•  

  Kazanie ks. dr Marcina Lutra na Wielki Piątek:

  "Lecz zaleca Bóg miłość swoją ku nam, że gdyśmy jeszcze byli grzesznymi, Chrystus za nas umarł. Daleko tedy więcej teraz usprawiedliwieni będąc krwią jego, zachowani będziemy przezeń od gniewu. Bo jeśli będąc nieprzyjaciółmi, pojednani jesteśmy z Bogiem przez śmierć Syna jego; daleko więcej będąc pojednani, zachowani będziemy przez żywot jego. A nie tylko to, ale się też chlubimy Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez któregośmy teraz pojednanie otrzymali". Rzymian 5, 8 - 11.

  W kazaniach o męce Pana naszego Jezusa Chrystusa trzeba nie tylko historię samą opowiadać, a nadto należy napominać i uczyć lud, aby pamiętał dlaczego Chrystus był umęczony jak mękę jego na swój pożytek obracać mamy. Gdy kazania apostołów i proroków rozważymy, zaraz spostrzeżemy, że oni o samej męce nie używają wiele słów, owszem mówią krótko. Natomiast nie mogą dobrać dosyć słów i wyrazów, aby objaśnić, jako na swój pożytek i pociechę człowiek męki Pańskie użyć ma.

  Gdyby słowa się rachowało, to bardzo krótkie kazanie ma Jan Chrzciciel o Chrystusie, gdy woła: "Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata". Lecz zacznij słowa te wykładać, a ujrzysz, ile w nich jest zawarte, zwłaszcza co się tyczy pożytku, jaki mamy stąd, gdy słowom tym wierzymy. Nazywa Chrystusa Pana Barankiem, ponieważ miał być zabity i stać się ofiarą. Ofiary bowiem w starym zakonie, gdy ofiarowano krowy, woły, cielce, były zapowiedzią onej jedynej prawdziwej i wiecznej ofiary Pana naszego, Chrystusa, gdy ciało i życie swoje ofiarował na krzyżu za grzechy świata i zupełnie nas oczyścił krwią swoją. Jednym tedy słowem prorokuje Jan o męce Pańskiej. Nazywa go też "Barankiem Bożym", ponieważ jest ofiarą, którą sam Bóg sporządził i tylko w niej ma swe upodobanie. Tym dodatkiem (Baranek Boży) chce Jan wzbudzić naszą wiarę, abyśmy na tę ofiarę zwrócili swoją uwagę, kiedy przez nią Bóg objawił swą nieprzebraną dobroć i miłość ku nam i umyślił zbawić nas. Kiedy zaś Bóg sam tak postanowił, przeto nie powinniśmy wątpić, jakoby nie mogła ofiara ta wykonać w zupełności, co wykonać miała, że przez nią, jak zwiastują dalej słowa Janowe, grzechy świata miały być gładzone. Co rozumie się przez grzechy świata? Cała bezbożność i niesprawiedliwość, w jakiej świat jest zatopiony, którą Bóg na wieki się brzydzi i do straszliwego i sprawiedliwego gniewu pobudzony bywa. Wszystko to Bóg odjął od świata z łaski swej, a włożył na swego Syna, aby za to wszystko zapłacił a nas od wszelkich win i kar uwolnił.

  Powinieneś także wiedzieć i wierzyć co Jan opowiada, że Chrystus umęczony był dla twoich grzechów, że grzechy twoje włożył Bóg na Chrystusa, który też w posłuszeństwie wziął je na siebie i zgładził je. Abyś ty, gdy poznasz, iżeś grzesznikiem, który wieczny gniew Boży, i potępienie sobie zasłużył, w tej trwodze nie zwątpił, ale szukał pociechy w męce i zadość uczynieniu Pana naszego, Chrystusa. Wtenczas z przyczyny męki Pańskiej wzruszy ci się serce, wprawdzie nie tak, jak przy kazaniu papieskim, gdy oczy łzy leją a serce pozostaje suche i twarde, ale owszem poruszy się serce najpierw z żałości dlatego, że grzech tak straszliwym i obrzydliwym jest ciężarem, że zdjąć go z ciebie nie może żadne stworzenie, ale tylko ona wielka ofiara Syna Bożego, Jego męka i śmierć. I z radości wzruszy ci się serce, ponieważ dla ciebie Chrystus ofiara się stał, abyś był o tym przekonany, że dla grzechów twoich nie chce Bóg cię odrzucić ani potępić, jakoś zasłużył, ale że dla onej drogiej ofiary i zapłaty Syna swego jednorodzonego, chce, pojednać się z tobą, odpuścić ci grzechy twoje i z łaski przyjąć cię za dziedzica żywota wiecznego.

  U Jana św. w rozdz. 12. Mówi sam Chrystus Pan o męce swojej: "Przyszła godzina, aby był uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli by ziarno pszeniczne wpładłszy do ziemi, nie obumarło, ono samo zostaje; lecz jeśliby umarło, wielki pożytek przynosi". Zwiastuje w tych słowach Pan Jezus, że męka Jego wielki pożytek i owoce przyniesie. Najważniejszy i najszlachetniejszy owoc ten jest, o którym zaraz poniżej Chrystus Pan mówi: "A jeśli będę podwyższony od ziemi, pociągnę wszystkich do siebie". Przeze mnie, czyli przez moją ofiarę, przez moje wywyższenie na krzyżu, czyli przez moją śmierć, mają ludzie przyjść do mnie a takim sposobem także do Ojca mojego i do żywota wiecznego; którzy tedy przez własne uczynki chcą dostać się do nieba, ci Chrystusa zniżają ku sobie, kiedy miałoby dziać się odwrotnie. Chrystus musi nas pociągnąć i wywyższyć ku sobie; inaczej wszystko jest stracone. Bo to tylko sam jeden Chrystus zburzył królestwo diabła, zapłacił za grzech nasze, i z tego świata i ze śmierci wywyższył nas ku sobie, a to nie przez naszą mękę i przez nasze uczynki; ale przez swoja mękę i przez swoją zasługę.

  Takie kazanie o męce swej ma Chrystus także u św. Jana w rozdz. 3.: "Jak to Mojżesz węża na puszczy wywyższył, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny". Dosyć jasno jest tedy powiedziane, że kto żywot wieczny mieć chce, będzie go miał tylko przez tę wiarę, że Chrystus za grzechy jego został wywyższony na krzyżu i umarł, i tym sposobem go odkupił od wiecznej śmierci i potępienia. Bo wedle świadectwa Chrystusowego tak Bóg postanowił: Jako Żydzi na puszczy, kąsani przez węże ogniste przez żadne lekarstwo uzdrowieni być nie mogli, a tylko to im pomogło, gdy spojrzeli na węża, którego Bóg kazał wywyższyć; tak też dla nas jedyną drogą do zbawienia jest "spoglądanie na Jezusa", co znaczy, że mamy w ofierze jego mieć ufność swoja i wierzyć, że dla śmierci Chrystusowej Bóg odpuści i daruje nam grzechy nasze i zbawi nas. Taki owoc wyrasta jedynie ze śmierci Chrystusowej, a nie z uczynków naszych.

  Podobne kazania częstokroć spotykamy także u proroków. Izajasz w rozdz. 53 mówi: "Zaiste on niemoce nasze wziął na się, a boleści nasze własne nosił; a myśmy mniemali, że jest zraniony, ubity od Boga i utrapiony. Lecz on zraniony jest dla występków naszych, starty jest dla nieprawości naszych; kaźń pokoju naszego (str.232) jest na nim, a sinością jego jesteśmy uzdrowieni". Miej słowa te za piękne i wielce pocieszające kazanie pasyjne, które by także w nowym testamencie w ustach apostołów byłoby kazaniem znakomitym, i jest tak jasno ułożone i wypowiedziane, że nawet apostoł nie mógłby go lepiej powiedzieć. Mówi bowiem prorok, że umęczenie, osłabienie, zranienie i ubiczowanie Chrystusa stało się dlatego, że samego siebie wydał za nas, boleści i niemoce nasze wziął na siebie, a byśmy mieli pokój i byli uzdrowieni. Zwiastuje nam prorok Chrystusa jako lekarza, i uczy, że jeśli pokój mieć, to jest dobrze się mieć i zdrowym być chcemy przed oblicznością Bożą, tego nigdzie indziej, jak tylko u Chrystusa Pana szukać powinniśmy. On ma lekarstwo, to jest: nie nasze dobre uczynki, dawanie jałmużny, posty, modlitwy; ale sam musi cierpieć za nas, za nas być zraniony i ubiczowany, musi za nas być utrapiony. Gdy tedy w historii o męce Pańskiej słyszysz, jak haniebnie Żydzi i poganie z Panem Jezusem postąpili, to do każdej historii dopisz sobie te słowa: Stało się to wszystko dla mnie, abym miał leki, które by nie tylko z cielesnej choroby, ale raczej z grzechu i ze śmierci wiecznej mnie wyleczyły i wykupiły. A wtedy używasz męki Pańskiej i opowiadania o niej sobie na pożytek. Męka Pańska dwojakim sposobem stać ci się może drogocennym i zbawiennym lekarstwem. Zwiastuje ci ona najpierw jaśniej i wymowniej, aniżeli wszelkie inne kary, jak straszną i obrzydliwą rzeczą jest grzech. Ponieważ żaden człowiek, żaden anioł, ani żadne inne stworzenie nie mogło zapłacić za grzech nasze, ale tylko Syn Boży mógł to uczynić, przeto wyznać musimy, że grzech jest ciężarem, którego nikt unieść nie może. Dlaczego powinniśmy z wielką pilnością trwać w bojaźni Bożej i wystrzegać się tego straszliwego brzemienia grzechu. Bo bardzo łatwo człowiek grzechu się dopuści, ale jak trudno mu pozbyć się go! Więc służy nam naprzód rozpamiętywanie męki Pańskiej jako skuteczne lekarstwo przeciwko grzechowi, napominając nas do bogobojności i każąc wystrzegać się grzechu jako obrzydliwości i wielkiego ciężaru, którego żadne stworzenie unieść nie mogło, tak iż go sam Syn Boży musiał wziąć na siebie. Potem rozważanie męki Pańskiej służy także jako lekarstwo przeciwko śmierci. Albowiem kto wierzy, że Syn Boży za jego grzechy umarł i zań tą śmiercią swoją zapłacił, ten może zaufać dobrotliwości Bożej i nią pocieszać siebie, gdy go przygniata brzemię grzechu i przestrasza śmierć wieczna. Bardzo też chwali prorok pociechę tę, brana z męki Pańskiej i Chrystus Pan sam nam ją zaleca.

  Takie samo kazanie słyszysz u proroka Zachariasza w rozdz. 9: "Owszem ty wesel się dla krwi przymierza swego; albowiem wypuściłem więźniów twoich z dołu, w którym nie masz wody. Wróćcie się tedy do twierdzy, o więźniowie, którzy nadzieję macie". Dołem, w którym ludzie leżą związani, jest grzech i kara czyli panowania diabła i śmierć wieczna. Z tego dołu wedle proroctwa Zachariaszowego, nie możemy wydobyć się, chyba by uczynił Bóg z nami przymierze: nie we krwi krów i wołów, ale we krwi sprawiedliwego i zbawiającego króla. Kto nie ma przymierza w tej krwi, musi iść do onego dołu i w grzechu i w śmierci wiecznej pozostać; kto zaś ma ono przymierze, ma z onego dołu gniewu bożego wyjść i uzyskać łaskę i żywot wieczny.

  Wszystkie tedy kazania Jana, Chrystusa Pana i proroków świętych dostatecznie poświadczają, że o męce Pańskiej tak kazać należy, aby serca ufały dobrotliwości i łasce Bożej i w niej pociechę znajdowały. Bo męka ta stała się na to, aby dała zapłatę za grzechy nasze, pojednała nas z Bogiem, a na koniec aby wiara w Chrystusa jako Pana i zbawiciela nas zbawiła.

  W ten sam sposób także święcie apostołowie kazali o męce Pańskiej, jak świadczą ich pisma i opowiadania. Lecz ponieważ wyroków o tej sprawie wielka jest obfitość przeto na zakończenie rozważymy tylko to słowo, które z piątego rozdziału do Rzymian czytane słyszeliście. Jest to słowo tak jasne, że każdy je rozumie. Jednakże rozpatrzmy się w nim dokładniej, aby jeszcze jaśniejszym, i źródłem obfitej pociechy się stało.

  Najpierw mówi św. Paweł: "Zaleca Bóg miłość swoja ku nam". Dziwne to słowo, któremu trudno uwierzyć; a jednak, jak usłyszymy, jest to drogie, prawdziwe i uwagi godne słowo. Wszelkie twe troski i pokuszenia stąd pochodzą, że jesteś grzesznikiem; inaczej lepiej byś umiał pocieszyć się łaską i dobrotliwością Bożą. Więc przyjmij słowo, które mówi św. Paweł: "że Chrystus umarł za nas grzesznych". Kimże może bowiem jest Chrystus? Jest on Synem Bożym. Co on czyni? Staje się człowiekiem i umiera. Za kogo umiera? Za grzeszników. Wynika tedy stąd, że Bóg nie chce, aby grzesznicy zginęli w swych grzechach, ale ze ich miłuje tak bardzo, iż z grzechu i śmierci wybawić ich pragnie. Bo za nich każe Synowi swemu umierać. Czy mógłby innym sposobem dobitniej wykazać, jaką miłość ma ku nam? Słusznie tedy mówi Paweł, że "Bóg zaleca miłość swoją ku nam", abyśmy ją mieli za miłość wielką i nader zacną, i aby nikt nie wątpił o tym, że Bóg chce być łaskawym dla nas i wszelkiego gniewu swego zapomnieć. Któżby bowiem lękał się gniewu wtedy, gdy Bóg jednorodzonemu Synowi swemu nie przepuścił ale dla grzeszników wydał go na śmierć haniebną! Te słowa Pawłowe zgadzają się też z kazaniem Chrystusowym u św. Jana rozdz. 3: "Tak Bóg umiłował świat, iż jednorodzonego Syna swego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny". Kto wie i wierzy, że Bóg go miłuje, jakoż ten Boga lękać się będzie?

  Tak! - rzekłbyś - prawda to, że Bóg Syna swego za mnie wydał na śmierć, ale ilekroć stałem się niegodnym tej wielkiej łaski przez świeże moje grzechy! Przeto Pan Bóg choć dawniej dla śmierci Syna swego mnie miłował, teraz dla grzechów moich znowu gniewa się na mnie i jest moim nieprzyjacielem. Bynajmniej! Woła Paweł, niech podobne myśli cię nie zwodzą, ale wzmacniaj się ta pociechą, "że Chrystus umarł za ciebie, gdy jeszcze grzesznikiem byłeś"; to dobrze pamiętaj! Albowiem te słowa w każdy czas, w trwodze dla grzechów naszych, gdy lękamy się gniewu i karania Bożego, udzielają nam tej pociechy, że Chrystus dla grzeszników umarł, a nie z innej przyczyny, a ni też dla innych ludzi. Chociaż tedy znowu zgrzeszyłeś i sumienie swoje obciążyłeś i na gniew Boży zasłużyłeś, a nawet gdy jawnego grzechu się nie dopuściłeś i niczego przeciwko sumieniu nie uczyniłeś, zawsze przecież wyznać musisz, iż Chrystus umarł za ciebie jako za człowieka grzesznego i tym się pocieszać będziesz, że jakkolwiek bez ustanku trwać masz w pokucie i wierze, w poprawie żywota i w posłuszeństwie sumienia dobrego, przecież Pan Jezus znajdzie cię jako grzesznika, choćbyś nawet żył jako święty. Mówi bowiem św. Paweł: "Choć nic na się nie wiem, wszakże nie przeto jestem usprawiedliwiony". 1 Kor. 4, 4; a psalmista: "Nie wchodź w sąd ze sługą twoim; albowiem nie będzie usprawiedliwiony przed obliczem twoim żaden żyjący". Ps. 143, 2. Rzecz to niewzruszona i pewna na zawsze, że śmierć i męka Chrystusowa stała się z przyczyny grzechów tak przed jak i po umęczeniu Jego uczynionych, i na korzyść grzeszników, i że jedynie dla tej męki i śmierci jesteśmy wybawieni i jeszcze bywamy wybawienie od wiecznego gniewu Bożego, i otrzymujemy odpuszczenie grzechów, pojednanie z Bogiem i żywot wieczny.

  Mówi jeszcze św. Paweł ku naszemu pocieszeniu: Ponieważ Bóg tak cię umiłował, że, czy dawniej czy teraz krwią swoją cię usprawiedliwił, a ty z serca wierzysz, że grzechy ci są odpuszczone i dla Chrystusa jesteś sprawiedliwym i przyjemnym Bogu; przeto też z wszelką ufnością powinieneś spodziewać się, że i nadal przed gniewem i śmiercią wieczną cię obroni i zbawi. Bo za ciebie nie tylko poszedł na śmierć, on także życia i zwycięstwa swego użył dla ciebie. O czym mówi też św. Paweł, gdy naucza, że lękanie się gniewu Bożego jest dla bogobojnych największym pokuszeniem. Aby nas w tym pokuszeniu pocieszyć woła apostoł: Bóg odwrócił od ciebie gniew swój i dla Syna swego przyjął cię do łaski, kiedy jeszcze byłeś grzeszny. Czyż tedy ma gniewać się na ciebie teraz, kiedy przez śmierć Syna jego jesteś omyty z grzechów? Zaprawdę! Znakomite to kazanie wymierzone jest wprost przeciwko niewierze, z przyczyny grzechów znajdującej się w sercach naszych, jednak na tym nie koniec, Paweł jeszcze piękniejszą i skuteczniejszą pociechę wysnuwa z śmierci Chrystusowej, mówiąc: "Bo jeśli będąc nieprzyjaciółmi, pojednani jesteśmy z Bogiem przez śmierć Syna Jego; daleko więcej będąc pojednani, zachowani będziemy przez żywot jego".

  Racz Panie Boże dopomóc, abyśmy całym sercem pociechę tę przyjęli, bo wielka to rzecz, że Chrystus za grzeszników umiera, bo ta śmiercią wyzwolenie jesteśmy z grzechów. Kiedy z śmierci Jezusa Chrystusa tak wielki mamy pożytek, czy nie mielibyśmy pożytku mieć także z jego życia? Gdy za nas umarł a ta śmierć Jego ku dobremu służyć nam musi, tedy zaprawdę! Chrystus Pan nasz miły, życia, które teraz ma, także użyje na nasz pożytek, abyśmy w łasce byli zachowani, przeciwko światu i diabłu mieli obronę i codziennie wzrastali w wierze. To też apostołowie częstokroć zwracają uwagę naszą na zmartwychwstanie Pana Jezusa, abyśmy w nim znajdowali pociechę i mieli nadzieję, że nas nie opuści, ale owszem w tym celu wstąpił do nieba, aby obdarzył nas rozlicznymi darami, i rządził łaskawie chrześcijanami swymi i bronił ich we wszelkich pokuszeniach. Tymże sposobem pociesza nas Paweł i napomina naprzód, abyśmy nie przestraszyli się ani nie rozpaczali z przyczyny śmierci i gniewu Bożego, kiedy Bóg miłość swoją ku nam zalecał, gdyśmy jeszcze byli grzesznymi, i Syna swego za nas wydał na śmierć. Gdy dał nam ten dar najwyższy, gdyśmy jeszcze byli grzesznymi, czy miałby nas zaniedbać, gdy przyjęci do łaski i przez śmierć Chrystusa z grzechu usprawiedliwieni jesteśmy? Potem życie Chrystusa Pana ma nam dopomóc, abyśmy zupełnie zbawionymi się stali, ponieważ przez jego życie zwyciężamy piekło i wieczną śmierć. Zaufaj tedy Bogu, który tak bardzo cię miłował, gdy jeszcze byłeś grzeszny; i miej nadzieję, że teraz dla Syna swego Chrystusa tym bardziej troszczyć się będzie o ciebie we wszelkim pokuszeniu, a nie tylko nie dopuści twego upadku, ale da ci żywot wieczny. Taka wiara jest najzacniejszą służbą Bożą, przeto pilnie o nią prosić i statecznie ją zachowywać powinniśmy. Kończy apostoł kazanie swe tymi słowy: "A nie tylko to, ale się też chlubimy Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez któregośmy teraz pojednanie otrzymali".

  Pojednania dostąpiliśmy tedy przez Pana Jezusa. Bo dla grzechów naszych niczego dobrego od Pana Boga oczekiwać nie mogliśmy. Grzechy są zgładzone śmiercią Chrystusową, przeto wiemy, że Bóg już się na nas nie gniewa, ale jest naszym przyjacielem, a nawet miłym Ojcem. Pojednanie to, jakiż obowiązek wkłada na nas? Oto ten, żebyśmy radowali się, iż mamy Boga tak łaskawego i dobrotliwego, który jest miłością, i chwalili go i w nim pokładali swe ufanie w każdym utrapieniu i pokuszeniu. Bo jeśli Bóg naszym przyjacielem, cóż może nam szkodzić, martwić i straszyć nas? Zgładzony jest grzech, Bóg ma upodobanie w nas, a Chrystus siedzący na prawicy Ojca przyczynia się za nami. A chociaż nadejdzie śmierć i zdławi nas na jakiś czas, przecież wiemy, że Chrystus wzbudzi nas do żywota wiecznego. Chrześcijanie tedy nawet wśród najcięższego utrapienia na ziemi weselić się będą w duchu; nie mogą przestać chwalić Ojca swego w niebie na jego łasce i miłości nie polegać i w jego opiekę się nie podawać. Co zawdzięczamy jedynie pojednaniu, które stało się przez śmierć Chrystusa.

  Winniśmy przeto dziękować Panu Bogu; oprócz tego nic innego czynić nie możemy, jak tylko brać z wdzięcznością te dary, które przez śmierć swoją Chrystus Pan nam uzyskał.

  Wynika z tego także napomnienie, że mamy wyrzec i wystrzegać się grzechów, wśród wszelkich pokuszeń ćwiczyć się w wierze, miłości, nadziei i cierpliwości i w nich wzrastać codziennie. Do tego niech raczy dopomóc nam Bóg, nasz miły Pan, przez Jezusa Chrystusa Zbawiciela naszego. Amen.

  http://old.luteranie.pl/pl/?D=282

  #religia #chrzescijanstwo #wielkanoc #protestantyzm #protestujacyprotestanci
  pokaż całość

 •  

  Różny wzgląd, po którym jakiś przedmiot poznajemy, przynosi za sobą różnorodność nauk. Do tego samego wyniku mianowicie, że ziemia jest okrągła, dochodzi astronom i przyrodnik, lecz astronom za pomocą matematyki, tzn. za pomocą pojęć oderwanych od materii, a przyrodnik za pomocą środków wziętych z rozważania materii. Stąd nic nie stoi na przeszkodzie, aby tymi samymi rzeczami, o których rozprawiają nauki filozoficzne, o ile te rzeczy dają się poznawać za pomocą światła rozumu przyrodzonego, inna także zajmowała się nauka, o ile się je poznaje światłem objawienia. Stąd teologia, która należy do nauki świętej, różni się co do rodzaju od owej teologii, którą się przyjmuje za część filozofii. (...) Tomasz z Akwinu, Summa Teologiczna

  "Ale przecierz w średniowieczu kościuł uczył, że ziemja jezd płaska!!!11"

  #sredniowiecze #gimboateizm
  pokaż całość

 •  

  Myślicie że przyjmą mnie do pracy w serwerowni?
  #rogale #pieczzwykopem

  źródło: 20160213_221005.jpg

 •  

  Kurde mircy pomószka. Jak zrobić taką bibliografię w Wordzie? Ściągnąłem paczkę z multum różnych stylów i takiego nigdzie nie ma. Jak toto się profesjonalnie nazywa? Mam Office 2007.

  #word #office #pytaniedoeksperta

  źródło: bibliografia.jpg

  •  

   @szalonyjogurt: łatwiej i szybciej tabelą, ale możesz też ustawić na linijce dwa tabulatory, jeden w miejscu gdzie ma być wcięcie na rok, drugi w miejscu gdzie ma być wcięcie na opis.
   1. Napisz nazwisko i inicjał typa
   2. Zrób enter
   3. postaw na 1 centymetrze tabulator na linijce, drugi na 2,5cm
   4. Naciśnij TAB napisz rok, naciśnij znowu Tab i wklej opis
   5. Jeśli druga linijka opisu zawija Ci się do początku strony to postaw kursor na początku tej linii i wciśnij TAB 3 razy do momentu aż Ci się zrówna z wyższą w odpowiednim miejscu. Powinno automatycznie Ci przesunąć dolny znacznik na linijce, żebyś miał widok tak jak na screenie.
   6. Skopiuj cały akapit i wklej potrzebną ilość razy. A następnie powklejaj odpowiednie dane w nowe miejsca, lub zrób malarza formatów na resztę.

   //edit: w zasadzie to ten drugi tabulator nie jest potrzebny, można od razu przesunąć ten taki dynks na dole i też będzie git.
   pokaż całość

   źródło: Format.JPG

  • więcej komentarzy (3)

 •  

  I tak się nie nauczę to ułożę sobie piramidę
  #studbaza #sesja

  źródło: 20160209_192642.jpg

  +: Cronox
 •  

  "Latem 2012 roku ikony świętego męczennika Cyprian i Justyny, którym modlą się w obronie przed czarami, przekazały informację, że został opracowany i uruchomiony program komputerowy czarnej magii, działający online w internecie."
  http://wolna-polska.pl/wiadomosci/dane-biometryczne-klucz-do-wlamania-i-przeprogramowania-osoby-za-pomoca-czarnej-magii-2016-01

  Oplułem się, mircy, czo tu się odwala xD

  #lolcontent #heheszki #raligia #nwo #piekuo #trolling
  pokaż całość

  •  

   Oplułem się, mircy, czo tu się odwala xD

   @szalonyjogurt: Nic tak nie ośmiesza sprzeciwu względem czegokolwiek, jak totalny, greoteskowy, przerysowany i wykreowany na produkt osoby upośledzonej, głos tego sprzeciwu. Nie zdziwiłbym się, gdyby odpowiednie lobby dokarmiało takich muppetów.

 •  

  Mirki, jaki jest prosty w obsłudze, dobry i darmowy program, w którym można po ludzku zrobić prosty filmik złożony ze ścieżki dźwiękowej i zdjęcia? Zrobiłbym to w movie makerze ale ten z tylko sobie znanych przyczyn ucina mi ścieżkę pod koniec. Ściągnąłem już ze 3 programy i żaden nie może sprostać temu trudnemu zadaniu, bo albo się wysypuje co chwila albo nie nadaje do użytku przez posraną obsługę.

  #pytanie #obrobkavideo #pc #pcmasterrace #software
  pokaż całość

  +: Cronox
 •  

  Do pobrania za darmo jest właśnie "Systematic Theology" Louisa Berkhofa w formacie pdf lub ePub. Polecam, ponad 800 stron teologii reformowanej.

  #religia #chrzescijanstwo #protestantyzm #protestujacyprotestanci #kalwinizm #teologia #ebook #rozdajo #rozdajozadarmo pokaż całość

  +: c...........m, pastecopy +8 innych
 •  

  Nie orientuje się ktoś w zasadach działania noclegowni dla bezdomnych? Znajomy znajomej nieformalnie został bezdomny z jakis powodów i nie chcą go wpuścić do noclegowni bo jest "zamieszkały" w innym mieście i nie obchodzi ich to że będzie nocował na dworze. Lekkie kurozium ale co zrobić w takiej sytuacji?

  #pytanie #pytaniedoeksperta #bezdomni #bezdomnosc #radom #pomoc #pomocy pokaż całość

 •  

  Nie rozważamy, na czym polega dobro. Każdy z głoszonych dziś frazesów i ideałów to tylko zaowalowany wykręt, pozwalający uniknąć tego właśnie podstawowego pytania. (...) Człowiek nowoczesny oznajmia: "Odrzućmy wszystkie te arbitralne normy i pełną piersią korzystajmy z wolności". Przetłumaczone na język logiki oznacza to "Nie rozstrzygajmy, co jest dobre, lecz uznajmy za dobre, że o tym nie rozstrzygamy". Człowiek nowoczesny mówi: "Te wasze moralne formułki są funta kłaków warte, ja tam wolę iść z postępem". Co oznacza, logicznie biorąc: "Nie rozstrzygajmy, co jest dobre, rozstrzygajmy, czy mamy tego coraz więcej". Człowiek nowoczesny peroruje: "Cała nadzieja, kolego, leży nie w religii ani moralności, lecz w edukacji.". Co oznacza: "Nie umiemy rozstrzygnąć, co jest dobre, ale dajmy to naszym dzieciom.".
  G.K. Chesterton" Heretycy"

  #cytatywielkichludzi #cytaty #filozofia #religia #chrzescijanstwo #literatura
  pokaż całość

 •  

  Z ciekawości wszedłem sobie w historię wyszukiwania na wspólnym gmailu, jaki mamy na studiach. Zawsze jakieś kwiatki się tam znajdą ale czegoś takiego jeszcze nie było.
  http://imgur.com/a/UJuGx

  #heheszki #studbaza

 •  

  Jak #bozenarodzenie to niedługo będzie wysyp rewelacji co do pochodzenia chrześcijaństwa z pogańskich religii ( ͡° ͜ʖ ͡°). Polecam filmik, z tego kanału zawsze celnie :)

  #gimboateizm #chrzescijanstwo #swieta #religia #heheszki

  źródło: youtube.com

 •  

  Dlaczego w Toruniu jest tylu żebraków? Nigdzie jeszcze nie widziałem takiej ich liczby. Najgorzej na starówce ale też w okolicach UMK. Czy w tym mieście nie ma miejsc, gdzie wydają im jedzenie?

  #torun

  +: r...........k, Cronox
 •  

  - A gdyby co nie tak poszło, khe-khe - nauczał, kaszląc. Gdyby was tego, osaczyli, tegdy pomnijcie: najlepiej wrzask w jakim ludnym miejscu uczynić, że to żydzi, że to wszystko przez żydów, że to żydowskie są knowania. Weź jeden z drugim w gębę mydła kęsek, u studni miejskiej pianę tocz, pluj a krzycz: ratunku, pomocy, umieram, zatruli, zatruli, Żydzi, Żydzi. Naród wraz rzuci się Żydów gromić, zacznie się tego, khe - khe, dzika ruchawka, Inkwizycja wasz trop rzuciwszy, za Żydów się weźmie, wy zasię w spokojności się wymkniecie. Toż samo, gdyby którego pojmali i na męki wzięli. Wtedy, tego, głupa rżnąć, wołać, ja niewinny, ja ślepe narzędzie, Żydzi winni, oni kazali, złotem przekupili. Uwierzą, rzecz pewna. W coś takiego, zawsze, khe - khe, uwierzą.

  #sapkowski #ksiazki #trylogiahusycka #heheszki
  pokaż całość

 •  

  Pytanie odnośnie Morrowinda: Czy przedmioty pozostawione w jakimś pojemniku (nie znajdującym się w moim domu) znikają po czasie?

  #morrowind #grypc #pytanie

  +: Cronox
 •  

  "Let us who mystically portray the Cherubim, and chant the thrice-holy hymn unto the life-creating Trinity, lay aside all earthly care, that we may receive the King of all, escorted invisibly by the angelic orders. Alleluia."

  #muzyka #muzykachoralna #prawoslawie #chrzescijanstwo #religia

  źródło: youtube.com

 •  

  Całkiem ciekawe słowa (od 5:24) w kontekście ostatniej sprawy z tym przedstawieniem teatralnym. Czyżby stan moralny teatru zatoczył koło od XIX w. (lub nie zmienił się wcale)?

  #chrzescijanstwo #religia #protestnantyzm #protestujacyprotestanci #etyka

  źródło: youtu.be

  +: Cronox
 •  

  Opłaca się ulepszać działa u Clevelanda? Niby większa szybkostrzelność ale obrót wolniejszy. Swoją drogą jakoś nie jestem zachwycony tym okrętem.

  #wows

  +: Cronox
 •  

  Mircy z #torun polecicie jakiegoś dobrego fryzjera, najlepiej w zachodniej części miasta? Taki żeby nie brał stówy za byle co ale żeby to też nie była pani Mariolka z osiedla co wszystkich ścina tak samo.

  +: Cronox
 •  

  Możecie polecić jakieś ciekawe, dobre dokumenty na temat marynarki wojennej z czasów II w.ś lub wcześniejszych? (tylko nie badziewie z discovery)
  #film #dokument #historia #iiwojnaswiatowa

 •  

  W nawiązaniu do tej: http://chnnews.pl/index.php/pl/kraj/item/2942-polski-ksiadz-oto-herezje-protestantyzmu.html i innych "ciekawych" wypowiedzi ks. Guza nasuwa mi się jedno pytanie - z jakiej planety przybył do nas ten pan? Nie zapytam już kto mu dał tytuł profesora, ani kto mu płaci pensję za bycie wykładowcą KULu

  pokaż spoiler Ani kto mi odda za onkologię


  #religia #kul #januszeteologii #katolicyzm #protestantyzm #rakinstant
  pokaż całość

  +: T...u, sztickinz +1 inny
 •  

  Raz w roku pozwolę sobie na durnowate heheszki w tagu #religia

  Pasta o duszy czyśćcowej:

  To uczucie kiedy jesteś duszo czyśćcowo i nawalaja w ciebie zdrowaśkami i wiecznym odpoczywaniem xD Odsiadka tak bardzo nieprzerwana, dupa tak bardzo osmalona, ewangelia tak bardzo rozwalona bo czyśćca tak bardzo nie ma xD Żałuję trochę bo spoko ziomeczek był z wuja Sławka a trafił tam przypadkiem bo przed zawałem akurat konfesjonał był nieczynny, przerwa obiadowa. Ksiondz Byskup śmiecha bo wujaszek płacze. Je obiad na zakrystii i jest śmieszkiem poza kontrolą, pasożytem zawadiakom. Stoi przed ołtarzem i jest w innym świecie, problemy z czyśćcem są tam a on jest tu i ma też najświętszy sakrament tak bardzo najświętszy i trzy zegarki na ręce i gromnice a Sławomir wuj ma tylko pronto i wanish, bo w czyśćcu przecież czysto musi być xD I ma też łańcuchy i robi Uuuu i prosi o zdrowaśki, za każdą 10 lat mniej czyszczenia w czyśćcu, jeszcze tylko milion xD

  #grobbing #wszystkichswietych #heheszki #pasta
  pokaż całość

 •  

  #religia #protestantyzm #protestujacyprotestanci #heheszki #humorobrazkowy

  pokaż spoiler źródło: https://www.facebook.com/ProtestanckieMemy/?fref=ts

  źródło: 10891903_508485655978453_6471719144187158421_n.jpg

 •  

  Udostępniono właśnie darmowy eBook - "Najczęstsze pytania o protestantyzm". Prosta i całkiem fajna książeczka, autorem jest Mateusz Wichary, pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów i wykładowca na WBST.
  http://virtualo.pl/najczestsze_pytania_protestantyzm/duchowosc/duchowosc_religia/ebook/c238i133167/

  Spis treści:

  PROTESTANTYZM A CHRZEŚCIJAŃSTWO I KATOLICYZM
  1. Czy protestanci to chrześcijanie?
  2. Czym kościół protestancki różni się od katolickiego?
  3. Ilu jest protestantów na świecie?
  4. Dlaczego protestanci odrzucają papiestwo, skoro sam Chrystus mówi, że na skale Piotrowej zbuduje swój Kościół?
  5. Czy protestanci wierzą w czyściec i modlą się za zmarłych?
  6. Dlaczego protestanci są nazywani sektą?
  7. Po co w ogóle te podziały w chrześcijaństwie? Czy nie wystarczy przestrzegać X Przykazań?

  PODSTAWOWE PRAWDY PROTESTANTYZMU
  8. Jakie są podstawowe zasady wiary protestantyzmu?
  9. Jaka jest historia protestantyzmu w zarysie?
  10. Dlaczego w protestantyzmie jest tyle wyznań?
  11. Jak nazywają się najważniejsze Kościoły protestanckie?
  12. Czy Świadkowie Jehowy to protestanci?
  13. Czy „ewangelicy” i „ewangelikałowie” to to samo?

  NABOŻEŃSTWO I ŻYCIE KOŚCIOŁA
  14. Jak wygląda nabożeństwo protestanckie?
  15. Dlaczego protestanci nie mają liturgii?
  16. Dlaczego protestanci mówią „nabożeństwo” zamiast „msza”?
  17. Dlaczego protestanci mówią „Wieczerza Pańska” zamiast „Eucharystia”?
  18. Dlaczego protestanci przyjmują w trakcie Wieczerzy chleb i wino?
  19. W jaki sposób protestanci się spowiadają i otrzymują rozgrzeszenie?
  20. Czym jest błogosławieństwo dzieci?
  21. Czy pastor to protestancki kapłan?
  22. Dlaczego protestanci wyświęcają (ordynują) kobiety i pozwalają im mówić kazania?
  23. Dlaczego protestanci nie mają celibatu?

  POBOŻNOŚĆ
  24. Jakie są cechy protestanckiej pobożności?
  25. Dlaczego protestanci mówią o nawróceniu?
  26. Dlaczego protestanci chrzczą się powtórnie?
  27. Dlaczego protestanci nie modlą się do Marii i świętych?
  28. Dlaczego protestanci mogą w piątek jeść mięso?
  29. Co to jest dziesięcina?
  30. Dlaczego protestanci nie oddają czci świętym obrazom ani figurom?

  WOKÓŁ MAŁŻEŃSTWA
  31. Czy protestanci akceptują seks pozamałżeński?
  32. Czy protestanci akceptują środki antykoncepcyjne?
  33. Co protestanci dopuszczają rozwody i powtórne małżeństwa?
  34. Czy protestanci uważają małżeństwo za sakrament?
  35. Czy katolik (katoliczka) może wziąć ślub z protestantem (protestantką)?

  POZOSTAŁE KWESTIE ETYCZNE
  36. Czy protestanci akceptują aborcję?
  37. Jaki jest protestancki pogląd na politykę i społeczeństwo?
  38. Czy protestanci akceptują związki homoseksualne?
  39. Czy protestanci akceptują zapłodnienie in vitro?
  40. Czy protestanci akceptują eutanazję?
  41. Czy protestanci akceptują karę śmierci?

  #protestujacyprotestanci #protestantyzm #religia #chrzescijanstwo #ksiazki #ebook #cebuladeals
  pokaż całość

  •  

   A ja mam dwa pytania od siebe, których nie znalazłem powyżej:
   1. Czy prawdą jest, ze M. Luter napisał " Jezus jest największym grzesznikiem. Jezus jest jedynym grzesznikiem. Jest największym złodziejem, cudzołożnikiem i wszystkim innym, co jest złe samo w sobie."? Jeśli tak, to czy protestanci się z tym zgadzają?
   2. J.w., ale cytat: " zanim Bóg stał się Bogiem, musiał najpierw stać się diabłem"

  •  

   @Kraschau: Sorki za orient ale nie wyświetliło mi się w powiadomieniach i dopiero teraz zauważyłem jak zajrzałem w tag.
   Luter od początku swojej działalności był ulubioną postacią katolickich paszkwili, które malują teki jego obraz, że brakuje tylko tego, by razem z Kalwinem kąpał się co rano w krwi niemowląt. Ostatnio podobnie zachowuje się ks. Tadeusz Guz, który w swoich przemówieniach osiąga prawdziwe szczyty manipulacji, oszczerstwa i zwykłego #rakcontent

   O pierwszym zdaniu pierwsze słyszę, więc nie mogę się wypowiedzieć.

   Drugie rzeczywiście napisał Luter, jednak jest to cytat wydarty z kontekstu, bo po prostu posłużył jako narzędzie manipulacji wspomnianego Guza. Większy fragment brzmi tak:

   To, co jest prawdą o łasce, jest też prawdą o Bożej wierności i prawdzie. Na zewnątrz Jego łaska wydaje się tylko gniewem, jest tak głęboko ukryta jak pod dwoma grubymi skórami. Nasi przeciwnicy oraz świat potępiają ją lub unikają jak plagi albo jak Bożego gniewu. Nasze uczucia co do niej nie są inne.

   Prawdziwie pisze Piotr (2P 1:19), że Słowo jest jak lampa świecąca w ciemnym miejscu. Z całą pewnością jest to ciemne miejsce! Boża wierność i prawda zawsze musi najpierw stać się wielkim kłamstwem, zanim stanie się prawdą. Świat nazywa tę prawdę herezją. I my także ciągle jesteśmy kuszeni do wiary, że Bóg nas porzuci lub nie dotrzyma słowa. W ten sposób w naszych sercach staje się kłamcą. W skrócie, Bóg nie może być Bogiem, jeśli najpierw nie stanie się diabłem. Nie możemy iść do nieba, jeśli najpierw nie pójdziemy do piekła. Nie możemy stać się dziećmi Boga, jeśli najpierw nie staniemy się dziećmi diabła. Wszystko co Bóg mówi lub robi, najpierw diabeł musi powiedzieć lub zrobić. I nasze ciało się z tym zgadza. Dlatego to właśnie Duch jest Tym, który oświeca i naucza nas Słowa, abyśmy wierzyli inaczej. W ten sam sposób kłamstwa świata nie mogą stać się kłamstwami, jeśli najpierw nie stały się prawdą. Bezbożni nie mogą iść do piekła, jeśli najpierw nie poszli do nieba. Nie stają się dziećmi diabła, jeśli najpierw nie byli dziećmi Boga.
   źródło: http://forum.protestanci.info/viewtopic.php?p=490010#p490010
   pokaż całość

 •  

  Po której stronie chodnika powinno się chodzić? (pytam o stronę chodnika, a nie stronę drogi)
  Zauważyłem, że różowe praktycznie zawsze chodzą lewą, a faceci prawą.

  #pytanie #pytaniedoeksperta

  +: Cronox
 •  

  Tak się gra w Rosji (dywan na ścianie +8 do hardcoru)

  #gitara #rosja #sredniowiecze #heheszki

  źródło: youtube.com

 •  

  Mirki z #torun duża jest szansa na dostanie w ryj w okolicach Okólna/Letnia? Okolica wygląda jak prawdziwa wylęgarnia #patologiazewsi

  +: Cronox
 •  

  Linkuję najgłupszy tekst na tematy około-teologiczne, jaki czytałem. Gimboateistyczne wynurzenia z najgłębszych odmętów komentarzy na YouTube zdają się być przy tym wyżynami egzegezy. Artykuł popełnił muzułmanin i wygląda na to, że to nie troll.
  Nie wystawiam skierowań na onkologię: http://www.planetaislam.com/jezus/dbukrzyzowanie.html

  #januszeteologii #islam #chrzescijanstwo #biblia #rakinstant
  pokaż całość

  +: Kraschau, J..........n +2 innych
 •  

  Pierwsza bitwa Omahą, zapowiada się całkiem całkiem. Szkoda że brakuje ze 40tys. expa do Cleavlanda :/

  #wows

  źródło: omaha.jpg

  +: Cronox
 •  

  Mircy z #software i #hardware . Prześladuje mnie bluescreen jak na obrazku. Kiedyś wyskakiwał raz na jakiś czas, a teraz to jest praktycznie codziennie i to nie w stresie ale w losowych momentach, nawet jak nic się nie robi na komputerze. Nie wiecie jak sprawdzić co może być przyczyną? Podejrzewam, że sprzęt ale nie wiem co dokładnie.

  Parametry komputera:
  Intel Core 2 Quad Q6700
  GoodRAM 2x2GB DDR3
  Gigabyte Geforce GTS450
  Gigabyte GA-EP35C-DS3R
  zasilacz Corsair VS 450W (nowy)
  Windows 7 Home SP1

  Temperatury są ok. Dysk sprawdzałem HDDlife i żadnych problemów nie wykazał. Brak malware. Wszystko akutalizowane na bieżąco. Ramy dobrze siedzą w gniazdach. Kondensatory w porządku. W międzyczasie zmieniałem kartę z racji spalenia poprzedniej, nie wiem czy to nie jej wina.

  #pytanie #pytaniedoeksperta #komputery #informatyka #windows7 #windows
  pokaż całość

  źródło: i.imgur.com

  +: Cronox
 •  

  Pytanie do osób z #desw ew. #sredniowiecze #miecze

  Zastanawia mnie czas i forma dzisiejszych walk (oczywiście blossfechten) turniejowych, tego jakie ma to odniesienie do wyglądu prawdziwych pojedynków w średniowieczu. Jasne, że walki wtedy były krótkie, nie czerpię wiedzy z filmów. Jednak z reguły czas do padnięcia pierwszego punktu to kilka sekund wliczając w to chodzenie w kółko, punkty padają nierzadko już po pierwszym ataku czy uderzeniu w ogóle, a jak nie to we większości po pierwszej kontrze, walczący stale trafiają się jednocześnie itd. Pytanie jakie się nasuwa to to, czy może zawodnicy tak na prawdę nie czają walki, że każde nadlatujące uderzenie czy pchnięcie oznaczałoby dla nich 80% szans na śmierć lub obrażenia. Być może ze względu na punktową formę walk z rozejściami trochę rzadko trafiają się trafienia na czysto. Wygląda to trochę tak, jakby zawodnicy nie za bardzo przejmowali się albo nie potrafili zapanować nad tym, co będzie potem, jak już uderzą. Albo może wynika to z tego, że najczęściej stosuje się szkołę niemiecką, Liechtenauera, co ma tę swoją specyfikę. Jeśli nawet, to gdzie miejsce na wymyślne techniki tegoż, liczne następujące po sobie kontry, rzuty zapaśnicze, dźwignie, odbieranie broni? Czy był to tylko swego rodzaju chwyt marketingowy?

  No i oczywiście dochodzi jeszcze kwestia tego, że w prawdziwym pojedynku trafienie nie oznaczało śmierci, więc walki przez to mogły się przedłużać.
  pokaż całość

 •  

  Mirki z #filozofia znacie jakieś proste, mało obszerne podręczniki historii filozofii? Ważne, żeby skupiały się na opisie najważniejszych filozofów i szkół filozoficznych Europy od starożytności do współczesności.

  pokaż spoiler Pisząc mało obszerne nie mam na myśli 3 tomiszczy Tatarkiewicza itp.


  #ksiazki

  +: Cronox
 •  

  Ludzie zgadzają się, aby Bóg był wszędzie, tylko nie na swoim tronie. Zgadzają się, aby był On w swoim warsztacie, kształtował światy i tworzył gwiazdy. Zgadzają się, aby był tam, gdzie rozdziela się jałmużny, aby swoje rozdzielał i aby obsypywał nas swoimi dobrodziejstwami. Zgadzają się, aby podtrzymywał byt ziemi, trzymał jej słupy lub zapalał lampy nieba, lub rządził falami zawsze niespokojnego oceanu. Ale gdy Bóg wstępuje na swój tron, jego stworzenie zgrzyta zębami; i kiedy ogłaszamy panowanie Boga, Jego prawo, by czynił, jak chce, z tym, co Jego, by rozmieszczał swoje stworzenie tak, jak wydaje Mu się to najlepsze, bez pytania go o zdanie, wtedy właśnie syczymy i pomstujemy, i wtedy ludzie zatykają uszy na nasze zwiastowanie - bo Bóg na swoim tronie nie jest Bogiem, którego kochają.
  Charles H. Spurgeon

  #religia #chrzescijanstwo #protestantyzm #protestujacyprotestanci #cytatywielkichludzi
  pokaż całość

  +: nieumiemtanczyc, J..........n +2 innych
 •  

  Charles Haddon Spurgeon - XIX wieczny brytyjski pastor reformowanych baptystów zwany "księciem kaznodziejów". Jego kazania po dziś dzień zachwycają pięknem, głębią oraz prostotą przekazu. Na język polski przełożono kilkanaście jego kazań i kilka książek, wszystko znaleźć można na stronie http://www.spurgeon.one.pl/ (niektóre są też w wersji audio na YouTube)

  Poniżej przedstawiam wycinek kazania z 20 sierpnia 1871r. pt. "Chrystus jest wszystkim". Całość dostępna tutaj: http://www.spurgeon.one.pl/index.php?Kazania:CHRYSTUS_JEST_WSZYSTKIM

  Po pierwsze więc, KTO TĘ PRAWDĘ UZNAJE? Apostoł Paweł nie mówi, że Chrystus jest wszystkim we wszystkich dla każdego człowieka. Stwierdza natomiast, iż istnieje nowe stworzenie, w którym człowiek „odnawia się ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył”, gdzie zanikają wszelkie narodowe i obrzędowe różnice, a Chrystus staje się wszystkim i we wszystkich. Chrystus nie jest jednak wszystkim dla każdego człowieka. Niestety! Istnieje wielu osób w tym świecie, dla których Chrystus jest nikim. Prawie w ogóle o Nim nie myślą. Niektórzy ludzie niższego sortu posługują się Jego imieniem tylko po to, by przeklinać. Jeśli w ogóle mają jakąś religię, to jak u wielu, jest to tylko przejaw zadufanego w sobie zarozumialstwa, wykluczającego Zbawiciela. W wyznaniu wiary człowieka zadufanego w sobie nie ma miejsca na Zbawiciela grzeszników. Ten, który usprawiedliwia bezbożnych nic dla nich nie znaczy. Ludzie światowi, lekkomyślni, nieczyści i rozpustni nie pozwalają sobie na myślenie o świętym Odkupicielu. Być może ktoś taki jest tutaj obecny, i choć dzisiejszego poranka nie słyszy niczego innego prócz słów o Jezusie, powie: „Jakież to nużące” i ucieszy się, gdy przemówienie się zakończy. Jezus jest „korzeniem z suchej ziemi” dla ogromnej liczby ludzi. Nie widzą oni w Nim „żadnej postawy ani urody”, ani piękna, którego mogliby pożądać. Ach! Cóż uczynią, gdy im się objawi w chwale i mocy? Gdy przechodzili obok Jego krzyża, nie dostrzegli w Nim nic godnego uwagi. Nie będą mogli Nim jednak pogardzić, gdy staną skazani przed Jego tronem. O wy, którzy macie Jezusa za nic, ucałujcie Syna Bożego, aby nie zapłonął Jego gniew, i abyście nie zginęli, gdy Jego złość rozpali się jak płomień. Jeśli w dzisiejszym dniu nie macie Chrystusa, nie macie również pokoju i nigdy nie zaświta wam nadzieja! Dla duszy bez Chrystusa nie pozostaje nic prócz pełnego lęku oczekiwania na sąd i na ogień Jego gniewu. Mógłbym teraz przerwać swoje kazanie i powiedzieć: módlmy się za tych, którzy nie wierzą i żyją bez Chrystusa – aby już dłużej nie pozostawali w stanie potępienia.
  Istnieją inni ludzie w tym świecie, dla których Chrystus coś znaczy, choć niezbyt wiele. Bardzo chcieliby siebie zbawić, lecz skoro muszą wyznać swoje niedoskonałości, wykorzystują zasługi Chrystusa jako pewnego rodzaju wyrównanie swoich niewielkich wad. Choć ich szata jest niemal wystarczająco długa, przez doszycie do niej frędzli pochodzących z łaski Odkupiciela, staje się jednak taka, jakiej pragną. Zmawianie modlitw, chodzenie do kościoła, uczestniczenie w sakramentach i obchodzenie Wielkanocy – oto główne praktyki, na których polega wielu religijnych ludzi. Jeśli koło dyliżansu utknie nieco głębiej w koleinie, wówczas wzywają na pomoc Pana Jezusa, mając nadzieję, że swoim ramieniem wyciągnie je z dołu. Zwykle mawiają: „Musimy się starać jak najlepiej potrafimy, a Chrystus będzie naszym Zbawicielem; Bóg okaże nam swoje miłosierdzie”. Przyzwalają na to, by błogosławione i wystarczające dzieło oraz ofiara Zbawiciela wyrównały ich niepowodzenia. Wyobraźmy sobie, że dla nich jest to przejaw ogromnej pokory, iż posuwają się aż tak daleko! Jezus jest dla nich ‘zapchaj dziurą’ i niczym więcej. Nie wiem czy stan takich ludzi jest choć odrobinę bardziej godny pożądania niż tych, dla których Jezus jest nikim. Myślenie, iż przyszedł On po to by pomóc nam w zbawieniu siebie samych, mrzonki, że zbawia nas tylko częściowo, że dzieli chwałę za zbawienie z grzesznikiem, to nic innego tylko nikczemna pogarda i odrzucenie Chrystusa. Ci, którzy umieszczają grzesznika i Zbawiciela w jednym jarzmie, gdzie każdy wykonuje swoją część, ograbiają Chrystusa z całej Jego chwały. To prawdziwa grabież, gdy okrada się krwawiącego Baranka Bożego z nagrody za Jego agonię. „Ja sam tłoczyłem do kadzi, bo spośród ludów żadnego nie było ze mną”. W dziele zbawienia Jezus pozostaje sam. Zbawienie pochodzi od Pana. Jeśli Chrystus nie jest dla ciebie wszystkim, jest niczym. Nigdy nie zgodzi się na partnerstwo jako częściowy Zbawiciel ludzkości. Jeśli ma być czymś, musi stać się wszystkim; a jeśli nie jest wszystkim, jest dla ciebie niczym.
  Dla wielu ludzi, zupełnie nieświadomie, Jezus Chrystus znaczy wiele, a jednocześnie trudno im pojąć, iż jest On wszystkim we wszystkich. Mam na myśli poszukujące dusze, które mówią: „Zaufałbym Jezusowi dzisiejszego poranka, lecz nie mam odpowiednich uczuć”. Sądzisz więc, iż odrobina twojego uczucia może uzupełnić dzieło Zbawiciela, jak gdyby mogła ci ona pomóc. „Nie pokutowałem tak jak powinienem, więc nie mogę odpocząć w Jezusie”. Uważasz więc, że twoja pokuta może coś dodać do niedokończonego dzieła Zbawiciela. Być może jednym z najtrudniejszych zadań na świecie – tak trudnych, a nawet niemożliwych, że tylko Duch Święty może im sprostać - jest odwieść człowieka od myśli, że może coś uczynić lub stać się kimś by zapewnić sobie własne zbawienie. Grzeszniku! Jesteś pustką a Chrystus pełnią; jesteś brudem, a on oczyszczeniem; jesteś niczym, a On – wszystkim we wszystkich. Im szybciej się z tym zgodzisz, tym lepiej. Skończ z mówieniem: „Przyszedłbym do Zbawiciela, gdyby nie to lub tamto”, gdyż takie marudzenie tylko cię będzie zwodzić, opóźniać twoją decyzję lub zupełnie ciebie zniszczy. Przyjdź takim, jakim jesteś już teraz, a nawet w tym momencie, gdyż Chrystus nie jest prawie wszystkim, lecz wszystkim we wszystkich.
  Istnieją również tacy ludzie, którzy twierdzą, że Chrystus jest wszystkim w niektórych rzeczach, lecz nie zrozumieli jeszcze w pełni nauczania naszego fragmentu. Mówi on bowiem: „Chrystus jest wszystkim i we wszystkich”. Owszem, jest on wszystkim, jak sądzą, „w kwestii usprawiedliwienia”; On przebacza wszelki nasz grzech i przyobleka nas swoją sprawiedliwością. Jeśli jednak chodzi o nasze uświęcenie, to z pewnością my sami powinniśmy o nie zabiegać; a co dotyczy wytrwania, zależy ono całkowicie od naszego czuwania. Czyż nadal jednak nie jesteśmy zagrożeni? Czyż nie istnieją pewne elementy, które zależą wyłącznie od naszych cnót i dobroci?” Umiłowani! Niech Bóg broni bym miał wyrzec choć jedno słowo przeciwko gorliwemu czuwaniu, czy też przeciwko intensywnym wysiłkom. Błagam was jednak, abyście ich źle nie rozumieli, ani nie mówili, że ostateczne zbawienie wierzącego opiera się na ruchomym piasku. Jesteśmy zbawieni w Chrystusie i w Nim mamy pełnię. W Nim również jesteśmy uświęceni: „Który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością i poświęceniem i odkupieniem”. Chrystus jest wszystkim; nie tylko moim usprawiedliwieniem, lecz również i uświęceniem. Jest wszystkim – nie tylko pierwszym krokiem mojej wiary, lecz także ostatnim. „Jam jest alfa i omega [początek i koniec], mówi Pan”. Nie ma takiego miejsca między bramami piekła i bramami nieba, gdzie wierzący byłby zmuszony powiedzieć: „Chrystus mnie w tym miejscu zawiódł, więc muszę polegać na własnych wysiłkach”. Począwszy od gnojowiska naszego zepsucia aż po tron osiągniętej doskonałości, nie ma ani jednego momentu, z którym musielibyśmy poradzić sobie sami. Chrystus nasze zbawienie inicjuje, kontynuuje i kończy. Dotyczy to wszelkich jego elementów, wszystkich wieków oraz każdego mężczyzny i kobiety, którzy przyszli na ten świat i kiedykolwiek będą zbawieni. Nie ma takiej chwili, w której jakieś stworzenie powinno powoływać się na własne zasługi, wnosić własną siłę lub uzupełniać to, czego jeszcze brakuje. „Chrystus jest wszystkim i we wszystkich”. Święci są „doskonali w Chrystusie Jezusie”. Nasz Pan rzekł: „wykonało się” i wszystko zostało wykonane. Nie jest On jedynie sprawcą naszej wiary, lecz również jej dokończycielem. Jest wszystkim we wszystkich, a człowiek – niczym.
  Prawdę tę uznaje każdy wierzący. Istnieje wiele różnic wśród chrześcijan, lecz nie ma żadnej w kwestii tego podstawowego punktu. Niestety, kościół podzielił się na wiele części, lecz podziały nie mają wpływu na naszą zgodę w jednej kwestii: że Chrystus jest wszystkim. Nie okażę się zbyt surowy, jeśli powiem, że człowiek, który tej prawdy nie przyjmuje, nie jest chrześcijaninem, ani też nie wykażę się zbytnim liberalizmem, gdy oświadczę, że każdy, kto w tej prawdzie wytrwał, z pewnością jest człowiekiem wierzącym. Ten, kto ufa wyłącznie Chrystusowi, kto poddaje się Mu jako swojemu jedynemu nauczycielowi, królowi i Zbawicielowi, jest osobą zbawioną. Ten zaś, kto nie oddaje Chrystusowi chwały, choć mówi językami ludzkimi i anielskimi, choć posiada dar prorokowania i wszelkiej wiedzy, choć ma wszelką wiarę, potrafi przenosić góry i zdaje się mieć wszelkie cnoty, nie jest jednak chrześcijaninem, jeśli lekceważy Chrystusa i nie traktuje Go jak tego, który jest wszystkim we wszystkich. W nowym stworzeniu bowiem tylko jedna rzecz wyróżnia człowieka odrodzonego, a mianowicie, że „Chrystus jest wszystkim we wszystkich”, bez względu na to kim może On być dla innych.

  #religia #chrzescijanstwo #protestantyzm #protestujacyprotestanci #cytatywielkichludzi #kazanienadzis
  pokaż całość

  źródło: evangelicalorphan.files.wordpress.com

 •  

  Kupiłem dzisiaj antologię Thiefa za 10zł w Auchanie, w sumie dobra oferta, bo seria świetna, przynajmniej tak ją wspominam. Czar trochę prysł po zderzeniu z przedpotopową grafiką ale od czego są mody. Łatwo i szybko zainstalowałem HD mod i oto proszę jak wygląda Thief jedynka:

  #gry #grypc #thief #staregry

  źródło: i.imgur.com

 •  

  Kolejna emocjonująca gra, tym razem było to PvP. Po jednej stronie stanęły grupy Lincoln Force i Onyks, a po drugiej Legion i PJO.

  Specyfika pustynnych i górzystych krajobrazów Takistanu sprzyjała nagłym zasadzkom i pojawiającym się znikąd snajperom. Marines, choć wyposażeni w śmigłowiec mieli twardy orzech do zgryzienia.

  #arma2 #arma2coop #coop #gry #grypc pokaż całość

  źródło: youtube.com

...to tylko najnowsze aktywności użytkownika szalonyjogurt

Zobacz wszystkie dodane znaleziska, komentarze i wpisy korzystając z menu powyżej.