"W darzę niosę ci, Ojcze relikwię świętą... w zamian daj mi łzę jedną łzę..."

 •  

  #afera
  Pytanko mam, wiadomo czy włamuja się bo hasła gowniane, czy to wypok źle przechowuje, czy jakieś jeszcze inne kwestie?

 •  

  .hcynad ainaworfyzs wómetsys icśonlógezczs w ,mynzcytsimargorp i mynzcinhcet ezretkarahc o ńezceipzebaz eżkat a ,hcynjycazinagro ńezceipzebaz hcindeiwopdo einawosots zezrpop hcynad hcynazaksw ąjcakifydom ąnoinwarpuein bul meinezczsinz dezrp zaro ytartu obla aineinwaju hci imakdapyzrp imynni eżkat a ,mynoinżawopuein moboso meineinpętsodu hci dezrp ękłópS zezrp enoinorhc ąs wókinwoktyżU ewoboso enaD
  .mokinwoktyżU mynni akinwoktyżU ądogz az enainpętsodu ćyb ągom żet kaj ,)lp.pokyW usiwreS hcamar w hcynozcdaiwś gułsu ecązcytod icśonnyzc ikłópS einecelz an mycąjunokyw motoimdop myt w( micezrt motoimdop – eiserkaz mynzceinok w – enawyzakezrp eżkat ćyb ągom akinwoktyżU ewoboso enaD .icśowildeiwarps uraimyw monagro mywicśałw myt w ,awarp wósipezrp hcycąjuząiwobo ycom an ainamyzrto hci od mynoinwarpu motoimdop enawyzakezrp ćyb ągom akinwoktyżU ewoboso enaD
  .hcynad iworotartsinimda akłópS żin umenni hcywoboso hcynad ękłópS zezrp ainawyzakezrp cebow bul ,hcywognitekram hcalec w ćazrawtezrp ej azreimaz akłópS ydg bul ękłópS zezrp hcynawozilaer wólec hcynoiwildeiwarpsu einwarp aineinłepyw ald endębzein ot tsej ydg ej azrawtezrp akłópS ydg ,hcynad hciows ainazrawtezrp cebow uwicezrps aineiseinw eżkat a ,ęjcautys ąnlógezczs ąjows an udęlgzw ez hcywoboso hcynad ainazrawtezrp ainatsezrpaz ainadąż ogenawowytomu ,ogenmesip aineiseinw od owarp icśonlógezczs w am kinwoktyżU ,hcywoboso hcynad hcynsałw ainazrawtezrp ilortnok od awarp ijcazilaer hcamar W .eiwatsu jewotoimdezrp w hcynasipo hcadasaz an hcywoboso hcynad hcynsałw ainazrawtezrp ilortnok od awarp zaro ainaiwarpop hci i hcywoboso hcynad hcynsałw icśert od upętsod awarp myt w ,hcywoboso hcynad einorhco o ywatsu z hcycąjakinyw ńeinwarpu ęjcazilaer mokinwoktyżU ainwepaz akłópS
  .enloworbod tsej akinwoktyżU zezrp hcywoboso hcynad einadoP .ękłópS zezrp gułsu meinezcdaiwś ez hcynaząiwz eżkat a ,)lp.pokyW usiwreS myt w( ikłópS awtsroibęisdezrp meinawonojcknuf z hcynaząiwz hcywognitekram hcalec w zaro lp.pokyW usiwreS hcamar w gułsu ękłópS zezrp ainezcdaiwś ulec w ,).mz .nźóp z 4021 .zop ,441 rn ,ukor 2002 z .U.zD( ąnzcinortkele ągord gułsu uinezcdaiwś o .r 2002 acpil 81 aind z ywatsu i hcywoboso hcynad einorhco o ywatsu imasipezrp z eindogz myt w ,mewarp z eindogz ękłópS zezrp enazrawtezrp ąs wókinwoktyżU ewoboso enaD
  .lp.pokyW eisiwreS w akinwoktyżU ęis meinawogol z ukząiwz w ,koobecaF myt w ,enzrtęnwez ysiwres ecązdaworp ytoimdop zezrp bul akinwoktyżU zezrp ecłópS enazakezrp ćyb ągom akinwoktyżU ewoboso enaD .akłópS tsej ,wókinwoktyżU hcynad od uineiseindo w ,).mz .nźóp z 629 .zop ,101 rn ,ukor 2002 z .U.zD .jt( hcywoboso hcynad einorhco o .r 7991 ainpreis 92 aind z ywatsu uineimuzor w hcywoboso hcynad merotartsinimdA

  .icśonzciloko hcyłaintsiaz iktuks enwytagen ćyzcinargo ęis arats akłópS .ikłópS do hcynżelazein nyzcyzrp bul hcynzcinhcet wódęlgzw ez lp.pokyW usiwreS ycarp ,hcakdapyzrp hcynoindasazu w i eiserkaz myndębzein w ,ainamyzrtsw ogewosazc ćśowilżom agezrtsaz eżkandej ,lp.pokyW usiwreS ainawonojcknuf ogenawrezrpein i ogewołdiwarp aineinwepaz ulec w ńarats hcytyżelan adałkod akłópS
  .atnoK ogej hcamar w utakinumok ezdord w ynawomrofni tsej kinwoktyżU myzsżywop O .unimalugeR aineiwonatsop azsuran kinwoktyżU ileżej ,)atnoK adakolb awosazc( lp.pokyW usiwreS icśonlanojcknuf z einatsyzrok i ęis einawogolaz iwokinwoktyżU ćiwilżomeinu eżom akłópS eiserkaz i hcakdapyzrp hcynoindasazu W
  .lp.pokyW eisiwreS w wókinwoktyżU zezrp hcynazczseimaz hcynad keiwlokhcikaj ijcakifyrew ukząiwobo kandej am ein akłópS .unimalugeR aineiwonatsop azsuran lp.pokyW eisiwreS w einezczseimaz hci ileżej ,wókinwoktyżU zezrp enazczseimu icśert ćawogaderz bósops indeiwopdo w bul ćąnusu eżom akłópS hcakdapyzrp hcynoindasazu W
  .yzratnemok bul ksizelanZ ijcakifyrew ukząiwobo kandej am ein akłópS .unimalugeR aineiwonatsop azsuran lp.pokyW eisiwreS w aksizelanZ einezczseimu ileżej ,imazratnemok imiktsyzsw ez zarw oksizelanZ ćąnusu eżom akłópS hcakdapyzrp hcynoindasazu W
  .atnoK ogej hcamar w akinwoktyżU imodaiwaz akłópS ezretkarahc mynwarpzeb hci o ćśomodaiw ąndogyraiw ąnaksyzu an igawu z hcynad od upętsod aineiwilżomeinu ukdapyzrp W .hcynad hcyt od pętsod iwilżomeinu einzcołwzein icśonlałaizd imin z jenaząiwz bul hcynad ezretkarahc mynwarpzeb o icśomodaiw jendogyraiw ainaksyzu bul aineimodaiwaz ogewodęzru ainamyzrto eizar w a ,icśonlałaizd imin z jenaząiwz bul hcynad hcyt ezretkarahc mynwarpzeb o eiw ein eli o ,enad enawywohcezrp az icśonlaizdeiwopdo isonop ein akłópS
  .lp.pokyW eisiwreS w wókinwoktyżU zezrp hcynazczseimaz hcynad hciklezsw ćśert az ina ,lp.pokyW usiwreS hcamar w wókinwoktyżU ainałaizd az icśonlaizdeiwopdo isonop ein akłópS
  .icśonlanojcknuf ogej z ainatsyzrok mi aineiwilżomu ulec w lp.pokyW usiwreS hcywotenretni hcanorts an ecsjeim i aizdęzran eindeiwopdo mokinwoktyżU ainpętsodu akłópS lp.pokyW usiwreS hcamar W

  .uknureziw jej einainpętsodu enzcilbup i einainhcezswopzor an yboso jeikat ędogz ćamyzrto neiniwop kinwoktyżU ,ęboso ąnni aiwatsdezrp eicęjdz ileżeJ .mindezrpu uinadz w jenazaksw eizdasaz an ,lp.pokyW eisiwreS w ćęjdz eibeis zezrp hcynozczseimaz hcynni zaro ,uknureziw ogensałw ogej einainpętsodu enzcilbup i einainhcezswopzor an ędogz ażaryw kinwoktyżU .awarp enwosots adaisop ijcakilbup hcyrótk od aicęjdz einydej ćazczseimaz eżom kinwoktyżU
  .wókinwoktyżU hcynni ald ywilżąicu bósops w lp.pokyW usiwreS gułsu z einatsyzrok i lp.pokyW usiwreS einawonojcknuf ćicółkaz bul ćindurtu hcycągom ńałaizd keiwlokhcikaj do ęis ainawymyzrtswop od zaro lp.pokyW usiwreS ainawomaps ein od ,lp.pokyW eisiwreS w ksizelanZ imakinyw bul imaicśert einawolupinam ulec an hcycąjam ńałaizd keiwlokhcikaj do ęis ainamyzrtswop od inaząiwoboz ąs ycinwoktyżU
  .ynolśerkoein sazc zezrp uktyżu ogetsiboso hci eiserkaz w wókinwoktyżU hcynni zezrp zaro lp.pokyW usiwreS ainezdaworp ybezrtop an ękłópS zezrp hci einawytsyzrokyw an ędogz ażaryw lp.pokyW eisiwreS w icśert hcynni bul yzratnemok ,uknureziw ,hcynad einezczseimu zezrpop kinwoktyżU
  .jeżywop .3.5 eicknup w awom hcyrótk o ,icśert ąs etrawaz hcyrótk an ,hcywotenretni norts od wóknil lp.pokyW eisiwreS w einazczseimaz tsej enolowzodeiN
  .mynzcifargonrop ezretkarahc o icśert
  ,hcicezrt bóso eiksrotua awarp bul )uknureziw icśonlógezczs w( etsiboso arbod hcycąjazsuran icśert
  ,imadoran yzdęim wótkilfnok bul iibofonesk ,umzisar ,icśiwanein ainezrezs od hcycąjułowan źdąb ,hcynzcytsard icśert ,comezrp hcycąjugaporp icśert
  ,yteikyten i ainawohcyw ogerbod ydasaz hcycąjazsuran izdeiwopyw
  lp.pokyW wókinwoktyżU hcynni hcycązcytod myt w ,hcywilźarbo bul hcynragluw izdeiwopyw
  :ćareiwaz ągom ein icśonlógezczs w ,hcicezrt bóso warp zaro )kytkarp hcyrbod myt w( wójazcybo hcyrbod ,ogenzcełops aicyżłópsw dasaz ,awarp wósipezrp hcycąjuząiwobo ćazsuran ągom ein i ogewomalker uretkarahc ćeim ągom ein ,bósops ynletyzc w enawogaderz ćyb ynniwop akinwoktyżU zezrp enozrowt icśerT
  .lp.pokyW eisiwreS w azczseimaz eikaj ,icśert az myt w ,ainałaizd ejows az ćśonlaizdeiwopdo ąnłep isonop kinwoktyżU
  .mynwarpzeb ezretkarahc o icśert akinwoktyżU zezrp einazcratsod tsej enazakaz icśonlógezczs w ,imajazcybo imyrbod i ogenzcełops aicyżłópsw imadasaz ,awarp imasipezrp imycąjuząiwobo z endogz ćyb ynniwop ,ńałaizd hcyt lec eżkat a ,lp.pokyW usiwreS hcamar w wókinwoktyżU zezrp enawomjedop ainałaizd eiklezsW

  .tenretnI iceis w hcynpętsod icśert hcycązcytod ńeżezrtsops i iinipo ,ijcamrofni ęnaimyw an acąjalawzop ajcknuf zaro lp.pokyW eisiwreS w hcynazczseimaz icśert hcynni einaineco bul einawotnemok an acąjalawzop ajcknuf anoinpętsodu ćatsoz eżom mokinwoktyżU
  .lp.pokyW usiwreS jenwółg einorts an ugolatak w hci uinezczseimaz op żeinwór enaineco ćyb ągom aksizelanZ
  .ezratnemok żuj enozczseimaz an ćadaiwopdo żeinwór kaj ,oksizelanZ enlowod ćawotnemoks iliwhc jedżak w ągom ycinwoktyżU
  .uksilapokyW w aksizelanZ ainezczseimu do nizdog 42 mewyłpu dezrp lp.pokyW usiwreS ąnwółg ęnorts an aineiseinezrp icśowilżom enoiwabzop ćatsoz eżom oksizelanZ hcakdapyzrp hcynlógezczs W .lp.pokyW usiwreS ęnorts ąnwółg an ćifart eżom ein oksizelanZ - uksilapokyW w aksizelanZ ainezczseimu do nizdog 42 einimret w ot ipątsan ein ileżeJ .)"enapokyw" einatsoz( lp.pokyW usiwreS jenwółg einorts an ogenozdaworp ugolatak od enoiseinezrp einatsoz ,wósołg ębzcil ąindeiwopdo eizdębodz oksizelanZ ileżeJ
  .uksizelanZ mynad yzrp eicśil an tsej anazczseimu hcycąjusołg bóso atsiL .ytęinfoc ćyb eżom ynwytagen i kaj ,ynwytyzop sołg onwóraZ .sołg nedej oklyt oksizelanZ enad an ćaddo eżom kinwoktyżU .)"pokaz"( ynwytagen obla )"pokyw"( ynwytyzop sołg ein an cąjaddo oksizelanZ enad ćaineco ągom ycinwoktyżU
  .mokinwoktyżU mynni yneco od enaiwatsdezrp i uksilapokyW w tsej enazczseimu oksizelanZ edżaK
  .aksizelanZ eibeis zezrp enarbyw lp.pokyW eisiwreS w ćazczseimaz ągom ycinwoktyżU

  .oksizelanZ ławotnemoks bul )sołg ładdo( łineco ,łicśeimaz :icśonlógezczs w ,lp.pokyW usiwreS hcamar w ćśonnyzc keiwlokąkaj no łanokyw ileżej ,iwokinwoktyżU ejugułsyzrp ein ywomu do aineipątsdo owarP .unimalugeR od 1 rn kinzcąłaz mycąiwonats ,uinezcuop w ąs enolśerko ,ćatsyzroks eżom kinwoktyżU ogerótk z ,ywomu do uineipątsdo o azralumrof rózw myt w ,ywomu do aineipątsdo ydasaZ .nyzcyzrp ainadop zeb ćipątsdo jein do eżom kinwoktyżU ,jeżywop 5.3 eicknup w awom jerótk o ,ywomu aicrawaz do ind 41 einimret W
  .wókinwoktyżU hcyłatsozop tnok hcycązcytod hcynwaj ijcamrofni od einzcąływ dąlgw am kinwoktyżU
  .ćąnusu iliwhc jedżak w eżom et enad myzc yzrp ,enad ensałw o ćinłepuzu eżom kinwoktyżU eicnoK an ejcamrofnI .otnoK tsej enozrowt akinwoktyżU ald ijcartsejer ukinyw W
  .atnoK ogenad od uineiseindo w einimalugeR w ynasipo bósops w lp.pokyW usiwreS z ainatsyzrok icśowilżom iwokinwoktyżU uineinwepaz an hcycąjagelop i einimalugeR w hcynolśerko hcaknuraw an ąnzcinortkele ągord gułsu einezcdaiwś o ywomu ąkłópS a meikinwoktyżU yzdęimop aicrawaz od izdohcod ąliwhc ąt z ,ijcartsejer einezcńokaz azcanzo ijcawytka einanokoD
  .lp.pokyW eisiwreS w ajcartsejer okaj enawotkart tsej icśonnyzc hcyt einanokyW .unimalugeR ąjcatpecka z tsej enozcąłop ).2.3 eicknup myzsżywop w ynasipo bósops w lp.pokyW eisiwreS w ijcartsejer op ejupętsan ein eli o( einawogol eikat ezswreiP .ijcpo jeikat z ainatsyzroks iknuraw ewoktadod ćawydiwezrp ągom enzrtęnwez ysiwreS .lp.pokyW usiwreS hcanorts an enazaksw ąs owozarodżak erótk ,hcynzrtęnwez wósiwres z hcycązdohcop hcywopętsod hcynad hci meinatsyzrokyw z lp.pokyW eisiwreS w ęis ainawogol ćśowilżom ąwoktadod ąjam ycinwoktyżU
  .)einawogol( ałsah i unigol uinadop op lp.pokyW usiwreS icśonlanojcknuf jenłep od pętsod ejuksyzu kinwoktyżU
  .ejcamrofni mewarp enagamyw enni zaro ijcartsejer ainezdreiwtop bósops acąjuzaksw ćśomodaiw anałsyw einatsoz liam-e serda min w ynadop an mynjycartsejer uzralumrof w hcynad uineinłepyw oP .nimalugeR ćawotpeckaaz ,ołsah zaro )ywominona bul ywosazcmyt żin ynni( liam-e serda ,)nigol( lp.pokyW eisiwreS w ćawopętsyw azreimaz kinwoktyżU ąkaj dop ,ęwzan :jeinmjan oc lp.pokyW eisiwreS w mynpętsod uzralumrof mindeiwopdo w ćadop yżelan ijcartsejer ainanokod ulec W
  .ędogz ot an izaryw akłópS eż abyhc ,ycroibęisdezrp ćyb ągom ein imakinwoktyżU .tal eicśanyzrt yłyzcńoku erótk ,enzcyzif yboso oklyt ągom lp.pokyW eisiwreS w ęis ćawortsejeraZ

  .mesipo mynozrowtu mindeiwopdo z zarw jewotenretni ynorts ogein zezrp jenarbyw od knil lp.pokyW eisiwreS w akinwoktyżU zezrp ynazczseimaz – oksizelanZ
  .ksizelanZ hcywon ald ynozcanzezrp golatak lp.pokyW eisiwreS w ynozdaworp – oksilapokyW
  .lp.pokyW eisiwreS w anawortsejeraz aboso – kinwoktyżU
  .lp.pokyw@oruib meserda dop ęis ćawotkatnok eżom kinwoktyżU ąrótk z ,336655003 NOGER remun zaro 15-88-032-977 PIN acąjadaisop ,ogewodąS urtsejeR ogewojarK myzcradopsoG elaizdyW IIIV w uinanzoP w adliW i otsaiM ewoN - ńanzoP ywonojeR dąS zezrp tsej anawywohcezrp ajcatnemukod jerótk ald ,1560820000 SRK meremun dop ogewodąS urtsejeR ogewojarK wócroibęisdezrp urtsejer od anasipw ,ńanzoP 153-06 ywotzcop dok ,8 tęrkaZ .lu yzrp uinanzoP w ąbizdeis z ąicśonlaizdeiwopdo ąnozcinargo z ąkłóps pokyW akłóps – akłópS
  .tenretnI iceis w hcynpętsod icśert hcycązcytod ńeżezrtsops i iinipo ,ijcamrofni ynaimyw od ąnozcanzezrp ąnjycakinumok ąmroftalp ycądęb ,ękłópS zezrp lp.pokyw einemod w ynozdaworp siwres ywotenretni – lp.pokyW siwreS
  .nimaluger yzsjeinin – nimalugeR
  .enjelok an ędogz izaryw akłópS eż ,abyhc ,pokyW eisiwres w otnoK ondej oklyt ćadaisop eżom kinwoktyżU nedeJ .lp.pokyW eisiwreS w akinwoktyżU hcainałaizd o ejcamrofni ąs enawotnezerp i enareibz eizdg ,ewotenretni ynorts lp.pokyW eisiwreS w akinwoktyżU ogenad ald enoleizdyw – otnoK

  .gułsu hcyt z ćatsyzroks mycąchc moboso ijcatpecka od hcynadałkdezrp hcanimaluger hcynbęrdo w ąs enalśerko )ćśontałpdo anlautnewe myt w( ainezcdaiwś iknuraw i ejazdor hcyrótk ,lp.pokyW mesiwreS z enaząiwz igułsu enni ćyzcdaiwś eżom akłópS
  .)ywominona bul ywosazcmyt żin ynni( ezrewres mynlowod an ogecąjałaizd jenzcinortkele ytzcop atnok einadaisop żeinwór – wókinwoktyżU ukdapyzrp w a ,ąwotenretni ękradąlgezrp ąnawyżu einhcezswop w ogenożasopyw i metenretnI z ęis ogecąjukinumok ainezdązru z einatsyzroks tsej lp.pokyW usiwreS icśonlanojcknuf od upętsod ainaksyzu meiknuraW .motałpo myndaż ageldop ein einimalugeR w hcynasipo icśonlanojcknuf ogej z einatsyzrok zaro lp.pokyW eisiwreS w icśert od pętsoD
  .eizakezrp w hcytrawaz ijcamrofni ejukifydom ein ina areibyw ein żeinwór kaj ,hcynad uzakezrp ycroibdo areibyw ein ina hcynad uzakezrp merotajcini tsej ein akłópS .wókinwoktyżU zezrp hcynad einawywohcezrp aiwilżomu ogenzcytamrofnielet umetsys ybosaz ejows cąjainpętsodu lp.pokyW siwreS
  .ycinwoktyżU inawogolaz oklyt ćatsyzrok ągom lp.pokyW usiwreS icśonlanojcknuf jenłep z eżkandej ,jezcani akinyw tsorpw icśonlanojcknuf jenad usipo z eż abyhc ,utenretnI z hcycąjatsyzrok hciktsyzsw ald enpętsod ąs lp.pokyW eisiwreS w enazczseimaz icśerT
  .lp.pokyW usiwreS z ćatsyzrok ągom utenretnI ycinwoktyżu hcikaj an ,ydasaz alśerko nimaluger yzsjeinin ,imaicśęzc ęis yłareico ikłoizok eiksńanzop illiw jenożułdaz menko aZ .upokyw inworewres w ętraw ąncon łyzcńok kełaiB łahciM

  atsap# .eicjangeż ,ogułd az einawodycedz ot eipokyw an koR
  pokaż całość

 •  

  Podzieli się ktoś obrazkiem z Wałęsą z podpisem "znowu obróciło" czy jakoś tak?

 •  

  Są ludzie i parapety
  #bekazpodludzi #patologiazewsi

  . . . kliknij, aby rozwinąć obrazek . . .

  źródło: 1547145744996.jpg

 •  

  XDDDDDDD w tym Blizzard to już kompletnie upadli na głowę
  #overwatch #blizzard

 •  

  Kurde, mircy. O co chodzi...
  Mam se ja internet do 100mb/s, sprawdzony na tych net-testach, ze osiaga rzeczywiscie ta predkosc... a na steamie CS:GO pobiera sie jakby go siurkiem tracac... 0kb/s, narasta do 10mb/s, i nagle jeb 0b/s... i od nowa...
  #steam #pytanie #internet #it #technologia

...to tylko najnowsze aktywności użytkownika Kalifat

Zobacz wszystkie dodane znaleziska, komentarze i wpisy korzystając z menu powyżej.

Osiągnięcia (3)