איין בילד ווערט מער ווי אַ טויזנט ווערטער.

Osiągnięcia (8)