•  

  Nie chcę krakać, ale prezes komputronika ma sporo racji:

  Kom­pu­tro­nik ocze­ku­je dal­szych wzro­stów sprze­da­ży w naj­bliż­szych ty­go­dniach, zwłasz­cza w ob­li­czu spo­dzie­wa­nych póź­niej pod­wy­żek na rynku elek­tro­ni­ki w Pol­sce, po­in­for­mo­wał pre­zes Woj­ciech Bucz­kow­ski. We­dług niego klien­ci mogą sko­rzy­stać na tań­szych za­ku­pach z za­pa­sów sprzę­tu na IV kwar­tał.

  "Rów­nież naj­bliż­sze ty­go­dnie po­win­ny przy­nieść wzro­sty sprze­da­ży, zwłasz­cza jeśli klien­ci od­po­wied­nio za­re­agu­ją na pro­gno­zy cen do­ty­czą­ce rynku elek­tro­ni­ki w Pol­sce. Znacz­ne pod­wyż­ki cen wią­zać się będą ze wzro­stem kursu do­la­ra ame­ry­kań­skie­go. W ciągu ostat­nie­go pół­ro­cza był to wzrost o ponad 20%, na­to­miast tylko w ostat­nim mie­sią­cu kurs wzrósł o bli­sko 10%. Nie ma wąt­pli­wo­ści, że sy­tu­acja ta bar­dzo szyb­ko znaj­dzie od­zwier­cie­dle­nie w ce­nach" - po­wie­dział Bucz­kow­ski, cy­to­wa­ny w ko­mu­ni­ka­cie.

  Dodał, że to­wa­ry z no­wych do­staw, które na skle­po­wych pół­kach po­ja­wią się na prze­ło­mie stycz­nia i lu­te­go, z pew­no­ścią będą już droż­sze. We­dług niego, klien­ci po­win­ni po­spie­szyć się z za­ku­pa­mi, by jesz­cze w niż­szych ce­nach za­ku­pić sprzęt z za­pa­sów, jakie sprze­daw­cy po­czy­ni­li na czwar­ty kwar­tał.

  Dolar jest po 3.60, raczej nie ma co się spodziewać obniżek kursu w najbliższym czasie.
  #pustulkowelaptopy

Gorące dyskusje ostatnie 12h

Advertisement