matwes
#koronawirus #covid19 #2019ncov #epidemia #kryjryj #codziennykryjryj

Obywatelu! Obroń się przed mandatem i spustoszeniem w portfelu, zrób #zakryjmorde jak wychodzisz z domu. No chyba, że jesteś przedstawicielem kogoś typu #patologiazmiasta #patologiazewsi to jest Ci wszystko jedno jak natkniesz się na #policja.

43/44
Od północy 20 kwietnia 2020 roku jest obowiązek zakrywania nosa i ust w miejscach ogólnodostępnych, z pewnymi wyjątkami o czym mówi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. - niżej fragment i link do pełnego tekstu.

Na konferencji Premiera w dniu 27 maja 2020 zapowiedziano zniesienie obowiązku noszenia maseczek od 30 maja 2020, pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Czekamy na rozporządzenie w tej sprawie. Póki co ten gówno spam, który ludzie uwielbiają blokować pojawi się tylko dziś i jutro.

§ 17. 1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695), ust i nosa:
1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 4, oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
b) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
c) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
d) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania.


2. Obowiązku określonego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku:
1) pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, o którym mowa w pkt 2, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie;
2) dziecka do ukończenia 4. roku życia;
3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią ob-sługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania;
5) kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu w rozumieniu odpowiednio art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 tej ustawy albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób zapewniają oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
6) kierującego statkiem, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 4, jeżeli urządzenie sterowe znajduje się w osobnym pomieszczeniu albo armator statku zapewni oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
7) kierowców wykonujących przewozy drogowe w załodze;
8) sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;
9) żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności;
10) osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej;
Dziennik Ustaw – 16 – Poz. 878
11) sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport na terenie obiektów, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2;
12) osoby przebywającej na terenie lasu;
13) jazdy konnej.


3. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku:
1) konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia;
2) umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą;
3) spożywania posiłków lub napojów w lokalu, ogródku gastronomicznym, wydzielonej strefie gastronomicznej, o których mowa w § 7 ust. 4.


źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000878/O/D20200878.pdf
Dark_ness
#polityka #tanajno #libertarianizm #strajkprzedsiebiorcow #policja

Znieść nietykalność funkcjonariuszy

Organizator sobotniego (i zeszłotygodniowego) protestu ulicznego w Warszawie, kandydat w niedawno nieodbytych (i być może również w najbliższych) wyborach na Prezydenta RP, Paweł Tanajno, został zatrzymany na 48 godzin przez policję z podejrzeniem naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza. Z dostępnych publicznie nagrań oraz komunikatów samej policji wynika, że to naruszenie nietykalności miało nastąpić w wyniku dość przypadkowego zderzenia z policjantem na chodniku (wygląda wręcz tak, jakby policjant specjalnie się „podstawił” do zderzenia) lub – być może – w wyniku próby przepchnięcia się przez kordon policjantów uniemożliwiający mu swobodę poruszania się (od 5:30).
Wygląda to na wykorzystanie przepisu kodeksu karnego przewidującego karalność naruszania nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego do prześladowania przeciwnika politycznego.
Dzień wcześniej minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński stwierdził, że „jeżeli ktoś ośmieli się podnieść rękę na polskiego policjanta, który w imieniu obywateli wykonuje czynności służbowe, nie może liczyć na bezkarność” i że „jeżeli chodzi o plany resortu w zakresie znieważania policjantów, czy też czynnych napaści, to uważamy, że kary w tym zakresie są zbyt małe i będziemy prowadzili działania zmierzające do ich podwyższenia”.
A ja uważam, że przypadek Pawła Tanajny (nie jest on pierwszym polskim politykiem, przeciwko któremu w ostatnich latach podniesiono takie zarzuty w związku z zachowaniem podczas demonstracji – wcześniej był np. Władysław Frasyniuk (jego sprawa została w pierwszej instancji warunkowo umorzona, złożył apelację), a za rządów poprzedniej koalicji np. działacz Ruchu Narodowego Marcin Falkowski (skazany w 2015 r. na pół roku więzienia, a potem po wstrzymaniu kary przez Zbigniewa Ziobrę i uznaniu kasacji uniewinniony) czy Robert Biedroń, uniewinniony w obu instancjach) pokazuje, że art. 222 powinien z kodeksu karnego zniknąć, a w zamian należałoby zmodyfikować jedynie art. 217a, tak, by karalne było naruszenie nietykalności cielesnej każdego – nie tylko funkcjonariusza publicznego – w związku z podjętą przez niego interwencją na rzecz ochrony bezpieczeństwa ludzi, ochrony bezpieczeństwa lub porządku publicznego, ale tylko wtedy, gdy jest to naruszenie nietykalności w celu spowodowania fizycznej krzywdy. Wtedy trudniej byłoby wszczynać sprawy z oskarżenia publicznego za zwykłe (nawet prawdziwe, a nie wymyślone) szarpanie się z policjantem, odpychanie go, wyrywanie mu się czy przepychanie przez kordon.
Coś takiego proponowałem jeszcze w 2017 r. i gotowy projekt ustawy (znosi też przepisy przewidujące karalność znieważenia funkcjonariusza publicznego, konstytucyjnego organu RP, Prezydenta RP* czy głowy obcego państwa lub dyplomatów i ściganie tego z oskarżenia publicznego) jest nadal dostępny na stronie Stowarzyszenie Libertariańskie.
Może jacyś posłowie się tym zainteresują i wniosą kontrprojekt dla propozycji MSWiA?

*Parę dni temu pojawiła się wiadomość o ściganiu przez prokuraturę sprawcy obraźliwego dla Andrzeja Dudy komentarza na internetowej stronie Radia Łódź, a w lutym również w Łodzi – najwyraźniej prokuratorzy tam są na to wyjątkowo wyczuleni – postawiono mieszkańcowi tego miasta zarzut znieważenia Prezydenta RP transparentem.

Źródło
+10
grishko
27 maja 2020, Bielsko-Biała, ul. Warszawska, godz. 11.40 - Dwa uszkodzone auta, wysoki mandat dla sprawcy, to bilans przedpołudniowej kolizji dwóch aut na Rondzie Solidarności w Bielsku-Białej. Czternastoletni mercedes poszkodowanej kobiety był w perfekcyjnym stanie. Do dziś... Więcej: https://bit.ly/2yCP7iZ

#bielskobiala #strazpozarna #policja #wrd #kolizja #rondosolidarnosci #czerwoneswiatlo #bielsko
+1
Pytacz92
Po pee your pants challenge przyszedł czas na niszczenie aut, na które przez całe swoje życie nie zarobią. Na szczęście jest tylko jedno auto na fotach, z którym wiąże się ich przyszłość XD

#carswag #swag #instagramcontent #instagram #policja #kwiatmlodziezypolskiej #warszawa #dzieci #motoryzacja #stulejacontent
+4
Rafikov
W moim mieście #kedzierzynkozle #policja pokazuje swoje niesamowite kompetencje. 21 maja miała miejsce bójka ludzi z cyganami na najbardziej patologicznej ulicy miasta. Niby standard, ale od tego czasu:

- wyciekł do internetu film przedstawiający bójkę uliczną zarejestrowany kamerami monitoringu miejskiego, jednakże było nagranie wykonane telefonem komórkowym, owego monitoringu miejskiego komentowane przez policjantów, gdzie padały imiona i nazwiska. Zatem jakiś policjant nagrał sobie filmik i przesyłał nie wiadomo komu i ktoś puścił farbę,
- dziś hit zamieszczony w obrazku xDDDDD
+5
galaxybear
Wreszcie dotrwalismy do czasów gdzie ludzie zaczynaja nienawidzić policje, nawet w Polsce, wreszcie! (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
#usa #polska #policja
matwes
#koronawirus #covid19 #2019ncov #epidemia #kryjryj #codziennykryjryj

Obywatelu! Obroń się przed mandatem i spustoszeniem w portfelu, zrób #zakryjmorde jak wychodzisz z domu. No chyba, że jesteś przedstawicielem kogoś typu #patologiazmiasta #patologiazewsi to jest Ci wszystko jedno jak natkniesz się na #policja.

42/∞
Od północy 20 kwietnia 2020 roku jest obowiązek zakrywania nosa i ust w miejscach ogólnodostępnych, z pewnymi wyjątkami o czym mówi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. - niżej fragment i link do pełnego tekstu.

§ 18. 1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695), ust i nosa:
1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
b) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji pub-licznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
c) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
d) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania.


2. Obowiązku określonego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku:
1) pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, o którym mowa w pkt 2, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie;
2) dziecka do ukończenia 4. roku życia;
3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania;
5) kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 tej ustawy albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób zapewniają oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
6) duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, a w przypadku braku duchownego – innej osoby sprawującej kult religijny, podczas jego sprawowania;
7) żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności;
8) osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej;
9) osoby przebywającej na terenie lasu.


3. Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek, o którym mowa w ust. 1, przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli stanowisko kasowe lub miejsce prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług, na którym wykonuje ona czynności zawodowe, jest oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

4. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku:
1) konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia;
2) umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą.


źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000069701.pdf
+2
Trzesidzida
Powiem wam że dynamika życiowych zmian nieraz potrafi mocno zaskoczyć (ʘ‿ʘ)

#takbylo #policja #polityka
+4
Laargoo
Halo #policja ? Proszę przyjechać na #twitter bo ktoś wam wrzucił hiperłącze.

#polska #wtf #dojnazmiana
+5
grishko
26 maja 2020, Bielsko-Biała, al. Gen. Andersa, godz. 16.20 - Wszystkie służby wysłano po otrzymaniu zgłoszenia, z którego wynikało, że doszło do zderzenia dwóch samochodów i jedna osoba jest zakleszczona w aucie. Po dojeździe na miejsce okazało się, że w tym samym miejscu doszło do dwóch zdarzeń drogowych. Kierowcę opla uwolnili strażacy, został odwieziony do szpitala. Więcej: https://bit.ly/3c8AZvA

#bielskobiala #strazpozarna #jrg #policja #wrd #pogotowieratunkowe #kierowcy #bielsko
+2
maxwol
To już idzie za daleko, przez ostatnią nagonkę na policję nawet zaczęto stawiać znaki ze strefami wolnymi od policji ://

#policja #pasjonaciubogiegozartu #heheszki #pdk
+14
dlamniesiepodoba
Takie moje przemyślenia co do #policja i tego, co się w ostatnim czasie dzieje w #polska. Osobiście nigdy nie traktowałem policji jako wroga, a jej poszczególnych funkcjonariuszy jako kogoś, do kogo z góry nie mam szacunku i zaufania. Owszem, zdania nie miałem za dobrego, moja opinia była z grubsza taka, że kiedy potrzebujesz pomocy, to jej raczej nie dostaniesz - jest olewanie, zamiatanie sprawy pod dywan, niewykrycie sprawcy itp., za to kiedy popełniasz jakąś pierdołę typu przejście na czerwonym po pustej jezdni to mandat wypiszą ci bardzo chętnie i bez zbędnej zwłoki. Mimo tego nigdy jednak nie miałem poczucia pogardy wobec konkretnego funkcjonariusza, z którym z jakiegoś powodu się stykam - za każdym razem dostawali ode mnie czystą kartę i z reguły było spoko.

Jednak teraz, po tym, co widzę codziennie w różnego rodzaju źródłach, żaden funkcjonariusz policji nie może liczyć na mój szacunek, wyrozumiałość, ludzkie podejście i elementarne zaufanie. Łapanki i pytanie ludzi, dokąd i po co się przemieszczają, wyganianie z własnych działek, absurdalne kary za pierdoły, fizyczne wyżywanie się (tak jak na tej dziewczynie, która szła na trening), pacyfikowanie przedsiębiorców, pilnowanie skrzynki karakana i legitymowanie ludzi przechodzących obok? Wam totalnie odjebało. Polityczne naciski to jedno - problem w tym, że wielu z was, drodzy milicjanci (tak, używam tego słowa świadomie i tak będziecie teraz przeze mnie i wielu innych nazywani) robi to sama z siebie. Sami z siebie represjonujecie, podejmujcie żenujące interwencje i nie macie żadnego problemu z byciem polityczną milicją na usługach PiSu. To mnie w zasadzie zawsze dziwiło - nieważne, jak bardzo zjebana i represyjna władza, to zawsze znajdzie się wielu chętnych, żeby jej służyć. Takich chętnych mieliśmy w czasach ZOMO, mamy ich teraz i - nie miejcie co do tego ŻADNYCH wątpliwości - będziemy ich mieli wtedy, kiedy popłyniemy w stronę dyktatury jeszcze bardziej. Nawet, kiedy padnie rozkaz strzelania do ludzi.

Współczuję wszystkim nie-milicjantom, którzy w tym całym szaleństwie zachowali resztki przyzwoitości, ale przykro mi - każda służba mundurowa zawsze jest oceniana przez pryzmat całej formacji. Policja nie jest tu wyjątkiem, a jej ocena jest obecnie fatalna. Teraz od większości zwykłych obywateli macie wielkie HA TFU i sami sobie na to zapracowaliście. Pamiętajcie - to, co robicie, kiedyś do was wróci.

#polska #polityka #policja #koronawirus
+12
xandra
Tak narzekacie na mi... policję, że taka zła i niedobra. I co teras?

#heheszki #humorobrazkowy #policja
+52
KsiadzMichal
Teraz to niech spierdalają. Zomowcy wyniuchali, że idzie zmiana władzy, więc zaczęło się merdanie ogonkiem i udawanie dobrego pieska.
#policja #bekazmilicji #bekazpisu #bekazubeka #koronawirus
+388
Conscribo
pijta ze mną soczek. Umorzyli mi sprawę za posiadanie ze względu na niską szkodliwość czynu.

pokaż spoiler Miałem wtedy 4.25g nepa przy sobie
Jakość predatora to jest pure jak widać po badaniach w labie

#narkotykizawszespoko #policja
+55
saakaszi
Prorektor ds. kształcenia i studentów prof. dr hab. Ryszard Koziołek z Uniwersytetu Śląskiego odniósł się do przesłuchania studentów przez policję i prawników Ordo Iuris w sprawie Ewy Budzyńskiej, która na swoim wykładzie posługiwała się antynaukowymi treściami mówiąc min. o antykoncepcji, którą zrównała z aborcją. To studenci wnieśli skargę na wykładowcę. Według uczelni działania policji i Ordo Iuris to ingerencja w jej autonomię i nie ma do nich żadnych podstaw.

Z głębokim zaniepokojeniem odbieramy podejmowane przez organy ścigania przesłuchiwanie studentów, którzy zdecydowali się wnieść skargę na budzące ich sprzeciw treści zajęć prowadzonych przez Panią dr hab. Ewę Budzyńską. Skarga ta stanowi przedmiot postępowania prowadzonego przez niezależną komisję dyscyplinarną UŚ, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami. Nie ma żadnych podstaw, aby wątpić w rzetelność i bezstronność działań tej komisji. Czynności organów ścigania podejmowane w czasie, gdy toczy się nadal postępowanie przed organami uczelni, są odbierane przez wielu członków wspólnoty naszego Uniwersytetu, jako ingerujące w autonomię funkcjonowania jego organów. Powinny one realizować powierzone im przez prawo zadania w sposób nieskrępowany, z poszanowaniem zasad wolności słowa, autonomii uczelni oraz podstawowych wartości, jakie szanowane winny być w Uniwersytecie. Władze uczelni nie mają formalnej możliwości udziału w czynnościach procesowych organów ścigania, jednakże uważnie obserwują sposób ich prowadzenia oraz należyte respektowanie praw i wolności uczestników tego postępowania. Każdy członek wspólnoty naszej uczelni może liczyć na wszelkie dostępne i zgodne z prawem formy wsparcia i pomocy.

https://us.edu.pl/komunikat-prorektora-ds-ksztalcenia-i-studentow/

#neuropa #bekazprawakow #bekazkatoli #policja #prawo #polska #4konserwy #nauka #aborcja
+496
grishko
25 maja 2020, Pisarzowice, ul. Bielska, godz. 21.20 - Sporo szczęścia miał 25-letni kierowca osobówki, który osobowym lexusem trafił w dwa drzewa i hydrant. Więcej: https://bit.ly/36vbJi7

#pisarzowice #policja #wrd #lexus #chodnik #drzewa #hydrant
matwes
#koronawirus #covid19 #2019ncov #epidemia #kryjryj #codziennykryjryj

Obywatelu! Obroń się przed mandatem i spustoszeniem w portfelu, zrób #zakryjmorde jak wychodzisz z domu. No chyba, że jesteś przedstawicielem kogoś typu #patologiazmiasta #patologiazewsi to jest Ci wszystko jedno jak natkniesz się na #policja.

41/∞
Od północy 20 kwietnia 2020 roku jest obowiązek zakrywania nosa i ust w miejscach ogólnodostępnych, z pewnymi wyjątkami o czym mówi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. - niżej fragment i link do pełnego tekstu.

§ 18. 1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695), ust i nosa:
1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
b) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji pub-licznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
c) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
d) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania.


2. Obowiązku określonego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku:
1) pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, o którym mowa w pkt 2, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie;
2) dziecka do ukończenia 4. roku życia;
3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania;
5) kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 tej ustawy albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób zapewniają oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
6) duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, a w przypadku braku duchownego – innej osoby sprawującej kult religijny, podczas jego sprawowania;
7) żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności;
8) osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej;
9) osoby przebywającej na terenie lasu.


3. Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek, o którym mowa w ust. 1, przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli stanowisko kasowe lub miejsce prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług, na którym wykonuje ona czynności zawodowe, jest oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

4. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku:
1) konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia;
2) umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą.

źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000069701.pdf
projektjutra
150 km/h na drodze szybkiego ruchu w Norwegii= bezwarunkowe więzienie.
W Norwegii na drogach szybkiego ruchu obowiązuje 90 km/h, nawet przy idealnych warunkach wystarczy pojechać tam 150 km/h i w przypadku złapania przez policję czy fotoradar/odcinkowy pomiar (, a o to nie trudno, bo jest ich mnóstwo) na pewno pójdzie się do więzienia- jest to kara bezwarunkowa oraz obowiązuje także dla obcokrajowców. Minimum 18 dni, nie raz jednak wiele miesięcy.
Za niższe przekroczenie prędkości są prace społeczne, a za jeszcze niższe np. wielotysięczne mandaty (np. ponad 5000 zł w przeliczeniu).
Przy tym wszystkim obowiązują jednocześnie punkty karne oraz odbieranie prawa jazdy- najczęściej na parę lat. Prawo jazdy jest odbierane przez policję na miejscu i nie można kontynuować podróży, należy zostawić auto w miejscu zatrzymania. Co więcej- policja może zabrać prawo jazdy (jednak tylko do 14 dni), gdy ma jedynie podejrzenie popełnienia wykroczenia, które może skutkować zabraniem prawa jazdy, nie musi mieć na to dowodów w danej chwili.
Gdy jednak przekroczenie prędkości jest bardzo duże to sprawa może znaleźć się w sądzie i można stracić prawo do prowadzenia pojazdów w Norwegii na całe życie- takie przypadki zdarzają się co jakiś czas, np. ostatnio tak się stało, że ktoś jechał 120 km/h po prostej drodze przy ograniczeniu 40- 2,5 miesiące więzienia i stracił dożywotnio prawo jazdy.
Oczywiście limity są różne na różnych drogach, na autostradzie prawo jazdy traci się od 141 km/h lub 150 km/h (tam jest limit 100-110 na autostradach), a więzienie jest od 156 i 175. W mieście do więzienia idzie się od 96, a prawo jazdy na wiele lat traci się od 76.
Więcej można poczytać na stronie pewnego Norwega, który opisuje też mandaty w całej Europie.

http://www.speedingeurope.com/norway/

#norwegia #policja #prawo #polityka #ciekawostki #samochody #transport #motoryzacja
+10
MamByleJakiNick
#heheszki #humorobrazkowy #tanajno #policja

1:0 dla Tanajno ( ͡° ͜ʖ ͡°)
+35
BlackBlack
Za każdym jebanym razem

#seriale #w11 #memy #nostalgia #policja
+5
OsraneMajtyXD
Jak widać, większość pielgrzymów nie ma maseczek, nie są też zachowane odległości między ludźmi.
Moze #policja ich zaaresztuje czy są równi i równiejsi?

pokaż spoiler https://lowiczanin.info/ruszyli-mimo-hejtu-ich-poprzednikow-nie-zatrzymala-nawet-wojna/

#polityka #bekazpisu #bekazkatoli
+86
rbk17
#kodeksdrogowy #drogowka #prawo #sopot #policja #fotoradary #pytanie

W 2012 w Sopocie wprowadzono ograniczenie prędkości dla rowerów do 10 km/h, już nie mówiąc jakie to absurdalne skąd rowerzyści mają wiedzieć ile jadą - liczniki nie są obowiązkowe? Bardziej mnie nurtuje czy prezydent miasta ma takie kompetencje aby kreować własny kodeks drogowy i ograniczać rowerzystów czy kierowców jak mu się podoba, zgodne to jest w ogóle z prawem?

https://sopot.naszemiasto.pl/ograniczenie-predkosci-w-sopocie-po-rowerzystach-czas-na/ar/c4-1556533
+3
KapturekTermokurczliwy
Nowy zestaw #lego polska #policja już wkrótce w sklepach.
#strajk
+186
Typowy_Janusz_z_brzuchem
Całe szczescie, ze nasza ukochana milicja pilnuje kryminalistów przechodzacych na czerwonym świetle, gdyby nie oni nie czułbym sie bezpiecznie.
#wroclaw #policja #p0licja
+30
Scyzorex
Twórczość własna ( ͡º ͜ʖ͡º)
#heheszki #polityka #policja #tanajno
+34
matwes
#koronawirus #covid19 #2019ncov #epidemia #kryjryj #codziennykryjryj

Obywatelu! Obroń się przed mandatem i spustoszeniem w portfelu, zrób #zakryjmorde jak wychodzisz z domu. No chyba, że jesteś przedstawicielem kogoś typu #patologiazmiasta #patologiazewsi to jest Ci wszystko jedno jak natkniesz się na #policja.

40/∞
Od północy 20 kwietnia 2020 roku jest obowiązek zakrywania nosa i ust w miejscach ogólnodostępnych, z pewnymi wyjątkami o czym mówi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. - niżej fragment i link do pełnego tekstu.

§ 18. 1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695), ust i nosa:
1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
b) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji pub-licznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
c) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),
d) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania.


2. Obowiązku określonego w ust. 1 nie stosuje się w przypadku:
1) pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, o którym mowa w pkt 2, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie;
2) dziecka do ukończenia 4. roku życia;
3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;
4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach), o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b i c, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania;
5) kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 i 9 tej ustawy albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób zapewniają oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
6) duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, a w przypadku braku duchownego – innej osoby sprawującej kult religijny, podczas jego sprawowania;
7) żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności;
8) osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej;
9) osoby przebywającej na terenie lasu.


3. Osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek, o którym mowa w ust. 1, przez zakrywanie ust i nosa przy pomocy przyłbicy, jeżeli stanowisko kasowe lub miejsce prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług, na którym wykonuje ona czynności zawodowe, jest oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

4. Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku:
1) konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia;
2) umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą.


źródło: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000069701.pdf
Kempes
#heheszki #polska #bekazpisu #bekazlewactwa #polska #policja #polityka

3 miesiące i neobolszewia #pis zmieniła całkowicie obraz polskiej policji w oczach suwerena...
+148
N4ght
Marzę o tym żeby móc na widok policjanta odetchnąć z ulgą i pomyśleć, że jestem bezpieczny.

#policja #oswiadczenie #pdk #przemyslenia
+10
hehtor
Policja pomaga iść pijanemu koledze. Bonus w komentarzu.

#protest #policja #strajkprzedsiebiorcow #pis #koronawirus #milicja
+3
Gon70
Protest żółtych kamizelek, wersja polska.

#protest #polityka #policja #bekazpisu
+5
lucjusz_m
Nie byłym taki pewien, co do tego jak będą się zachowywać sądy w sprawach mandatów za niezakrywanie twarzy i na jakich przepisach będą się opierać. Tak się składa, że w przyszłym tygodniu będę odwiedzał czytelnie akt w sądzie w Szczecinie. Pani odpowiedzialna za umawianie terminów powiedziała, że aby wejść do budynku sądu, to obowiązkowa jest maseczka na twarz i rękawiczki.

Patrzcie jak wyglądają najnowsze zarządzenia sądów w Szczecinie

Sąd apelacyjny : https://www.szczecin.sa.gov.pl/funkcjonowanie-sadu-w-okresie-od-dnia-21-maja-2020-r-do-odwolania,new,mg,150.html,596

Powołują się właśnie na rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku.

Na rozprawę wejść mogą wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa lub wielokrotnego użytku, odzież lub część odzieży, kask ochronny, przyłbicą w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Osłonę twarzy można zdjąć jeżeli tak zarządzi prowadzący rozprawę (szczególnie w celu potwierdzenia tożsamości).

No i co, według prezes Beaty Górskiej (z nadania Ziobry) - rozporządzenie obowiązuje i to w taki sposób, że jak ze względow zdrowotnych nie możesz zaktywać ust i nosa, to musisz nosić przyłbicę!

Czyli – stan zdrowotny nie pozwala na zakrywanie twarzy i nosa, ale nie posiadasz przyłbicy, to blokują ci prawo do sprawiedliwego procesu w tym kraju.

A jak to wygląda w sądzie rejonowym w Szczecinie?

Tutaj nie powołują się na rozporządzenie z 16 maja, ale na art.54 ust. 2 - Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Musisz a) zakrywać twarz i nos bez względu na stan zdrowia b) poddać się pomiarowi temperatury c) poddać sie dezynfekcji.
Wszystko to pod rygorem niewpuszczenia do sądu i odebrania ci prawa do procesu, czytania akt itd.

#prawo #koronawirus #policja
+1
repostuje
Policjanci z Wrocławia mieli pojechać jako wsparcie podczas protestu przedsiębiorców. Nie pojechali.

https://tvn24.pl/wroclaw/koronawirus-w-polsce-mieli-jechac-na-protest-przedsiebiorcow-80-policjantow-z-wroclawia-na-zwolnieniach-lekarskich-4592742

- Wielu z nas nie chciało brać w tym udziału. Nie wszyscy zgadzają się z tym, że mielibyśmy legitymować i karać mandatami ludzi, którzy wychodzą po prostu zaprotestować - mówił "GW" jeden z funkcjonariuszy.

#protest #warszawa #wroclaw #policja
+532
Anon_wluj
@Sierzant_Bagieta wypowiedz się może?
Ale to chyba tylko specjalni co bronią interesów Jarka mają ;)

#policja #polityka #strajkprzedsiebiorcow
+2
Andreth
Jeszcze niedziela nie minęła, ale chyba czegoś równie kompromitującego już dziś nie zobaczycie.

#policja #bekazpolicji #rpo #twitter #strajkprzedsiebiorcow
+23
Pokaż następne