•  

   @account_deleted

   Art. 190a.

   § 2. Kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

   podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  •  

   @XdupekX: bekniesz za
   Art. 151.
   Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie,

   podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

   No naprawdę dupek z Ciebie

   +: XdupekX
  •  

   @jakuzii: na każdego się znajdzie. wiem co tam robisz w piwnicy próćz piwniczenia ( ͡° ͜ʖ ͡°)ノ⌐■-■

   Art. 12a. Ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 206 z późn. zm.).
   1. Kto bez wymaganego wpisu do rejestrów, o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2, wyrabia, skaża, oczyszcza lub odwadnia alkohol etylowy albo wytwarza wyroby tytoniowe
   - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

   +: jakuzii
  •  

   @Phenomeon: powodzenia ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   @dzony11palcow
   Art. 51. kodeksu wykroczeń
   § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym,
   podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

   @SpoonMan56
   Art. 204. kodeksu karnego
   § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nakłania inną osobę do uprawiania prostytucji lub jej to ułatwia,
   podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

   @Fran_Bow
   Art. 51. Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1839 z późn. zm.).
   1. Kto bez wymaganej rejestracji posiada broń pneumatyczną albo zbywa osobie nieuprawnionej broń pneumatyczną albo miotacz gazu obezwładniającego lub narzędzie albo urządzenie, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, podlega karze aresztu albo grzywny.

  •  

   @Phenomeon: Wszystkich nas nie zabijecie

  •  

   @turtelian:
   Art. 183. kodeksu karnego
   § 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom przywozi z zagranicy substancje zagrażające środowisku.
   podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

   @janekhe:
   Nie będzie to szczególnie trudne..
   Art 226 § 1. kodeksu karnego
   Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,
   podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

   @Sm3rf1k:
   Art. 290. karniaczka
   § 1. Kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie,
   podlega odpowiedzialności jak za kradzież.

   § 2. W razie skazania za wyrąb drzewa albo za kradzież drzewa wyrąbanego lub powalonego, sąd orzeka na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w wysokości podwójnej wartości drzewa.

   @Shadou:
   Art. 301. k.k.
   § 1. Kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli udaremnia lub ogranicza zaspokojenie ich należności przez to, że tworzy w oparciu o przepisy prawa nową jednostkę gospodarczą i przenosi na nią składniki swojego majątku,
   podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

  •  

   @Phenomeon: cofam plusa nie trafiles !( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   @KUTK0,
   klasyka
   Art. 62. kodeksu karnego skarbowego
   § 2. Kto fakturę lub rachunek wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje,
   podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od roku, albo obu tym karom łącznie.

   @PKREKTKEK,
   Art. 166. kodeksu karnego
   § 1. Kto, stosując podstęp albo gwałt na osobie lub groźbę bezpośredniego użycia takiego gwałtu, przejmuje kontrolę nad statkiem wodnym lub powietrznym,
   podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

   @Riwethiel
   Art. 52. kodeksy wykroczeń
   § 1. Kto bierze udział w zgromadzeniu, posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia
   - podlega karze aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.

   @MiaudoBrzuch,
   Art. 90. kodeksu wykroczeń
   Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu,

   podlega karze grzywny albo karze nagany.

   @Herberciq
   Art. 141. kodeksu karnego
   § 2. Kto przyjmuje obowiązki w zakazanej przez prawo międzynarodowe wojskowej służbie najemnej,
   podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

   +: Herberciq, K...0
  •  

   @turtelian:
   my tam swoje wiemy
   radzę iść spać bo jutro o 6:00 pobudka

  •  
   R.......l

   0

   Komentarz usunięty przez autora

  •  

   @Riwethiel:
   kamery są wszędzie
   dowodów też pod dostatkiem

   @paulka07
   Art. 55. [Przywóz, wywóz, przewóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie, wewnątrzwspólnotowa dostawa środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej]
   1. Kto, wbrew przepisom ustawy, dokonuje przywozu, wywozu, przewozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej,
   podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 5.

   2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
   podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

   @McLoveich
   Art. 76. kodeksu karnego skarbowego
   § 1. Kto przez podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub zatajenie rzeczywistego stanu rzeczy wprowadza w błąd właściwy organ narażając na nienależny zwrot podatkowej należności publicznoprawnej, w szczególności podatku naliczonego w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym, zwrot nadpłaty lub jej zaliczenie na poczet zaległości podatkowej lub bieżących albo przyszłych zobowiązań podatkowych,
   podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

   @Szanowna_Uzytkowniczka
   Art. 254. kodeksu karnego
   § 1. Kto bierze czynny udział w zbiegowisku wiedząc, że jego uczestnicy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na osobę lub mienie,
   podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

   @HalBregg
   Art. 208. Kodeksu karnego
   Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju,

   podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

  •  

   @syn_janusza_i_grazyny

   Art. 56. Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 z późn. zm.):
   Kto wbrew przepisom ustawy wnosi lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe,
   podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 2000 zł.

   @KoveAA

   Art. 43(1) Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.).
   1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania,
   podlega karze grzywny.

   @ddrzazga

   Art. 257. kodeksu karnego
   Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby,
   podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  •  

   @Pielgrzym_Uprzejmy,
   Art. 195. kodeksu karnego
   § 1. Kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej,
   podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

   a taki niby uprzejmy

   @NieOgarniamWykopuBomNormik 
   Art. 87. kodeksu wykroczeń
   § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
   podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.

   @Blaskun
   Art. 202. kodeksu karnego
   § 1. Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy,
   podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

   @ItowerYOUU
   Art. 61. kodeksu wykroczeń
   § 1. Kto przywłaszcza sobie stanowisko, tytuł lub stopień, do których nie ma prawa,
   podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

  •  

   @haabero
   Art. 121. kodeksu wykroczeń
   § 1. Kto, pomimo nieuiszczenia dwukrotnie nałożonej na niego kary pieniężnej określonej w taryfie, po raz trzeci w ciągu roku bez zamiaru uiszczenia należności wyłudza przejazd koleją lub innym środkiem lokomocji,
   podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

   @RJ45
   Art. 190a. Kodeksu karnego
   § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność,
   podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

   @MechanicznaPitaja
   Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1030).
   Art. 54.

   1. Kto wyrabia, posiada, przechowuje, zbywa lub nabywa przyrządy, jeżeli z okoliczności wynika, że służą one lub są przeznaczone do niedozwolonego wytwarzania, przetwarzania lub przerobu środków odurzających lub substancji psychotropowych,
   podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

   @Jamesjiim,
   Art. 86. kodeksu karnego skarbowego
   § 1. Kto, nie dopełniając ciążącego na nim obowiązku celnego, przywozi z zagranicy lub wywozi za granicę towar bez jego przedstawienia organowi celnemu lub zgłoszenia celnego, przez co naraża należność celną na uszczuplenie,
   podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

   @his_is_a_good_day_today
   Art. 130. kodeksu karnego
   § 1. Kto bierze udział w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej,
   podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

  •  

   @Qrnl
   Art. 127a. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.).
   1. Kto, wbrew przepisom ustawy, wchodzi w posiadanie okazów roślin, zwierząt, grzybów objętych ochroną gatunkową w liczbie większej niż nieznaczna, w takich warunkach lub w taki sposób, że ma to wpływ na zachowanie właściwego stanu ochrony gatunku,
   podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

   @rozvadovsky
   Art. 79. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.).
   Kto wbrew przepisom ustawy
   3) nie składa sprawozdania finansowego do ogłoszenia,
   podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

   @Niesamowite_Ziarenko_Smaku
   Art. 58. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1030).
   1. Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do użycia takiego środka lub substancji,
   podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

   @Moose61
   Art. 270. kodeksu karnego
   § 2. kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.
   podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

  •  

   @panzerkampf
   art 256 Kodeksu karnego
   § 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,
   podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
   § 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.

   @NoGo24
   Art. 250. k.k.
   Kto, przemocą, groźbą bezprawną lub przez nadużycie stosunku zależności, wywiera wpływ na sposób głosowania osoby uprawnionej albo zmusza ją do głosowania lub powstrzymuje od głosowania,
   podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

   @privi19
   Art. 89. Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 165 z późn. zm.).
   1. Karze pieniężnej podlega:
   6) uczestnik gry hazardowej urządzanej bez koncesji, bez zezwolenia lub bez zgłoszenia;
   (...)
   4. Wysokość kary pieniężnej wymierzanej w przypadkach, o których mowa:
   5) w ust. 1 pkt 6 - wynosi 100% uzyskanej wygranej niepomniejszonej o kwoty wpłaconych stawek;

  •  

   @Phenomeon: ladne, dziekuje ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   @Vuda
   Art. 43(1). ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.).
   1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania,
   podlega karze grzywny.

   @bialywonsz
   Art. 153. kodeksu wykroczeń
   § 1. Kto w nienależącym do niego lesie:
   3) zbiera gałęzie, korę, wióry, trawę, wrzos, szyszki lub zioła albo zdziera darń,
   podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
   ( ͡° ͜ʖ ͡°)

   @Goronco
   Art. 163. [Sprowadzenie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego]
   § 1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać:
   1) pożaru,
   (...)
   podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

   +: Goronco
  •  

   @Phenomeon: A ciekawe, co będzie na mnie. Wszystkie wrzucane treści erotyczne oznaczam +18 i odpowiednio taguję więc paragrafem o prezentacji treści erotycznych małoletnim możesz się podetrzeć (✌ ゚ ∀ ゚)☞

  •  

   @Phenomeon (ʘ‿ʘ)(。◕‿‿◕。)

  •  

   @saper_vodiczka
   Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.)
   Art. 109c. 12
   Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia poszukuje ukrytych lub porzuconych zabytków, w tym przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.@

   @Janus_sram
   Art. 83. Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 z późn. zm.).
   Kto produkuje, prowadzi marketing lub umieszcza na rynku w celu stosowania u krów mlecznych somatotropinę bydlęcą albo podaje somatotropinę bydlęcą krowom mlecznym
   - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

  •  

   i cyk
   Art. 202. kk
   § 1. Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy,
   podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

  •  

   @Phenomeon: Ale fail. Weź znajdź tu treść erotyczną. ( ͡º ͜ʖ͡º) Jak już to znieważenie wizerunku niż pornografia xD

  •  

   @shoterxD:
   Art. 51. Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1839 z późn. zm.).
   1. Kto bez wymaganej rejestracji posiada broń pneumatyczną albo zbywa osobie nieuprawnionej broń pneumatyczną albo miotacz gazu obezwładniającego lub narzędzie albo urządzenie, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, podlega karze aresztu albo grzywny.
   2. Tej samej karze podlega, kto:
   4) nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowych albo środka zastępczego;

   @ScoorvoDaktyl
   Art. 63. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1030).
   1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki,
   podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  •  

   @wilkuwdz @pietrek16 @kondzio29 @januszmurzyn
   dość tego łobuzy!

   Art. 51. kodeksu wykroczeń
   § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym,
   podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

  •  

   @Pawel_Pe
   przestępstwo wypisane na twarzy

   Art. 280. kodeksu karnego [Rozbój]
   § 1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności,
   podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

  •  

   @klaudiabc,
   Art. 55. kodeksu wykroczeń
   Kto kąpie się w miejscu, w którym jest to zabronione,
   podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

   @xMrWywroteK
   Art. 90. Ustawy prawo budowlane
   Kto, w przypadkach określonych w art. 48, art. 49b, art. 50 ust. 1 pkt 1 lub art. 50 ust. 1 pkt 2, wykonuje roboty budowlane,
   podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

   @lilith_
   Art. 77. kodeksu wykroczeń
   Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,
   podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

  •  

   @SteveDogs
   Art. 108. kodeksu wykroczeń
   Kto szczuje psem człowieka,
   podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

   @kciuk00
   Art. 44. Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1000).
   1. Kto, w celu uzyskania korzyści majątkowej lub osobistej, nabywa, zbywa, pośredniczy w nabyciu lub zbyciu komórki, tkanki lub narządu bądź bierze udział w pobieraniu, przeszczepianiu komórek, tkanek lub narządów, zastosowaniu u ludzi komórek lub tkanek lub udostępnianiu pobranych wbrew przepisom niniejszej ustawy komórek, tkanek lub narządów pochodzących od żywego dawcy lub ze zwłok ludzkich,
   podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 5 lat.

  •  

   @gronagniewu
   Art. 158. kodeksu karnego
   § 1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1,
   podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

   @ShamerOC
   Art. 216. kodeksu karnego
   § 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła,
   podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

  •  

   @Phenomeon: byłem tu, jak OP jeszcze odpowiadał ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   @Phenomeon: yrudno sie nie zgodzic ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   @Fran_Bow Ale próbować warto ( ͡º ͜ʖ͡º)

  •  

   @Phenomeon
   Poproszę, pan prokurator( ͡º ͜ʖ͡º)

  •  

   @Phenomeon czy to jest podpis prokuratura dziura w dupie

  •  

   OK bierzemy się za kolejnych delikwentów

   @apsikapsik,
   Art.  161. kodeksu karnego
   §  2.  Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę na zarażenie taką chorobą,
   podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

   @menstruacyjnakaszanka,
   Art.  152. kodeksu karnego
   §  1.  Kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy,
   podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

   @WuDwaKa
   Art.  44.  Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.).
   Kto wbrew szczególnemu obowiązkowi nadzoru dopuszcza do sprzedawania, podawania lub spożywania napojów alkoholowych na terenie zakładu pracy, jak również powziąwszy wiadomość o sprzedawaniu, podawaniu lub spożywaniu na terenie zakładu pracy takich napojów nie podejmie prawem przewidzianego postępowania,
   podlega karze grzywny.

   @Shadou
   Art.  279.  k.k.
   §  1.  Kto kradnie z włamaniem,
   podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

   +: WuDwaKa
  •  

   @Judalke
   Art.  304.  kodeksu karnego
   Kto, wyzyskując przymusowe położenie innej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, zawiera z nią umowę, nakładając na nią obowiązek świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym,
   podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

   @KapitanBombas,
   kodeks karny, część wojskowa
   Art.  361.  §  1.  Żołnierz, który samowolnie używa wojskowego statku powietrznego lub wodnego dla celu niemającego związku ze służbą,
   podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

   @Chory_Wegorz
   art. 124 Ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 514 z późn. zm.).
   Kto:
   1) prowadzi połowy przy użyciu narzędzi połowowych przeznaczonych do połowów komercyjnych bez:
   b) wydanego na statek rybacki, przy użyciu którego prowadzi połowy, specjalnego zezwolenia połowowego, podlega karze pieniężnej w wysokości 3000 zł;

  •  

   @Meeseeran 
   Art.  26.  Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419).
   1.  Kto rozpowszechnia nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd wiadomości o przedsiębiorstwie, w szczególności o osobach kierujących przedsiębiorstwem, wytwarzanych towarach, świadczonych usługach lub stosowanych cenach albo o sytuacji gospodarczej lub prawnej przedsiębiorstwa, w celu szkodzenia przedsiębiorcy,
   podlega karze aresztu albo grzywny.

   @Blakiii 
   Art.  193.  kodeksu karnego
   [Zakłócenie miru domowego]
   Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza,
   podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

   @tymekniewydymek
   uuu
   Art.  197.  kodeksu karnego
   §  1.  Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania płciowego,
   podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12

  •  

   @denis-szwarc: @kaitek666:
   nie unikniecie odpowiedzialności

   Art. 116. Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.).
   1. Kto bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom rozpowszechnia cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie,
   podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

  •  

   o I mamy gospodarczych

   @KombinatorAstralny
   Art.  277a.  kodeksu karnego
   §  1.  Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 270a § 1 albo art. 271a § 1 wobec faktury lub faktur, zawierających kwotę należności ogółem, której wartość lub łączna wartość jest większa niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości,
   podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

   @StachuChmura @Rodrrik13S, @superhace,
   Art.  586.  Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm.).
   Kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki
   - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

   @jormader, @Zygfryt_Janik , @Carlostinki,
   Art.  93.  Ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2226 z późn. zm.).
   §  2.  Kto rażąco narusza przepisy prawa celnego w zakresie warunków działalności wolnego obszaru celnego lub składu celnego,
   podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

  •  

   @Dawidienko1,
   Art. 300. kodeksu karnego
   § 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku,
   podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

   @KombajnemPrzezUkraine,
   Art. 180a. kodeksu karnego
   Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami,

   podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

  •  

   @Kolejna_roz0wa
   Art. 197.
   § 2. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

   @Madziarsko
   Art. 43(1). Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.).
   1. Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub podawania,
   podlega karze grzywny.

   @Cukierowy_88
   Art. 45(3). Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.).
   1. Kto bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom prowadzi obrót hurtowy napojami alkoholowymi,
   podlega grzywnie od 10 000 do 500 000 złotych.

   @mefiuk
   Art. 53. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1030).
   1. Kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza, przetwarza albo przerabia środki odurzające lub substancje psychotropowe albo przetwarza słomę makową,
   podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  •  

   @Phenomeon argument nie do podważenia, proszę mnie skuć

  •  

   @Soldat_of_Blyat
   Art. 142. kodeksu karnego
   § 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, prowadzi zaciąg obywateli polskich lub przebywających w Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców do służby wojskowej w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,
   podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

   @kleskazywiolowa
   Art. 181. kodeksu karnego
   § 1. Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach,
   podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

   @Pironeusz69
   Art. 163. kodeksu karnego
   § 1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać:
   1) pożaru,

   @HiViolentJ
   Art. 161. kodeksu karnego
   § 1. Kto, wiedząc, że jest zarażony wirusem HIV, naraża bezpośrednio inną osobę na takie zarażenie,
   podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

  •  

   @ajfonse
   Art. 204. kodeksu karnego
   § 2. Karze określonej w § 1 podlega, kto czerpie korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez inną osobę.
   podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

   @sylwke3100
   Art. 50. [kodeksu wykroczeń
   Kto nie opuszcza zbiegowiska publicznego pomimo wezwania właściwego organu,
   podlega karze aresztu albo grzywny.

   @4ntymateria
   Art. 344. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.).
   Kto narusza zakaz wprowadzania do obrotu lub ponownego wykorzystania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska
   podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny.

   @Fajno
   Art. 69. kodeksu wykroczeń
   Kto umyślnie niszczy, uszkadza, usuwa lub w inny sposób czyni bezskutecznymi znaki umieszczone przez organ państwowy w celu stwierdzenia tożsamości przedmiotu, zamknięcia go lub poddania rozporządzeniu władzy,
   podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

   @Taktyczny_Namiot
   Art. 127. Ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie morskim (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 514 z późn. zm.).
   1. Kto wykonuje rybołówstwo rekreacyjne:
   1) bez uzyskania pozwolenia na wykonywanie rybołówstwa rekreacyjnego, lub wbrew warunkom w nim określonym albo bez wniesienia opłaty,
   podlega karze pieniężnej w wysokości od 100 zł do wysokości nieprzekraczającej pięciokrotności wynagrodzenia.