożliwy i bezsensowny (zwłaszcza dla Syrii i Mezopotamii) z kilkoma wyjątkami.

  Jednym z tych wyjątków są plemiona, pozostające przy koczowniczym lub pół-koczowniczym trybie życia, mimo zmiany miejsca zamieszkania. Z żywotów syriackich świętych wiemy o mnichach i pustelnikach, którzy działali wśród takich właśnie Arabów (na marginesie: w tych czasach, na tych terenach, mianem Arabów określano nie tylko grupy wywodzące się z płw. Arabskiego ale także koczowników w ogóle). Wydaje się, że tak tak jak w przypadku innych pogan, czynnikiem inicjującym proces konwersji, była potrzeba boskich interwencji. Ciężkie warunki życia i balansowanie na krawędzi przetrwania na pewno nie pomagały w kwestiach zdrowotnych.

  Pustelnicy i mnisi cieszyli się dobrą opinią jeśli chodzi o zdolność czynienia cudów. Pamiętamy pielgrzymki beduinów pod słup Symeona Stylity? Spencer twierdzi, że konwersje plemion i klanów zachodziły z góry na dół - wodzowie albo ważni członkowie starszyzny, mieli problem i znajdowali rozwiązanie przy pomocy eremitów. Sprawiało to, że zaczynali interesować się chrześcijaństwem i przyjmować nauki od swoich wspomożycieli. Po jakimś czasie decydowali się na chrzest, a w ich ślady szła reszta członków społeczności.

  Czasami plemiona łączyły się w większe organizmy - konfederacje. Niektóre z nich okazywały się trwalsze od innych i tworzyły niezależne albo autonomiczne państewka na pograniczu półwyspu, Persji i Cesarstwa. Trwałe kontakty między plemionami ułatwiały szerzenie się nowej religii. Wydaje się, że tak było w przypadku późniejszych konfederacji Tanukidów, Zokomidów, Ghassanidów i Lachmidów. Z racji braku źródeł i dziur w tych które mamy, ciężko dokładnie zrekonstruować ich dzieje.

  Pochodzenie Tanukidów ginie w pomroce dziejów. Na horyzoncie historii pojawiają się w drugim wieku, jako grupa plemion zamieszkujących Hauran - region leżący na pograniczu współczesnej Syrii i Jordanii. W III wieku walczyli po stronie rzymskiej w konflikcie z Palmyrą i odegrali dużą rolę w pokonaniu Zenobii i jej popleczników. W mniej więcej tym samym czasie nawrócili się na chrześcijaństwo, prawdopodobnie za sprawą syriackich kupców i mnichów. Mieli silne związki z pustynnymi wspólnotami monastycznymi.

  Zokomidzi pochodzili z północnej części półwyspu arabskiego i w III wieku zostali, jako sojusznicy Palmyry, osiedleni na terenie Syrii i Palestyny. Tam na szeroką skalę weszli w kontakty z chrześcijańskimi misjonarzami. W wyniku tych kontaktów, zdaniem Shahida, Zokomos ochrzcił się, pociągając za sobą starszyznę. Szczyt ich znaczenia przypadł na IV wiek, kiedy to byli sojusznikami Rzymu, broniącymi cesarstwa przed intruzjami krewniaków, prowadzących koczowniczy tryb życia. Jeden z wodzów, Dawid, zasłynął jako fundator klasztoru.

  Ghassanidzi i Lachmidzi, to nieco późniejsze dzieje. Ci pierwsi mieli długie tradycje chrześcijańskie i historycznie byli powiązani z kościołem syriackim, ale w VI wieku dołączyli do obozu chalcedońskiego. Stało się tak najprawdopodobniej dlatego, że znaleźli się w orbicie rzymskich wpływów i uzyskali status sprzymierzeńców cesarstwa. Wśród Lachmidów było sporo plemion wyznających inne religie, ale rządzący pozostali wierni syriackiemu kościołowi (wtedy to już raczej wschodniosyriackiemu). Lachmidzi w jakiś sposób uznawali zwierzchnictwo szachów Persji i bronili dostępu do Mezopotamii przed koczownikami z półwyspu.

  Trochę za bardzo wybiegliśmy jednak w późniejsze czasy. Wróćmy zatem do arabskiego chrześcijaństwa w II i III wieku. Poza koczownikami, możemy także mniej więcej prześledzić rozprzestrzenianie się nowej religii w rzymskiej Arabii. Mam tutaj na myśli tereny zamieszkane przez Nabatejczyków. Byli oni Arabami, prawdopodobnie pochodzącymi z południa półwyspu, którzy w I tysiącleciu p.n.Ch zaczęli przesuwać się coraz bardziej na północ. W czasach diadochów utworzyli królestwo obejmujące tereny współczesnego Izraela, Palestyny, południowej Syrii, Synaju, Jordanii i Arabii Saudyjskiej.

  Mieli bardzo dobre stosunki z Żydami i byli sojusznikami makabejskich powstańców. Sytuacja zmieniła się po powstaniu królestwa Hasmoneuszy w 160 p.n.e. Po latach wojen, Nabatejczycy uzyskali przewagę, ale wplątali się z kolei w konflikt z Seleucydami. I tym razem zmagania zakończyły się sukcesem Arabów, a w następstwie zwycięstwa pod Kanną udało im się zająć Damaszek. Zwycięski król Obodas I został wówczas okrzyknięty bogiem.

  Kres dominacji Nabatejczyków w regionie przyniosło pojawienie się Rzymian. Po pokonaniu arabskich armii w bitwach, zawarli wprawdzie pokój, ale Nabatea stała się państwem klienckim. W 106r. Rzymianie całkowicie ją zajęli i włączyli pod bezpośredni zarząd, tworząc w ten sposób prowincję Arabia Petraea. Rzymskie panowanie przyniosło rozwój gospodarczy i dalszą urbanizację. Powstało kilka nowych ośrodków miejskich, a istniejące (w tym najważniejsze - Petra i Bostra) jeszcze się rozrosły.

  Mieszkańcy Nabatei byli w większości semickimi poganami. Istniejące kulty były miksem wpływów arabskich, palestyńskich, egipskich, syryjskich i mezopotamskich. Cześć mieszkańców terytoriów, które znajdowały się kiedyś pod kontrolą Żydów, wyznawała judaizm. Jako że był to region leżący na skrzyżowaniu ważnych szlaków handlowych, chrześcijaństwo zaczęło się tutaj pojawiać bardzo wcześnie. Przynosili je ze sobą palestyńscy judeochrześcijanie, koczowniczy Arabowie z terenów syryjskich i mezopotamskich oraz syriaccy kupcy.

  Zdaniem Spencera Triminghama, konwersje na szeroką skalę zaczęły się w II wieku. Wskazuje na to rosnąca liczba kontrowersji dotyczących istoty chrześcijaństwa. Na terenach zamieszkanych przez Aramejczyków i Arabów ścierają się ze sobą różne wersje i interpretacje. Do ważniejszych można zaliczyć protortodoksów, którzy dzielą się już na wspólnoty helleńskie i semickie. Ta druga grupa wydaje się być pod silniejszym wpływem tradycji żydowskiej i dualizmu, ta pierwsza czerpie więcej ze świata greckiego. Mamy także marcjonitów, których wspólnoty przetrwają na Bliskim Wschodzie aż do podboju arabskiego. Obrazu dopełniają judeochrześcijanie, chcący pogodzić nauczanie Jezusa z tradycją żydowską.

  No i gnostycy. Arabowie dorobili się swoich własnych już w połowie II wieku. Gnostykiem był Monoimus Arab, którego nauczanie łączyło monizm, chrześcijaństwo i wpływy pitagorejskie. Niestety, niewiele wiemy na temat jego poglądów, bo nie pozostawił po sobie żadnych prac (albo nie dotrwały one do naszych czasów). To samo jest prawdą w temacie dzieł arabskich chrześcijan w tym okresie (jeśli takie były). Wiele informacji na temat semickiego chrześcijaństwa przekazują jednak źródła dotyczące Orygenesa. Pokazują one, że w pierwszej połowie III wieku chrześcijanie na ziemiach aramejskich i arabskich byli już licznie reprezentowani. Tak licznie, że istnieje tradycja mówiąca, że cesarz Filip Arab, pochodzący z Szahby leżącej w rzymskiej Arabii, był chrześcijaninem.

  Podania te, zdaniem Pohlsandera, wzięły się stąd, że osady i miasteczka w tym regionie miały bardzo duży udział chrześcijan w populacji. To z kolei było efektem wytężonej pracy misyjnej Edessy i Bostry. Wzmianki o chrześcijaństwie cesarza pojawiają się na przykład u Euzebiusza z Cezarei czy Hieronima ze Strydonu. Wspominają oni, że cesarz wraz z małżonką chcieli wziąć udział w celebracji Wielkiej Soboty w Antiochii, ale biskup Babylas kazał im pozostać na zewnątrz. Domniemane chrześcijaństwo Filipa jest przedmiotem sporów między historykami. Z jednej strony władca ten był bardzo tolerancyjny i zdawał się być zainteresowany nową religią. Z drugiej jednak, wypełniał wszystkie czynności kultowe związane z urzędem cesarskim.

  Informacje o znacząco dużej liczebności chrześcijańskich wspólnot w rzymskiej Arabii w III wieku potwierdza także archeologia. I tak na przykład, Glueck zidentyfikował ponad 300 chrześcijańskich pochówków w regionie znanym jako Idumea. W innej pracy wykazał arabskie pochodzenie symboli wykorzystanych do zdobienia kościołów w epoce bizantyjskiej. Archeologia, zdaniem Triminghama, pokazuje również, że w arabskiej prowincji budowano więcej kościołów w stosunku do reszty regionu oraz, że świątynie pogańskie szybciej wychodziły z użycia lub były przerabiane na chrześcijańskie miejsca kultu.

  Jeśli chodzi o interior półwyspu arabskiego, to tutaj niestety, ale brak nam źródeł dla interesujących nas czasów. To znaczy dla większości terenów. Jedyne co mamy, to szczątkowe informacje o działalności misjonarskiej kościoła syriackiego we wschodniej części półwyspu. Dostała się ona pod kontrolę Sasanidów w IV wieku. Wraz z tym podbojem, na szerszą skalę pojawili się tam chrześcijańscy kupcy i misjonarze z Asuristanu. Był to także popularny kierunek dla chrześcijańskich zbiegów w czasie prześladowań w państwie Sasanidów. Nie ma się jednak co łamać - do V i VI wieku też dojdziemy, a z tych czasów jakieś informacje mamy. Wtedy też omówimy sobie to zagadnienie dokładniej.

  Tym oto sposobem docieramy do końca odcinka. Mam nadzieję, że jesteście chociaż trochę zaskoczeni faktem, że chrześcijaństwo dotarło do Indii wcześniej niż w wiele miejsc, które dzisiaj kojarzone są jako tradycyjnie chrześcijańskie. To jednak nie koniec naszej podróży - w następnym odcinku przyjrzymy się losom wspólnot i państw zamieszkujących resztę znanego wówczas świata, tj. Afrykę i Europę. No i dokończymy Azję, uzupełniając wiedzę o tym, co działo się na Kaukazie.

  PS. 1. Tradycyjnie dzięki dla @robson7 za korekty. Gdybyś mimo to, drogi czytelniku, widział jakieś błędy, to nie zakładaj od razu, że autor jest idiotą. Errare humanum est- po prost wytknij je w komentarzu. Będę wdzięczny i skorzystają na tym przyszli czytelnicy, po tym jak wrzucę poprawione wersje na stronę.

  PS.2. Niech będzie, od tego odcinka będę wrzucał także bibliografię, choćby szczątkową. Sorry za nieformalny zapis, ale serio mi się nie chce, robię to tylko dlatego, że strona znowu się “przedłuża”. Kolejność przypadkowa, bo pisane na 5 min przed wrzuceniem na mirko.

  #gruparatowaniapoziomu #chrzescijanstwo #katolicyzm #niedoszlahistoria #historia #4konserwy #neuropa #ateizm #zainteresowania #neoreakcja #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne

  Tak zwana Stela z Xi'an zawierająca tekst edyktu chińskiego cesarza, zezwalającego na działalność chrześcijańskich wspólnot na terenach rządzonych przez dynastię Tang (stela pochodzi z VIII wieku, edykt wydano w 638).
  pokaż całość

 •  

  #komputery #it #lte #linux
  #pcmasterrace
  czy komus udalo sie uruchomic internet na jakimkolwiek linuxie z jakiegokolwiek modemu lte na usb

  wiem ze sa google itp ale w zadnym wątku nikt nie pochwalił sie na koncu: tak udało sie u mnie działa

 •  

  #ciekawostki #optyka #fizyka #technika #mikroreklama
  Czy wiesz że obraz z tego zdjęcia nie musi być nieruchomy i niezmienny? Jedna z najfajniejszych zabawek wszechczasów.
  Zapraszam do poznania analogowego kalejdoskopu na miarę ery cyfrowej:
  https://www.wykop.pl/link/4204643/kalejdoskop-ale-jaki/ pokaż całość

  źródło: wykop.pl

 •  

  #medycyna #sluzbazdrowia #ratownictwo #zalesie Co sie kurde w tym kraju dzieje, po 4 telefonach na 112,facet dyspozytor mi mowi ze ekipa na miejscu jak ich nie ma i po kurXa poł godzinie zechciało przyjechać pogotowie. Facet cały we krwi, epileptyk, upadł i pokaleczył sobie glowe, przypuszczalnie większe zazia sobie zrobił bo go ciągnie stojąc w jedną stronę. Gdzie kur@a ta służba zdrowia co ją 30 lat modernizują i końca ku@a nie widać!!! pokaż całość