•  

    pokaż komentarz

    „Jakkolwiek dwutorowa linia elektroenergetyczna o znaczeniu ponadgminnym objęta jest szczególnym uwarunkowaniem jako inwestycja celu publicznego to las w Dobrej i Wołczkowie zostanie wycięty nie dlatego, że takie były uwarunkowania przebiegu planowanej trasy linii, wręcz przeciwnie – pierwotnie projektowana przez chińską spółkę trasa tej linii nie dotyczyła w ogóle obszarów zalesionych w Dobrej. Las zostanie wycięty wyłącznie dlatego żeby zaspokoić żądania Przewodniczącego Rady Gminy i jego rodziny. Zgodnie bowiem z projektowanym wytyczyniem trasy przebiegu tej linii po terenie gminy Dobra przez wykonawcę chińską spółkę PINGGAO Group trasa ta nie dotyczyła w ogóle terenów leśnych a koncentrowała się głównie wzdłuż planowanego zachodniego drogowego obejścia miasta szczecina lokowanego na terenie gminy aby jedynie w końcowym fragmencie odcinkiem około 1000 metrów przejść po zachodniej części Wołczkowa do zlokalizowanego przy ul. Lipowej słupa 102 do którego linia ta zgodnie z zadaniem inwestycyjnym miała zostać wpięta.„ #gminadobra #pinggao #obwodnica #liniawysokiegonapiecia #inwestycje #szczecin

  •  

    pokaż komentarz

    "Projekt trasy tej linii w takim kształcie został przedłożony na sesji Rady Gminy Dobra w m-cu grudniu 2016r. Jednakże obradowanie radnych na tym projektem zostało wówczas wstrzymane przez Przewodniczącego Rady a projekt zwrócony przybyłym na sesję przedstawicielom wykonawcy chińskiej spółki PINGGAO Group do poprawki, przy czym zdarzenie to nie zostało w ogóle odnotowane w dokumentacji sesji, co nie najlepiej świadczy o transparentności pracy Rady Gminy pod jej obecnym przewodnictwem. Z takich oto względów pierwotny projekt nie ingerujący w obszar lasu nie zyskał akceptacji Przewodniczącego Rady Gminy i nie został pod obrady Rady Gminy na sesji 29 grudnia 2016r. wprowadzony, co jakkolwiek nie zostało w protokóle sesji odnotowane ale co wprost wynika z protokółu sesji Rady Gminy odbytej w dniu 23 lutego 2017. W protokóle tym zanotowano, że chińska spółka PINGGAO Group przedstawiła na sesji Rady Gminy „nowy” projekt przewidujący całkowite odejście linii elektroenergetycznej od terenu Wołczkowa i przeniesienie jej dodatkowymi przebiegiem w postaci 2,5 km petli poprzez sąsiedni teren obrębu geodezyjnego Dobra, w tym w zdecydowanej większości przez teren leśny, a następnie po cofnięciu linii lasem z powrotem na teren lasu w Wołczkowie, linia ta ma zostać wpięta do kolejnego słupa nr 103 istniejącej dwutorowej linii elektroenergetycznej 220 kV biegnącej w kierunku Polic. Trasa ta na dodatkowym 2,5 km odcinku przez ponad 1,5 km przebiega po zalesionym terenie co, biorac pod uwagę 25 metrowy pas technologiczny z obu stron osi linii, spowoduje bezsensowne wycięcie w lesie 50 metrowej szerokości korytarza o łącznej powierzchni ponad 12,500 m2. Perspektywa wycięcia tak znacznej powierzchni lasu wyłącznie ze względu na opór Przewodniczącego Rady co do wprowadzenia pierwotnego projektu z przebiegiem napowietrznej linii elektroenergetycznej po terenie Wołczkowa nie spowodowała żadnej refleksji ze strony zdecydowanej większości radnych, wyrażono jedynie obawy czy Nadleśnictwo Trzebież nie będzie robiło trudności, ale przedstawiciel wykonawcy lekceważąco zapewnił, że to tylko kwestia rozliczeń finansowych. (Sic!) Natomiast z treści dyskusji nad wprowadzonymi zmianami w pierwotnym projekcie wynika, że głównym problemem pełnomocnika chińskiej spółki była kwestia stopnia zadowolenia z wprowadzonych w projekcie zmian ze strony sołtys wsi Wołczkowo a prywatnie bardzo bliskiej rodziny Przewodniczącego Rady. Pytanie o to odnotowane w protokóle sesji jakkolwiek miało ukryć właściwego adresata tego pytania to w rzeczywistości jedynie potwierdza fakt osobistego zaangażowania Przewodniczącego Rady w zmianę projektu trasy linii energetycznej kosztem wycięcia tysięcy metrów kwadratowych lasu. Tak wyglądały obrady Rady Gminy Dobra decydujące o pozbawieniu społeczności gminy wspólnego bezcennego dobra jakim jest las ze względu na osobisty interes kilku osób z kręgu lokalnej władzy." #chiny #biznes #pieniadze #police #prawo #zachodniopomorskie