•  

  Siódmy anioł
  Zbigniew Herbert

  Siód­my anioł
  jest zu­peł­nie inny
  na­zy­wa się na­wet ina­czej
  Szem­kel

  to nie co Ga­briel
  zło­ci­sty
  pod­po­ra tro­nu
  i bal­da­chim

  ani to co Ra­fa­el
  stro­iciel chó­rów

  ani tak­że
  Azra­el
  kie­row­ca pla­net
  geo­me­tra nie­skoń­czo­no­ści
  do­sko­na­ły znaw­ca fi­zy­ki teo­re­tycz­nej

  Szem­kel
  jest czar­ny i ner­wo­wy
  i był wie­lo­krot­nie ka­ra­ny
  za prze­myt grzesz­ni­ków

  mię­dzy ot­chła­nią
  a nie­bem
  jego tu­pot nie­ustan­ny

  nic nie ceni swo­jej god­no­ści
  i utrzy­mu­ją go w za­stę­pie tyl­ko ze wzglę­du na licz­bę sie­dem

  ale nie jest taki jak inni

  nie to co het­man za­stę­pów
  Mi­chał
  cały w łu­skach i pió­ro­pu­szach

  ani to co Azra­fa­el
  de­ko­ra­tor świa­ta
  opie­kun buj­nej we­ge­ta­cji
  ze skrzy­dła­mi jak dwa dęby szu­mią­ce

  ani na­wet to co
  De­dra­el
  apo­lo­ge­ta i ka­ba­li­sta

  Szem­kel Szem­kel
  – sar­ka­ją anio­ło­wie
  dla­cze­go nie je­steś do­sko­na­ły

  ma­la­rze bi­zan­tyj­scy
  kie­dy ma­lu­ją sied­miu
  od­twa­rza­ją Szem­ke­la
  po­dob­ne­go do tam­tych

  są­dzą bo­wiem
  że po­pa­dli­by w he­re­zję
  gdy­by wy­ma­lo­wa­li go
  ta­kim jak jest
  czar­ny ner­wo­wy
  w sta­rej wy­le­nia­łej au­re­oli

  [Obraz: Franz von Stuck (1863-1928), Luzifer, 1890, olej na płótnie, 152 x 161 cm]
  #malarstwo #sztuka #kultura #obrazy #art #poezja #lucyfer

  pokaż spoiler @atteint

  źródło: Franz Stuck Luzifer 1890.jpg

Gorące dyskusje ostatnie 12h

Advertisement