Gorące dyskusje ostatnie 12h

 • avatar

  Jest wiele gałęzi anarchizmu, wiele nurtów, teorii i ideologii, ale łączy nas wszystkich jedna postawa: #anarchizm jest teorią polityczną dążącą do stworzenia społeczeństwa, w którym jednostki swobodnie współpracują ze sobą jako równe sobie. Jako taki anarchizm zwalcza wszelkie formy hierarchicznej kontroli – czy to przez państwo, czy też przez kapitalistę – zarówno jako szkodliwe dla jednostki i jej odrębności, jak i niepotrzebne.

  Anarchizm Komunistyczny to filozofia polityczna i anarchistyczna szkoła myślenia, która opowiada się za zniesieniem państwa, kapitalizmu, pracy najemnej i własności prywatnej (przy jednoczesnym zachowaniu szacunku dla własności osobistej, wraz z przedmiotami, towarami i usługami będącymi własnością zbiorową) na rzecz wspólna własność środków produkcji i demokracji bezpośredniej, a także horyzontalna sieć rad robotniczych, których produkcja i konsumpcja opiera się na naczelnej zasadzie „Od każdego według jego zdolności, każdemu według jego potrzeb”. Niektóre formy anarcho-komunizmu, takie jak anarchizm powstańczy, są pod silnym wpływem egoizmu i radykalnego indywidualizmu, wierząc, że anarcho-komunizm jest najlepszym systemem społecznym dla urzeczywistnienia wolności jednostki. Większość anarchokomunistów postrzega anarcho-komunizm jako sposób na pogodzenie opozycji między jednostką a społeczeństwem. #komunizm

  Anarchizm Kolektywistyczny jest rewolucyjną doktryną socjalistyczną i anarchistyczną szkołą myślenia, która opowiada się za zniesieniem zarówno państwowej, jak i prywatnej własności środków produkcji, ponieważ przewiduje w jej miejsce zbiorowe posiadanie środków produkcji, kontrolowane i samodzielnie zarządzane przez producentów i samych pracowników. Niezależnie od nazwy, kolektywizm anarchizm jest postrzegany jako mieszanka indywidualizmu i kolektywizmu. Jeśli chodzi o kolektywizację środków produkcji, anarchizm kolektywistyczny pierwotnie przewidywał, że robotnicy będą się buntować i siłą kolektywizować środki produkcji. Kiedy już dojdzie do kolektywizacji, pieniądze zostaną zniesione i zastąpione dokumentami roboczymi, a pensje pracowników zostaną ustalone w demokratycznych organizacjach dobrowolnego członkostwa na podstawie trudności w pracy i ilości czasu, jaki poświęcili na produkcję. Te pensje byłyby przeznaczone na zakup towarów na wspólnym rynku. Kontrastuje to z anarcho-komunizmem, w którym płace byłyby zniesione, a jednostki swobodnie zabierałyby towary z magazynu „każdemu według jego potrzeb”. #kolektywizm

  Anarchizm Syndykalistyczny jest filozofią polityczną i anarchistyczną szkołą myślenia, która postrzega rewolucyjny przemysłowy unionizm lub syndykalizm jako metodę dla robotników w społeczeństwie kapitalistycznym do zdobycia kontroli nad gospodarką, a tym samym kontrolowania wpływów w szerszym społeczeństwie. Ostatecznym celem syndykalizmu jest zniesienie systemu płac, uznając go za niewolnictwo płacowe. Dlatego teoria anarchosyndykalistyczna ogólnie koncentruje się na ruchu robotniczym. Podstawowymi zasadami anarchosyndykalizmu są solidarność, akcja bezpośrednia (akcja podejmowana bez ingerencji osób trzecich, takich jak politycy, biurokraci i arbitrzy) oraz demokracja bezpośrednia, czyli samorząd robotniczy. Anarchosyndykaliści uważają, że ich teorie ekonomiczne stanowią strategię ułatwiania samozatrudnienia proletariatu i tworzenia alternatywnego, spółdzielczego systemu gospodarczego z demokratycznymi wartościami i produkcją skoncentrowaną na zaspokajaniu ludzkich potrzeb. Anarchosyndykaliści uważają, że głównym celem państwa jest obrona własności prywatnej w postaci dóbr kapitałowych, a tym samym ekonomicznych, społecznych i politycznych przywilejów. Utrzymując ten status quo, państwo odmawia większości swoim obywatelom możliwości korzystania z niezależności materialnej i wynikającej z niego autonomii społecznej. Odzwierciedlając anarchistyczną filozofię, z której czerpie swoją główną inspirację, anarchosyndykalizm koncentruje się na idei, że władza deprawuje i że każda hierarchia, której nie można uzasadnić etycznie, musi zostać zdemontowana lub zastąpiona zdecentralizowaną egalitarną kontrolą. #syndykalizm

  Mutualizm to anarchistyczna szkoła myślenia i teorii ekonomicznej, która opowiada się za społeczeństwem socjalistycznym opartym na wolnym rynku i użytkowaniu, tj. Normach dotyczących okupacji i użytkowania. Jedno wdrożenie tego systemu obejmuje utworzenie banku wzajemnego kredytu, który pożyczałby producentom po minimalnej stopie procentowej, wystarczającej tylko do pokrycia kosztów administracyjnych. Mutalizm opiera się na wersji teorii wartości opartej na pracy, której używa jako podstawy do określania wartości ekonomicznej. Zgodnie z teorią mutualisty, kiedy pracownik sprzedaje produkt swojej pracy, powinien otrzymać w zamian pieniądze, towary lub usługi o równej wartości ekonomicznej, obejmującej „ilość pracy niezbędnej do wyprodukowania artykułu o dokładnie podobnej i równej wartości. użyteczność". Mutualizmowi już poświęciłem kiedyś dogłębniej osobny wpis: Mutualizm, na czym polega #mutualizm

  Anarchizm Indywidualistyczny to gałąź anarchizmu, która kładzie nacisk na jednostkę i jej wolę ponad zewnętrzne determinanty, takie jak grupy, społeczeństwo, tradycje i systemy ideologiczne. Chociaż zwykle w przeciwieństwie do anarchizmu społecznego, zarówno anarchizm indywidualistyczny, jak i społeczny wywierają na siebie wpływ. Mutalizm, teoria ekonomiczna szczególnie wpływowa w ramach anarchizmu indywidualistycznego, której wolność została nazwana syntezą komunizmu i własności, była czasami uważana za część anarchizmu indywidualistycznego, a czasami za część anarchizmu społecznego. Wielu anarchokomunistów uważa się za radykalnych indywidualistów, widząc w anarchokomunizmie najlepszy system społeczny dla urzeczywistnienia wolności jednostki. Odłamem indywidualizmu jest też Anarchizm Egoistyczny #indywidualizm

  Anarchizm Pacyfistyczny, określany również jako anarchistyczny pacyfizm i pacyfistyczny anarchizm, to anarchistyczna szkoła myśli, która opowiada się za użyciem pokojowych, pokojowych form oporu w walce o zmianę społeczną. Anarcho-pacyfizm odrzuca zasadę przemocy, która jest postrzegana jako forma władzy, a zatem jako sprzeczna z kluczowymi anarchistycznymi ideałami, takimi jak odrzucenie hierarchii i dominacji. Wielu anarcho-pacyfitystów to także chrześcijańscy anarchiści, którzy odrzucają wojnę i stosowanie przemocy. Anarcho-pacyfiści nie odrzucają stosowania pokojowych działań rewolucyjnych przeciwko kapitalizmowi i państwu w celu stworzenia pokojowego społeczeństwa woluntarystycznego. #pacyfizm

  Zielony Anarchizm to anarchistyczna szkoła myślenia, która kładzie szczególny nacisk na kwestie środowiskowe. Teoria zielonego anarchizmu to zazwyczaj taka, która rozszerza anarchizm poza krytykę interakcji międzyludzkich i obejmuje również krytykę interakcji między ludźmi i nie-ludźmi. Często kończy się to anarchistyczną praktyką rewolucyjną, która jest nie tylko poświęcona wyzwoleniu człowieka, ale także jakiejś formie wyzwolenia nieludzkiego i która ma na celu doprowadzenie do zrównoważonego ekologicznie społeczeństwa anarchistycznego. #ekologia

  Anarchizm Prymitywistyczny jest anarchistyczną krytyką pochodzenia i postępu rewolucji przemysłowej i społeczeństwa przemysłowego. Zgodnie z anarcho-prymitywizmem, przejście od łowców-zbieraczy do rolniczych środków utrzymania podczas rewolucji neolitycznej spowodowało przymus, alienację społeczną i rozwarstwienie społeczne. Anarcho-prymitywiści opowiadają się za powrotem do nie-„cywilizowanych” sposobów życia poprzez dezindustrializację, zniesienie podziału pracy lub specjalizacji oraz porzucenie technologii organizacji na dużą skalę. #prymitywizm

  Anarchizm Feministyczny łączy anarchizm z feminizmem. Anarcha-feminizm ogólnie przyjmuje patriarchat i tradycyjne role płciowe jako przejawy mimowolnej hierarchii przymusu, którą należy zastąpić zdecentralizowanym, wolnym stowarzyszeniem. Anarchofeministki uważają, że walka z patriarchatem jest istotną częścią konfliktu klasowego i anarchistycznej walki z państwem i kapitalizmem. W istocie filozofia postrzega walkę anarchistyczną jako niezbędny składnik walki feministycznej i vice versa. #feminizm

  Queer Anarchizm to anarchistyczna szkoła myślenia, która opowiada się za anarchizmem i rewolucją społeczną jako środkiem wyzwolenia queer i zniesienia homofobii, lesbofobii, transmisjioginii, bifobii, transfobii, heteronormatywności, patriarchatu i binarności płci. #lgbt

  #antykapitalizm
  pokaż całość

  odpowiedzi (132)

 • avatar

  Zagrajmy w rosyjską ruletkę, co trzeci plus ginie. Zaryzykujesz? #glupiewykopowezabawy

  odpowiedzi (25)

 • avatar

  Mireczki, jakie są wasze ulubione postacie z #dark? Ja zacznę:

  Noah

  #heheszki #humorobrazkowy #seriale

  odpowiedzi (40)