•  

  Hallo koledzy i koleżanki
  Czy mam prawo dowiedzieć się w jakim celu była wykorzystywana moja krew po donacji? Załóżmy, że nie wyrażam zgody na sprzedaż mojej krwi, ale mimo wszystkiego jest ona sprzedawana bo nikomu nie chce się weryfikować mojej ankiety, że tym razem odmówiłem sprzedaży.
  Czy jest prowadzona tego jakaś ewidencja?

  Jeżeli zapytam a rckik odmówi mi takiej odpowiedzi to gdzie mogę to zgłosić? Czy mogą mi odmówić?

  Czy moje krwiodawstwo polega tylko na zaufaniu że krew nie jest sprzedawana? Myślę, że wielu krwiodawcow to interesuje, albo zainteresuje po tym poście

  #krwiodawstwo #prawo

  •  

   @kaczmarejloooo: mnie to nie interesuje, mogą nawet sprzedawać bogatym niemcom albo big pharmie
   jak już dałem z siebie upuścić prawie pół litra krwi to niech się to chociaż kurwa nie zmarnuje

  •  

   @Pangia: lubie srać czytając wikipedie, ale jakoś nie pisze o tym w postach, które o to nie pytają

  •  

   @kaczmarejloooo: @Watchdog_Polska pozwolę sobie zawołać, może nie dla samej interwencji, ale z powodu znajomości przepisów

  •  

   Hej, trochę zaskoczyłeś nas tym pytaniem, nigdy chyba nas o to nie pytał.

   Na nasze oko wygląda to tak. Nie chodzi o "sprzedaż" rozumianą jako taką, bo ta jest zakazana, tylko o wydanie krwi, która nie została wykorzystana, za opłatą. A opłata ta uwzględnia zwroty kosztów poniesione przez stację krwiodawstwa. Szczególy:
   Ustawa o publicznej służbie krwi:

   Art. 19. 1. Krew lub jej składniki są wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–4, za opłatą.
   2. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Instytutu, określa corocznie, do dnia 30 czerwca, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za krew i jej składniki wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, obowiązujących w następnym roku kalendarzowym, uwzględniając rodzaje kosztów ponoszonych przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi w związku z pobieraniem krwi i jej składników oraz preparatyką, przechowywaniem i wydawaniem, a także uwzględniając średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.


   To rozporządzenie ustala rodzaje i wysokość kosztów, np:

   § 1. 1. Ustala się następujące opłaty za krew i jej składniki, wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi:
   1) 275 zł – za jednostkę krwi pełnej konserwowanej;
   2) 186 zł – za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z krwi pełnej;
   3) 263 zł – za jednostkę koncentratu krwinek czerwonych z aferezy;
   4) 558,60 zł – za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z krwi pełnej;
   5) 1111 zł – za dawkę terapeutyczną ubogoleukocytarnego koncentratu krwinek płytkowych z aferezy;
   6) 1255 zł – za jednostkę koncentratu granulocytarnego;
   7) 100 zł – za jednostkę osocza świeżo mrożonego;
   8) 195 zł – za jednostkę krioprecypitatu.


   Czy możesz dowiedzieć się, co dokładnie stało się z Twoją krwią - czy została wykorzystana, czy oddana? Trudno, nie będąc specjalistą i nie znając wszystkich regulacji dot. oznaczania i "obrotu" krwią i sposobów postępowania z nią, zgadnąć czy droga krwi każdego donatora jest jakoś oznaczana - jeśli tak, i nie jest to objęte jakąś ustawową tajemnicą, to właściwie dlaczego nie miałbyś uzyskać takich danych. Ale w ogóle najlepiej to napisz pismo do stacji krwiodawstwa i zapytaj. Podziel się odpowiedzią, bo sami jesteśmy ciekawi. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

  •  

   @Watchdog_Polska dziękuję serdecznie za odpowiedź! Dopiero dzisiejszej przeczytałem!
   Na pewno zapytam i podeślę odpowiedź bo temat dość ciekawy jest

  •  

   @kaczmarejloooo: Super. Też nas to bardzo zaciekawiło, powodzenia i wołaj!

  •  

   @Watchdog_Polska:
   Taką odpowiedź otrzymałem:

   "Szanowny Panie,

   w odpowiedzi na zapytanie przesłane do Narodowego Centrum Krwi za pośrednictwem poczty elektronicznej w sprawie przekazania krwi na cele inne niż kliniczne, uprzejmie prosimy o przyjęcie poniższego.


   Powszechnie stosowany w lecznictwie jest Koncentrat Krwinek Czerwonych, będący podstawowym składnikiem krwi pełnej pobieranej od honorowych krwiodawców, który praktycznie w 100 % jest wykorzystywany na potrzeby lecznictwa w Polsce. W związku z powyższym, Koncentrat Krwinek Czerwonych jest wydawany przez centra krwiodawstwa za opłatą wyłącznie do podmiotów leczniczych funkcjonujących na terenie Polski, nie ma miejsca wydawania tego składnika krwi do wytwórni farmaceutycznych. Opłata za krew i składniki krwi związana jest z pokryciem kosztów związanych z pobieraniem krwi, oddzielaniem jej składników, ich przechowywaniem i wydawaniem, takich jak: kosztów materiałowych, osobowych, odczynników, materiałów pomocniczych, przechowywania, opakowania i transportu krwi lub jej preparatów, kosztów zakupu, amortyzacji, konserwacji aparatury, sprzętu medycznego i laboratoryjnego, itp.

   W przypadku niewykorzystania do celów klinicznych, aby zapobiec przeterminowaniu, centra krwiodawstwa mają możliwość przekazania składników oddanej przez dawcę krwi (osocza) do przetworzenia w leki ratujące życie i zdrowie. Należy mieć na uwadze, że do celów klinicznych (głównie do przetoczeń pacjentom) zużywa się około 22% osocza, pozyskiwanego w Centrach Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a pochodzącego od honorowych dawców krwi. Taki poziom zużycia wynika ze wskazań medycznych i jest skorelowany z trendami światowymi.
   Po zabezpieczeniu potrzeb klinicznych, pozostała ilość osocza, tj. ok. 78% stanowi nadwyżkę, która może zostać przeznaczona do frakcjonowania, celem uzyskania produktów leczniczych osoczopochodnych. Zważywszy na niedobory tego surowca na rynku europejskim, nieetycznym byłaby utylizacja, stąd surowiec ten wydawany jest za opłatą do wytwórni farmaceutycznych. Warunkiem wykorzystania osocza do celów innych niż kliniczne jest uzyskanie pisemnej zgody dawcy.

   Z osocza ludzkiego wytwarzane są koncentraty czynników krzepnięcia, immunoglobuliny dożylne i domięśniowe, albumina. W związku z powyższym należy mieć na uwadze, że leki wytwarzane z osocza, które pozostaje w nadwyżce po zabezpieczeniu potrzeb klinicznych, ratują życie i zdrowie pacjentów chorujących m.in. na hemofilię, a także pacjentów po przeszczepieniach, z niedoborami odporności. W przypadku nie wyrażenia zgody na odpłatne przekazanie osocza do wytwórni farmaceutycznych, jako surowca do wytwarzania leków przez dawcę krwi, krew dawcy - osocze uzyskane z pobranej krwi pełnej lub pobrane metodą aferezy, zostanie przekazane do celów klinicznych, zgodnie z zapotrzebowaniem, do podmiotów leczniczych lub zutylizowane.

   Jednocześnie pragniemy wskazać, że zgodnie z obowiązującym prawodawstwem publiczna służba krwi zapewnia anonimowość dawcy krwi, a oznakowanie opakowań krwi i opakowań składników krwi nie może zawierać danych umożliwiających identyfikację dawcy krwi przez biorcę krwi lub inną osobę albo jednostkę organizacyjną inną niż jednostka organizacyjna publicznej służby krwi. Natomiast prowadzone przez Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa statystyki przede wszystkim odnoszą się do krwi przekazywanej na potrzeby kliniczne. Dodatkowo pragniemy wskazać, że nie są gromadzone dane w zakresie grup krwi osocza przekazywanego do wytwórni farmaceutycznych z uwagi na fakt, iż w produkcji leków osoczopochodnych ww. czynnik (grupa krwi) nie ma znaczenia klinicznego"

  •  

   @kaczmarejloooo: To troszkę wyjaśnili jak cały ten proces wygląda.