Î͖̲̰̊̍ͧ͆ͥ̅̔ͤä̡̠͎̺͊͝!̓͏̼̼̣ ̶̨̢̪͎̗͐̒̔̆̈́͂̆̓Ȋ̴̫̙̼ͭä̴ͪ̈ͬͨ͆̑̓̍͛҉͇!͑̑̊̅̔͆̏̓͝͏͔̤̖̦̥̘ ̴̗̼͕̗͖̿̓̍́͟ͅC̶̞̥̯͗̆͒̓t̳̙̫͉̼̤͉ͣ̃ͭͮ́̚h̨̫̗̲̰̘͎̦ͪͦ͝ů͍̲̦͙͕͉̈ͬͨ̾l͍̯̹̲̻͚̀̉ͩͬ̈̂̈́́h̓̊͏͏̠̯̬̣̺͍̰͖͔ü͉͍̉͞ ̪͎͖̘̳̏̾͊̀̀̚͟͝f̺͑ͯ͠h̹̻̻͖͍̄ͨ̋̌̈́ͪt̞̻͉̠̜̔̓̒́́a̦̺̲̻̳͈̰͚ͥ̍̂͋̚͢͟g̵̲̣̰̭̲̬̝͚̤̑̇̈́̂ͥn̶̦͖̣̞͖̥̝̄̒ͮ́̾̋ͦ͗͋̀͢!̣͔͈̜̮̠̩͆͒͜͠

...to tylko najnowsze aktywności użytkownika Raffael

Zobacz wszystkie dodane znaleziska, komentarze i wpisy korzystając z menu powyżej.

Popularne tagi Raffael

Osiągnięcia (9)