•  

  Ze względu na maila który przyszedł do nas w sprawie zmiany regulaminu pobawiłem się w porównanie nowego regulaminu ze starym, stary regulamin nie jest dostępny na stronie, skorzystałem z jego kopii na webarchive z 13 grudnia

  TLDR:

  pokaż spoiler Przymierzają się do 2fa, dodatkowo po zmianie regulaminu będzie się pokazywać informacja przy logowaniu do wykopu.


  Zmiany:

  1. Dodano tekst

  pokaż spoiler Warunkiem uzyskania dostępu do treści oraz funkcjonalności Serwisu Wykop.pl jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową lub aplikację mobilną serwisu, a w przypadku Użytkowników – również posiadanie konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze (inny niż tymczasowy lub anonimowy), natomiast osoby rejestrujące się w Serwisie Wykop.pl dodatkowo mogą zostać poproszone o uwierzytelnienie Konta poprzez zastosowanie aktualnie stosowanych w Serwisie Wykop.pl mechanizmów, których opis dostępny jest w sposobie weryfikacji.
  Serwis Wykop.pl, w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Serwisu oraz ochrony jego społeczności może wprowadzać dodatkowe sposoby uwierzytelniania Konta, takie jak numer telefonu, adres komunikatora internetowego lub inne usługi wspierające identyfikację Użytkownika (dalej: Uwierzytelnianie).


  2.
  Zmieniono tekst

  pokaż spoiler Po wypełnieniu danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.

  Na

  pokaż spoiler Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego osoba dokonująca rejestracji może zostać poproszona o podanie dodatkowych danych lub wykonanie dodatkowych czynności w celu Uwierzytelnienia Konta. Po zakończeniu procesu rejestracji oraz, gdy ma to zastosowanie, po dokonaniu pomyślnego Uwierzytelnienia, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób aktywacji Konta oraz inne wymagane prawem informacje.


  3.

  Zmieniono tekst

  pokaż spoiler Pierwsze takie logowanie (o ile nie następuje po rejestracji w Serwisie Wykop.pl w sposób opisany w powyższym punkcie 3.2.) połączone jest z akceptacją Regulaminu. Wykonanie tych czynności jest traktowane jako rejestracja w Serwisie Wykop.pl.


  Na

  pokaż spoiler Pierwsze takie logowanie (o ile nie następuje po rejestracji w Serwisie Wykop.pl w sposób opisany w powyższym punkcie 3.2.) połączone jest z akceptacją Regulaminu, wymagane może być również Uwierzytelnienie Konta. Wykonanie tych czynności jest traktowane jako rejestracja w Serwisie Wykop.pl.


  4.
  Zmieniono tekst

  pokaż spoiler Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie określonym przez Spółkę, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie Wykop.pl oraz od dnia przesłania stosownego powiadomienia o zmianach do Użytkowników.


  Na

  pokaż spoiler Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać Użytkowników wchodzą w życie w terminie określonym przez Spółkę, nie krótszym jednak niż 7 dni od dnia ogłoszenia o zmianach w Serwisie Wykop.pl.
  Przy pierwszym logowaniu w Serwisie Wykop.pl, które następuje po ogłoszeniu zmian Regulaminu, Użytkownik zostanie poinformowany o tych zmianach oraz o możliwości ich akceptacji.


  #wykop

  •  

   @kepak: Rano porównam z ustawą. Szczególnie w odniesieniu do zacytowanego fragmentu.

   "1.4. Zasady ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną

   Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawiera szczególną w stosunku do przepisów o ochronie danych osobowych[29] regulację dotyczącą przetwarzania danych usługobiorców. Zasadą wprowadzoną przez usude jest, że dane osobowe usługobiorcy mogą być przetwarzane przez usługodawcę wyłącznie w celu i zakresie określonym w tej ustawie. W dwóch zatem kwestiach usude ma pierwszeństwo jako lex specialis przed ustawą o ochronie danych osobowych: podstaw legalizujących przetwarzanie danych oraz wyznaczania adekwatnego zakresu danych.

   W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które zaczęły obowiązywać w dniu 25 maja 2018 r.[30] przepisy Rozdziału IV usude przestały obowiązywać w zakresie, w jakim są sprzeczne z RODO. Projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych[31] przewiduje wprost uchylenie następujących przepisów usude, jako niezgodnych z unijnym rozporządzeniem: art. 16 i 17, art. 18 ust. 1–4, art. 19 ust. 1, 2, 4 i 5 oraz art. 20–22."

  •  

   Aby nie zginęło.

   . . . kliknij, aby rozwinąć obrazek . . .

   źródło: Zmiany w regulaminie Wykop..png