Polityka prywatności

Artykuł 1. Zasada ochrony prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest spółka Wykop sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-363 Poznań, ul. Grodziska 8), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000280651, o kapitale zakładowym w wysokości 600 000,00 PLN.

2. Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych użytkowników serwisu wykop.pl dostępnego pod adresem https://www.wykop.pl/ (zwanego dalej: „wykop.pl” lub „Serwisem”).

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Katarzyną Muszyńską odbywa się poprzez adres e-mail iodo@wykop.pl.

4. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby upoważnione przez Administratora.

5. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

6. Osoby odwiedzające wykop.pl mogą przeglądać treści umieszczone w Serwisie bez podawania danych osobowych.

Artykuł 2. Podstawa przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”) w celu:

a. zawarcia i wykonania umowy zawartej na warunkach określonych w regulaminie Serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b. udzielania odpowiedzi użytkownikom na pytania związane z Serwisem oraz jego funkcjonowaniem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. obowiązki rachunkowe i podatkowe);

d. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e. personalizacji (dobierania, dostarczania i raportowania) wyświetlanych treści, w tym reklam podmiotów współpracujących z Administratorem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania danych może być, w zależności od przypadku, niemożność korzystania z usług świadczonych przez Serwis lub niemożność uzyskania odpowiedzi na zadane pytania.

3. Użytkownik nie powinien przekazywać Administratorowi danych osobowych osób trzecich. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie danych Administratorowi.

Artykuł 3. Zakres przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane użytkowników jedynie w uzasadnionych celach, o których mowa w artykule 2 punkt 1.

2. Zakres danych ściśle wynika z celu przetwarzania i jest to:

a. dane niezbędne do założenia konta i korzystania z funkcjonalności Serwisu: imię i nazwisko użytkownika, adres e-mail, numer telefonu oraz hasło;

b. dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi i utrzymania komunikacji z użytkownikiem: dane dobrowolnie podane przez użytkownika w treści kierowanego przez niego zapytania do Serwisu,

c. dane zapisane w plikach cookies, o czym szerzej mowa w zakładce Informacje o cookies.

Artykuł 4. Kontrola przetwarzania danych osobowych (prawa osób, których dane dotyczą)

1. Użytkownik jest zobowiązany do wskazywania danych pełnych, aktualnych i prawdziwych.

2. Każdy użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo:

a. dostępu do treści swoich danych osobowych,

b. sprostowania swoich danych osobowych,

c. usunięcia swoich danych osobowych,

d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

e. przenoszenia swoich danych osobowych,

f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,

g. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Skorzystanie z uprawnień określonych w ustępie powyżej może być realizowane poprzez wysłanie na adres iodo@wykop.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) użytkownika.

5. Użytkownik posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Artykuł 5. Udostępnianie danych osobowych

1. Dane użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem, to jest agencjom marketingowym, reklamodawcom, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

2. Odbiorcą informacji przechowywanych w plikach cookies są Partnerzy biznesowi Administratora, o których mowa w komunikacie wyświetlanym podczas ładowania strony głównej serwisu, a którzy wykorzystują dane do marketingu bezpośrednio własnych produktów i usług.

3. Cześć z naszych partnerów może przechowywać́ dane użytkowników serwisu poza terytorium EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Do przekazania danych poza terytorium EOG dochodzi tylko wtedy, gdy dany podmiot spełnia odpowiedni stopień bezpieczeństwa i ochrony danych stwierdzony przez Komisję Europejską.

Artykuł 6. Okres przechowywania i pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych

1. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przekazane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa.

2. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu, jego dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

Artykuł 7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie

1. Dane użytkowników będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

2. Administrator wykorzystuje profilowanie w celu oceny niektórych czynników osobowych użytkowników serwisu, na bazie czego dokonuje personalizacji wyświetlania reklam Partnerów, z którymi współpracuje na mocy zawartych umów.

3. Profilowanie nie wywołuje skutków prawnych ani w inny sposób istotnie nie wpływa na użytkownika.

Użytkownik w każdym momencie może zgłosić sprzeciw wobec profilowania. W tym celu powinien skontaktować się z Administratorem na adres iodo@wykop.pl lub zmienić ustawienia własnej przeglądarki internetowej (o czym szerzej wskazano w Informacje o cookies).