K̴̛͓̖̯̈ͯ̾̕A̤͎̱̯̦͆̉̿ͧ̑͂ͥ̄̏̾ͦ̕͜҉̶̨̨͓̘̩̪͚̞ͭͪͤ̓͒͛R̥̮̥̼̻O̷̙͑͗͐L҉̵̨̰̩̙͖̭͟͠ ̱̦̐ͭ̑͐̅̇W̷̤̞̮̑̽̑͌ͤ̊̚͢͠͠͏̜̑̿̈́Ơ̶̵̪̪͚͙̪͐̿̅ͬ͗̆̈́͌͡͝͞J̨̭̺̫͚̭̓͆ͫͧ̃̀T̶̨͓̐̎̊̽͡Y̧̡̺̫̗͇̽ͪͦ́͊̓ͩͣ͗ͦ͟L͇͖̮͗ͨ̃̐ͅ͏̽̚A̛̙ͨͦͦͦͬ҉͖ ͕̬̼̭̙̥̊͆͛̉P̥A̗P̸̴͇͇̳͖̜̰̭̺̥ͬ́ͭ̌͆͞I̴͙̜̠̥͇̓̓̿ͫ̕̕E̡̢̛͍͕̬ͤ̈̀͆ͭ͜͝͝R̾҉҉̡̱̝͇̻̞̓̍̿̊ͥ̀͜͞ͅ͏̛͓́͊Z̵ͮ͏̙̮͔̣ͨͯ̏̊̄ͦ͒̀̋͌͂̈́ͯ͜

...to tylko najnowsze aktywności użytkownika demonox

Zobacz wszystkie dodane znaleziska, komentarze i wpisy korzystając z menu powyżej.

Osiągnięcia (6)