•  

  Jak sie nazywa kwota zabezpieczająca interesy zledeniodawcy w przetargu? Jest wadium i co jeszcze?
  #budownictwo #prawo #przetarg

 •  

  Mireczki, którzy są trochę w temacie wynajmowania, chodzi o umowę najmu. Jest się czego bać czy taka forma to już standard.

  pokaż spoiler UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO


  Zawarta dnia …09.2019r. w ________ pomiędzy:

  ………………………………………………………………………………… zwanym dalej Wynajmującym,

  a

  .......................................................................................................................................................

  zam. .w..........................................................................................................................................

  zwanym dalej Najemcą.

  § 1

  1. Wynajmujący oświadcza, że posiada prawo dysponowania lokalem mieszkalnym znajdującym się pod adresem: ………………………….. zwanego dalej lokalem

  2. Przedmiotem umowy najmu jest jednoosobowy pokój nr … o powierzchni … w lokalu opisanym w ust.1

  3. Wynajmujący oświadcza, że wynajmuje a Najemca oświadcza, że bierze w najem przedmiot najmu opisany w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, do wykorzystania wyłącznie na cele mieszkalne, bez prawa podnajmu. Zawarcie niniejszej umowy nie upoważnia Najemcy do rejestrowania w przedmiocie najmu działalności gospodarczej ani żadnej innej aktywności.

  4. Stan przedmiotu najmu oraz jego wyposażenie zostanie opisane w protokole zdawczo-odbiorczym, sporządzonym w dniu wydania przedmiotu najmu Najemcy, który to stanowić będzie Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Najemca oświadcza, że w przedmiocie niniejszej umowy zamieszkiwać będzie jedynie ……………..

  5. Najemca oświadcza, że zobowiązuje się do niezwłocznego uaktualniania danych i oświadczeń podanych w niniejszej umowie najmu, oraz, że jego stan majątkowy umożliwia wywiązywanie się z warunków umowy, a w szczególności zapłatę czynszu i innych opłat za cały okres najmu, a także nie figuruje w żadnej bazie dłużników.

  § 2

  1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od … 2019 do dnia ….2020r.

  2. Przedmiot najmu zostanie przekazany Najemcy w dniu ….. 2019r.

  § 3

  1. Najemca zobowiązany jest opuścić przedmiot najmu w dniu ustania umowy najmu o godz. 12.00 o ile umowa nie zostanie przedłożona i zwrócić go w stanie nie gorszym od stanu, w którym go zasiedlił z uwzględnieniem normalnego zużycia.

  2. W przypadku nieopróżnienia przedmiotu najmu po terminie rozwiązania niniejszej umowy, Najemca upoważnia Wynajmującego do opróżnienia przedmiotu najmu z przedmiotów stanowiących własność Najemcy. Opróżnienie przedmiotu najmu i złożenie rzeczy do depozytu odbędzie się na koszt Najemcy.

  3. W przypadku niewydania, nieopuszczenia i nieopróżnienia przedmiotu najmu po ustaniu stosunku najmu,

  Wynajmującemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej za bezumowne korzystanie z przedmiotu najmu w wysokości 200% ustalonego w umowie czynszu najmu, za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy bezumownego korzystania. W tym zakresie strony postanawiają, że zapis o karze umownej obowiązuje mimo ustania umowy w pozostałej części.

  § 4

  1. Miesięczny czynsz najmu strony ustalają na kwotę ….. zł, płatny za miesiąc z góry do 10 dnia każdego miesiąca na rachunek Wynajmującego PKO BP o nr

  2. Strony ustalają, że Najemca, ponosić będzie koszty internetu, energii elektrycznej, gazu oraz opłat dla spółdzielni mieszkaniowej.

  3. Na poczet rachunków wymienionych w § 4 ust. 2 Wynajmujący będzie pobierał od Najemcy co miesiąc zaliczkę w wysokości 150,00 zł. Rozliczenia rachunków będzie dokonywał Wynajmujący na podstawie otrzymanych faktur. Wynajmujący przedstawi faktury do wglądu Najemcy.

  4. W przypadku jeśli kwota zaliczki wskazana w § 4 ust 3 nie wystarczy na pokrycie kosztów wskazanych w § 4 ust. 2 , Najemca zobowiązany będzie do dopłacenia brakującej kwoty.

  5. W przypadku jeśli kwota zaliczki wskazana w § 4 ust. 3 przekroczy wysokość kosztów wskazanych w § 4 ust.2 , nadwyżka zostanie zaliczona na poczet czynszu w kolejnym miesiącu.

  6. Na zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy, Najemca wpłacił wynajmującemu gotówką w dniu …. kaucję w wysokości …… zł. Kaucja jest nieoprocentowana oraz nie stanowi kwoty należnej z tytułu czynszu najmu i nie może być jednostronnie przez Najemcę zaliczana na poczet jakiejkolwiek należności czynszowej.

  7. W przypadku płatności na rachunek bankowy datą zapłaty jakiegokolwiek świadczenia przez Najemcę jest data zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Wynajmującego.

  § 5

  1. Najemca podaje swoje aktualne miejsce pracy/uczelni (nazwa, adres, telefon)

  ……………………………………………………………………………………………..

  2. Za przekazanie przedmiotu najmu uznaje się dzień otrzymania kluczy od mieszkania.

  3. Integralną część niniejszej umowy stanowi Załącznik numer 2- Regulamin. Najemca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotowym Regulaminem, akceptuje wszystkiego jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

  4. Wynajmujący ma prawo powierzyć zarządzanie najmem objętym niniejszą umową dowolnie wybranej przez siebie osobie fizycznej lub prawnej o czym poinformuje Najemcę w wiadomości e-mail. W takim przypadku zarządca umocowany będzie działania w imieniu Wynajmującego we wszystkich sprawach związanych z niniejszą umową. Ustanowienie zarządcy i jego zmiana nie stanowią zmiany niniejszej umowy.

  5. Strony ustalają następujące adresy do korespondencji:

  Wynajmujący:

  Najemca:

  Osoba do kontaktu z najbliższej rodziny Najemcy:

  6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana rachunku bankowego Wynajmującego oraz zmiana oznaczenia Wynajmującego w razie zbycia przedmiotu umowy nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.

  7. Zapłata kar umownych przez jedną ze stron nie wyłącza uprawnienia drugiej strony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej na zasadach ogólnych.

  8. Nieważność lub nieskuteczność poszczególnych postanowień umowy nie narusza ważności pozostałych postanowień umowy, a w miejsce postanowień nieważnych strony zobowiązują się stosować postanowienia najbardziej zbliżone.

  9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

  WYNAJMUJĄCY…………………………………………………………………….

  NAJEMCA……………………………………………………………………………

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowowych, na potrzeby realizacji niniejszej umowy.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie do mnie faktur VAT za pomocą poczty elektronicznej na mój adres e-mail wskazany w umowie najmu. W przypadku zmiany adresu poczty e-mail, zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia

  ________, …………2019r.

  PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

  Najemca:

  Adres mieszkania:

  KLUCZE

  NAZWA ILOŚĆ

  Klucz do drzwi wejściowych- górny 1

  Klucz do drzwi wejściowych- dolny 1

  Klucz do pokoju 1

  Klucz do kontenera na śmieci 1

  Klucz do skrzynki na listy 1

  Klucz do klatki schodowej 1

  POKOJ NUMER ……….

  NAZWA ILOŚĆ PRZEKAZANIE LOKALU ODBIÓR LOKALU

  Bez zastrzeżeń

  Bez zastrzeżeń

  Bez zastrzeżeń

  Bez zastrzeżeń

  Bez zastrzeżeń

  Bez zastrzeżeń

  Bez zastrzeżeń

  ŁAZIENKA

  WC

  KUCHNIA

  PRZEDPOKÓJ-CZĘŚĆ WSPÓLNA

  WYNAJMUJĄCY…………………………………………………………………………..

  NAJEMCA………………………………………………………………………………….

  Dokument został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

  Uwagi:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ZAŁĄCZNIK NUMER 2 – REGULAMIN

  A- ZASADY UŻYTKOWANIA LOKALU

  1. Jako najemca nie zmieniaj swojego przedmiotu najmu. Nie remontuj i nie rób nowych adaptacji bez ustalenia z właścicielem. Od tego jest moja ekipa remontowa i architekt.

  2. Jesteś zobowiązany użytkować pokój i części wspólne zgodnie z przeznaczeniem, z dbałością o ich stan sanitarny i techniczny. Usterki naprawiasz we własnym zakresie i na własny koszt. Jeśli będziesz udawać, że nic się nie stało, to ja i tak zauważę.

  3. Za zniszczone lub uszkodzone wyposażenie jesteś zobowiązany zwrócić mi równowartość lub pokryć koszty naprawy.

  4. Jeżeli wystąpią duże awarie, których naprawienie leży po mojej stronie, poinformuj mnie jak najszybciej, żebym mógł zainterweniować. Wszystkie szkody wynikające z opóźnienia w powiadomieniu obciążać będą Ciebie. Dotyczy to np. zwiększonego poboru wody lub energii elektrycznej wynikające z niepowiadomienia mnie o niesprawnej instalacji lub nienaprawienia instalacji we własnym zakresie.

  5. Jeśli powiadomisz mnie, obiecuję niezwłocznie poczynić kroki w celu usunięcia awarii.

  6. Nie używaj w pokoju czajników elektrycznych, lodówek, oraz jakichkolwiek urządzeń służących do ogrzewania pomieszczeń poza zamontowanymi w dniu wydania przedmiotu najmu. Wszystko co potrzeba, znajduje się w części wspólnej.

  7. Sprzątaj po sobie w pokoju oraz częściach wspólnych. Raz w miesiącu przychodzić będzie Pani, która posprząta części wspólne. Jednak nie zwalnia Cię to z bieżącego sprzątania po sobie. Jeśli zaniedbasz ten obowiązek, Pani od sprzątania będzie przychodzić częściej, jednak wtedy na Twój koszt.

  8. Po zakończeniu umowy posprzątaj po sobie. Rozumiem przez to: umycie okien, odświeżenie i odplamianie tkanin z mebli tapicerowanych i wykładzin podłogowych, umycie wszystkich mebli wewnątrz i na zewnątrz, lamp, skrzydeł i ościeżnic drzwiowych, armatury sanitarnej, sprzętu gospodarstwa domowego, ścian wyłożonych kaflami i podłóg. Jeśli nie wywiążesz się z tego zadania, mogę zlecić powyższe osobie trzeciej, a kosztami obciążyć Ciebie.

  9. Mieszkasz w moim mieszkaniu. W Polsce nadal zdarzają się kradzieże. Nie mogę brać odpowiedzialności za kradzież lub włamanie zarówno do lokalu jak i piwnicy. Proszę dbaj o zabezpieczenie lokalu i piwnicy przed kradzieżą i włamaniem, bo ponosisz za to odpowiedzialność.

  10. W całym lokalu bezwzględnie nie pal papierosów ani żadnych używek oraz nie przetrzymuj żadnych zwierząt. Jeśli nie posłuchasz, po 1 ostrzeżeniu i będziesz nadal to robił, czeka Cię kara umowna w wysokości 200,00 zł za każde stwierdzone naruszenie. W razie wątpliwości, strony zgodnie przyjmują domniemanie, że dla stwierdzenia naruszenia tego zakazu wystarczająca jest informacja uzyskana od dwóch pozostałych najemców bądź od Pani sprzątającej.

  11. Nie rób hałaśliwych imprez i spotkań naruszających porządek domowy. W _______ są lokale, gdzie można się bawić. Dostosuj się do wymagań kulturowych. W przypadku drugiego i kolejnego

  naruszenia tego zapisu, po uprzednim wezwaniu do zaprzestania, będzie Cię to kosztowało karą umowną w wysokości 200,00 zł za każde naruszenie.

  12. Wietrz pokój regularnie, zgodnie z warunkami pogodowymi panującymi na zewnątrz. Podczas sezonu grzewczego, w trakcie wietrzenia pomieszczenia, termostat zamontowany na grzejniku należy ustawić w położeniu „1”, ograniczy to zużycie ciepła.

  13. Nie wynoś mebli, wyposażenia, AGD i RTV na zewnątrz.

  14. Swoje rzeczy trzymaj w zajmowanym przez siebie pokoju. Okrycia wierzchnie i buty, możesz trzymać w szafach w przedpokoju. Jeśli wszyscy inni lokatorzy się zgodzą, możesz trzymać inne rzeczy w częściach wspólnych.

  15. W razie awarii, wiesz gdzie są główne zawory wody, gazu, bezpieczniki oraz w jaki sposób działają. Jeśli zdarzy się awaria związana z powyższymi mediami, niezwłocznie zamknij zawory lub wyłącz bezpieczniki.

  16. Korzystaj z urządzeń i elementów wyposażenia zgodnie z instrukcją obsługi oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Korzystanie z urządzeń elektrycznych o mocy powyżej 2500W, niebędących wyposażeniem lokalu, wymaga mojej pisemnej zgody. Jeśli się nie zastosujesz, przyjęte będzie, że uczestniczysz w rozliczaniu kosztów energii elektrycznej według podwójnej stawki, a łączna kwota kosztów energii dla pozostałych lokatorów będzie o tę stawkę zmniejszona.

  17. Jeśli zgubisz klucze do mieszkania, zgłoś to niezwłocznie do mnie. W przypadku konieczności wymiany zamka/zamków do drzwi wejściowych do lokalu, musisz pokryć koszty wymiany zamków oraz dorobienia kluczy dla wszystkich lokatorów. Sam nie dorabiaj jakichkolwiek kluczy.

  18. Jeśli chcesz przenocować członka rodziny, znajomego, nie ma problemu, tylko poinformuj mnie o tym i ogranicz się do 4 nocy w ciągu miesiąca. Jeśli stwierdzę, że nie stosujesz się, naliczę karę umowną w kwocie 200,00zł za każde naruszenie. W razie wątpliwości, strony zgodnie przyjmują domniemanie, że dla stwierdzenia naruszenia tego zakazu wystarczająca jest informacja uzyskna od dwóch pozostałych najemców.

  19. W czasie trwania umowy najmu, możesz korzystać z dostępu do internetu tylko do celów zgodnych z prawem. W szczególności zabronione jest pobieranie i udostępnianie materiałów naruszających cudze prawa autorskie lub zakazanych przepisami prawa karnego. Internet udostępniany jest przez podmiot trzeci i nie ponoszę odpowiedzialności za jakość i parametry usługi świadczonej przez ten podmiot.

  20. Mam prawo sprawdzać stan przedmiotu najmu w terminie uzgodnionym z Tobą. Obowiązek uzgadniania terminu nie dotyczy części wspólnych.

  21. Jesteś zobowiązany udostępnić lokal w celu dokonania odczytów liczników. O terminie zostaniesz przeze mnie poinformowany. Jeśli będzie nieobecny, jako najemca upoważniasz mnie i osobę dokonującą odczytów do wejścia do lokalu.

  22. W ciągu ostatnich 4 tygodni najmu, mam prawo do pokazywania przedmiotu najmu, następnym potencjalnym najemcom. O terminach zostaniesz przeze mnie poinformowany.

  B - ZASADY ROZLICZANIA OPŁAT ZA LOKAL

  1. W przypadku zaległości w opłatach czynszowych i eksploatacyjnych o których mowa w umowie najmu, Wynajmujący ma prawo naliczać odsetki umowne w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienia w rozumieniu Kodeksu Cywilnego za każdy dzień opóźnienia.

  2. W przypadku zalegania lub opóźnień w płatnościach, dokonane przez Wynajmującego wpłaty, niezależnie od ich tytułu, Wynajmujący ma prawo zaliczyć w pierwszej kolejności na odsetki, następnie na czynsz i opłaty zaległe, a dopiero w ostatniej kolejności – na czynsz i opłaty bieżące.

  3. Wynajmujący ma prawo według swojego uznania z kaucji potrącić niezrealizowane płatności i koszty niewykonanych przez Najemcę zobowiązań, o których umowa w umowie najmu oraz pokryć naprawa i zniszczeń obciążających Najemcę oraz wszystkie inne należności związane ze stosunkiem najmu, a Najemca ma obowiązek na wezwanie Wynajmującego niezwłocznie uzupełnić brakującą kwotę.

  4. W przypadku zakończenia najmu i przekazaniu przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym ponad stopień wynikający z normalnej eksploatacji oraz braku zobowiązań finansowych Najemcy z tytułu czynszu oraz opłat eksploatacyjnych, kwota kaucji zostanie zwrócona Najemcy na rachunek bankowy Najemcy wskazany w umowie najmu, w terminie 30 dni od dnia zwrotu przedmiotu najmu, potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym.

  5. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Wynajmującego w związku z przyczynami określonymi w pkt 3 części C REGULAMINU, Wynajmujący może zaliczyć kaucję na poczet wierzytelności z tytułu czynszu, opłat eksploatacyjnych, odszkodowań i wszelkich innych należności wynikających ze stosunku najmu a ewentualne dalsze zobowiązania Najemcy wobec Wynajmującego wynikające z umowy najmu zostaną przez niego pokryte w terminie jednego tygodnia od dnia ustania umowy najmu

  6. Najemca ma obowiązek prawidłowego opisywania przelewów, zgodnie z poniższym wzorem:

  -imię i nazwisko Najemcy (Jan Kowalski)

  -adres wynajmowanego mieszkania (______, ul. ………)

  -czy jest to przelew za media czy za czynsz (czynsz / czynsz + media)

  -za jaki miesiąc ( mc 10/2019)

  Przykład: Jan Kowalski, _______ ul. …………, czynsz (450 zł) + media (150 zł) za mc 10/2019.

  Odbiorcą przelewu (NAZWA) – jest Wynajmujący, którego dane zawarte są w umowie najmu.

  C. ROZWIĄZANIE UMOWY NAJMU

  1. Dopuszcza się możliwość rozwiązania umowy najmu przed okresem na jaki została zawarta pod warunkiem znalezienia przez Najemcę na swoje miejsce kolejnego Najemcy zwanego dalej „nowym Najemcą”. Akceptacja nowego Najemcy pozostaje w gestii Wynajmującego. Warunkiem rozwiązania umowy jest:

  ü Zawarcie przez nowego Najemcę umowy najmu z Wynajmującym na warunkach co najmniej takich samych jak umowa najmu zawarta z Najemcą.

  ü Brak zaległości płatniczych po stronie dotychczasowego Najemcy.

  2. Niezależnie od uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, Najemca ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy za tygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego i bez podania przyczyny, za jednoczesną zapłatą na rzecz Wynajmującego kwoty 3 krotności ostatnio obowiązującego czynszu oraz pod warunkiem braku jakichkolwiek zaległości płatniczych po stronie Najemcy. Oświadczenie o wypowiedzeniu wymaga formy pisemnej i jest skuteczne, tylko jeśli złożone zostało za jednoczesną zapłatą powyższej kwoty. W razie złożenia wypowiedzenia w powyższym trybie, wydanie przedmiotu najmu nastąpić powinno w terminie uzgodnionym z Wynajmującym z 3 dniowym wyprzedzeniem.

  3. Wynajmujący bez wypowiedzenia ma prawo do rozwiązania stosunku najmy, jeżeli:

  ü Najemca mimo upomnienia nadal używa przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową najmu i regulaminem, lub niezgodny z jego przeznaczeniem, niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego użytkowania przez innych lokatorów

  ü Najemca wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi czyniąc uciążliwym korzystanie z innych pokoi w lokalu

  ü Najemca zalega z zapłatą czynszu za przedmiot najmu lub opłat eksploatacyjnych za dwa okresy płatności, pomimo uprzedzenia pisemne lub e-mailowo o zamiarze rozwiązania stosunku najmu i wyznaczenia siedmiodniowego terminu zapłaty zaległych i bieżących należności

  ü Najemca wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania przedmiot najmu bez wymaganej pisemnej zgody Wynajmującego

  ü Przedmiot najmu zamieszkiwać będzie większa ilość osób niż wskazana z $ 1 pkt 2 umowy najmu

  4. W przypadku gdy wypowiedzenie umowy nastąpiło z przyczyn zależych od Najemcy, Wynajmujący może obciążyć Najemcę karą umowną w wysokości równowartości czynszu, jaki najemca byłby zobowiązany uiszczać do końca okresu, na jaki umowa została zawarta.

  Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem, akceptuję wszystkie jakie postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania.

  …………………………………….

  (czytelny podpis Najemcy)
  #prawo #wynajem #umowa
  pokaż całość

  •  

   @Asumpt: Nie można stosować kary umownej za niespełnienie zobowązania pienięznego. To się winno nazywać odszkodowanie i moim zdaniem nie przejdzie w sądzie w wysokości 200 % czynszu. Skoro zarabia drugie tyle to żadna szkoda a dwa zmieniło się brzmienie przepisu dotyczącego obliczania wysokości odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu. Ogólnie ta umowato standard z nieudolnymi próbami Januszowania.

   +: Asumpt
  • więcej komentarzy (6)

 •  

  Dziś napisała do mnie na tinderze Japonka, albo Chinka? Nie wiem, ale umówiłem się z nią jutro na kawę. Trochę się boję, że nie poradzę sobie z językiem. Nie mam większego problemu z angielskim, ale przy niej to jednak poziom niżej. Jakieś rady, dotyczące porozumienia i ogólnie takiej sytuacji?
  #tinder #japonka #chinka

 •  

  #sad #esad #prawo

  Mirki, e-sąd odrzucił mój pozew i jestem w kropce. Nie wiem co źle zrobiłem, bo sprawa jest z gatunku oczywistych (jest umowa, są nieopłacone przez pozwanego faktury, jest ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty) i jestem zdumiony, że nie został wydany nakaz zapłaty. Do rzeczy - pozew wygląda tak jak na załączonych screenach, a w odpowiedzi dostałem: "Postanowienie o braku podstaw do wydania nakazu i przekazaniu wg własciwości z dnia xx/xx/2019".

  Co zrobiłem źle?
  pokaż całość

  źródło: pozew_01.jpg

  •  

   @idaho7: Niestety, ale twój przykład idealnie obrazuje dlaczego w większości przypadków zdecydowanie odradzam klientom e - sąd. Z doświadczenia mogę potwierdzić, że często to czy wydzadzą nakaz zapłąty to loteria, widzimisie referendarza. A wystarczy że będą zmuszeni przekazać sprawę do innego sądu albo pozwany się odwoła, to nawet kilkanaście miesięcy obsuwy. W sprawie którą prowadzę, po tym jak wniosłem wpsrzeciw, na rozprawę w Lublinie od momentu wniesienia sprzeciwu czekałem 11 miesięcy. Niestety ludzi, którzy wierzą w cudowny e - sąd wciąż nie brakuje. pokaż całość

  • więcej komentarzy (11)

 •  

  Jaki czas czeka się na decyzję sądu administracyjnego na skargę ?
  #prawo #prawobudowlane

  +: Freakz
 •  

  Z cyklu:
  "Złote Myśli Mecenasów"

  Dokument prywatny uważany jest za jeden z najpewniejszych dowodów
  /napisane w kontekście dokumentu prywatnego - jednostronnego oświadczenia pracownika strony/
  Jeżeli więc napiszę, że ta strona X jest mi winna sumę Y to w sumie niech mi udowodnią, że jednak nie są (taki jest ogólny kontekst ich, z lekka przydługiego, pisma).
  #prawo #sadowehistorie
  pokaż całość

 •  

  Murki z #prawo, czy ktoś z Was dobrze zna prawo lokatorskie i mógłby mi pomóc z pewnym problemem? Więcej info priv. Bardzo proszę (╯︵╰,)

  #wynajem

  +: Eltomas
 •  

  Nie powiem, to jej się udało.
  #neuropa #4konserwy #bekazprawakow

  źródło: Screenshot_20190906-120450_Twitter.jpg

 •  

  Jeśli sprzedano samochód, uprzedzając kupującego o ostatnich naprawach oraz wizycie (z zainteresowanym) na stacji diagnostycznej, czy po podpisaniu umowy ma jakieś prawa do "reklamacji" Np. jak coś się zepsuło kilka dni później a nie było wadą ukrytą?

  #pytanie #prawo #samochody

 •  

  #pytanie #pytaniedoeksperta
  Mirki znające się na #prawo mam taki problem.
  W dużym skrócie, mój ojciec z którym nie mam kontaktu od 2 lat zadłużył mieszkanie(ok. 6000pln). W mieszkaniu od 4 lat jestem zameldowany, jednak nigdy tam nie mieszkałem. Dowiedziałem się dziś po telefonie do spółdzielni, że jako jedna z dwóch osób zameldowanych odpowiadam za 50% zadłużenia. Powiedziano mi również, że postępowanie weszło już na drogę sądową i jeśli zadłużenie nie zostanie spłacone, komornik będzie domagać się ode mnie części zadłużenia.

  Istnieje jakakolwiek możliwość zwolnienia mnie że spłaty zadłużenia?
  Dodam, że nie zależy mi na żadnym prawie do własności lokalu w przyszłości
  pokaż całość

...to tylko najnowsze aktywności użytkownika lublinmk

Zobacz wszystkie dodane znaleziska, komentarze i wpisy korzystając z menu powyżej.