•  

  Witam ktoś się zna na #excel?
  Opiszę mój problem bo nigdzie nie moge naleźć jak go rozwiązać
  Chcę z zakresu np 1-500 wylosować 400 liczb które sie nie będą powtarzały i umieścić je w kolumnie B po kolei rosnąco. (Tylko liczby całkowite!) Następnie obok w kolumnie C pozostałe niewylosowane liczby.
  Tzn sam sobie już to posortuje w kolejności ważne bym miał wpływ na to ile pozycji sie losuje, by sie nie powtarzały i obok pojawialy sie pozostałe pozycje. Zamieszczę obrazek.
  Dziękuje z góry

  •  

   @Zxy44 jak ktoś rozwiąże to proszę wołać

  •  

   @Zxy44 @Waderra :
   Mam pomysł, ale daleki od pełnej automatyzacji. W ramach rozrywki postanowiłem spróbować i swoimi skromnymi umiejętnościami doszedłem do takiego karkołomnego rozwiązania.

   Arkusz 1
   Kolumna B (B2:B501) Zakres: liczby w zakresie 1-500
   Kolumna C (C2:C501) Kolumna pomocnicza: =LOS()
   Kolumna D (D2:D401) Wylosowane: =ADR.POŚR("B"&POZYCJA(C2;C$2:C$501)+1) przeciągnięta do D401

   W ten sposób masz wylosowanych 400 liczb, przy czym jest to oczywiście funkcja, która się będzie odświeżać za każdym razem.

   Arkusz 2
   W drugim arkuszu znowu mamy kolumnę "Zakres", "Wylosowane" gdzie wklejasz jako wartości dane z pierwszego arkusza. W ostatniej kolumnie "Nie wylosowane" wklejasz wartości z obu wcześniejszych kolumn, zaznaczasz ją, formatujesz aby oznaczało duplikaty, sortujesz wg koloru i usuwasz ręcznie zaznaczone wartości.

   Z pewnością da się to zrobić łatwiej i bardzo elegancko, ale hej - jest sobotnia noc i trafiłeś na średniozaawansowanego w Excelu :)

  •  

   @Zxy44: Wielkością zakresu i liczbą losowanych z niego liczb możesz sterować, zmieniając wartości w deklaracji zmiennych.

   `Sub losuj()

   Dim zakres(1 To 500), niewylosowane(1 To 100)

   For i = 1 To UBound(zakres)
   zakres(i) = i
   Next i

   For i = 1 To UBound(niewylosowane)
   los = Int((UBound(zakres) - i + 1) * Rnd + 1)
   niewylosowane(i) = zakres(los)
   zakres(los) = zakres(UBound(zakres) - i + 1)
   Next

   With [a1].Resize(UBound(zakres) - UBound(niewylosowane))
   .Value = WorksheetFunction.Transpose(zakres)
   .Sort Key1:=[a1], Order1:=xlAscending, Header:=xlNo
   End With

   With [b1].Resize(UBound(niewylosowane))
   .Value = WorksheetFunction.Transpose(niewylosowane)
   .Sort Key1:=[b1], Order1:=xlAscending, Header:=xlNo
   End With

   End Sub`

  •  

   @Zxy44: Tak dla sportu dorzucam jeszcze rozwiązanie w #powerquery :)
   let
   max = 500,
   ile = 100,
   fLosuj = (x) => Number.Round(Number.RandomBetween(1, x)),
   generator = List.Generate(() => [i = fLosuj(max), wyjscie = {i}, zakres = List.RemoveItems({1..max}, {i})], each List.Count([wyjscie]) <= ile, each [i = fLosuj(List.Count([zakres])) - 1, wyjscie = List.Combine({[wyjscie], {[zakres]{i}}}), zakres = List.RemoveItems([zakres], {[zakres]{i}})]),
   wynik = List.Last(generator),
   #"Przekonwertowane na tabelę" = Table.FromColumns({wynik[zakres], List.Sort(wynik[wyjscie])}, {"zakres", "niewylosowane"})
   in
   #"Przekonwertowane na tabelę"

   @Polinik, wołam :)

  •  

   wołam :)

   @DwaNiedzwiedzie:
   Słyszę. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

   +: Zxy44
  •  

   @Waderra: wołam
   @DwaNiedzwiedzie: dziękuje ale, nie potrafię uruchomić twojego makra (z excela jestem zielony)

   ja zaczołem korzystać z tego makra nie jest idealne ale w miarę działa
   Kod:
   Sub Losowanie()
   Dim SrtLst As Object
   Dim vKeys As Variant
   Dim v As Variant
   Dim i As Long, k As Long
   Dim lTmp As Long
   Dim lUbound As Long
   Dim lLbound As Long
   Dim lCardin As Long

   lUbound = 500
   lLbound = 1
   lCardin = 400

   Set SrtLst = CreateObject("System.Collections.SortedList")

   Randomize Time

   Do
   lTmp = Int((lUbound - lLbound + 1) * Rnd + lLbound)

   If Not SrtLst.Contains(lTmp) Then
   SrtLst.Add lTmp, 0
   End If

   Loop While SrtLst.Count < lCardin


   ReDim vKeys(1 To lCardin)


   For i = 0 To SrtLst.Count - 1
   vKeys(i + 1) = SrtLst.GetKey(i)
   Next i


   ReDim v(1 To lUbound - lCardin)

   For i = 1 To lUbound
   If Not SrtLst.Contains(i) Then
   k = k + 1
   v(k) = i
   End If
   Next i


   vKeys = TransposeIt(vKeys)
   v = TransposeIt(v)

   Cells(2, "B").Resize(UBound(vKeys) + 1).Value = vKeys
   Cells(2, "C").Resize(UBound(v) + 1).Value = v


   End Sub

   Function TransposeIt(vData)
   Dim LBound2 As Long

   LBound2 = -1

   If IsArray(vData) Then
   On Error Resume Next
   LBound2 = UBound(vData, 2)
   On Error GoTo 0

   With CreateObject("New:{8BD21D20-EC42-11CE-9E0D-00AA006002F3}")
   .Column = vData

   If LBound2 = -1 Then
   TransposeIt = .Column
   Else
   TransposeIt = .List
   End If
   End With

   End If


   End Function

   +: Waderra

Gorące dyskusje ostatnie 12h